Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институтът за изследване на населението и човека бе удостоен от Европейската Комисия с логото "HR Excellence in Research"

HR 01

През май 2016 г. Европейската Комисия присъди на Института за изследване на населението и човека правото да използва логото "HR Excellence in Research". Логото ще способства ИИНЧ да се включи в Европейското изследователско пространство, като осигури по-добри условия за работа и кариерно развитие на изследователите, свободен обмен на знания и отворен пазар на труда.

Логото „HR Excellence in Research" е награда, която идентифицира институции и организации като доставчици и поддръжници на стимулираща и благоприятна работна среда или като финансираща институция, която насърчава предоставянето на такава благоприятна среда чрез правилата си за финансиране.

Стратегията за човешките ресурси за изследователи (HRS4R) осигурява подкрепа на работодателите и финансиращите организации на изследователите при практическото прилагане на принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на учени. Това е поетапен процес, който дава възможност на организациите действително да интегрират тези принципи в собствените си политики за човешките ресурси. Целта е да се популяризират привлекателни изследователски кариери и да се подобрят условията на труд и заетост за изследователите в цяла Европа.

Процесът ще се осъществи в 5 стъпки:

  1. Изготвяне на вътрешен анализ за оценка на съответствието.
  2. Разработване на Стратегия за човешките ресурси за изследователи и План за действие 2015-2017 г.
  3. Кандидатстване за лого „HR Excellence in Research".
  4. Изпълнение на плана за действие; мониторинг и самооценка за постигнатия напредък 2 години след присъждане на логото.
  5. Външна оценка 4 години след присъждане на логото.

Съставът на Изпълнителния комитет за изготвяне на вътрешен анализ и план за действие в началния етап включва: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова (Директор на ИИНЧ), проф. д-р Татяна Коцева (старши изследовател от департамент „Демография", контактно лице на Логото за Човешките ресурси), доц. д-р Ергюл Таир (старши изследовател от департамент „Психология"), Венера Русева (служител ЧР), гл.ас. д-р Илина Начева (младши изследовател от департамент „Психология"), Мартин Ценов, докторант редовно обучение от департамент „Психология", Елена Йоцова, главен счетоводител.

Екипът на новия Изпълнителен Комитет включва: проф. д-р Йоланда Зографова (Директор на ИИНЧ) , доц. д-р Елица Димитрова (лице за контакти, старши изследовател от Департамент „Демография"), проф. д-р Татяна Коцева (старши изследовател от Департамент „Демография"), гл.ас. д-р Полимира Митрева (младши изследовател от департамент „Психология"), гл. ас. д-р Емануела Маркова (младши изследовател от департамент „Психология"), докт. Валентина Долмова (докторант от Департамент „Психология", Венера Русева (служител ЧР), Елена Йоцова, главен счетоводител. 

Юни 2018 г.
Директорът на Института за изследване на населението и човека при БАН проф. д-р Антоанета Христова получи статуетка с логото "HR Excellence in Research" от Европейската комисия, връчена за отличните постижения на ИИНЧ в областта на човешките ресурси. Това е знак за най-високи стандарти в научните изследвания и заетостта на изследователите.
Европейската комисия присъжда статуетка с логото "HR Excellence in Research" на институции, прилагащи принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при набиране на учени, те задължават изследователските институции да създадат благоприятни условия за работа и професионално развитие, както и ясни процедури за набиране на изследователи.

2018-06-19 13.19.27

Вътрешен анализ за оценка на съответствието с принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени

Стратегия за човешките ресурси

План за действие октомври 2015 г. – октомври 2017 г.

Изпълнителен комитет - 2016 г.

Вътрешен анализ 2018 г.

Въпросник за проверка на OTM-R в ИИНЧ - БАН - 2018 г.

План за действие май 2018 – май 2020

Изпълнителен комитет - 2022 г.

          Вътрешен анализ 2022 г.

         План за действие (удължен) май 2018 – август 2022

         План за действие септември 2022 – септември 2024

         Въпросник за проверка на OTM-R в ИИНЧ - БАН - 2022

         Политика и дейности на OTM-R - 2022

Повече информация за HRS4R:

EURAXESS - HRS4R (official website of the European Commission)

The Human Resources Strategy for Researchers

681 organisations have received the HR Excellence in Research award

OTM-R checklist