Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

След успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура Научният съвет на ИИНЧ взема решение за зачисляване на докторанта.

       Кандидатите за обучение в самостоятелна докторантура се зачисляват от Научния съвет на ИИНЧ след положително решение на семинар за обсъждане на проекта за дисертация.

Директорът на Института, определеният от Научния съвет научен ръководител/ консултант и зачисленият докторант, подписват договор за обучение (Приложение № 1 от Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН”)

Зачислените редовни и задочни докторанти по държавна поръчка заплащат такса за първата и втората година на обучение в размер, определен с Постановление на Министерския съвет за съответната година. Таксите се внасят на сметката на Института до 3 месеца след зачисляване на докторанта.

 Докторантите в самостоятелна докторантура, също дължат такси, определени от Научния съвет на Института ( чл. 5, Раздел I от Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН“).

 

        Заплащането на таксите за обучение става само по банков път по сметката на Института за изследване на населението и човека при БАН в УниКредит Булбанк - IBAN BG75UNCR96603157139713, BIC UNCRBGSF.