Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция Психология на личността и методология на психологичното измерване

 

Ergyul Tair  Katya_Stoycheva.png  Rositsa Racheva  Zornitsa Totkova 
 iphs logo bg 1  MariaIvanova  Sezgin Bekir  E.Tsankova 2022
    Kalina Popova  

 

Проф. дн Ергюл Таир – ръководител секция
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Катя Стойчева
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл.ас. д-р Росица Рачeва
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Зорница Тоткова
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Татяна Йорданова
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Мария Иванова
mail21A021 miaivanova Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Сезгин Бекир 
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Елена Цанкова 
mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Калина Попова
mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Асен Тричков - задочен докторант
 
Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: основни личностни измерения и методология на измерването им; личностни характеристики и когнитивно функциониране; психологични фактори и рисково поведение; ролята на личността в развитието и реализацията на творческия потенциал на индивида; ценности и индивидуални убеждения; психично благополучие и здраве; личност, образование и професионална реализация.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЛИЧНОСТ И ВЯРВАНЕ В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2018-2019)
Ръководител: проф. д-р Eргюл Таир

Проучва се фундаменталната потребност от справедливост, като се разграничават две основни форми, при които в български контекст е налице по-ниско общо вярване, че светът е справедлив и по-висока оценка, че отделният човек е третиран справедливо. В емпиричен план се извеждат възрастови, полови и личностни различия, които подсилват вярването в справедлив свят, съдействайки за изграждането на представата за подреден и предсказуем свят. С възрастта слабо се снижава вярването в справедлив свят, като жените декларират по-високи стойности в сравнение с мъжете. Личностните черти емоцинална стабилност, доброжелателност (насоченост към другите) и отвореност към нов опит/интелект съдействат за по-силно вярване в справедлив свят и допринасят за ефективното справяне с негативните събития и оптималното функциониране на личността.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ, ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ И ПСИХОЛОГИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (2016-2017)
Ръководител: проф. д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2017 г.

Проследява се влиянието на функционалните ценности и вярването в справедлив свят върху психологичното благополучие. Резултатите от емпиричното изследване свидетелстват за значими различия в моделите за социализация, като по-младите хора и мъжете демонстрират по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, което е предпоставка за по-успешно справяне с предизвикателствата в живота чрез инвестиции в индивидуални цели. По-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта и ценят по-високо социалните взаимоотношения, развитието и нормативните ценности, което е предпоставка за по-позитивна интерпретацията на жизнените събития. Психологичното благополучие отразява адаптацията на личността, като се установява, че оптималното функциониране, изразяващо се в намирането на смисъл и постигане на целите, развиваване на компетентността и позитивните взаимоотношения се определят от основните цели в живота, свързани с развитието, с по-доброто разбиране и усвояване на физическата и социалната среда, със създаването и поддържането на подкрепящи междуличностни отношения.

От мета-анализ на емпиричните данни към теоретичен синтез на познанията НИ ЗА ТВОРЧЕСКАТА МОТИВАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА (2019-2020)
Ръководител: проф. д-р Катя Стойчева

След поредица от емпирични изследвания за адаптация на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс (Стойчева, Щетински, Попова, 2006) и оценка на надеждността и валидността на българската форма на скалата при деца и възрастни (Стойчева, Щетински, Попова, 2008), настоящият проект си поставя за цел да синтезира данните от българските и чуждестранни изследвания с цел обобщаване на психологическото знание за конструкта „творческа мотивация" и разгръщане на теоретичната му обосновка.

ЛИЧНОСТ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2016-2019)
Ръководител: гл. ас. д-р Зорница Тоткова 

Проектът има за цел да проучи връзката между личностните характеристики и рисковото поведение на пътя.

КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЛИЦА С ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ВРЪЗКИ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2018-2021)
Ръководител: гл. ас. д-р Росица Рачева

Пътнотранспортните произшествия (ПТП) и последствията, свързани с тях са сред най-актуалните проблеми в световен мащаб. Актуалните тенденции сочат, че ако не се предприемат спешни мерки, до 2030 година смъртните случаи, свързани с инциденти на пътя ще са седмата основна причина за смъртност в света. Изследванията и данните в национален и световен мащаб показват, че основният фактор за възникване на ПТП е човешка грешка. Сред най-честите причини за участие в ПТП е употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Управлението на моторни превозни средства (МПС) под влиянието на алкохол или наркотици покачва вероятността от рисково поведение на пътя, както и вероятността от сериозни наранявания и смърт. Изследванията в тази сфера извеждат високата концентрация на алкохол в кръвта и комбинацията на алкохол и дроги като категории, които са изключително тясно свързани с висок риск от ПТП. Въпреки, това, връзката между характеристиките на водачите на МПС, които употребяват проблемно алкохол и/или дроги и тяхното фактическо рисковото поведение на пътя е сред областите на изследване, в които познанието е оскъдно. Ето защо целта и задачите на планираното изследване са насочени към проучване на връзката между употребата на ПАВ, личностните особености и когнитивното функциониране на индивида и тяхната връзка с рисковото поведение на пътя.

ЛИЧНОСТ, СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ БРАНДА (2019 – 2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Таня Йорданова

Настоящият проект цели да проучи ролята на личностните характеристики (потребност от уникалност, потребност от емоции, потребност от познание, иновативност и др) и социалните медии по отношение на потребителските предпочитания към конкретни брандове.

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
МЕТА ТОЧНОСТ НА ПЪРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОНЛАЙН (2020 – 2022)
Научен ръководител: проф. д-р Ергюл Таир
Ръководител: д-р Елена Цанкова
Финансираща организация: Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ), Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България

Първите впечатления оказват силно влияние върху поведението на личността. В днешно време значителна част от комуникацията се осъществява онлайн и това придава особена важност на първите впечатления, формирани в интернет. С цел подобряване на комуникацията и избягване на недоразуменията си заслужава да се проучат и разберат първите впечатления, които се създават онлайн. Чрез bottom-up подход проектът ще изследва в серия от експерименти различни фактори, които определят колко добре разбираме първите впечатления, които създаваме за себе си в интернет.

ЛИЧНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СТРАНАТА: НАУЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ (2019 – 2022).
Научен ръководител: проф. д-р Ергюл Таир
Ръководител на проект: д-р Сезгин Бекир

Настоящият проект цели да изведе ролята на личностните характеристики (его състояния, житейски позиции, стил на социално взаимоотношение и др.), които се развиват от ранно детство и определят не само индивидуалното развитие, но и професионалната реализация. Въз основа на научните резултати ще се предложат някои практически подходи като част от решаването на проблемите с по-ниското образование и слабата професионална реализация на лица от уязвими групи. Ще се приложат, разработят и адаптират методики за оценка на личността, субективното усещане за кариерен успех и стил на социални взаимоотношения при ученици, учители и родители. Разработеният методически инструментариум може да бъде полезен на различни образователните институции, общинските центрове за кариерно ориентиране и структурите на Агенцията по заетостта при оценка на личностния потенциал за развитие на младежите и разработване на стратегии и програми за професионална реализация и за превенция на безработицата. Проектът се финансира от Министерство на образованието и науката на Република България чрез Национална програма „Млади учени и постдокторанти", одобрена с Решение на Министерски съвет № 577 от 17 август 2018 г.

СТИЛ НА ШОФИРАНЕ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2017 – 2019)
Ръководител: гл. ас. д-р Зорница Тоткова

Целта на проекта е концептуализиране на конструкта стил на шофиране и адаптиране на методика за оценка на стила на шофиране. Финансиран по Програма за подпомагане на младите учени, Българска академия на науките.

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПСИХО-СОЦИАЛНИ И ЕПИГЕНЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЛИЦА С ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (2018 – 2021)
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Ръководител: гл. ас. д-р Емилия Кръстева
Участници: гл. ас. д-р Росица Рачева, д-р Цвета Райчева, гл. ас. д-р Теодора Тасева-Минева, Яна Младенова, Стилиана Симеонова

Научно-изследователски проект цели да се направи комплексен анализ на някои психо-социални и епигенетични характеристики при две групи от лица с проблемна употреба на психоактивни вещества (такива, които постъпват в програми за лечение с опиеви агонисти и такива, които са на лечение в програми свободни от вещества) както и да се сравнят техните характеристики с тези на лица от общата популация. Изследванията ще бъдат проведени с помощта на съвременни методи, между които: оценка на качеството на живота (с помощта на генеричния въпросник на СЗО WHOQOL-BREF), установяване на наличието или отсъствието на травматични събития през живота на изследваните лица чрез въпросника BTQ (Brief Trauma Questionnaire), qRT-PCR анализ на генната експресия и бисулфитно секвениране за установяване на метилирането на специфични генни райони, както и методи за статистическа обработка на пoлучените данни. Изпълнението на проектните дейности се очаква да има както научно-фундаментална, така и приложна стойност. Научно-изследователски проект КП-06-Н25/5, финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерството на образованието и науката.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ В РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА (КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ, СЕКСУАЛНА АКТИВНОСТ И ЗАСЕДНАЛ НАЧИН НА ЖИВОТ) (2020-2022)
Проект в рамките на Споразумението за научно сътрудничество между Институт за изследване на населението и човека-БАН и Институт по антропология „Франциск И. Райнер" Румънска академия (ЕБР)
Ръководител от българска страна: проф.д-р Ергюл Таир
Ръководител от румънска страна: ст.н.с. I ст. Корнелия Рада

Редица изследвания представят негативните влияние на ирационалната консумация на алкохол, рисковото сексуално поведение и заседналия начин на живот върху здравето на младите хора, като се отчита значимата роля на индивидуалните фактори. Целта на проекта е да проучи психологическите фактори, определящи рисковото поведение на младите хора от Румъния и България, наред със създаването на образователни програми, насърчаващи здравословния начин на живот, като се вземат предвид индивидуалните характеристики и специфичните мотиви, които отразяват семейния живот и културния контекст.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Бекир, С., Таир, Е. (2020) Себеоценка при ученици от седми клас: влияние на его състоянията и образованието на родителите. Списание „Философия", Том 29, Книжка 2, 184 – 198 [Bekir, S., Tair, E. (2020). Self-esteem of pre-secondary school students (grade 7): ego states and parental education ifluences. Filosofiya-Philosophy journal, Vol. 29(2), 184-198.

Bekir, S., Tair, E. (2019) The role of the ego states for subjective career success in different occupations. Psychological Research. Vol. 22(3), 799-814.

Бекир, С., Таир, Е. (2018) Въпросници за изследване на его състоянията и житейските позиции. Психологически изследвания, Том 21, кн. 2, 137-150 [Bekir, S., Tair, E. (2018). The assessment of Ego states and life positions via questionnaires. Psychological Research, vol. 21(2), 137-150]

Racheva, R., Totkova, Z. (2020) Reliability and Validity of a Method for Assessment of Executive Functions in Drivers. Behav. Sci. 10, 37 DOI: 10.3390/bs10010037

Krasteva, M., Koycheva, Y., Racheva, R., Taseva, T., Raycheva, T., Simeonova, S., Andreev, B. (2020). Decreased FMR1 mRNA levels found in men with substance use disorders. Heliyon 6 (10): 1-7, DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e05270

Рачева, Р. (2017) Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. Психологични изследвания, том 20, кн. 1, 85-94. [Racheva, R. (2017). Risk factors for development of substance use disorders in adolescents. Psychological Research, VIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, 20(1), 85-94]

Stoycheva, К. (2020) Psychological studies of creativity in the literary domain. Papers of BAS, Humanities and Social Sciences, Volume 7, Number 1, 36-48.

Stoycheva, K., Tair, E., Popova, K. (2020) Rigidity and its Relations to the Basic Dimensions of Personality. Psychological Research, Volume 23, Number 2, 127-149.

Stoycheva, K., Popova, K. (2019) Tolerance/Intolerance of Ambiguity. Assessing Its Perceived Importance. Psychological Research, Volume 20, Number 3, 629-640.

Tair, E. (2019) Belief in a just world: Perspectives, psychological approaches and research results. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 5 (2), 216-226.

Tair, E., Popova, K. (2019) Values, belief in a just world and the flourishing of Bulgarian adolescents. Psychological research, 22(3), 657-680.

Таир, Е., Гoуевeя, В., Попова, К. (2016) Ценностите на личността през погледа на функционалната теория: Изследване в България. Психологични изследвания, 2, с. 65-84. [Tair, E., Gouveia, B., Popova, K. (2016). Personal Values from the Perspective of Functional Theory of Human values: Bulgarian study, Psychological Research, 2, pp. 65-84.]

Totkova, Z. (2020) Interconnection between Driving Style, Traffic Locus of Control, and Impulsivity in Bulgarian Drivers. Behav. Sci. 10, 58. DOI: 10.3390/bs10020058

Totkova, Z., Racheva, R. (2019) The Bulgarian Version of the Multidimensional Driving Style Inventory: Psychometric Properties. Behav. Sci. 9, 145. DOI: 10.3390/bs9120145

Totkova, Z. (2019) Symbolic Interactionism and the Perceived Style of Parenting. Qualitative Sociology Review, XV, 2, 172-184. DOI:10.18778/1733-8077.15.2.11

Tsankova, E., Vanman, E. J., & Kappas, A. (2018) Interaction of stereotypical trustworthiness, facial resemblance, and group membership in the perception of trustworthiness and other traits. Journal of Trust Research, 8, 31 – 44. https://doi.org/10.1080/21515581.2018.1453824

Tsankova, E. & Kappas, A. (2016) Facial skin smoothness as an indicator of perceived trustworthiness and related traits. Perception, 45, 400 – 408. https://doi.org/10.1177/0301006615616748

Yordanova, T. (2018) Relationship between Innate Consumer Innovativeness and Attitude to an Innovative Product – Mediating Role of the Perceptions of Usefulness and Ease of Use - In: Z. Nikitovic, D. Markovic and C. D'Arconte (Ed), Successful Implementation of Information Technology: IT, Marketing Education and Business Working Together for Business success. London, UK: Silver and Smith Publishers, 333-345.

Yordanova, Т. (2019) Inherent Consumer Innovativeness: Essence, Dimensions and Gender Differences. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 6(1), 98-109.

Йорданова, Т. (2019) Адаптация на кратката скала за потребност от уникалност (CNFU) в български социокултурен контекст. Психологични изследвания, 22(2), 485-503. [Yordanova, T. (2019). Adaptation of the Short Scale of Need for Uniqueness (CNFU) in Bulgarian Socio-Cultural Context. Psychological Research, 22(2), 485-503]

МОНОГРАФИИ
 

Sezgin Bekir Ego 2022-1              Бекир, С.(2022) Его състояния и житейски позиции в професионалната реализация на личността. Изд. на Институт по транзакционен анализ,146 стр. ISBN:978-619-188-889-4.

Монографията е на база защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор" в Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките. В синтезиран вид са представени основните основните подходи за изследване за личността, като е поставен акцент върху теорията на транзакционния анализ. Представени са статистически анализи и резултати от проведените изследвания и са посочени възможните приложения на транзакционния анализ в организационен контекст и в процеса на кариерното развитие - от избора на професия до установяването и стабилизирането в нея и по-нататъшната професионална реализация. Установени са значими резултати свързани с влиянието на на его състоянията и житейските позиции върху професионалната реализация на личността. От научно-приложна гледна точка получените резултати разкриват различните модели на взаимодействие между его състоянията, житейските позиции и субективното усещане за професионален успех и могат да се използват в кариерното консултиране и професионално развитие.

Cover book E.Tair smТаир, Е. (2020) Личност и трудово поведение. Изд. на БАН, „Проф. М. Дринов", 294 стр. [Tair, Е. (2020)Personality and work behavior. Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 294 pp.] ISBN 978-619-245-053-3

В монографията са интегрирани различни изследвания, в които основният фокус е върху сходствата и личностните различия, проявяващи се трудовото поведение. Налице са множество значими от теоретична и приложна гледна точка резултати, които разкриват ролята на индивидуалните различия, професията, организационния климат, но най-вече личностните детерминанти на поведението в труда. Изведени са приложими в организационен контекст препоръки за превенция и интервенция на контрапродуктивното поведение и бърнаут синдрома, наред с подходи за повишаване на ангажираността и благополучието на служителите. Утвърждава се прилагането на позитивната психология в труда, като се разкрива потенциала на психологията като наука и нейната приложимост за подобряване на индивидуалното благополучие и организационната ефективност.

Cover  3D Salinger StoychevaСтойчева, К. (2018) Де Домие Смит и творческото мислене. София, Парадигма. [Stoycheva, K. (2018). De Daumier-Smith and the Creative Thinking. Sofia: Paradigma Publishing House] ISBN 978-954-2634-86

Тази книга хвърля мост между литературата и психологията на творчеството. По-специално, тя използва идеите и методите, с които си служи психологията на творчеството, за да очертае един нов подход към литературната творба. Методологията на изследване на творческото мислене, разработена от Е. Пол Торанс, се прилага за анализ на разказа на Джеръм Д. Селинджър «Синият период на де Домие-Смит». Освен новият, необичаен прочит на познатия разказ на Селинджър, книгата предлага и опознаване на най-важните умения за творческо мислене.

Архив - Научна дейност на учените от секция "Психология на личността и методология на психологичното измерване" в периода 2010-2019 г.