Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 Институтът за изследване на населението и човека при БАН ежегодно организира научни форуми в страната, на които се обсъждат актуални обществени проблеми през призмата на психологичната наука. В тази връзка се  организира кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност", като част от Научна конференция по повод 45 години Психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания" на тема: „Психологията с лице към социалните проблем". Конференцията с международно участие се проведе на 22-23 ноември 2018 в Гранд Хотел София. Във форума участие взеха изследователи от различни държави като: Италия, Гърция и Русия. Общият брой на участниците достигна 106 , което даде възможност за обмяна не множество добри практики и опит в различни области на психологичната наука. Докладите от форума предстои да се публикуват в специален брой на сп. Психологични изследвания.

В рамките на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема „Психологията с лице към социалните проблеми" се проведе Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност". Поканени бяха множество представители от различни институции, които имат отношение по темата за пътната безопасност. Част от присъстващите бяха: Алекси Кесяков (Председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата), Галина Василева (Директор на дирекция „Координация на програми и проекти", МТИТС), Ивайло Стефанов и Павлина Караиванова (главни експерти в Отдел „Психологически подбор, Дирекция „Пътни превози и водачи, ИААА), Ивайло Търпанов (Представител на Съюза на българските автомобилисти), Валери Младенов (Експерт в Български червен кръст), Пламен Димитров (Председател на дружеството на психолозите в България) и други.

Екип на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българска академия на науките ‎‎(БАН) представи резултатите от изпълнението на проект „Повишаване нивото на пътната безопасност ‎чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на ‎моторни превозни средства /МПС/", сключен между МТИТС и ИИНЧ – БАН и финансиран по проект от ‎Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" ‎‎2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ‎фондове.‎

Проф. д-р Антоанета Христова, която е ръководител на проекта, обобщи социално-психологическите фактори, които налагат изработване на нови психологически ‎методики за оценка на водачи на МПС. „Целта на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачите, като тези методики да измерват именно онези характеристики, които са предпоставка за рисково и агресивно поведение на пътя. Другата цел е ясно да се очертаят профили на рисковите водачи – професионални, ‎таксиметрови шофьори и любители, – изведени на базата на новите методики", каза проф. Христова. 

„В глобален аспект ни убива невежеството. В движението се включват неграмотни хора и това дава общия фон на ситуацията, в която се намираме. Необученият човек е много опасен. Това, което вие изследвате, е много важно, за да се знае кои хора са годни да бъдат водачи. И ако не са – какви са причините и каква превенция може да се приложи. Такива изследвания трябва да бъдат постоянна, задълбочена практика, която да дава основите на политиките в сферата на пътната безопасност", каза Алекси Кесяков, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Гл. ас. д-р Росица Рачева и гл. ас. д-р Зорница Тоткова от ‎ИИНЧ-БАН представиха работата на екипа, свързана с конструирането, валидизирането и нормирането на новите ‎методики за когнитивните и ‎личностни характеристики, важни за процеса на шофиране и свързани с рисковото поведение на пътя. ‎

Проф. д-р Антоанета Христова представи предимствата на изработените методики и изводите от научните изследвания. Екипът на проекта извежда няколко основни ‎препоръки, свързани с необходимостта от: ‎

  • дигитализация на изработените методики;
  • обучение на психолозите, работещи в лабораториите за оценка на психологическата годност на ‎водачи на МПС в областта на транспортната психология;
  • поемане на лична отговорност от психолозите, работещи в лабораториите за качеството на ‎провеждане на оценката за психологическа годност на водачите на МПС;
  • оценяване на председателите на изпитни комисии с методики, свързани с функциите им на ‎оценители, а не с методиките за оценка на психологическа годност на водачите;
  • разработване и приложение на програми за превенция на рисковото поведение на пътя;
  • разработване и приложение на програми за работа с рискови водачи.‎

На Кръглата маса бяха представени и обсъдени проблеми, свързани с човешкия фактор като елемент от пътната безопасност. Обсъждането на ролята на човешкия фактор в този формат даде пространство, в което да се срещнат представители на правителствени и неправителствени организации, както и на всички други заинтересовани страни. Широката обществена дискусия по темата има своята добавена стойност както по отношение на достигане до по-широка аудитория, така и по отношение на обмяна на опит и идеи, които могат да послужат при разработване на бъдещи стратегии в тази сфера. Човешкият фактор в пътната безопасност е поле на изследвания, които тепърва не само ще са обект на обществен, институционален и медиен интерес, но и ще поставят началото на съвременните тенденции в областта на транспортната психология в страната. Обвързаността със сферите на вътрешния ред и национална сигурност, социалната и здравна система, законотворчеството и правораздаването, е доказателство за мащабите на интерес и обвързаности, които предстои да се разгръщат.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 01.11.2018 г. приключи Трети етап „Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи лица, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 на селектираните методики за изследване на психологическата годност на водачи" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Трети етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, пет глави, заключение и приложения.

Първа глава от доклада представя процеса на подбор, конструиране и проверка на валидността и надеждността на конструираните инструменти за оценка на когнитивното функциониране на водачи на МПС, процеса на нормиране за целите на изследването, както и подробно описание на конструираните методики за изследване на когнитивните характеристики и тяхното приложение.

Втора глава от доклада представя подробно процедурата по конструиране на методиката за изследване на личностните характеристики на водачи на МПС. В отделните точки последователно са описани резултатите във връзка с проверка на надеждността и валидността на методиката, както и нормите за различните групи изследвани лица. Предоставена е подробна информация за предназначението на методиката, която включва експериментален материал, процедура на изследване, начин за регистрация и обработка на получените данни и интерпретацията на резултатите.

Трета глава включва теоретичните предпоставки на основата, на които се конструира полуструктурирано интервю (беседа), примерни въпроси за всеки от отделните етапи на интервюто и интерпретация на получените отговори.

Четвърта глава представя възможностите за прилагане на батерията по отношение както на оценката на когнитивното функциониране, така и на личностните характеристики, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 36.

В Пета глава от доклада са изведени основни препоръки, свързани с промяна на: нормативни документи; изискванията към психолозите, работещи в лаборатории за изследване на психологическата годност; процедурата за изследване на психологическата годност. Изведени са също препоръки, насочени към превенция на рисковото поведение на пътя и интервенции, насочени към рисковите водачи. В допълнение се предлага и създаване на условия за обучения по транспортна психология, както и за популяризиране на ролята на човешкия фактор за безопасността на движение по пътищата.

Докладът е представен в 209 страници и включва 114 таблици.

Неизменна част от доклада са приложенията, които представят бланките за оценка на когнитивните характеристики, както и методиката, и бланката за оценка на личностните характеристики. В допълнение е разработена и представена допълнителна бланка за оценка при провеждане на полуструктурираното интервю в края на изследването.

Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл. ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева; докторант Калина Крумова; доц. д-р Росица Георгиева, ас. Борян Андреев и проф. д-р Емилия Ченгелова.

Протоколът по приемане и отчитане на Информационен доклад Етап 3 е подписан от председателя и всички членовете на работната група на 11.12.2018 г., след като е представено и Приложение, съгласно изискванията на Възложителя.

Договорът продължава с изпълнението на Четвърти етап „Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36;". До края на 2018 г. ще бъде приключен и Пети етап „Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност". 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

Pressconf11

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ"

На 9 юли, в пресклуба на БТА, екип на Института за изучаване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН) и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представиха работата си по проект, реализиран по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и ИИНЧ на 26 юни 2017 г.

Целта на проекта е да се осъвременят използваните в момента методики за оценка на психологическата годност на водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари и водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на МПС.

Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. Цената му е 378 хил. лева и трябва да влезе в сила най-късно от началото на следващата година, като всички разработки по него са авторски, уточни проф. д-р Антоанета Христова - директор на ИИНЧ и ръководител на представения проект.

В пресконференцията по темата участваха проф. д-р Антоанета Христова – директор на ИИНЧ, ръководител на представения проект, гл.ас. д-р Росица Рачева – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", гл.ас. д-р Зорница Тоткова – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", доц. д-р Диана Бакалова – Департамент „Психология", секция „Социална, трудова и консултативна психология", Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти" и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020, Здравко Аспарухов, ръководител на "Психологически подбор" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и проф. д.с.н. Емилия Ченгелова - Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

Според Галина Василева сега действащите методики са от 1974 г. и са много остарели и неадекватни на съвременната пътна обстановка и динамиката на живот. Новите методики се прилагат в много европейски държави и ние сме изостанали, каза тя.

Проф. Христова представи статистика, мотивираща промените, според която сред основните причини за възникване на пътно транспортни произшествия (ПТП) най-голям дял се пада на човешката грешка – около 60%, 10 на сто е делът на техническа неизправност на превозното средство и 30% - на фактори от околната среда.

Основната цел на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачи, които измерват именно онези характеристики, които са предпоставки за рисково и агресивно поведение на пътя. С получените резултати проф. Христова смята, че бъде направена по-точна психологическа оценка на водачите, като целевите групи са на първо място - шофьорите на обществен превоз на пътници и товари, рисковите водачи, извършили тежки ПТП, особено след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и възрастови групи. Според психолозите тези резултати ще дадат възможност за създаване на подходящи програми за обучение на водачите, които са системни нарушители, което е същинската работа по превенция и реално намаляване на броя на ПТП.

Чрез новите методики за изследване на психологическата годност на водачи се дава възможност за идентифициране на потенциално опасно поведение на пътя и риска от допускане на ПТП, а това от своя страна ще доведе до намаляване на броя на загинали и пострадали от катастрофи. Резултатите ще осигурят и информация за транспортния сектор и свързаните с него социално-икономически показатели за последващи решения.

Според доц. д-р Диана Бакалова профилът на рисковия водач изглежда така: Той е на първо място недобросъвестен, не спазва закона и правилника за движение, не се съобразява с другите участници в движението.Той е безотговорен, безкритичен към собственото си поведение и последствията от него. Не е отговорен към техническата изправност на автомобила си.

Новите тестове ще са валиативни, с постоянна променливост на комбинациите и въпросите, за да няма злоупотреби.

Според Здравко Аспарухов данните за изготвяне на профила на т. нар. рисков водач, ще се ползват за изготвянето на нормативни и поднормативни законови актове.

Pressconf1

Pressconf12

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 28.12.2017 г. приключи Втори етап „Проучване на методики за изследване на качествата, свързани с уменията за управление на МПС, наличието на които намалява риска от допускане на грешки при участие в пътното движение и на опасността от предизвикване на пътно-транспортни произшествия“ по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Втори етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, четири глави, заключение и приложение.

Първа глава представя изводите, базирани на прегледа на научната литература от Информационния доклад от Етап 1, както и изводите, въз основа на проведено качествено изследване за идентифициране на характеристиките, свързани с рисковото поведение на пътя. В това отношение са представени резултатите от осъществените критериални интервюта, които включват експерти в областта и анамнестични интервюта, свързани с изследването на различни групи водачи.
Втора глава представя проучените методиките за изследване на когнитивните и личностни характеристики на водачите на МПС. В допълнение са проучени и методи за изследване на влиянието на социалните фактори.
Трета глава включва описание на изработените батерии за оценка на когнитивни, личностни и социални фактори на влияние, във връзка с изследване на психологическата годност на водачи на МПС.
Четвърта глава представя дейностите за популяризиране на проекта през първи и втори етап от изпълнението на поръчката.

Докладът е представен в 217 страници и включва 6 таблици, 1 фигура и 152 литературни източника. Неизменна част от настоящия доклад са и две приложения. В Приложение 1 са представени протоколите от качественото изследване, а в Приложение 2 – подбраните за апробиране методики на този етап.

Докладът е изготвен от научен състав: Проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; Гл.ас. д-р Зорница Тоткова; Гл. ас. д-р Росица Рачева и Докторант Калина Крумова; Доц. д-р Дияна Бакалова; Гл. ас. д-р Илина Начева и Консултант Емилиян Крумов.

Договорът продължава с изпълнението на Трети етап „Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност“.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 09.11.2017 г. Департамент "Психология" при Институт за изследване на населението и човека – БАН проведе Научен семинар на тема:

„Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност "

Презентацията е подготвена и представена от проф. Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, като част от проект "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства", финансиран по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент МТИТС.

seminar 2

seminar 1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 28.08.2017 г. приключи Първи етап „Обзор на актуалната научна литература по темата и прилаганите в страните от ЕС и в други страни методи за оценка на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Първи етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, две глави и заключение.

Първа глава представя преглед на научната литература и проведените изследвания, насочени към психологическата оценка на водачи. В нея е проследено влиянието на когнитивните характеристики, свързани с управлението на МПС, характеристиките, свързани с личностната сфера, факторите на средата, влияещи върху рисковото поведение на пътя, както и социалните фактори на влияние. В допълнение са изведени ключови характеристики, свързани с рисковото поведение на пътя.

Втора глава включва осъществените контакти с международни организации и изследователи в сферата на транспортната психология. Представен е анализ на прилаганите методи за оценка на психологическата годност в страни от и извън ЕС.

Докладът е представен в обем от 167 страници и включва 18 таблици и 12 фигури. Използвани са 326 литературните и интернет източниците. Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл.ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 26.06.2017 г. Институтът за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. с Бенефициент МТИТС. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от 26.06.2017 г.

Целта на договора е разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС