Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция "Психология на развитието и здравето"
iphs logo bg 1  Georgi Iliev Petkov  Anna Alexandrova-Karamanova  Emanuela Paunova-Markova 

Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова - ръководител секция 

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. g Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
clipart-cv-1 Автобиография

Доц. д-р Георги Петков  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Анна Александрова-Караманова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Докторанти:
Радостина Стоянова-Ширеяв - редовен докторант
Ваня Славова - редовен докторант
 
Проблематиката, върху която са насочени усилията на изследователите в секцията, е свързана с особеностите на психичното развитие в периода на ранното детство и юношеството, с фокус върху механизмите на учене и развитийна промяна. В този план е оценката на ресурсите на образователната среда, както и на родителските практики за грижа и стимулиране на детското развитие и постигане на емоционалното благополучие на системата дете-родител. Друга насока на работа е създаването на психологически инструменти за скрининг на индивидуалното развитие на децата, за установяване на дислексия, за оценка на екзекутивните функции на ученици от 1-5 клас и др. Проучват се също основни индивидуални и социални фактори, определящи (рисковете пред) позитивното развитие на юношите и възникващите възрастни (18-29 г.) и успешното реализиране на задачите на развитието в тези възрастови периоди. Изследванията в областта на психология на здравето са фокусирани върху установяване на психосоциалните, социокултурните и социоикономическите детерминанти на здравето и благополучието на българските юноши. В секцията се развиват и теми по когнитивна наука, насочени към установяване механизмите на релационно мислене у хората и приложенията им в психологията, статистиката, теорията на информацията и образованието.
 
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ СТИМУЛИ С ЕМОЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДЕЦА С АСПЕРГЕР СИНДРОМ, ХИПЕРАКТИВНОСТ - ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ДАУН СИНДРОМ (2011-2016)
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, гл. ас. д-р Богдана Александрова
 
ЗДРАВЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: ТЕНДЕНЦИИ, РИСКОВИ ФАКТОРИ, СО-ЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2014-2017)
Ръководител доц. д-р Лидия Василева Участници: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Богдана Александрова, ас. д-р Евелина Богданова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, проф. И. Тодорова
 
СУБЕКТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ТЯЛОТО И ВЪНШНИЯ ВИД В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (2014- 2016)
Ръководител гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
Проект "КОМПЛЕКСЕН ИНТЕГРИРАН МУЛТИ-КОМПОНЕНТЕН ПРОЕКТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО (2016-2021)"
Проект на ФНИ
Ръководител: доц. д-р Юлиана Душанова, участник гл. ас. д-р Йорданка Лалова

Проект "ЕМОЦИОНАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ РОДИТЕЛ-ДЕТЕ: РОДИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО СЪНЯ В РАННОТО ДЕТСТВО В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНСТРУИРАНЕТО НА АЗ-А НА РОДИТЕЛЯ (2020)"
Финансиран по национална програма „Млади учени и Постдокторанти", модул „Млади учени"
Ръководител: гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова

Проект "ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И РИСКОВИ НАГЛАСИ И ПОВЕДЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2017 - 2019)""
Финансиран от МОН
Ръководител: доц. д-р Лидия Василева, Участници: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, гл. ас. д-р Богдана Александрова, ас. д-р Евелина Богданова

Проект "ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ПРИЛАГАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТА ЗА ТРИГОДИШНИ ДЕЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
№ BG05M2OР001-3.005-0004 по договор ДОЗ-39/12.08.2019 С МОН (2019)
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова

Проект "СЪЗДАВАНЕ НА КРАТКА ФОРМА НА СКРИНИНГ ТЕСТА ЗА ТРИГОДИШНИ ДЕЦА (2018)"
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, Проект на МОН
Създаден е скрининг тест за тригодишни деца, за чието широко приложение се обучават педагогически специалисти от всички детски градини на страната.

