Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Институтът за изследване на населението и човека бе удостоен от Европейската Комисия с логото "HR Excellence in Research"

HR 01

През май 2016 г. Европейската Комисия присъди на Института за изследване на населението и човека правото да използва логото "HR Excellence in Research". Логото ще способства ИИНЧ да се включи в Европейското изследователско пространство, като осигури по-добри условия за работа и кариерно развитие на изследователите, свободен обмен на знания и отворен пазар на труда.

Логото „HR Excellence in Research" е награда, която идентифицира институции и организации като доставчици и поддръжници на стимулираща и благоприятна работна среда или като финансираща институция, която насърчава предоставянето на такава благоприятна среда чрез правилата си за финансиране.

Стратегията за човешките ресурси за изследователи (HRS4R) осигурява подкрепа на работодателите и финансиращите организации на изследователите при практическото прилагане на принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на учени. Това е поетапен процес, който дава възможност на организациите действително да интегрират тези принципи в собствените си политики за човешките ресурси. Целта е да се популяризират привлекателни изследователски кариери и да се подобрят условията на труд и заетост за изследователите в цяла Европа.

Процесът ще се осъществи в 5 стъпки:

  1. Изготвяне на вътрешен анализ за оценка на съответствието.
  2. Разработване на Стратегия за човешките ресурси за изследователи и План за действие 2015-2017 г.
  3. Кандидатстване за лого „HR Excellence in Research".
  4. Изпълнение на плана за действие; мониторинг и самооценка за постигнатия напредък 2 години след присъждане на логото.
  5. Външна оценка 4 години след присъждане на логото.

Състав на екипа за изготвяне на вътрешен анализ и план за действие: доц. д-р Антоанета Русинова-Христова (Директор на ИИНЧ), доц. д-р Татяна Коцева (старши изследовател от департамент „Демография", контактно лице на Логото за Човешките ресурси), доц. д-р Ергюл Таир (старши изследовател от департамент „Психология"), Венера Русева (служител ЧР), гл.ас. д-р Илина Начева (младши изследовател от департамент „Психология"), Мартин Ценов, докторант редовно обучение от департамент „Психология", Елена Йоцова, главен счетоводител.

Вътрешен анализ за оценка на съответствието с принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени

Стратегия за човешките ресурси

План за действие октомври 2015 г. – октомври 2017 г.

Повече информация за  HRS4R:

EURAXESS - HRS4R (official website of the European Commission)

List of HRS4R-acknowledged institutions

OTM-R checklist