Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

        Процедурата по защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор“ започва с предварителна защита. До нея се допуска докторант, който е отчислен с право на защита или е представил завършен дисертационен труд в рамките на срока за обучение пред обучаващата секция (Раздел III. Процедура за защита на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен "доктор" от „Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН“).

Необходимите задължителни условия и документи за публичната защита са описани в чл. 15 на „Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН“.

Процедурата за провеждане на защитата е уредена в „Правила за работата на научните журита в ИИНЧ – БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научната степен „доктор на науките.

Процедурата за защита на научната степен „доктор на науките“ е уредена в Правилника за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН“ иПравилата за работата на научните журита в ИИНЧ – БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научната степен „доктор на науките“.