Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Академична длъжност Област на висше образование Професионално направление Срок по ДВ (№....) Дата на публикуване на сайта
Главен асистент 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (Раждаемост, отложени раждания, моделиране)“  ДВ бр. 82 от 01.10.2021г. 01.10.2021 г.

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (Раждаемост, отложени раждания, моделиране)" за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението", със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Документи – в Института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/ 870 32 17.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление, придружено от следните документи по чл. 19 от ЗРАСРБ:
1. автобиография по европейски образец;
2. диплом за образователната и научна степен "доктор";
3. медицинско свидетелство;
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
6. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
7. справка за изпълнение на минималните изискваният на БАН, Приложение 1 за област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки от Правилника на ИИНЧhttps://www.iphs.eu/n/images/stories/venera/PRAVILNICI/PRAVILNIK_AKAD_DLG_IPHS_15_09_2021.pdf , към която се прилагат необходимите доказателства;

За кандидатите, които са служители на ИИНЧ - БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Всички документи се подават и в pdf формат на 6 броя дигитални носители.

Срок за подаване на документи до 01.12.2021 г., 17,00 часа в ИИНЧ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 502, тел. 0886049798

Състав на Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 16 от 08.11.2021 г.) и със Заповед № РД- 6-319/29.11.2021 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Вътрешни членове
Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – ИИНЧ - БАН
Доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова– ИИНЧ – БАН

Външни членове
Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев – Лесотехнически университет - София
Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев – СУ „Св. Климент Охридски"
Доц. д-р Александър Цветанов Найденов – УНСС

Първото заседание на НЖ ще се проведе на 07.12.2021 г. от 11,15 ч.