Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Правилник за прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН

       Приложение 1 "Жалби на докторанти"

       Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"

       Приложение 3 "Декларация за оригиналност" 

       Приложение 4 "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ-БАН"

       Приложение 5 "Процедура за кандидатстване, зачисляване и обучение в докторантура на чуждестранни граждани"

 

Правила за работата на научните журита в ИИНЧ – БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научната степен „доктор на науките“

Процедура за разработване на докторските програми в ИИНЧ-БАН

Процедура за вътрешна проверка на докторските програми в ИИНЧ-БАН

Система за поддържане, контрол и развитие на качеството на докторантското обучение в ИИНЧ-БАН