Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 transport project tabelka

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 09.11.2017 г. Департамент "Психология" при Институт за изследване на населението и човека – БАН проведе Научен семинар на тема:

„Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност "

Презентацията е подготвена и представена от проф. Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, като част от проект "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства", финансиран по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент МТИТС.

seminar 2

seminar 1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС