Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Срокът за обучение на редовните докторанти и на самостоятелните докторанти е 3 години, а за задочните докторанти - 4 години.

Образователната програма на докторантите се организира и реализира в ИИНЧ и Докторантското училище към Центъра за обучение (ЦО) на БАН в съответствие с кредитната система на Докторантското училище, която е описана в договора за обучение (Приложение 2.1 и Приложение № 2.2 от Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН) и предвижда задължителен минимален брой кредити по дейности. 

 Преподаватели от ИИНЧ-БАН провеждат специализирани курсове към Центъра за обучение на БАН.  

Специализираното обучение се планира в индивидуалните планове на докторанта, приемани от Научния съвет на ИИНЧ. Докторантът и научният му ръководител съставят общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. (Индивидуален план за целия срок на обучение, Индивидуален план по години).Докторантите, зачислени в докторската програма по Социология, включват в индивидуалния си план обучение и изпит по Статистика и демография (Въпросник за докторанти по "Социология"Въпросник по "Демография" за докторанти по "Социология"),

 Тези планове подлежат на годишна проверка и отчет, а за редовните докторанти – и на всеки три месеца.( Годишен отчет за всички докторантиТримесечен отчет за редовните докторанти, Решение на Научния съвет за приемане на отчетите за 2021 г. на докторантите в ИИНЧ-БАН)

Докторантите участват в научния живот на Института, като се включват в семинари; заседания на обучаващата секция; общи събрания; курсове, организирани в ИИНЧ; и други научни събития, както и в изпълнявани от Института научни проекти.

Институтът насърчава участието на докторантите в различни програми за обучение и развитие:

Стипендии за редовни докторанти:

 Държавни стипендии се отпускат за три години след зачисляване в редовна докторантура. Изплащат се по банков път, по посочена от докторанта банкова сметка. При удължаване на срока на докторантурата, стипендия не се изплаща. Докторантите имат право на този вид стипендия само за една образователна и научна степен “доктор”.

 Допълнителни стипендии ( чл. 2, ал. 4 от ПМС N:90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации) се предоставят след годишна атестация от Атестационната комисия на ИИНЧ според Критериите за годишна атестация на редовните докторанти в ИИНЧ-БАН и оценка от научния ръководител (Годишна оценка от научен ръководител).

Еднократна допълнителна стипендия получават редовните докторанти в следните случаи (чл. 7, ал. (5), т. 1 и 2 от ПМС N:90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации):

  • -       При представяне на дисертационния труд на семинар за предзащита и решение на НС на ИИНЧ за готовност за защита в рамките на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева;
  • -    При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след датата на отчисляване с право на защита – в размер на 1000 лева.