Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

BAS zala

 

XIII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки

"Пътища към устойчивото развитие:

подходи и приноси на социалните науки"

25 - 27 май 2022 г., София

ТЕМА:

Темата на тазгодишното XIII издание на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е вдъхновена от Целите за устойчиво развитие, заложени в глобалната Програма за устойчиво развитие до 2030 г. на Организацията на обединените нации, и обявяването на 2022 година от ООН за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

17-те Цели обхващат трите измерения на устойчивото развитие: икономическото, социалното и екологичното, а в областта на социалните науки попадат цели като Цел 3: Добро здраве и благополучие, Цел 4: Качествено образование, Цел 5: Равенство между половете, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, Цел 10: Намаляване на неравенствата, Цел 17: Партньорства за постигане на целите. С присъединяването ни към тези глобални усилия целим да покажем значимия принос на младите български изследователи в областта на социалните науки за постигане Целите за устойчиво развитие и за насърчаване благополучието и реализирането на индивидуалния потенциал на човека и прогреса и благоденствието на обществата.

ВРЕМЕ:

Школата ще се проведе на 25, 26 и 27 май 2022 г.

ФОРМАТ:

Школата ще се проведе в хибридна форма в гр. София и онлайн.
Програмата ѝ ще включва лекции и тематични секции с представяне на научни съобщения.

ЛЕКТОРИ:

В лекцията си проф. д-р Катя Стойчева ще разгледа връзките между писане и творчество, анализирайки писането като индивидуална компетентност и професионална дейност и литературата като творческа дейност.
Доц. д-р Диана Бакалова ще представи резултати от проведено научно изследване на актуалните емиграционни нагласи на младите хора в България с фокус върху техните психологични детерминанти.
В лекцията си доц. д-р Анна Александрова-Караманова ще представи основни аспекти на международната научна публикационна активност в контекста на интеграцията в глобалната научна общност.

ВАЖНИ ДАТИ: 

  • Подаване на заявки за участие в Школата и резюме: до 18 март 2022 г.
  • Получаване на потвърждение за приемане на резюмето и програма на Школата: до 15 април 2022 г.
  • Заплащане на такса правоучастие: до 10 май 2022 г.
  • Изпращане на пълния текст на докладите: до 15 юли 2022 г.

Всички доклади ще бъдат рецензирани и получилите положителна рецензия ще бъдат публикувани в Том 3 на Сборник доклади на Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки - ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

 Заявка за участие и запитване по всички въпроси
 можете да изпратите на:

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Свалете оттук:

Покана

Заявка за участие

Изисквания за подготвяне на резюме

Пленарни лекции

Директор на школата: доц. д-р Анна Александрова-Караманова

 

Project Adolescence

ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЮНОШИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ И УСПЕВАЕМОСТ, МОДЕРИРАНИ ОТ ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ (2021-2024)

От месец ноември 2021 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № КП-06-Н55/7 „Здраве и благополучие на юношите в условията на пандемията от COVID-19: ефекти върху психичното здраве, здравното поведение, социалните взаимодействия и академичната мотивация и успеваемост, модерирани от личностните особености", финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Целта на проекта е да проучи влиянието на промените в ежедневието на българските юноши вследствие на пандемията от COVID-19 (заболяване на юношата или член на семейството, мерки за опазване на общественото здраве, живот онлайн, финансова несигурност) върху тяхното здраве и благополучие, и по-конкретно върху психичното им здраве, здравното им поведение, социалните им взаимодействия и академичната им мотивация и успеваемост, като отчете модериращите ефекти на социално-демографски характеристики и на личностните особености на юношите. Очакваме, че ефектите върху здравето и благополучието на младите хора в резултат на промените в ежедневието вследствие на пандемията от COVID-19 ще бъдат модерирани от социално-демографските и личностните фактори така, че за част от юношите ефектите ще бъдат по-скоро негативни, а за друга част от юношите – по-скоро позитивни.

За реализиране на заложената цел ще бъде проведено голямо национално представително количествено изследване с 4500 млади хора във възрастта на ранното и средното юношество (11-15 г.). В изследването ще бъде вграден качествен компонент под формата на отворени въпроси, които да проучат субективната гледна точка, преживяванията и начините на справяне на юношите в ситуация на криза и предизвикателства. Ще бъдат разработени основани на научни доказателства насоки за превенция и интервенция на нормативни проблеми на юношеското здраве и развитие и проблеми, свързани с функционирането по време на пандемията от COVID-19.

Ръководител на проекта е доц. д-р Анна Александрова-Караманова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"). В екипа участват учени от Департамент „Психология" и Департамент „Демография" на ИИНЧ-БАН, както и учени от Бургаски свободен университет: проф. д-р Татяна Коцева (ИИНЧ-БАН, Департамент „Демография" и БСУ), доц. д-р Елица Димитрова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Демография"), доц. д-р Красимира Минева (БСУ), ас. Евелина Богданова, дм (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"), гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"), гл. ас. д-р Татяна Йорданова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"). Предвидените дейности обхващат период от 3 години.

ADOLESCENT HEALTH AND WELL-BEING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: EFFECTS ON MENTAL HEALTH, HEALTH BEHAVIOUR, SOCIAL INTERACTIONS, AND ACADEMIC MOTIVATION AND ACHIEVEMENT, MODERATED BY PERSONALITY CHARACTERISTICS (2021-2024)

From November 2021, the Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS) started the implementation of project № КП-06-Н55/7 "Adolescent health and well-being in the context of the COVID-19 pandemic: effects on mental health, health behaviour, social interactions, and academic motivation and achievement, moderated by personality characteristics", funded by the Bulgarian National Science Fund (Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria) through Competition for financial support of basic research projects – 2021.

The aim of the project is to examine the impact of changes in the daily lives of Bulgarian adolescents due to the COVID-19 pandemic (infection of the adolescent or of family members, anti-epidemic measures to protect public health, life online, financial insecurity) on their health and well-being, and in particular on their mental health, health behaviour, social interactions and academic motivation and achievement, taking into account the moderating effects of socio-demographic and personality characteristics. We expect that the effects on young people's health and well-being due to changes in their daily lives related to the COVID-19 pandemic will be moderated by socio-demographic and personality characteristics in such a way that for some adolescents the effects will be rather negative, and for other adolescents – rather positive.

To achieve the set goal, a large nationally representative quantitative survey will be conducted with 4,500 young people in early and middle adolescence (11-15 years). The study will include an embedded qualitative component in the form of open-ended questions that explore the subjective perspectives, experiences, and ways of coping of adolescents in a situation of crisis and challenges. Evidence-based guidelines for the prevention and intervention of normative problems of adolescent health and development and problems related to functioning during the COVID-19 pandemic will be developed.

Principal Investigator of the project is Assoc. Prof. Dr. Anna Alexandrova-Karamanova (IPHS-BAS, Department of Psychology). The project team includes researchers from the Department of Psychology and the Department of Demography of IPHS-BAS, as well as researchers from Burgas Free University: Prof. Dr. Tatyana Kotzeva (IPHS-BAS, Department of Demography, and BFU), Assoc. Prof. Dr. Elitsa Dimitrova (IPHS-BAS, Department of Demography), Assoc. Prof. Dr. Krasimira Mineva (BFU), Assist. Prof. Evelina Bogdanova, MD (IPHS-BAS, Department of Psychology), Assist. Prof. Dr. Emanuela Paunova-Markova (IPHS-BAS, Department of Psychology), Assist. Prof. Dr. Tatyana Yordanova (IPHS-BAS, Department of Psychology). The planned activities cover a period of 3 years.

poster seminar IstDEM 3

Уважаеми, колеги и приятели,
Департамент Демография към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на поредната онлайн лекция по Историческа демография

на 12.10.2021 г. от 11.00 ч.

Тема: „Концепции за разрешаване на българския бежански въпрос в контекста на българското законодателство през 20-те години на XX в."
Лектор: гл.ас. д-р Борис Боев

Линк за срещата в Zoom:

Още статии ...