Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 Институтът за изследване на населението и човека при БАН ежегодно организира научни форуми в страната, на които се обсъждат актуални обществени проблеми през призмата на психологичната наука. В тази връзка се  организира кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност", като част от Научна конференция по повод 45 години Психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания" на тема: „Психологията с лице към социалните проблем". Конференцията с международно участие се проведе на 22-23 ноември 2018 в Гранд Хотел София. Във форума участие взеха изследователи от различни държави като: Италия, Гърция и Русия. Общият брой на участниците достигна 106 , което даде възможност за обмяна не множество добри практики и опит в различни области на психологичната наука. Докладите от форума предстои да се публикуват в специален брой на сп. Психологични изследвания.

В рамките на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема „Психологията с лице към социалните проблеми" се проведе Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност". Поканени бяха множество представители от различни институции, които имат отношение по темата за пътната безопасност. Част от присъстващите бяха: Алекси Кесяков (Председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата), Галина Василева (Директор на дирекция „Координация на програми и проекти", МТИТС), Ивайло Стефанов и Павлина Караиванова (главни експерти в Отдел „Психологически подбор, Дирекция „Пътни превози и водачи, ИААА), Ивайло Търпанов (Представител на Съюза на българските автомобилисти), Валери Младенов (Експерт в Български червен кръст), Пламен Димитров (Председател на дружеството на психолозите в България) и други.

Екип на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българска академия на науките ‎‎(БАН) представи резултатите от изпълнението на проект „Повишаване нивото на пътната безопасност ‎чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на ‎моторни превозни средства /МПС/", сключен между МТИТС и ИИНЧ – БАН и финансиран по проект от ‎Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" ‎‎2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ‎фондове.‎

Проф. д-р Антоанета Христова, която е ръководител на проекта, обобщи социално-психологическите фактори, които налагат изработване на нови психологически ‎методики за оценка на водачи на МПС. „Целта на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачите, като тези методики да измерват именно онези характеристики, които са предпоставка за рисково и агресивно поведение на пътя. Другата цел е ясно да се очертаят профили на рисковите водачи – професионални, ‎таксиметрови шофьори и любители, – изведени на базата на новите методики", каза проф. Христова. 

„В глобален аспект ни убива невежеството. В движението се включват неграмотни хора и това дава общия фон на ситуацията, в която се намираме. Необученият човек е много опасен. Това, което вие изследвате, е много важно, за да се знае кои хора са годни да бъдат водачи. И ако не са – какви са причините и каква превенция може да се приложи. Такива изследвания трябва да бъдат постоянна, задълбочена практика, която да дава основите на политиките в сферата на пътната безопасност", каза Алекси Кесяков, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Гл. ас. д-р Росица Рачева и гл. ас. д-р Зорница Тоткова от ‎ИИНЧ-БАН представиха работата на екипа, свързана с конструирането, валидизирането и нормирането на новите ‎методики за когнитивните и ‎личностни характеристики, важни за процеса на шофиране и свързани с рисковото поведение на пътя. ‎

Проф. д-р Антоанета Христова представи предимствата на изработените методики и изводите от научните изследвания. Екипът на проекта извежда няколко основни ‎препоръки, свързани с необходимостта от: ‎

  • дигитализация на изработените методики;
  • обучение на психолозите, работещи в лабораториите за оценка на психологическата годност на ‎водачи на МПС в областта на транспортната психология;
  • поемане на лична отговорност от психолозите, работещи в лабораториите за качеството на ‎провеждане на оценката за психологическа годност на водачите на МПС;
  • оценяване на председателите на изпитни комисии с методики, свързани с функциите им на ‎оценители, а не с методиките за оценка на психологическа годност на водачите;
  • разработване и приложение на програми за превенция на рисковото поведение на пътя;
  • разработване и приложение на програми за работа с рискови водачи.‎

На Кръглата маса бяха представени и обсъдени проблеми, свързани с човешкия фактор като елемент от пътната безопасност. Обсъждането на ролята на човешкия фактор в този формат даде пространство, в което да се срещнат представители на правителствени и неправителствени организации, както и на всички други заинтересовани страни. Широката обществена дискусия по темата има своята добавена стойност както по отношение на достигане до по-широка аудитория, така и по отношение на обмяна на опит и идеи, които могат да послужат при разработване на бъдещи стратегии в тази сфера. Човешкият фактор в пътната безопасност е поле на изследвания, които тепърва не само ще са обект на обществен, институционален и медиен интерес, но и ще поставят началото на съвременните тенденции в областта на транспортната психология в страната. Обвързаността със сферите на вътрешния ред и национална сигурност, социалната и здравна система, законотворчеството и правораздаването, е доказателство за мащабите на интерес и обвързаности, които предстои да се разгръщат.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС