Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти

за учебната 2021/2022 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: “Бездетството в България: контексти, нагласи, последствия“/“Семейно-професионалният баланс: нагласи, политики и практики в европейски контекст“;

3.2. Психология, специалност „Обща психология (Психология на личността)“ – 1 бр. за задочно обучение, тематика: „Личност и творчество“/„Обяснения и предсказване на определени човешки поведения в контекста на маркетинга и игрите на базата на релационното сходство между структури от променливи“;

3.2. Психология, специалност „Социална психология“ – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Социалнопсихологични детерминанти на доверието“.

 В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604;  Галина Младенова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,тел, 0879 525 401.

Молим за предварително уговаряне за посещение на електронната поща или по телефона. При подаването на документите са задължителни предпазните мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление (182 KB) до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит;

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща  в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет,, тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116;

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи);

8. Декларация (115 КБ) за личните данни; 

9. Декларация по §5 (127 КБ) от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (кандидатите за редовно обучение декларират, че не са зачислявани в редовна докторантура);

10. Кандидатите за редовна дoкторантура подават декларация, че работа по трудово или служебно правоотношение до законно установените 4 часа дневно няма да възпрепятства обучението им. 

 

 

 Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 20.05.2022г.

    Въпросниците за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на сайта на ИИНЧ-БАН.

     Изпитите ще се проведат: по специалността (в ИИНЧ-БАН) - от 13 до 17 юни 2022 г.,

по чужди езици (в ЦО-БАН)  - от 20 до 24 юни 2022 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Решение за зачисляване на докторантите се взема от Научния съвет на ИИНЧ-БАН.