Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Възпроизводствени процеси и структури на населението“
(02) 979 63 34

Доц. д-р Елица Димитрова - Ръководител секция,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Илона Томова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Татяна Коцева -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Стоянка Черкезова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Спас Ташев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Любомир Стойчев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Ас. Станислава Моралийска-Николова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калина Илиева – демограф -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ирена Георгиева - задочен докторант

Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: раждаемост, репродуктивно поведение и репродуктивно здраве, брачност и семейство, взаимоотношения между половете, семейно планиране, семейна политика, остаряване на населението, смъртност, жизнен потенциал и здравни поведения, моделиране и прогнозиране на демографското развитие, аномия, бедност и неравенства, уязвими групи, раса и етничност, девиации.

 

ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТЕХНИТЕ НАГЛАСИ И ПОТРЕБНОСТИ (2014- 2017)

Ръководител гл.ас. д-р Стоянка Черкезова

 

ИМИГРАЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ И ПОТЕНЦИАЛНИ ДЕМОГРАФСКИ ЕФЕКТИ (2015-2018)

Ръководител гл.ас. д-р Спас Ташев

 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТЕХНИТЕ НАГЛАСИ И ПОТРЕБНОСТИ.

Ръководител гл. ас. д-р Стоянка Черкезова

Най-значимо научно-приложно постижение през 2012 г.

Значимост за науката: Доказани са някои предимства на концепцията за реалните възможности на Амартия Сен. Предложена е методика за анализ въз основа на концепцията за реални възможности на Амартия Сен, като са адаптирани и доразвити съществуващите – на Робейнс, Бонвен и Фарвак;

Значимост за обществото: Формулирани са предложения за стратегически направления и конкретни насоки, политики, мерки и действия за усъвършенстване на публичните политики.

 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТЕХНИТЕ НАГЛАСИ И ПОТРЕБНОСТИ (2013 – 2015)

Ръководител гл. ас. д-р Стоянка Черкезова

Най-значимо научно постижение за 2015 г.

Проектът представя решения за различните форми на социално изключване сред възрастните хора в България в контекста на техните ценности, потребности и нагласи.

Значимост за науката: Създаден е оригинален подход за оценка и анализ на различните форми на социално изключване.

Значимост на обществото: Предложени са решения за преодоляване на факторите за изключване.

 

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ: СПИРАНЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА (2014- 2016)

Проектът е финансиран от Фондация ВЕЛУКС и Know-How Centre към НБУ.

Ръководител на проекта проф. Илона Томова;

Членове: гл.ас. д-р Любомир Стойчев, гл.ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска (координатор), докторант Ирина Вандова

 

ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014- 2016)

Проектът е финансиран от МТСП. Изготвена е оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността, публикувана на уебстраницата на МТСП и в сп. «Население» 2016/1.

Ръководител на работна група проф. Илона Томова;

Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска

 

МИГРАЦИОНЕН ОПИТ И ПРОМЯНА В НАГЛАСИТЕ КЪМ ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, ДЖЕНДЪРНИ И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ

Финансиране Договор № ДФНП за финансиране на научноизследователския проект в Програма за подпомагане на младите учени в БАН 2016-2017

Ръководител гл. ас. д-р Ст. Черкезова

 

ВИЗИИ ЗА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 Г. ПРОНАТАЛИЗЪМ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Ръководител на проекта проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова

Най-значимо научно постижение за 2014 г.

Значимост за науката: Постигнат е интердисциплинарен анализ с количествени и качествени методи на визиите за демографския проблем в България след 1990 г.

Значимост за обществото: Изводите от анализа могат да се използват за изграждане на система от критерии за мониторинг и оценка на въздействието на социалните политики.

 

ГРИЖА В РАННАТА ВЪЗРАСТ. НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЗДРАВНАТА, СОЦИАЛНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМИ ВЪРХУ ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА В НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ (0-7 ГОДИНИ), (2016 -2017)

Проектът е финансиран от Фондация „За нашите деца", под изпълнители: Сдружение „Дете и пространство" и ИИНЧ при БАН

Ръководител проф. д-рТатяна Коцева

 

ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ (2014-2016)

Проектът е изпълняван съвместно със Сдружение ,,Дете и пространство" и Национална мрежа за децата. Финансиран е от Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014

Ръководители: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА (2014)

Ръководител на българската част на проекта – проф. Илона Томова; членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор) и гл. ас. д-р Стоянка Черкезова

Проектът е иницииран и финансиран от Световна банка, а резултатите от проведеното изследване и анализът на данните е собственост на Световна банка, публикуван на уебстраницата на Банката.

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ РОМИ И ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ – СРАВНЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ (REDUPRE). GRANT AGREEMENT NO.: JUST/2010/FRAC/AG/1154 - 30-CE-0377112/00-32 (2011 – 2013)

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Изпълнителна агенция „Правосъдие".

Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова, специалист Калина Илиева

 

БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ (2013)

Проект по поръчка и с финансирането на Световната банка.

Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова Членове гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл.ас. д-р Стоянка Черкезова

Резултатите от изследването и анализът им са публикувани на уебстраницата на Световната банка.

 

БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ (2012)

Финансира се от Световна банка

Ръководител на проекта – проф. д-р Илона Томова. Координатор: гл.ас. д-р Любомир Стойчев

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА "R.E.D.-RROM" (2010-2015)

Проектът е финансиран от Европейска комисия, Изпълнителна агенция „Аудиовизуално образование и култура" в рамките на 50% от стойността си. Съфинансиран е от бюджетна субсидия на ИИНЧ - БАН, Столична програма „Култура", Институт „Отворено общество" и НССЕИВ към МС.

Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), ас. Станислава Николова-Моралийска и др.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСИР И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2014-2015)

Проектът е финансиран от Международната организация по миграциите

Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова

Анализът е публикуван на уебстраницата на Международната организация по миграциите.

 

UNDP/WB/FRA "РЕГИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОМИТЕ В РИСК ОТ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ: МИГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ И НЕ-РОМИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА" (2012-2013)

Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Стоянка Черкезова

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Димитрова, Е. (2011). Динамика в репродуктивните ценности в съвременното българско общество. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 257-283. [Dimitrova, E. (2011). Changes in the reproductive values in the contemporary Bulgarian society”. Sociological Problems, vol. 1-2, pp. 257-283.] ISSN 0324-1572.

Димитрова, Е. (2015). Тенденции в смъртността в България през периода 2000-2013 г. Население, 1, с. 5-18. [Dimitrova, E. (2015). Mortality in Bulgaria in the period 2000-2013. Nasselenie Review, 1, pp. 5-18.] ISSN 0205-0617.

Димитрова, Е., Коцева, Т. (2015). Методологически основи на събитийния анализ и приложението му в социално-демографските изследвания. В: Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии, с. 48-55. [Dimitrova, E., Kotzeva, T. (2015). Methodological grounds of event history analysis and its application in socialdemographic studies. In: Current development of statistics and information technologies, pp. 48-55.] ISBN 978-954-644-733-3.

Димитрова, Е., Коцева, Т. (2016). Проучване на нагласите към семейните политики в България. Във: Визия за семейната политика в България. Мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата. София, НМД, с. 4-11. [Dimitrova, E., Kotzeva, T. (2016). Study on the attitudes towards family policies in Bulgaria. In: Vision for family policy in Bulgaria. Parents’ opinions, Europe’s experience and psychoanalysis standpoint. Sofia. NMD, pp. 4-11].

Илиева, К., Николова, Ст. (2016). Анализ на семейните политики на Кралство Норвегия. Във: Визия за семейната политика в България. Мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата. София: НМД, с. 16-35. [Ilieva, K., Nikolova, St. (2016). Analysis of Family Policies in Norway. In: Vision for family policy in Bulgaria. Parents’ opinions, Europe’s experience and psychoanalysis standpoint. Sofi a. NMD, pp. 16-35].

Коцева, Т. (2015). Насоки за преориентация на семейната политика в условията на демографска криза. Съвременна хуманитаристика, 1, с. 27-34. [Kotzeva, T. (2015). Directions toward Reorientation of Family Policy under conditions of demographic crisis. Contemporary Humanitaristics, 1, pp. 27-34] ISSN1313-9924.

Николова, Ст. (2015). Оценка на нетната миграция според резултатите от преброяването на населението в България (1992-2011). Население, 2, с. 153-172. [Nikolova, St. (2015). Assessment of Net Migration Based on the Results of Censuses in Bulgaria (1992– 2011). Nasselenie Review, 2, pp. 153-172] ISSN 0205- 0617.

Ташев, Сп. (2016). Аспекти на демографската политика на България в условията на миграционен натиск. Население, 1, с. 132-142. [Tashev, S. (2016). Aspects of Demographic Policy of Bulgaria in Terms of Migration Pressure. Nasselenie Review, 1, pp. 132- 142.] ISSN 0205 – 0617.

Ташев, Сп. (2017). Миграционният потенциал на Евросредиземноморската миграционна система и мястото на България. Геополитика, 1, с. 5-12. [Tashev, S. (2017). Migration Potential of the Euro Mediterranean Migration System and the Place of Bulgaria. Geopolitics, 1, pp. 5-12.] ISSN 1312 – 4579.

Томова, И, Стойчев, Л., Черкезова, С., Николова, С. (2016). Оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. - 2030 г.) от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността. Население, 1, с. 143-165. [Tomova, I., Stoytchev, L., Cherkezova, S., Nikolova, S. (2016). Assessment of the Republic of Bulgaria’s Updated National Strategy for Demographic Development (2012-2030) from the Standpoint of Reducing Ethnic Disparities. Nasselenie Review, 1, pp. 143-165.] ISSN 0205-0617.

Томова, И., Вандова, И., Николова, С. (2016). Съвременни измерения на образованието на ромските деца в община Кюстендил. Население, 1, с. 166-198. [Tomova, I., Vandova, I., Nikolova, S. (2016). Current Dimensions of Education of Roma Children in the Municipality of Kyustendil. Nasselenie Review, 1, pp. 166-198.] ISSN 0205-0617.

Черкезова, С. (2016). Доходи в третата възраст – ефекти от удължаването на трудовата кариера. Население, 3, с. 111-127. [Cherkezova, S. (2016). Incomes in the Elderly: Effects of Working Life Extension, Nasselenie Review, 3, pp. 111-127.] ISSN 0205-0617.

Черкезова, С. (2016). Преходите от заетост към пенсиониране или как се преминава на икономичен режим. Във: Възрастните хора като ресурс в развитието, Славена, с. 98-126. [Cherkezova, S. (2016). Transition from Employment to Retirement or How Switching to Economy Regime, In: Elderly as a Resource in the Development. Slavena, pp. 98-126].

Bulgaria: The Persistent Challenges to Roma Education. In: Sudosteuropa Mitteilungen, 06/ 2013 (34-47).

Emergence of poverty in transition countries in Southeast Europe: the case of Bulgaria. In: Redefining and combating poverty: Human rights, democracy and common assets in today’s Europe. Council of Europe. 2012 (177-197).

Deconstruction of an Identification Error or How a Roma Subgroup Was Constructed. In: Nasselenie Review, 3-4/2012. (с. 67-78)

Tomova, I. (2013). Social Exclusion of Roma during the Post-Communist Period. In: Nasselenie Review 2013/5-6 (7-30).

