Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020/2021г.

в следните специалности:

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) – 1 бр. за редовно обучение;Въпросник

3.2. Психология (Обща психология/Психология на личността) – 1 бр. за редовно обучение; Въпросник

3.8. Икономика (Статистика и демография) – 1 бр. за редовно обучение; Въпросник

В срок от 12.03.2021 г. до 12.05.2021г. кандидатите подават заявление и необходимите документи за участие в конкурса в Института за изследване на населението и човека - ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604, Г. Младенова -office@iphs.eu,0879 525401.

Извънредната епидемична обстановка налага предварително уговаряне за среща по телефона или чрез електронната поща. При подаването на документите са задължителни предпазните мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.   Заявление до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

2.   Автобиография (CV- европейски формат);

3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД;

4.   Медицинско свидетелство;

5.   Свидетeлство за съдимост;

6.   Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116; 

7.   Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи);

8.  Декларация за личните данни 

9. Декларация по §5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г (само за кандидатите за редовно обучение, че не са зачислявани в редовна докторантура);

10. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

            Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса най-късно до 19.05.2021 г.

Въпросниците за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на сайта на ИИНЧ-БАН до 06.04.21 г.

Изпитите ще се проведат:      по специалността (в ИИНЧ)  от 14 до 1юни 2021 г.,

                 по чужди езици (в ЦО-БАН)   от 2до 2юни 2021 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и по западен език не по-малко от добър 4,00.