Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Conference Migration 2022- visia

На 24 и 25 ноември 2022 г. се проведе научна хибридна конференция с международно участие на тема: МИГРАЦИЯ, КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЖИЗНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА, организирана от Департамент „Психология", ИИНЧ-БАН.

Конференцията е с интердисциплинарен характер и събира изследователи от различни области на науката, вкл. психология, демография, социология, икономика, право, етнография, история, география и сродни специалности.

Събитието е открито с поздравителен адрес от Вицепрезидента на Република България.

Първоначално, в обзорна лекция са представени най-важните резултати от представително изследване за младите хора в България на възраст от 18 до 35 години, проведено сред 1200 лица. Изследването разкрива какви са психологичните детерминанти на нагласите на младите българи към емиграция и жизнено планиране в условията на глобална криза.

Част от темите, представени и дискутирани по време на конференцията, са свързани с миграцията и мобилността, възможностите и предизвикателствата, които стоят пред емигрантите, както и законодателните, и практическите проблеми при регулирането на миграционните процеси. Освен това, се обсъждат проблеми, които се отнасят до живота в чужбина, етно-културното многообразие и миграционните потоци. Особен интерес представляват и научните доклади, свързани с войната в Украйна, включително моделите на миграция на украинските бежанци в България и настоящите пречки пред дългосрочната им интеграция. Не по-малко значими са и представените доклади, които касаят перспективите на емигрантите и приемащите страни, обратната миграция и вътрешната миграция в условия на криза, предизвикателствата пред знанието, науката и образованието в мултикултурното общество. В модула, свързан с планиране на живота и перспективите за живот в условия на криза, някои от разискваните въпроси се отнасят до семейна среда и професионален избор при деца от уязвими групи, възможности за интеграция при деца в риск и други.

Разгледайте снимки от конференцията:

---
Конференцията се организира по проект №КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", осъществяван от Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Република България.