Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Психология на развитието и здравето“
(02) 979 34 12

Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова - ръководител секция,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Георги Петков - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Анна Александрова-Караманова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Йорданка Лалова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. д-р Евелина Богданова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Изследователите, които работят в областта на психология на здравето, са част от българския екип на международното сравнително изследване на СЗО „Поведение и здраве при деца в училищна възраст (HBSC). Целта на изследването е да се установят психо-социалните, социо-културните и социо-икономическите детерминанти на здравето и благополучието на българските ученици, да се разкрият както универсалните тенденции на промяна, така и спецификите в участващите страни, за да послужат като основа за формиране на политиките и практиките за опазване здравето на подрастващите. В две вълни (2005/2006 и 2013/2014) на международното изследване учените от секцията изследват проблеми в следните тематични области: Здраве: самооценено здраве, удовлетвореност от живота, психосоматични симптоми; Здравни поведения: здравословно хранене, образ за собственото тяло и контрол на теглото, наднормено тегло и затлъстяване, физическа активност и заседнал начин на живот.
Друга насока, в която се обединяват усилията на изследователите, е създаването на надеждни психологически инструменти за установяване на нарушения в психичното развитие на децата. За ранната идентификация на риска от проблеми в развитието е създаден скрининг тест за тригодишни деца. Той надгражда обширната емпирична база на разработените Стандарти за развитие и учене на деца от 0-36 месеца и намира широко приложение в практиките на предучилищното и приобщаващо образование. В тази насока е създаването на тест за умения за писмена реч в начална училищна възраст, предназначен за откриване на дислексия, за ранната й превенция и навременна интервенция. Усилията на екипа са насочени и към създаване на норми на невро-психологическо изследване на деца от 8 - 14 години с познавателни задачи с цел да се приложат при деца с дефицит на вниманието/хиперактивност, при деца с Аспергер синдром, както и с Даун синдром. 
 
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ СТИМУЛИ С ЕМОЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДЕЦА С АСПЕРГЕР СИНДРОМ, ХИПЕРАКТИВНОСТ - ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ДАУН СИНДРОМ (2011-2016)
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, гл. ас. д-р Богдана Александрова
 
ЗДРАВЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: ТЕНДЕНЦИИ, РИСКОВИ ФАКТОРИ, СО-ЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2014-2017)
Ръководител доц. д-р Лидия Василева Участници: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Богдана Александрова, ас. д-р Евелина Богданова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, проф. И. Тодорова
 
СУБЕКТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ТЯЛОТО И ВЪНШНИЯ ВИД В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (2014- 2016)
Ръководител гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
КОМПЛЕКСЕН ИНТЕГРИРАН МУЛТИ-КОМПОНЕНТЕН ПРОЕКТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Ръководител доц. Юлиана Душанова; участник гл. ас. д-р Йорданка Лалова Проект на ФНИ.
 
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ИГРАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАМНИТЕ СИСТЕМИ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: гл. ас. д-р Б. Александрова, гл. ас. д-р Й. Лалова, ас. д-р Е. Богданова, К. Попова
Проект на МОН.
 
АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА КАТО БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ И МОН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова
 
ИЗБОР НА СКРИНИНГ ТЕСТ, ОБУЧЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИ И ПСИХОЛОЗИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова Проект на МОН.
 
СЪЗДАВАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РИСК ОТ ПРОБЛЕМИ В ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ 3 – 3,5 (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, доц. д-р Е. Андонова, гл. ас. д-р М. Мутафчиева, гл. ас. д-р Н. Колчева УНИЦЕФ.
 
