Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 28.12.2017 г. приключи Втори етап „Проучване на методики за изследване на качествата, свързани с уменията за управление на МПС, наличието на които намалява риска от допускане на грешки при участие в пътното движение и на опасността от предизвикване на пътно-транспортни произшествия“ по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Втори етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, четири глави, заключение и приложение.

Първа глава представя изводите, базирани на прегледа на научната литература от Информационния доклад от Етап 1, както и изводите, въз основа на проведено качествено изследване за идентифициране на характеристиките, свързани с рисковото поведение на пътя. В това отношение са представени резултатите от осъществените критериални интервюта, които включват експерти в областта и анамнестични интервюта, свързани с изследването на различни групи водачи.
Втора глава представя проучените методиките за изследване на когнитивните и личностни характеристики на водачите на МПС. В допълнение са проучени и методи за изследване на влиянието на социалните фактори.
Трета глава включва описание на изработените батерии за оценка на когнитивни, личностни и социални фактори на влияние, във връзка с изследване на психологическата годност на водачи на МПС.
Четвърта глава представя дейностите за популяризиране на проекта през първи и втори етап от изпълнението на поръчката.

Докладът е представен в 217 страници и включва 6 таблици, 1 фигура и 152 литературни източника. Неизменна част от настоящия доклад са и две приложения. В Приложение 1 са представени протоколите от качественото изследване, а в Приложение 2 – подбраните за апробиране методики на този етап.

Докладът е изготвен от научен състав: Проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; Гл.ас. д-р Зорница Тоткова; Гл. ас. д-р Росица Рачева и Докторант Калина Крумова; Доц. д-р Дияна Бакалова; Гл. ас. д-р Илина Начева и Консултант Емилиян Крумов.

Договорът продължава с изпълнението на Трети етап „Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност“.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС