Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 transport project tabelka

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 28.08.2017 г. приключи Първи етап „Обзор на актуалната научна литература по темата и прилаганите в страните от ЕС и в други страни методи за оценка на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Първи етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, две глави и заключение.

Първа глава представя преглед на научната литература и проведените изследвания, насочени към психологическата оценка на водачи. В нея е проследено влиянието на когнитивните характеристики, свързани с управлението на МПС, характеристиките, свързани с личностната сфера, факторите на средата, влияещи върху рисковото поведение на пътя, както и социалните фактори на влияние. В допълнение са изведени ключови характеристики, свързани с рисковото поведение на пътя.

Втора глава включва осъществените контакти с международни организации и изследователи в сферата на транспортната психология. Представен е анализ на прилаганите методи за оценка на психологическата годност в страни от и извън ЕС.

Докладът е представен в обем от 167 страници и включва 18 таблици и 12 фигури. Използвани са 326 литературните и интернет източниците. Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл.ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС