Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Публична академична лекция на проф. Ергюл Таир

на тема "Изтощение или ентусиазъм? Негативно и позитивно трудово поведение: Същност, изследвания и насоки за превенция и интервенция"

15 юли 2021 от 11:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.01.2021 г. ще се проведе електронен научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема: "Психично благополучие и копинг стратегии при религиозни и нерелигиозни лица"

Презентация на докторант Мария Иванова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.11.2020 от 13.00ч. ще се проведе он-лайн научен семинар за представяне на

проект "Мета точност на първите впечатления онлайн" 

Ръководител: д-р Елена Цанкова - изследовател по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ)

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 15.10.2020 г. ще се проведе електронен научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Модели на интимно партниране и индивидуално благополучие"

Презентация на докторант Катя Пенева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 30.01.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчитане на планова тема

на тема : „Личност и вярване в справедлив свят"

Презентация на доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.11.2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст"

Презентация на докторант Боян Василев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Представяне на резултати по проект, финансиран от МОН на изследователски екип: проф. д-р Й.Зографова - ръководител, членове: проф.д-р А.Христова, доц. д-р Д.Бакалова, гл.ас. д-р В. Недева-Атанасова, гл.ас.д-р Р.Рачева, гл.ас. д-р З.Тоткова, ас. Б.Андреев

Проект „Изследване на проявите на агресия и насилие в училище - форми, фактори и мотиви"

Презентация на: доц. д-р Диана Бакалова

14 март 2019 от 11:00 часа,  заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Публична академична лекция на проф. Катя Стойчева на тема 

"Психология на творчеството и литература: Утвърдени подходи и нови посоки"

13 декември 2018 от 15:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.12.2018 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Социалнопсихични и личностови фактори за различни форми на агресия сред ученици"

Презентация на докторант Тодор Бонев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 06.12.2018 г. от 11.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на докторант на самостоятелна подготовка с дисертационен труд

на тема : „Партньорски взаимоотношения и субективно благополучие при двойки с различен партньорски статус"
 
Презентация на докторант Катя Пенева
  

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 15.11.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Его състояния и житейски позиции в професионалната реализация на личността"

Презентация на докторант Сезгин Бекир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.10.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Психологическа готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 04.10.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Психологическа готовност за адаптация в ситуации на промяна при служители"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 27.09.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Директни и индиректни въздействия на алекситимия върху психосоматичните оплаквания"

Презентация на докторант Траянка Григорова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.04.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Агресията като междуличностен феномен в училище "

Презентация на докторант Тодор Бонев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 19.04.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за представяне на монографичен труд „Психологическо изследване на творческото мислене в един разказ на Дж.Селинджър"

Презентация на доц. д-р Катя Стойчева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 08.03.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Лидерът в юношеска възраст и неговото проявление в училищната среда"

Презентация на докторант Татяна Предова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.02.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Психологическа готовност за адаптация в ситуации на промяна при служители"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.01.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Алекситимична изразеност при пациенти със затлъстяване и връзката с перфекционизъм и депресия "

Презентация на докторант Траянка Григорова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.12.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Житейски позиции и сценарии в професионалната реализация на личността"

Презентация на докторант Сезгин Бекир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 9.11.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност 

Презентация на проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, докторант Калина Крумова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 02.11.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения"

Презентация на докторант Полимира Митева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.10.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Идентичности и взаимоотношения на представители от две етнически общности "

Презентация на проф. д-р Йоланда Зографова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор",

на тема: „Колективно чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет"

Презентация на редовен докторант Ана Божанова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 16.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

посветен на проф. д-р Елиана Пенчева

тема: „Подходи на учителите за мотивиране на учениците за учене"

Презентация на екип:

Проф. д-р Р. Божинова

Доц. д-р Е. Реджеб

Доц. д–р Е. Папазова

Доц. д-р М. Бакрачева

Гл. ас. д-р А. Караманова

Гл. ас. д-р З. Тоткова

Психолог К. Попова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 16.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за завършен проект

на тема: "Ценности и вяра в справедлив свят"

Презентация на доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.01.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на задочен докторант

Тема: „Религиозна убеденост и стратегии за постигане на психично благополучие "

Презентация на задочен докторант Мария Иванова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.12.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор"

на тема: „ Емоционална интелигентност и стилове на хумор – самоприемане и приемане от другите"

Презентация на докторант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.12.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор"

на тема:„Социално-психологични фактори на отношенията лекар-родилка в клиники за недоносени бебета "

Презентация на докторант Велислава Донкина

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 01.12.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема :„Писмената реч в начална училищна възраст"

Презентация на гл. ас. д-р Йорданка Лалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.10.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН

Департамент "Психология"
при Институт за изследване на населението и човека – БАН, открива новата академична година с дневен ред:

1. Кратка информация на ръководителите на секции в ИИНЧ
2. За хумора с чувство за хумор – презентира докторант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 30.06.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор", на тема:

„Партньорски отношения, личностна типология и ефективност на позитивната психотерапия"

Презентация на докторант Оксана Хорват - Станчева

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.06.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за отчисляване с право на защита на докторант на свободна подготовка 

 Тема на докторантурата: „Идентичност и самоутвърждаване в юношеска възраст" 

Презентация на докторант Боян Василев

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.03.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на книга с автори: Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева и Бистра Мизова

тема: „Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе си"

представя: гл. ас. д-р Д. Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.02.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на монографичен труд на доц. д-р Антоанета Русинова - Христова:

тема: „Личност, ценности и идеологии"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 28.01.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за отчитане на планова тема (2013-2015 г.): „ Личност, кариерни интереси и стратегии за професионална реализация в годините на възникващата зрелост (18-29 г.)"

Презентация на доц. д-р Ева Папазова и ас. Борян Андреев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.12.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на проект за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

на тема : „Партньорски отношения и субективно благополучие при двойки с различен партньорски статус "

Презентация на Катя Милева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.11.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Емоционална интелигентност и стилове на хумор – самоприемане и приемане от другите"

Презентация на докткорант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.11.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения"

Презентация на докторант Полимира Митева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 05.11.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Колективното чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет"

Презентация на докторант Ана Божанова

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 4.06.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Подходи на изследване и обработка на данни: модерация и медиация - II част"

Презентация на гл.ас. д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.05.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Подходи на изследване и обработка на данни: модерация и медиация"

Презентация на гл.ас. д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.04.2015 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Психологичен тип и развитие на личностния потенциал през жизнения цикъл

Презентация на проф. д-р Елиана Пенчева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 29.01.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Личностна типология на зависимите от психоактивни вещества на метадоново лечение"

Презентация на докторант Красимира Минева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 11.12.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Социално-психологични фактори на отношенията лекар-родилка при раждане на недоносени бебета"

Презентация на докторант Велислава Донкина

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.11.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова ще изнесе

публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.09.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Възприеман родителски стил и привързаност на личността в ранна зрялост"

Презентация на докторант Зорница Тоткова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 02.07.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН (Зала 256) ще се проведе научен семинар за за обсъждане на завършен планов проект 

на тема: "Визии за демографския проблем в България след 1990 г.: пронатализъм и социална политика"

Презентация на доц. Татяна Коцева и доц. Елица Димитрова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 29.05.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Личностен профил на юноши с проблемна употреба на ПАВ"

Презентация на докторант Росица Рачева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.05.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Професионален стрес и личностни ресурси при медици"

Презентация на докторант Елена Зашева


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.04.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема: "Нови тенденции в психологичното оценяване в началото на 21 век"

Гостува Панайот Рандев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.04.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчитане на планова тема:

"Перфекционизъм, родителски стилове, личностни черти и субективно благополучие"

Презентация на доц. д-р Максимка Рашева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 13.03.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Междукултурни различия в информираността и нагласите към трафика на хора”

Презентация на проф. д-р Румяна Божинова и доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

Секция "Възпроизводствени процеси и структури на населението"

На 05.12.2013 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на Яна Димова, задочен докторант на ИИНЧ при БАН

на тема "Моделиране и прогнозиране на постоянното население и на работната сила на страната и на Пловдивска област през периода 1991-2025"

 

Докторантски семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 29.11.2013 г. от 14.00 ч. в Зала 278 на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  

на тема "Динамика на факторите, влияещи върху образователното равнище на икономически активното население в България през периода 1992 – 2011 г."

Презентатор: Адриана Христова, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Катя Владимирова и доц. Ирена Зарева

Подробности за семинара може да намерите тук

Анотация за семинара може да намерите тук

Докторантски семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 28.11.2013 г. от 14.00 ч. в Зала 278 на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  

на тема "Инструментариум за емпирично изследване на влиянието на външната миграция върху семейството и децата"

Презентатор: Ивелина Диамандиева, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Елка Тодорова и доц. Йордан Калчев

Подробности за семинара може да намерите тук

Анотация за семинара може да намерите тук

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар 

на тема "Психология на фотографията"

Презентация на доц. д-р Маргарита Бакрачева
 

Докторантски семинар

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН,
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕМОГРАФИЯ организира докторантски презентационен семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0001 на тема:
 "Имиграционната политика в законодателството на следосвобожденска България (на примера на закона за населяването на ненаселените земи в България)

Презентатор: Марио Александров, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Пенка Найденова и доц. Йордан Калчев

Подробности за семинара може да намерите тук
Анотация за семинара може да намерите тук

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: Родителски стил и привързаност в ранна зрялост”

Презентация на Зорница Тоткова, докторант

Докторантски семинар

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН,
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕМОГРАФИЯ организира докторантски презентационен семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0001 на тема:
 "Основни характеристики на Втория демографски преход и ценностната промяна в страните от ЦИЕ и България"
Презентатор: Евгения Николова, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Валентина Златанова и проф. Марта Сугарева

Подробности за семинара може да намерите тук
Анотация за семинара може да намерите тук


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 7.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  за отчитане на проект по договор за двустранно сътрудничество между Департамент Психология и Департамент по Кроскултурна психология -Университет на Тилбург, Кралство Нидерландия

на тема: Идентичност, акултурация и психологично благополучие при представители на малцинствата и мнозинството в България”

Презентация на  доц.д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 31.10.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на книгата на проф. д-р Божидар Димитров, дмн "Психофизиология"


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

 На 24.10.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар на тема: 

Психологично консултиране при проблеми на партньорството при различни психологични типове според типологията на К. Г. Юнг: изследване върху основата на позитивната психотерапия 

Презентация на Оксана Хорват-Станчева, докторант

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.10.2013 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Ева Папазова ще изнесе публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

на тема: „Юношеската самооценка: установени детерминанти и корелати на самочувствието"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.06.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Росица Георгиева ще изнесе публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

на тема: „Психотерапията на Карл Роджърс – терапия чрез Среща"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 27.06.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

ще се проведе научен семинар за представяне на проект за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

на тема : "Самоутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст"

Презентация на Боян Василев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 11.04.2013 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Върхови постижения (акме) и пълноценно функциониране на човека в парадигмата на хуманистичната психология и екзистенциалната психотерапия”

Презентация на доц. д-р Росица Георгиева и гл. ас. д-р Николай Бавро

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография, Секция Икономическа и историческа демография

На 26.03.2013 г. от 11ч. в зала 503 на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема :"Миграционна политика на османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.)"

Презентация на гл.ас. д-р Венцислав Мучинов

Материалът е на разположение в Библиотеката на ИИНЧ, ет.6

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

 
 
На 07.03.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар на тема:
 
Презентации на резултатите от финализирания Интегриран проект "Евросфера", финансиран по линия на Шеста Рамкова Програма от Европейската комисия:

I.    "Разнообразие и Европейска публична сфера: към гражданска Европа"
       доц. д-р Йоланда Зографова

II.  "Ролята на медиите при артикулацията на Европейската публична сфера: Качествени case изследвания – Лисабонски договор и Конструиране на Европа и ЕС"
      гл.ас.д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 28.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Компютърно моделиране на физиологични и патологични промени в нервните влакна

Презентация на проф. д-р Божидар Димитров, дмн

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Фототерапията като подход в консултирането и решаването на лични кризи

Презентация на доц. д-р Маргарита Бакрачева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Стефка Дойкова 

на тема : „Синдромът "Бърнаут" и условията на работното място в сферата на социалното подпомагане

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 07.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Анна Александрова-Караманова 

на тема : „Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши”        

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.01.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика
и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Милена Божилова
 
на тема: „Личностови особености на жени с репродуктивни нарушения.”

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.01.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на 
Института по математика и информатика - БАН 
ще се проведе научен семинар

за представяне на монографичен труд на гл. асистент д-р Ева Папазова

на тема: „Личностен характеристики и социални проблеми в юношеството”

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 13.12.2012 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика
ще се проведе научен семинар 
за представяне на теоретичен модел на дисертационен труд 
на задочен докторант Росица Рачева

на тема: „Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества (ПАВ)”

(Материалът е на разположение в стая 502)

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 6.12.2012 г. в Заседателната зала на Института по математика

ще се проведе научен семинар за представяне на 
проект за зачисляване на докторантура на самостоятелна подготовка 
на Красимира Христова Минева 

на тема: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТИПОЛОГИЧНИЯ ПОДХОД ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННОСТТА СРЕД УПОТРЕБЯВАЩИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

(Материалът е на разположение в стая 502)

Презентация на Доклад по проект „Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, по договор с УНИЦЕФ

На 29.11.2012 г. /четвъртък/, от 10.00 часа,  Институтът за изследване на населението и човека – БАН организира презентация на:

Доклад по проект „Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, по договор с УНИЦЕФ

Презентация на д-р гл. ас. д-р Мария Атанасова-Трифонова

Място: Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

ГРАФИК

ЗА НАУЧНИ СЕМИНАРИ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ” - МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012

08.11.2012 г. 
Вътрешна защита за образователна и научна степен „доктор” на тема:
„Управленски стил, социални условия на труд и групова ефективност в организациите”
Презентация на ред. докторант Теодора Лазарова

15.11.2012 г. 
Вътрешна защита за образователна и научна степен „доктор” на тема:
„Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията ”
Презентация на ред. докторант Есма Риза

 29.11.2012 г.
Доклад по Проект 
„Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и 
учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, Договор с УНИЦЕФ
Презентация на гл. ас. д-р Мария Атанасова