Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Международни проекти

KNOWLEDGE SHARING AND DIGITALIZATION OF SCIENCE (DIGIKNOW)

От месец януари 2023 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН започна изпълнението на проект по договор с номер 2022-2-BG01-KA210-VET-000097465

„Knowledge sharing and digitalization of science (DigiKnow)" по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

В подкрепа на международното сътрудничество и с цел увеличаване капацитета на екипа на ИИНЧ, проектът е фокусиран върху дигитализацията на научната продукция и научните резултати в областта на психологията и демографията. Проектът се осъществява в партньорство с Университета в Болоня.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein."

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Как да се предоставят социални консултации на мобилни граждани, движещи се свободно в рамките на Европейския съюз с цел трудова заетост или живот в друга страна - членка? Този въпрос се разглежда в рамките на проекта "Транснационални социални услуги" по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, който стартира през месец май 2022 г. Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките е един от партньорите по проекта. Координатор на проекта е Университет за приложни науки в Хамбург, Германия. Партнират и две неправителствени организации Диакония, Хамбург и Българо-румънски трансграничен институт по медиация, Русе, България.

Идеята за проекта е продиктувана от трудностите, които някои организации в Хамбург, работещи на терен срещат при работа с български мигранти в неравностойно положение (българи, роми, турци). Предизвикателства там има както заради на общ познат език (от страна на мигрантите и на службите, НПО-тата), така и заради невъзможност документите им да бъдат използвани при здравна, трудова, образователна категоризация. В резултат на това повечето преминават в сивия сектор, където стават жертва на жилищни спекуланти, работят на черно, без здравни и социални осигуровки и т.н.

Така възникна проектът. С него търсим на варианти за достигане до групата и за решаване на конкретните проблеми чрез обмяната на опит между германските и българските сходни структури. Първоначално стартираме чрез дейности за обмяна на информация и на специалисти между двете страни, както чрез присъствени, така и чрез дистанционни срещи. Създаваме и обща платформа с вътрешно пространство за обсъждане на казуси, а в бъдеще се надяваме на развитие в посока общо решаване на казуси и промени в някои публични политики.

Повече информация можете да откриете на сайта на проекта: https://tss-net.eu/bg/.

ЗДРАВНИ И ПСИХОСОЦИАЛНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЕФЕКТИ И КОПИНГ РЕСУРСИ ПРИ ТЕЖКО ИЛИ КРИТИЧНО ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19: КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ (2022-2024)

Проектът е финансиран от Alliance of International Science Organizations (ANSO) по Програма за съвместни изследвания - 2021 г. (ANSO-CR-PP-2021-10)
Ръководител на проекта:
доц. д-р Анна Александрова-Караманова, Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките
Партньори по проекта:
проф. д-р Петер Халама, Център за социални и психологични изследвания – Словашка академия на науките
доц. д-р Анита Лаури Корайлия, Департамент по психология, Факултет по хуманитарни и социални науки, Университет в Загреб, Хърватия
проф. д-р Адриана Бабан, Департамент по психология, Университет Бабеш-Боляй, Клуж-Напока, Румъния

Пост-ковид синдромът е състояние, характеризиращо се с дългосрочни симптоми и усложнения, които продължават или се развиват след остър COVID-19. Установено е, че по-голямата част (до 80%) от пациентите, приети в болница с тежка форма на COVID-19, изпитват дълготрайни физически и психологични симптоми.
Целта на изследването е да проучи с помощта на качествени методи преживяванията на тежко или критично преболедували COVID-19 в рамките на една година след изписване от болницата в четири държави от Източна и Централна Европа: България, Словакия, Хърватия и Румъния. Ще бъдат проучени както негативни (физически и психични симптоми, когнитивни симптоми, посттравматичен стрес, затруднения в социалното функциониране, намалена способност за самостоятелно функциониране и др.), така и позитивни пост-ковид ефекти (посттравматичен растеж). Ще бъде оценена ролята на личностните (напр. Аз-ефективност, резилианс, надежда, оптимизъм), социалните (напр. социална подкрепа) и други (напр. финансови) копинг ресурси в периода на възстановяване. Ще бъдат анализирани връзките между пост-ковид ефектите и копинг ресурсите, тяхната роля в преживяването на различни пътища към възстановяването, както и влиянието на локалния социокултурен контекст и епидемичните ситуации в четирите държави.

ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И РИСКОВИ НАГЛАСИ И ПОВЕДЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2017 - 2019)

 Проектът е част от международното сравнително изследване на СЗО "Поведение и здраве при деца в училищна възраст - HBSC", вълна 2017/2018 г. Изследването се провежда на всеки 4 години от 1982 г. насам от международната изследователска мрежа HBSC, в която членува и българският екип от ИИНЧ-БАН, в сътрудничество с Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация. В България и всички участващи страни се събират данни за здравето и здравните поведения на юноши на 11, 13 и 15 години, разглеждани в техния социален контекст. Събирането и първоначалният анализ на националните представителни данни за вълна 2017/2018 г. в България се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Ръководител на проекта: доц. д-р Лидия Василева
Членове на екипа по проекта от ИИНЧ-БАН: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, ас. д-р Евелина Богданова, гл. ас. д-р Богдана Александрова

 На 19 май 2020 г. Регионалният офис на СЗО за Европа публикува доклада „На фокус: здравето и благополучието на юношите", представящ резултати от международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC", проведено през 2017/2018 г. в 45 държави от Европа и Канада. Изследването се провежда на всеки четири години от 1982 г. насам в нарастващ брой страни. В България то се реализира от екип от Институт за изследване на населението и човека – БАН и Научен център „Психология и здраве" и се ръководи от доц. д-р Лидия Василева, ИИНЧ-БАН.

Повече за резултатите от изследването в България и за резултатите в международен сравнителен план можете да научите ТУК.

Двете части на доклада „На фокус: здравето и благополучието на юношите" са достъпни на уеб страницата на Регионалния офис на СЗО за Европа на следните линкове:

том 1: Ключови резултати
www.euro.who.int/en/hbsc-spotlight-vol1

том 2: Ключови данни
www.euro.who.int/en/hbsc-spotlight-vol2

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ В РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА (КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ, СЕКСУАЛНА АКТИВНОСТ И ЗАСЕДНАЛ НАЧИН НА ЖИВОТ) (2020-2022)

Проект в рамките на Споразумението за научно сътрудничество между Институт за изследване на населението и човека-БАН и Институт по антропология „Франциск И. Райнер" Румънска академия (ЕБР)
Ръководител от българска страна: доц.д-р Ергюл Таир
Ръководител от румънска страна: ст.н.с. I ст. Корнелия Рада
Редица изследвания представят негативните влияние на ирационалната консумация на алкохол, рисковото сексуално поведение и заседналия начин на живот върху здравето на младите хора, като се отчита значимата роля на индивидуалните фактори. Целта на проекта е да проучи психологическите фактори, определящи рисковото поведение на младите хора от Румъния и България, наред със създаването на образователни програми, насърчаващи здравословния начин на живот, като се вземат предвид индивидуалните характеристики и специфичните мотиви, които отразяват семейния живот и културния контекст.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА (2014)
Ръководител на българската част на проекта – проф. Илона Томова; членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор) и гл. ас. д-р Стоянка Черкезова
Проектът е иницииран и финансиран от Световна банка, а резултатите от проведеното изследване и анализът на данните е собственост на Световна банка, публикуван на уебстраницата на Банката.
 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА "R.E.D.-RROM" (2010-2015)
Проектът е финансиран от Европейска комисия, Изпълнителна агенция „Аудиовизуално образование и култура" в рамките на 50% от стойността си. Съфинансиран е от бюджетна субсидия на ИИНЧ - БАН, Столична програма „Култура", Институт „Отворено общество" и НССЕИВ към МС.
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), ас. Станислава Николова-Моралийска и др.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСИР И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2014-2015)
Проектът е финансиран от Международната организация по миграциите
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова
Анализът е публикуван на уебстраницата на Международната организация по миграциите.
 
ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)
Финансиран от COST Action IS1 409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries" (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).
Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, екип от 12 учени от департамент „Демография"
 
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG051 PО001-3.3.06-0001(2012-2014)
Финансиран от МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.
Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, целеви групи от 14 млади учени и докторанти от департамент „Демография"
 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2013-2016)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Съвместен проект с Департамент Психология, Държавен университет на Параиба, Бразилия
Резултатите допълват познанието за ценностите на личността чрез проверка на нов усъвършенстван модел, базиращ се на двете основни функции на ценностите, свързани с насочване на поведението (цели) и удовлетворяване на потребностите. Резултатите представят, че поведението на българите в по-голяма степен се определя от ценностите, свързани със съществуване (оцеляване), взаимоотношения (обич, подкрепа) и надличностни ценности (красота, знание, зрялост). Установяват се полови, възрастови и етнически различия в ценностите и вярата в справедлив свят, които предполагат различни модели за социализация. При по-младите хора и мъжете е налице по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, докато по-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта.
 
ИДЕНТИЧНОСТ, АКУЛТУРАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ И ХОЛАНДСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД (2010-2013)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Съвместен проект с Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия
Значимост за науката: Разширява се познанието за колективна идентичност чрез разработването на мултидименсионален конструкт, включващ етническа, семейна и религиозна идентичност. Допълва се познанието за акултурационните модели на юношите от етнически и религиозни малцинства в страната.
Значимост за обществото: Резултатите проследяват чрез мащабно лонгитудно изследване развитието на идентичността (етническа, семейна, религиозна) при юноши с различен етнически и религиозен произход. Установяват се етнически и религиозни различия в елементите на колективната идентичност, като е налице паралелно поддържане на етническа и национална идентичност при юношите с турски произход. Значимата връзка между акултурацията към българската и турската култура и психичното благополучие свидетелства за успешна бикултурна адаптация на юношите от турската етническа група. Резултатите могат да се използват при изграждането на националните образователни политики към младежите от малцинствата в подкрепа на бикултурната компетентност, която може да бъде от съществено значение за по-нататъшната им успешната интеграцияв обществото.
 
МИГРАЦИЯ И МОБИЛНОСТ – МИГРИРАЩИЯТ ЧОВЕК В ПЛАНА НА МЕДИЙНОТО МУ ПРЕДСТАВЯНЕ
Ръководител от българска страна проф. д-р Румяна Божинова
Представител от американска страна проф. Яна Хъшъмова
Международен проект по договор между ИИНЧ, Департамент „Психология" - БАН и Център за славянски и източноевропейски изследвания, Държавен университет Охайо, САЩ.
 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТА ПРИ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СЕМЕЙНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ" (2012-2013)
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Организация-изпълнител: Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Бенефициент), Институт по философия и психология при Румънската академия (Партньор 1) и Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР" (Партньор 2).
Общата цел на проекта беше оптимизиране на съчетаването на семейния и професионалния живот на заетите лица в малки и средни предприятия, посредством ефективно иновативно транснационално сътрудничество. След проучване анализ на проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот в България и Румъния, беше проведено представително изследване с методика.
 
ИНДИКАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВО И РАБОТА сред работещи в МСП в България.
Чрез обучителен семинар специалисти „Човешки ресурси" бяха запознати с ефективни стратегии за провеждането на специализирана интервенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот. По проекта беше създаден Консултативен център и проведена Международна конференция.
 
ДИНАМИЧНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА (2013- 2016)
Най-значим международен проект за 2014 г.
Проект по линия на Българо-швейцарска програма за научни изследвания, координиран от д-р Ева Грийн, Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария, и проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на българския екип по проекта от страна на Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, ко-ръководител проф. д-р Антоанета Христова.
Цел на проекта е да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци както от страна на българското мнозинство, така и от страна на двете най-големи етнически малцинства – роми и турци в съвременна България на основата на историческия, политическия и нормативен контекст, в който тези нагласи са породени и активирани. Проектът изследва интерактивната природа на междугруповите нагласи, като ги свързва с актуалните и възприемани отношения между бългаското мнозинство и ромското и турско малцинства. Създадена е собствена методология от двата екипа – български и швейцарски, като се приложи подход на смесени методи – вторичен анализ на данни от европейски социални изследвания, провеждане на срезово изследване сред 1216 лица – представители на трите етноса, в 3 области в България с различно съотношение на етносите с помощта на спeциално разработен въпросник-интервю в три версии, както и полу-структурирани интервюта с част от изследваните лица.
 
С ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА (2013-2015)
Ръководител гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"; Организация-изпълнител: Европейски политехнически университет (Бенефициент), Университет Катаня (Партньор 1), Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Партньор 2).
 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ РОМИ И ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ – СРАВНЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ (REDUPRE). GRANT AGREEMENT NO.: JUST/2010/FRAC/AG/1154 - 30-CE-0377112/00-32 (2011 – 2013)
Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Изпълнителна агенция „Правосъдие".
Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова, специалист Калина Илиева
 
БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ (2013)
Проект по поръчка и с финансирането на Световната банка.
Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова Членове гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл.ас. д-р Стоянка Черкезова
Резултатите от изследването и анализът им са публикувани на уебстраницата на Световната банка.
 
БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ (2012)
Финансира се от Световна банка
Ръководител на проекта – проф. д-р Илона Томова. Координатор: гл.ас. д-р Любомир Стойчев
  
UNDP/WB/FRA "РЕГИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОМИТЕ В РИСК ОТ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ: МИГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ И НЕ-РОМИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА" (2012-2013)
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Стоянка Черкезова
 
ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG0 51PO001-3.3.04-34/2009(2009–2011) Финансиран от МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.
Координатор доц. д-р К. Борисова-Маринова, целеви групи от 9 млади учени и докторанти от департамент „Демография"
 
 
  АРХИВ
 • ,Здраве, поведение и качество на живот при български юноши в училищна възраст: тенденции, рискови фактори, социални въздействияС партньорство и финансиране от УНИЦЕФ-България по договор за сътрудничество по програма „Здравно поведение при деца в училищна възраст – България 2014" между ИИНЧ БАН и УНИЦЕФ.

Анализира се широк кръг от здравни поведения и психологически променливи при българските юноши в контекста на семейството и училището сред национална представителна извадка на възраст 11-15 г. Предвижда се международно сравнение с юноши на същата възраст от 43 страни в изследователската мрежа HBSC и национално сравнение с анализ на тенденциите с проведеното изследване през 2006 г. Ръководител на екипа: доц. д-р Лидия Василева. Срок: 10. 2014 – 10. 2016 г.

Международни обучителни семинари: Учени от Института на изследване на населението и човека, членове на българския екип в Международната научна мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст" (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, www.hbsc.org), участваха в два международни обучителни семинара по методология на количествените изследвания, организирани от HBSC с помощта на Оперативен грант от здравната програма на Европейския съюз - 20-22 май, 2015 в Талин, Естония и 24-26 юни в София. Вижте повече за програмата на обучителните семинари.

Кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения", 1 февруари 2017. Вижте повече - презентации на кръглата маса 

Презентация за развитието на проекта от междинната среща за изпълнение на Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г., проведена на 22 май 2014 г. от Министерството на образованието и науката и Швейцарската научна фондация. Повече информация за срещата вижте тук

 • ,,Информираност и нагласи на индивида към актуални обществени проблеми – междукултурни различия" (международен колектив България, ИИНЧ, БАН – САЩ, Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University, Columbus) с ръководител доц. д-р Р. Божинова;
 • ,,Идентичност, акултурация и психологично благополучие при малцинствените групи на българските граждани от турски произход, българомохамедани и холандски граждани с турски произход" – международен колектив: Екип от българска страна с ръководител доц. д-р Е. Таир и Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия;
 • ,,Ценности и благополучие" (Финансиране: Факултет по социални науки, Университет в Хелзинки, Финландия с ръководител доц. д-р Е. Таир;
 • ,,Разнообразие и Европейската публична сфера. Към гражданска Европа" (6РП на Европейската комисия) Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens' Europe – Интегриран проект на консорциум от научни институции от 16 държави с ръководител на българския екип доц. д-р Й. Зографова
 • ,,Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия „психологическа интервенция и превенция на конфликти при съчетаването на семейния и професионален живот" (безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1", Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" – МТСП). В колаборация с екип от Институт по философия и психология, Румънска академия на науките, Букурещ с ръководител доц. д-р А. Христова;
 • ,,Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене от 0–36 месеца" на УНИЦЕФ (Age validation study of early childhood development and learning standards – UNICEF) с ръководител гл.ас. д-р М. Атанасова;
 • „Джендърни измерения на ромското включване" по поръчка на Световната банка, с ръководител проф. д-р И. Томова;
 • ,,Идентифициране и редуциране на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и останалото население – сравнение на случаите България, Италия, Румъния и Словения"; Grant Agreement No.: JUST/2010/FRAC/AG/1154 – 30-CE-0377112/00-32. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Изпълнителна агенция „Правосъдие", бюджетна субсидия, Столична програма „Култура" и Институт „Отворено общество" с ръководител проф. д-р И. Томова;
 • ,,Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване: сравнителен анализ на състоянието в 7 европейски страни (2008–2009)", с ръководител от българска страна проф. д-р И. Томова;
 • FUTURAGE (Европейска пътна карта на изследванията по стареенето) по 7 РП на ЕС с ръководител доц. д-р Геновева Михова;
 • ERA-AGE 2 (Европейско изследователско пространство по стареенето на населението) по 7 РП на ЕС с ръководител доц. д-р Геновева Михова.