Проект "АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА КАТО БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ИНИЦИАТИВИ НА УНИЦЕФ И МОН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2017)"
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, Участници: проф. д-р Л. Пенева, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова

Проект "ВЪЗРАСТОВА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ ОТ 0-36 МЕСЕЦА (2014)"
Ръководител: доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова УНИЦЕФ

Проект "ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА (2014)
Финансиран от УНИЦЕФ, България
Ръководител: доц. д-р Лидия Василева, Участници: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, гл. ас. д-р Богдана Александрова, ас. д-р Евелина Богданова, доц. д-р И. Тодорова

 ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Alexandrova-Karamanova, A. (2020). Appearance self-attitudes and health and well-being of Bulgarian adolescents. Central European Journal of Paediatrics, 16, 1, University Clinical Hospital Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2020, ISSN:2490-3671, DOI:10.5457/p2005-114.258, 69-82.

Alexandrova-Karamanova, A., Todorova, I., Montgomery, A., Panagopoulou, E., Costa, P., Baban, A., Davas, A., Milosevic, M., Mijakoski, D. (2016). Burnout and health behaviors in health professionals from seven European countries. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1059-1075. Springer, ISSN: 0340-0131, DOI:10.1007/s00420-016-1143-5. JCR-IF (Web of Science):2.061.

Bogdanova, E., Alexandrova, B. (2020). General trends in self-rated subjective health and wellbeing in Bulgarian adolescents: Data from a representative study "Health Behavior in School-aged Children" in 2017/18 and a comparative analysis. Psychological Research, 23(3), 298-313. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Dimitrova, E., Kotzeva, T.,Alexandrova-Karamanova, A. (2020). Psychosocial school environment and health risk behaviours of adolescents in Bulgaria: results from multilevel analysis. International Journal of Public Health, 65, 2020, DOI: https://doi.org/10.1007/s00038-020-01482-4, 1331-1344. 

Dushanova, J., Lalova, Y., Kalonkina, A., Tsokov, S. (2020). Speech-Brain Frequency Entrainment of Dyslexia with and without Phonological Deficits. Brain Sciences, 10, 12, 2020, DOI:10.3390/brainsci10120920, 920. 

Ivanova, D.,Petkov, G. (2016) People use embodied representations nevertheless they may use different strategies in problem solving. In: Technics. Technologies. Education. Safety'16, publisher: Scientific technical union of mechanical engineering, vol.3, pp.66-69.

Lalova J., Dushanova J., Kalonkina A., Tsokov S. (2019). Application of specialised psychometric tests and training practices in children with developmental dyslexia. Psychological Research, 22(1), ISSN:1311-4700, 271-283.

Lalova, J., Dushanova, J., Kalonkina, A., Tsokov, S., Hristov, I., Totev, Ts., Stefanova, M. (2018). Vision and visual attention of children with developmental dyslexia. Psychological Research, 21(2), ISSN:1311-4700, 247-261.

Paunova-Markova, E. (2020). Perceived threats and difficulties of mothers of young children during a state of emergency in a COVID-19 pandemic. Psychological Research, 23(3), 330-354. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Petkov, G. (2020). Relational thinking is at the core of the constructive, top-down processes in humans. Psychological research, 23(3), 251-263, ISSN:1311-4700 (Print); SSN 2367-9174 (Online).

Petkov, G. (2017). Test of depth of knowledge for the mathematical concepts and principles for children. Educational Alternatives, Volume 15, pp. 90-99.

Petkov, G., Vankov, I., Petrova, Y. (2018). Discovering the Dimension of Abstractness: Structure-Based Model that Learns New Categories and Categorizes on Different Levels of Abstraction. International Journal of Computer and Information Engineering, 12(8), 586-591.

Petkov, G., Petrova, Y. (2019). Relation-based categorization and category learning as a result from structural alignment. The RoleMap model. Frontiers in Psychology, 10, 563.

Petkov, G., Ivanova, D.,Psederska, E. (2019). The dark side of analogy-making. Science. Business. Society, 4(4), 142-144.

Petkov, G., Pavlova, M. (2016) The role of similarity in constructive memory: evidence from tasks with children and adults. In: Proceedings of the 38th Annual Cognitive Science Conference, Philadelphia, pp. 325-330.

Petrova, Y., Petkov, G. (2018). Role-Governed Categorization and Category Learning as a Result from Structural Alignment: The RoleMap Model. International Journal of Computer and Information Engineering, 12(8), 578-585.

Zafirova, Y., Petrova, Y., Petkov, G. (2019). Crossmodal Spatial Mappings as a Function of Online Relational Analyses? In: Proceedings of the 41th Annual Cognitive Science Conference, pp. 3193-3198.

Александрова, Б., Богданова, Е. (2017). Фактори, повлияващи психичното благополучие при юноши, измерено с Индекса за психично здраве. Психологични изследвания, 19(2), 497-508. [Alexandrova, B., Bogdanova, E. (2017). Factors That Impact Adolescents' Psychological Well-being Assessed with Mental Health Index. Psychological Research, 19(2), 497-508.] ISSN:1311-4700.

Александрова-Караманова, А. (2018). Мотиви за свързани с външния вид поведения при млади мъже с различен статус на телесното тегло: качествено изследване. Psychological Thought, 11(2), 75-93. [Alexandrova-Karamanova, A. (2018). Motives for appearance-related behaviours in young men with different weight statuses: a qualitative study. Psychological Thought, 11(2), 75-93.] PsychOpen, ISSN 2193-7281 (Online). DOI: 10.5964/psyct.v11i2.269.

Александрова-Караманова, А. (2017). Негативни коментари и тормоз по отношение на тялото и външния вид: Актуални и ретроспективни преживявания при лица във възникваща зрелост. В: Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология, 3-5.11.2017 г., София (стр. 1002-1017), София: Продуцентски център ЛМ ЕООД. [Alexandrova-Karamanova, A. (2017). Negative comments and bullying related to body and appearance: Present and retrospective experiences in emerging adults. In: Proceedings from the VIII National Congress of Psychology, 3-5.11.2017, Sofia (pp. 1002-1017). Sofia: Production Center LM Ltd.] ISBN 978-954-91472 (Print).

Александрова-Караманова, А. (2017). Образ за собственото тяло и разстроено хранене при юноши с нехетеросексуална ориентация. В: Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията", София, 11.12.2017 (стр. 452-458). София: „За буквите – О писменехь". [Alexandrova-Karamanova, A. (2017). Body image and disordered eating in adolescents with non-heterosexual orientation. In: Proceedings from the IV National conference "Harmony in diversity", 11 December 2017, Sofia (pp. 452-458). Sofia: "Za bukvite – O pismeneh"].

Александрова-Караманова, А. (2017). Поведенчески практики за намаляване на теглото при момчета и момичета в юношеска възраст: ефекти върху здравето и психичното благополучие. Психологични изследвания, 20 (3), 509-524. [Alexandrova-Karamanova, A. (2017). Weight reduction practices in adolescent boys and girls: impact on health and psychological well-being. Psychological Research, 20(3), 509-524.] ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Александрова-Караманова, А. (2017). Употреба на електронни медии и здраве и благополучие на юношите. Психологични изследвания, 20(3), 481-495. [Alexandrova-Karamanova, A. (2017). E-media use and health & well-being of adolescents. Psychological Research, 20(3), 481-495.] ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Атанасова-Трифонова, М., Богданова, Е. (2019). Новите образователни технологии „Напредък в ученето" (Learning progression) и приложението им в предучилищното образование. Психологични изследвания, 22(1), 103-116. [Atanassova-Trifonova, M., Bogdanova, E. (2019). „Learning progression" – the new educational technologies and their application in the preschool education. Psychological Research, 22(1), 103-116.] ISSN: 1311-4700.