Tomova, I. (2013). What if This Belgium Were in Bulgaria?! Migration of the Roma from Bulgaria to Belgium. In: Nasselenie Review, 2013/5-6 (145-174).

Tomova, I. (2013). The unwanted people – prejudices and stereotypes, discrimination and social exclusion. Analysis of the Situation of Roma in Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Romainthe EU Member States:Bulgaria, Italy, RomaniaandSlovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 17-58

Tomova, I. (2013). ‘Attitudes and Stereotypes towards the Roma in the District of Razgrad, Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Romain the EU Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. -189-201.

Tomova, I., Stoytchev, L., Cherkezova, St. (2013). ‘Introductory Comparative Analysis of the Main Results in Bulgaria, Italy and Slovenia’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Romain the EU Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 177-188.

Tomova, I., Stoytchev, L. (2013). Roma Representations in the District of Razgrad. In: Nasselenie Review, 5-6, p. 175-186, ISSN 0205-0617.

Tomova, I., V. Zhechev (2015). Implementation of the National Roma Integration Strategy and Other National Commitments in the Field of Health: Bulgaria. A multistakeholder perspective report on 2005 – 2014 developments IOM.

Cherkezova, S., Tomova, I. (2013). An Option of Last Resort? Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries. Bratislava: UNDP.

Stoytchev, L. (2016). Income Inequality, Youth Unemployment and the Expansion of Bulgaria’s Higher Education in the New Millennium. Papers of BAS. Humanities & Social Sciences, 3, 2, pp. 97-109] ISSN 2367-6248.

Tashev, S. (2016). Sociological Approaches to Measuring Migration Potential in the Countries of Origin and Migration Pressure on Bulgaria. Psychological Research, 1, pp. 53-59] ISSN 1311-4700 (Print), ISSN 2367-4563 (Online).

 

МОНОГРАФИИ

Димитрова, Е. (2011). Промени в раждаемостта в България. Поведенчески и ценностни измерения. С., АИ ,,Проф. Марин Дринов", 205 с.

[Dimitrova, Е. (2011). Fertility Changes in Bulgaria: Behavioural and Value Dimensions. Sofi a: "Professor Marin Drinov" Publ. Press, 205 pages] ISBN 978-954-322-447-1.

Изследването има за цел да проучи поведенческите и ценностните изменения, които съпътстват разгръщането на съвременния фертилен преход като част от Втория демографски преход в България. В първа глава е описана теоретичната рамка на изследването. Във втора глава са описани накратко измененията във фертилната картина на страната на макро-ниво. Анализът е съсредоточен върху динамиката на показателите за раждаемостта с акцент върху измененията през периода 1990-2008/9 г. В трета глава са разгледани измененията в репродуктивното поведение на българските жени. Представени са резултатите от три модела на преходите към първо, второ и трето раждане, изградени с помощта на събитийния анализ и един общ мулти-левъл модел, в който е тествано наличието на селективност сред жените по отношение на индивидуалните им фертилни преходи. В четвърта глава са разгледани по-подробно субективните предпоставки на новия фертилен преход. Изследвани са факторите, които влияят върху намеренията на жените в близка или по-далечна перспектива за раждане на първо и второ дете. В заключителната част на изследването са обобщени резултатите от проведените анализи на ценностните и поведенческите аспект на променящия се фертилен профил на страната след 1990 година. Правят се разграничения в начина на протичане на Втория демографски преход в условията на пост-социалистическите общества и тези на обществата на благоденствието.

 

Коцева, Т., Димитрова, Е. (2014). Визии за демографския проблем в България след 1990 г. Пронатализъм и социална политика. С., Акад. изд. Марин Дринов, 173 с. [

Kotzeva, T., Dimitrova, E. (2014). Perspectives on the Demographic Problem in Bulgaria after 1990. Pronatalism and Social Policy. "Professor Marin Drinov" Publ. Press, 173 pages] ISBN 978-954- 322-792-1.

Главният акцент в монографията е поставен върху взаимовръзката между демографските промени в България след 1990 г. и трансформациите в системата на социална защита с акцент върху политиките, насочени към семейството и раждаемостта. Идеята е да се проследи как се преплитат социално-политическите елементи на моделите на държавата на благоденствието (на основата на типологията на Г. Еспинг-Андерсен за моделите държава на благоденствие) в общия европейския социален модел, който страната се опитва да следва в периода след края на социализма, и как амбивалентното съчетаване на тези елементи поражда доминиращите визии за справянето с демографската криза в страната. (Настоящата монография е публикувана с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект ,,Развитие на млади изследователи в областта на демографията" BG051PO001-3.3.06-0001).

 

Томова, И., Ангелова, В. (2013). Жените и насилието в интимното партньорство в ромските общности. София, ИМИР - Междунар. център за изследване на малцинствата и култ. взаимодействия, 136 с.

[Tomova, I., Angelova, V. (2013). Women and violence in the Intimate Partnership in the Roma Communities, Sofi a, IMIR – International Center for Miniority Studies and Intercultural Relations, 136 pages] ISBN 978-954-8872-72-0.

Този текст е разработен в рамките на проект ,,Овластяване на жени срещу насилието в интимното партньорство в ромските общности". Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма Дафне III за борба срещу насилието спрямо деца, млади хора и жени.

 

Томова, И., Николова, Ст. (2011). В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. София, АИ „Проф. Марин Дринов", с. 340.

[Tomova, I., Nickolova, S. (2011). In the Mirror of Difference: Health Status and Access of Roma to health care. Sofia, "Marin Drinov" Academic Press, 340 pages] ISBN 978-954-322-437-1.

В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия през 2008-2009 г. (Изследването е инициирано от Фондация ,,Секретариат на хитаните в Испания" и е финансирано от Европейската комисия, Програма ,,Обществено здраве").

 

Cherkezova, S., Tomova, I. (2013). An Option of Last Resort? Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries. Bratislava: UNDP-200 pages, ISBN 978-92-95092-65-5 (Print); ISBN 978-92-95092-66-2 On line].

The book explores the migratory movements of Roma and partly of non-Roma from the CEE countries, attitudes to migration, profi les of migrants and the main factors that lead to choosing this type of behavior. A combination of quantitative and qualitative methods has been used in this research. Data from two surveys (prepared and conducted in close cooperation) have been used for the quantitative research. One is the UNDP/WB/EC Regional Roma Survey 2011 was conducted in 12 countries in Central and Eastern Europe (Bulgaria, Hungary, Romania, Moldova, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Albania, Montenegro, FYR Macedonia, Slovakia, Czech Republic and Serbia) among Roma and non-Roma living close to Roma communities. The second data set was the FRA Roma pilot survey 2011 that was conducted in parallel in EU Member States (such as Italy, Greece, Spain, Portugal and France). Data from this survey are employed to analyze Roma migrants' profi les in France and Italy. The qualitative research is based on the results of fi eld work conducted in Brussels and Ghent in the periods 8–19 July 2012 and 18–28 November 2012, through semi-structured interviews with emigrants, with experts from the Municipality, the Employment Agency and non-governmental organizations in Brussels and Ghent. In addition, the method of direct observation was used (of Bulgarian Roma emigrants' meeting places and homes, of the Bulgarian "Church of God" in Ghent, and of the workplaces of six emigrants). The study also used the results of a desk research of available documents and sources, relevant to the topic and the specifi c population groups.

 

Tomova, I., Zhechev, V. (2015). "Implementation of the National Roma Integration Strategy and Other National Commitments in the Field of Health: Bulgaria. A Multi-stakeholder Perspective Report on 2005 – 2014 Developments". Progress Reports on the Implementation of National Roma Integration Strategies in Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Italy, Romania, Slovakia and Spain (EQUI-HEALTH).