Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ANSO project

От януари 2022 г. в Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на тригодишен международен научноизследователски проект

ЗДРАВНИ И ПСИХОСОЦИАЛНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЕФЕКТИ И КОПИНГ РЕСУРСИ ПРИ ТЕЖКО ИЛИ КРИТИЧНО ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19: КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ (2022-2024)

Проектът е финансиран от Alliance of International Science Organizations (ANSO) по Програма за съвместни изследвания - 2021 г. (ANSO-CR-PP-2021-10)
Ръководител на проекта:
доц. д-р Анна Александрова-Караманова, Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките
Партньори по проекта:
проф. д-р Петер Халама, Център за социални и психологични изследвания – Словашка академия на науките
доц. д-р Анита Лаури Корайлия, Департамент по психология, Факултет по хуманитарни и социални науки, Университет в Загреб, Хърватия
проф. д-р Адриана Бабан, Департамент по психология, Университет Бабеш-Боляй, Клуж-Напока, Румъния

Пост-ковид синдромът е състояние, характеризиращо се с дългосрочни симптоми и усложнения, които продължават или се развиват след остър COVID-19. Установено е, че по-голямата част (до 80%) от пациентите, приети в болница с тежка форма на COVID-19, изпитват дълготрайни физически и психологични симптоми.
Целта на изследването е да проучи с помощта на качествени методи преживяванията на тежко или критично преболедували COVID-19 в рамките на една година след изписване от болницата в четири държави от Източна и Централна Европа: България, Словакия, Хърватия и Румъния. Ще бъдат проучени както негативни (физически и психични симптоми, когнитивни симптоми, посттравматичен стрес, затруднения в социалното функциониране, намалена способност за самостоятелно функциониране и др.), така и позитивни пост-ковид ефекти (посттравматичен растеж). Ще бъде оценена ролята на личностните (напр. Аз-ефективност, резилианс, надежда, оптимизъм), социалните (напр. социална подкрепа) и други (напр. финансови) копинг ресурси в периода на възстановяване. Ще бъдат анализирани връзките между пост-ковид ефектите и копинг ресурсите, тяхната роля в преживяването на различни пътища към възстановяването, както и влиянието на локалния социокултурен контекст и епидемичните ситуации в четирите държави.

In January 2022, the Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences started the implementation of the three-year international research project

HEALTH AND PSYCHOSOCIAL LONG-TERM EFFECTS AND COPING RESOURCES IN SEVERE OR CRITICAL COVID-19 SURVIVORS: A QUALITATIVE STUDY (2022-2024)

Funded by the Alliance of International Science Organizations (ANSO) within ANSO Collaborative Research Programme 2021 (ANSO-CR-PP-2021-10)
Principal Investigator:
Assoc. Prof. Anna Alexandrova-Karamanova, PhD, Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences
Project Partners:
Prof. Peter Halama, PhD, Centre of Social and Psychological Sciences - Slovak Academy of Sciences.
Аssoc. Prof. Anita Lauri Korajlija, PhD, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Prof. Adriana Baban, PhD, Department of Psychology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Post COVID-19 syndrome is a condition characterized by long-term symptoms and complications that continue or develop after acute COVID-19. It has been found the majority (up to 80%) of patients admitted to hospital with severe COVID-19 disease experience long-term physical and psychological symptoms.
The study aims to qualitatively explore the experiences of severe or critical COVID-19 adult survivors throughout the post-acute period (within 1 year post hospital discharge) in four Eastern and Central European countries: Bulgaria, Slovakia, Croatia, and Romania. It will examine both negative (physical and mental health symptoms, cognitive symptoms, post-traumatic stress, difficulties in social functioning, diminished functional ability, etc.) and positive (post-traumatic growth) long-term post COVID effects and will assess the role of survivors' personal (e.g., self-efficacy, resilience, hope, optimism), social (e.g., social support) and other (e.g., financial) coping resources in the recovery period. Relationships between post COVID effects and coping resources, their role in experiencing different roads to recovery, and impact of local sociocultural context and epidemic-related situations in the participating countries will be explored.