Атанасова-Трифонова, М., Александрова-Караманова, А., Пенева, Л. (2018). Професионалният опит и подготовката на учителите за успешна реализация на приобщаващото образование в детските градини. Педагогика, Том 90, кн.8, 1122-1133. [Atanassova-Trifonova, M., Alexandrova-Karamanova, A., Peneva, L. (2018). Teachers' professional experience and qualification for successful inclusion in the kindergartens. Pedagogy, Vol. 90, issue 8, 1122-1133.] (Web of Science).

Атанасова-Трифонова, М., Лалова, Й., Богданова, Е., Попова, К. (2016). Подходът на учителите от детските градини към играта на децата в предучилищна възраст. Психологични изследвания, 19(2), 145-158. [Atanassova-Trifonova, M., Lalova, J., Bogdanova, E., Popova, K. (2016). The approach of kindergarten teachers to the play of preschool children. Psychological Research, 19(2), 145-158.] ISSN: 1311-4700.

Атанасова-Трифонова, М., Стоянова, Юл. (2015). Социо-емоционални умения и езиково развитие на децата в два възрастови интервала 7-9 и 19-24 месеца. Психологични изследвания, 18(2), 163-170. [Atanassova-Trifonova, M., Stoyanova, J. (2015). Socio-emotional skills and language development of infants of two age groups – 7-9 months and 19-24 months. Psychological Research, 18(2), 163–170.] ISSN: 0205-0617.

Атанасова-Трифонова, М. (2016). Стандартите за развитие – ориентир за цялостното физическо и психическо благополучие на детето. Практическа педиатрия, 3. [Atanassova-Trifonova, M. (2016). The standards for early childhood development and learning - a guideline for child's physical, mental health, and well-being. Applied Pediatrics. Issue 3.] ISSN: 2367-5268.

Богданова, Е., Трифонова, М., Лалова, Й. (2020). Въпросникът „Силни страни и трудности" – 4-16 г. (родителска форма) - предварителни резултати от българска извадка ученици. Психологични изследвания, 23(3), 314-329. [Bogdanova, E., Atanassova-Trifonova, M., Lalova, J. (2020). Strengths and Difficulties Questionnaire – 4-16 years (parental form) - preliminary results for a Bulgarian sample of pupils on the parental data. Psychological Research, 23(3), 314-329.] ISSN:ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Богданова, Е., Александрова, Б. (2019). Влияние на социалната среда върху психо-соматичното и психично здраве в юношеска възраст. Психологични изследвания, 22(1), 41-55. [Bogdanova, E., Alexandrova, B. (2019). Social context and its impact on adolescents' psychosomatic and mental health. Psychological Research, 22(1), 41-55.] ISSN:1311-4700 (Print) 2367-9174 (Online).

Душанова, Ю., Лалова, Й., Христов, И., Тотев, Ц., Цоков, С., Стефанова, М., Генова,Б., Стефанов, С., Рачева, К., Бочева, Н., Калонкина, А.(2018). Зрителна и слухова преработка на информация при деца с дислексия на развитието. Сборник доклади от международна конференция „Детският език", ЛЦ „Ромел". [Dushanova, J., Lalova, J., Hristov, I., Totev, Ts., Tsokov, S., Stefanova, M., Genova, B., Stefanov, S., Racheva, K., Bocheva, N., Kalonkina, A. (2018). Visual and auditory information processing in children with developmental dyslexia. Proceedings of the International Conference "Children's Language", Ed. Romel, 178-193.] ISBN:978-954-9458-25-1, 178-193.

Калонкина, А., Лалова, Й., Душанова, Ю. (2020). Аспекти на вниманието при дислексия на развитието. Сборник доклади от международна конференция „Емоционални и поведенчески нарушения", Издателство ЛЦ „Ромел", 81-89. [Kalonkina, A., Lalova, J., Dochanova, J. (2020). Aspects of Attention in Developmental Dyslexia. Proceedings of the International Conference "Emotional and Behavioral Disorders", Ed. Romel, 81-90.] ISBN: 878-954-9458-28-2.

Паунова-Маркова, Е. (2020). Щастие и постигнат успех в работата при независимо и взаимозависимо конструиране на аз-а. Лидерство и развитие на човешките ресурси. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 843-850. [Paunova-Markova, Е. (2020). Work-related success and happiness in independent and interdependent self-construal. Leadership and human resources development. Sofia: Presses universitaires "St. Kliment Ohridski", 843-850.] ISBN 978-954-07-4979-2 (Online).

Паунова-Маркова, Е. (2020). Какво е значението на ориентациите към щастието за взаимоотношенията мъже-жени в трудовия контекст? Лидерство и развитие на човешките ресурси. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 851-859. [Paunova-Markova, Е. (2020). What is the importance of orientations to happiness for male-female relations at work? Leadership and human resources development. Sofia: Presses universitaires "St. Kliment Ohridski", 851-859.] ISBN 978-954-07-4979-2 (Online).

Паунова-Маркова, Е. (2017). Взаимовръзка на успеха и щастието с независимото и взаимозависимо конструиране на аз-а. Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 333-339. [Paunova-Markova, Е. (2017). The link between success and happiness with independent and interdependent self-construal. Challenges and perspectives in contemporary psychology. Sofia: Presses universitaires "St. Kliment Ohridski", 333-339.] ISBN 978-954-07-4277-9.

Паунова-Маркова, Е. (2017). Предиктори на субективното благополучие при доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране на аз-а. Психологични изследвания, 20(2), 313-323. [Paunova-Markova, Е. (2017). Predictors of subjective well-being in dominant independent and dominant interdependent self-construal. Psychological research, 20(2), 313-323.] ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

Монографии

Y.Lalova 2020

Душанова, Ю., Лалова, Й., Калонкина, А. (2020). Зрително-пространствени аспекти и ЕЕГ-корелати при дислексия на развитието – програми „Развитие на четенето". ЛЦ „Ромел", 147 стр. [Dushanova, Y., Lalova, J., Kalonkina A. (2020). Visuo-spatial aspects and EEG correlates in developmental dyslexia – programmes "Development of Reading".LC "Romel", 147 p.] ISBN:978-954-9458-29-9.

В книгата е направен обстоен преглед на изследванията, свързани с проблемите на мулти-функционалня дефицит при дислексия на развитието. Представени са програми за подобряване на четенето и писането при тези деца. Направена е подробна характеристика на динамиката на ЕЕГ-графоелементите във възрастов аспект.

Korica book Ani Karamanova

Александрова-Караманова, А. (2019). Външният вид при младите хора: между здравето и успеха. София: ДиоМира, 587 стр. [Alexandrova-Karamanova, A. (2019). Appearance in young people: between health and success. Sofia: DioMira, 587 p.] ISBN: 978-954-2977-60-5 (print), 978-954-2977-61-2 (pdf).

В монографията са представени три актуални научни изследвания, осъществени в периода 2013-2019 г., проучващи с помощта на качествени и количествени методи външния вид като сложен и многоизмерен феномен в юношеска и младежка възраст.
Индуктивно е генериран многомерен концептуален модел на външния вид при младите хора. Неговите осем измерения включват културно, междуличностно, професионално, измерение здравно поведение, интервенционно измерение (козметична хирургия), декоративно, физическо (биологично) и личностно измерение. Моделът разкрива сложното взаимодействие на биологични, психологични, социални и културни фактори.
Национално представително изследване с юноши доказва значимото влияние на външния вид върху здравето и благополучието, качеството на междуличностните взаимоотношения с връстниците и успеха в училище на юношите.

Y.Lalova 2018

Лалова, Й., Калонкина, А., Тотев, Ц., Цоков, С., Душанова, Ю. (2018). Комплексно изследване на дислексия на развитието. ЛЦ „Ромел", 145 стр. [Lalova, J., Kalonkina, A., Totev, Ts., Tsokov, S., Dushanova, Y. (2018). Complex study of developmental dyslexia. LC "Romel", 145 p.] ISBN:978-954-9458-26-8.

Монографията представя многоаспектно теоретично и експериментално изследване на дислексия на развитието. Приложени са множество лингвистични, психологически и невро-психологически тестове, които да обхванат различните аспекти на перцептивните, речевите, гнозисните, интелектуалните процеси при деца с развитие на дислексия и съпоставянето на тези процеси с нормолексични деца. Потърсени са индивидуалните невро-физиологични причини при дислексия на развитието, които са илюстрирани с ЕЕГ-образна диагностика.

G.Petkov 2016

Петков, Г. (2016). Огледала в нощта. Нов Български Университет. [Petkov, G. (2016). Mirrors at the night. New Bulgarian University.] ISBN 978-954-535-941-5.

В книгата се развива тезата, че обработката на релационни структури стои в основата на конструктивните познавателни процеси. Тя би била от най-голяма полза за студенти и изследователи от областта на когнитивната психология, но също и за широк кръг читатели, които се вълнуват от една от най-големите загадки на нашето съвремие – как функционират човешките познавателни процеси.

Razvitie i uchene ranno detstvo

Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л., Стоянова, Ю., Мутафчиева, М., Янчева, И. (2015). Развитие и учене в ранното детство: възрастова валидация на стандартите за развитие и учене от раждането до три години, [състав. и науч. ред. Мария Атанасова-Трифонова.] София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 528 с. [Atanassova-Trifonova, М. & al. (2015). Social and emotional development in early childhood. In Atanassova-Trifonova, М. (Ed.). Development and Learning in the Early Childhood. Sofia, Presses universitaires "St. Kliment Ohridski", 528 p.] ISBN 978-954-07-3905-2.

В настоящия труд, който допълва ръководството на стандартите и показателите, се предлага анализ на получените в изследване на 1030 деца емпирични резултати, представен заедно с теоретична обосновка на съдържанието на конструктите, както и на избора на експерименталните процедури. Колективната монография разглежда динамиката, спецификата и тенденциите на развитие на детето през ранното детство като най-необикновения период в човешкия живот. Характеристиките на този особено значим за развитието на психиката и личността период предполагат ориентация на възпитателните взаимодействия към стимулиране на активността на детето в разнообразни форми, съответстващи на неговите потребности и индивидуални особености.

cover standart 3 001

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) (2014). Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, 192 с. [Atanassova-Trifonova, М. & al. (2014). Standards for development and learning in early childhood: from birth to 3 years. Sofia, „Bulvest 2000", 192 p.] ISBN 978-954-18-0924-2.

В този сборник са представени стандартите и показателите за ранно детско развитие, както и стратегиите за грижа, възпитание и образование на децата в периода от 0-36 месеца, разработени в изпълнение на проект на ИИНЧ–БАН по инициатива и с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ-България. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие, които се проявяват в многообразие от компетентности, знания и действия и се формират в хода на активното му взаимодействие със света.

cover screening

Атанасова-Трифонова, М., (съст. и научен редактор) (2014). Скрининг тест за тригодишни деца. С., Булвест Принт, 144 с. [Atanassova-Trifonova, М. & al. (2014). Screening test for three year old children. Administration Manual. Sofia, „Bulvest 2000", 144 p.] ISBN 978-954-18- 0910-5.

Ранното откриване на проблеми в развитието с помощта на апробирана скринингова методика е предпоставка за навременна интервенция, активна подкрепа и успешна работа с децата. Това налага необходимостта от надежден инструментариум, който да отговаря на потребностите на съвременната практика в нашата страна. В тази насока бяха усилията на екипа за създаване на български скрининг тест за три-годишни деца. Създаването на този тест е осъществено по проект на УНИЦЕФ. Авторският екип е в състав М. Атанасова-Трифонова, Л. Пенева, Е. Андонова, М. Мутафчиева, Н. Колчева.

 

Архив - Научна дейност на секция "Психология на развитието и здравето" 2012-2016