ВЪЗРАСТОВА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ ОТ 0-36 МЕСЕЦА
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова УНИЦЕФ.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Александрова, Б., Богданова, Е. (2015). Самооценка на здравето, субективни здравословни оплаквания удовлетвореност от живота при юноши. Българско списание по психология, 1-4, с. 63-84. [Alexandrova, B., Bogdanova, E. (2015). Self-rated health, subjective health complains and life satisfaction in adolescents. Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, pp. 63-84] ISSN 0861-7813.
Александрова-Караманова, А. (2016). Здраве и психосоциално благополучие на юноши с нехетеросексуална ориентация. Психологични изследвания, 2. [Alexandrova-Karamanova, A. (2016). Health and psychosocial well-being in adolescents with nonheterosexual orientation. Psychological Research, 2] ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).
Атанасова-Трифонова, М. (2016). Стандартите за нормативни показатели от тестовата батерия за изследване на писмената реч. Логопедичен център Ромел, с. 30-38. [Kalonkina, A., Lalova, J.(2016). Normative indicators for the test battery for written speech assessment. Logopedic Centre Romel, pp. 30- 38] ISBN 978-954-9458-23-7.
Лалова, Й., Калонкина А. (2015). Проследяване развитието на писмената реч в начална училищна възраст с оригиналнатестова батерия. В: Сборник доклади от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания". Албена 2015, Логопедичен център „Ромел", с. 204-213. [Lalova, J., Kalonkina, A.(2015). Assessment of the development of the written speech in prymary school children with original test battery. In: Proceedings of the International Conference Logopedy and early intervention for desabled children, Albena 2015, Logopedic Centre Romel, pp. 204-213] ISBN 978-954-9458-22-0.
Паунова-Маркова, Е. (2017). Предиктори на субективното благополучие при доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране на аз-а. Психологични изследвания, 20(2), 313-323. [Paunova-Markova, E. (2017). Predictors of subjective well-being in independent and interdependent self-construal. Psychological Research, 20(2), pp. 313-323] ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
Паунова-Маркова, Е. (2017). Взаимовръзка на успеха и щастието с независимото и взаимозависимо конструиране на аз-а. Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 333-339. [Paunova-Markova, E. (2017). Relationships of success and happiness with independent and interdependent self-construal. Challenges and perspectives in contemporary psychology. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp. 333-339] ISBN 978-954-07-4277-9.
 

МОНОГРАФИИ

Димитров, Б. (2014). Психофизиология, С., Акад. изд. Марин Дринов, 456 с.,
[Dimitrov, B. (2014). Psychophysiology. S., Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 456 pages, ISBN 978-954-322-732-7].
Книгата „Психофизиология" се основава на цикъла лекции, които авторът в продължение на 7 години представя пред курса по „Клинична психология" за магистри психолози в Софийския университет „Климент Охридски". Същевременно тя е разширена с теоретични концепции и с най-нови експериментални постижения, които благодарение на неудържимото развитие на технологиите през новия век променят непрекъснато схващанията и представите за тази нова гранична наука. Подчертан е нюансът в разграничаването и от физиологичната психология, и от психологичната физиология. Тя може да бъде интересна както за биологично и медицинско ориентирани, така и за психологично и технологично заинтересовани читатели.
 
Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) (2014). Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, 192 с.
[Atanassova-Trifonova, М. & al. (2014). Standards for development and learning in early childhood: from birth to 3 years. Sofi a, „Bulvest 2000", 192, ISBN 978-954-18-0924-2].
В този сборник са представени стандартите и показателите за ранно детско развитие, както и стратегиите за грижа, възпитание и образование на децата в периода от 0-36 месеца, разработени в изпълнение на проект на ИИНЧ–БАН по инициатива и с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ-България.
 
Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) (2014). Скрининг тест за тригодишни деца. С., Булвест Принт, 142 с.
[Atanassova- Trifonova, М. & al. (2014). Screening test for three year old children. Administration Manual. Sofia, „Bulvest 2000", 144 pages, ISBN 978-954-18- 0910-5].
Ранното откриване на проблеми в развитието с помощта на апробирана скринингова методика е предпоставка за навременна интервенция, активна подкрепа и успешна работа с децата. Това налага необходимостта от надежден инструментариум, който да отговаря на потребностите на съвременната практика в нашата страна. В тази насока бяха усилията на екипа за създаване на български скрининг тест за три- годишни деца. Създаването на този тест е осъществено по проект на УНИЦЕФ и отговаря на необходимостта от осъществяване на единен системен подход при реализиране грижата за децата от най-ранна възраст. Авторският екип е в състав М. Атанасова-Трифонова, Л. Пенева, Е. Андонова, М. Мутафчиева, Н. Колчева.
 
Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л., Стоянова, Ю., Мутафчиева, М., Янчева, И. (2015). Развитие и учене в ранното детство: възрастова валидация на стандартите за развитие и учене от раждането до три години, [състав. и науч. ред. Мария Атанасова-Трифонова]. – София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 528 с.
[Atanassova-Trifonova, М. & al. (2015). Social and emotional development in early childhood. In Atanassova- Trifonova, М. (Ed.). Development and Learning in the Early Childhood. Sofia, „Bulvest 2000", 452 pages, ISBN 978-954-07-3905-2].
В отговор на необходимостта от прилагане на системен интердисциплинарен подход към ранното детско развитие експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН създаде с подкрепата на УНИЦЕФ –България стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие, които се проявяват в многообразие от компетентности, знания и действия и се формират в хода на активното му взаимодействие със света.