Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

TSS logo text BG

Транснационални социални услуги

Как да се предоставят социални консултации на мобилни граждани, движещи се свободно в рамките на Европейския съюз с цел трудова заетост или живот в друга страна - членка? Този въпрос се разглежда в рамките на проекта "Транснационални социални услуги" по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, който стартира през месец май 2022 г. Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките е един от партньорите по проекта. Координатор на проекта е Университет за приложни науки в Хамбург, Германия. Партнират и две неправителствени организации Диакония, Хамбург и Българо-румънски трансграничен институт по медиация, Русе, България.

Идеята за проекта е продиктувана от трудностите, които някои организации в Хамбург, работещи на терен срещат при работа с български мигранти в неравностойно положение (българи, роми, турци). Предизвикателства там има както заради на общ познат език (от страна на мигрантите и на службите, НПО-тата), така и заради невъзможност документите им да бъдат използвани при здравна, трудова, образователна категоризация. В резултат на това повечето преминават в сивия сектор, където стават жертва на жилищни спекуланти, работят на черно, без здравни и социални осигуровки и т.н.

Така възникна проектът. С него търсим на варианти за достигане до групата и за решаване на конкретните проблеми чрез обмяната на опит между германските и българските сходни структури. Първоначално стартираме чрез дейности за обмяна на информация и на специалисти между двете страни, както чрез присъствени, така и чрез дистанционни срещи. Създаваме и обща платформа с вътрешно пространство за обсъждане на казуси, а в бъдеще се надяваме на развитие в посока общо решаване на казуси и промени в някои публични политики.

Повече информация можете да откриете на сайта на проекта: https://tss-net.eu/bg/

Transnational Social Services

How to provide social counselling to mobile citizens moving freely within the European Union to work or live in another Member State? This question is being addressed in the framework of the Erasmus+ Transnational Social Services project of the European Union, which starts in May 2022. The Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Sciences is one of the project partners. The project coordinator is The Hamburg University of Applied Sciences (HAW), Germany. Two NGOs are also partners - he Diakonisches Werk Hamburg (DW HH) and the Association "Bulgarian-Romanian Trans-Border Mediation Institute (BRTMI), Ruse, Bulgaria.

The idea for such a project originates in the difficulties which some social organizations in Hamburg encounter when working with Bulgarian migrants in disadvantaged situations (Bulgarians, Roma, Turks). The challenges are related to the lack of a common language (on the part of the migrants and the services, NGOs), as well as to the difficulties to use their documents for health, employment, educational categorization. As a result, most of them move to the informal sector, where they fall victim to housing speculators, work in the black economy, without health and social insurance, etc.

This is how the project emerged. With this project, we are looking for options to reach out to the group and solve specific problems through the exchange of experience between German and Bulgarian similar structures. Initially, we are starting through activities to exchange information and specialists between the two countries through face-to-face and remote meetings. We are also creating a common platform with an internal space for case discussions, and in the future, we hope to develop common case solutions and changes in some public policies.

More information is available on the project website: https://tss-net.eu/bg/