Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

IINCH 1-300x166 IINCH-2-300x169

IINCH-3-300x174

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) е домакин и организатор на Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики" започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища и експертите от различни области, работили по проекта, за положения изключително обемен труд и за резултатите в посока предложение на конкретни мерки.

Вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха конференцията. Ръководителят на проекта проф. Антоанета Христова подчерта, че целта е да се инициира дебат, ориентиран към търсене на решения.

83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция ще ‎представят 65 доклада по тематичните направления раждаемост и семейни политики, демографско развитие и работна сила, миграции и национална идентичност, уязвими етнически и религиозни групи и общности, стареене, смъртност и качество на живот и демографски политики през периода XIX-XX век. Те представят 65 доклада в шест работни панела със следната тематика:

1. Раждаемост и семейни политики

Участниците обсъждат семейните политики в България в контекста на демографските предизвикателства в Европа и с фокус върху семейноправното законодателство, както и предлагани мерки и финансовата им оценка в семейното подпомагане.

Доц. Анастасия Боброва представя за модерната семейна политика в Беларус.

Във фокуса на обсъжданията попадат ниската раждаемост и отложените раждания в България, както и въздействието на безбрачното съжителство върху формирането на стабилни двойки и преход към брак и родителство.

Учените от ИИНЧ представят също доклад за психологическите аспекти на партньорството и родителството.

2. Стареене, смъртност и качество на живот

Основна тема на този панел са предизвикателствата на стареенето на населението на България в следващите 22 години, както и възможните решения.

Възрастните хора се разглеждат като обществен и икономически ресурс. Представени са и мерки, разработени от ИИНЧ, свързани с преодоляване на негативните тенденции на смъртността в България.

3. Миграции и национална идентичност

В панела се обсъждат социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и актуалния режим на трудова миграция в България; реалностите и предизвикателствата пред демографските политики и практики; потенциалът на българските общности зад граница за преодоляване на демографската криза.

Специфичен поглед върху мигранстките дискурси на противопоставянето Държава-Родина представя и екип учени от Института за етнология и фолклористика.

Представят се и модели в миграционното поведение на младите хора, както и отношението на българите към бежанците като фактор, влияещ върху демографската ситуация в България.

4. Демографско развитие и работна сила

Основни теми в този панел са демографските параметри на работната сила в България и държавните политики за регулирането им; необходимостта от обучение на безработни, както и насърчаването на младежите да участват в различни образователни програми; насърчаване на инвестиционната активност в дейности с висока добавена стойност; качество на работните места в България.

Представени са резултати от проведени фокус групи сред заинтересовани страни и сред представители на институциите.

В панела са поставени на дискусия още активните политики на пазара на труда, както и факторите, влияещи на икономическата активност на българските семейства. Във фокуса на дискусията попаднаха също и териториалните и регионалните особености на трудовите ресурси, както и специфичните характеристики на природосоциалните териториални системи и отражението на демографските процеси върху търсенето и предлагането на работна сила.

5. Уязвими етнически и религиозни групи и общности

В този панел се обсъждат теми като: обществени нагласи и мерки за намаляване на етническите неравенства; институционална дискриминация, жилищни политики и предизвикателства, свързани с големи маргинализирани етнически групи у нас; интеграция на уязвими общности и възможности за развитие.

Включени са и теми като френския опит в работа с уязвими групи, управление на човешкия капитал и подходът, основан на зачитане на основни права.

В панела се предствят и доклади за доклади за нагласите в семействата и социалното включване на уязвими мюсюлмански общности и специфични образователни проблеми на деца на завърнали се мигранти.

6. Демографски политики през периода XIX-ХХ в.

Панелът е посветен на историческия опит в преодоляване на демографски кризи, както и на опита на няколко правителства на България, Унгария и Русия да повлияят на демографските и миграционни процеси в различни исторически периоди.

Особен интерес предизвикват мекрите за преодоляване на демографските проблеми в социалното осигуряване в България в периода след Освобождението, до Балканската война; преодоляването на емиграцията и глада в Унгария през от 1890 до 1910 г.; демографската политика към жените в Царство България от 1912 г. д 1944 г.; демографските политики в здравеопазването и имиграционната политика в България от 1944 г. до 1989 г.

Работните езици на конференцията са български, руски и английски.

Програма на конференцията можете да изтеглите оттук