Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Conference 2022

ИИНЧ-БАН
партнира в организацията на

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ: РАЗКАЗИ И ПРЕДСТАВИ ЗА ПАНДЕМИИТЕ"
7-8 юни 2022 г.
гр. София, България

Конференцията се реализира в рамките на проект "COVID-19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2020. Общностни нагласи, стратегии и реакции" (2021-2023), изпълняван от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Институт за изследването на населението и човека и Института по философия и социология при Българската академия на науките с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката на Република България (КП-06-ДК2/1 от 30.03.2021 г.).

ВИЖТЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Project Adolescence

ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЮНОШИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ И УСПЕВАЕМОСТ, МОДЕРИРАНИ ОТ ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ (2021-2024)

От месец ноември 2021 г. Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № КП-06-Н55/7 „Здраве и благополучие на юношите в условията на пандемията от COVID-19: ефекти върху психичното здраве, здравното поведение, социалните взаимодействия и академичната мотивация и успеваемост, модерирани от личностните особености", финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Целта на проекта е да проучи влиянието на промените в ежедневието на българските юноши вследствие на пандемията от COVID-19 (заболяване на юношата или член на семейството, мерки за опазване на общественото здраве, живот онлайн, финансова несигурност) върху тяхното здраве и благополучие, и по-конкретно върху психичното им здраве, здравното им поведение, социалните им взаимодействия и академичната им мотивация и успеваемост, като отчете модериращите ефекти на социално-демографски характеристики и на личностните особености на юношите. Очакваме, че ефектите върху здравето и благополучието на младите хора в резултат на промените в ежедневието вследствие на пандемията от COVID-19 ще бъдат модерирани от социално-демографските и личностните фактори така, че за част от юношите ефектите ще бъдат по-скоро негативни, а за друга част от юношите – по-скоро позитивни.

За реализиране на заложената цел ще бъде проведено голямо национално представително количествено изследване с 4500 млади хора във възрастта на ранното и средното юношество (11-15 г.). В изследването ще бъде вграден качествен компонент под формата на отворени въпроси, които да проучат субективната гледна точка, преживяванията и начините на справяне на юношите в ситуация на криза и предизвикателства. Ще бъдат разработени основани на научни доказателства насоки за превенция и интервенция на нормативни проблеми на юношеското здраве и развитие и проблеми, свързани с функционирането по време на пандемията от COVID-19.

Ръководител на проекта е доц. д-р Анна Александрова-Караманова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"). В екипа участват учени от Департамент „Психология" и Департамент „Демография" на ИИНЧ-БАН, както и учени от Бургаски свободен университет: проф. д-р Татяна Коцева (ИИНЧ-БАН, Департамент „Демография" и БСУ), доц. д-р Елица Димитрова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Демография"), доц. д-р Красимира Минева (БСУ), ас. Евелина Богданова, дм (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"), гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"), гл. ас. д-р Татяна Йорданова (ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология"). Предвидените дейности обхващат период от 3 години.

ADOLESCENT HEALTH AND WELL-BEING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: EFFECTS ON MENTAL HEALTH, HEALTH BEHAVIOUR, SOCIAL INTERACTIONS, AND ACADEMIC MOTIVATION AND ACHIEVEMENT, MODERATED BY PERSONALITY CHARACTERISTICS (2021-2024)

From November 2021, the Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences (IPHS-BAS) started the implementation of project № КП-06-Н55/7 "Adolescent health and well-being in the context of the COVID-19 pandemic: effects on mental health, health behaviour, social interactions, and academic motivation and achievement, moderated by personality characteristics", funded by the Bulgarian National Science Fund (Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria) through Competition for financial support of basic research projects – 2021.

The aim of the project is to examine the impact of changes in the daily lives of Bulgarian adolescents due to the COVID-19 pandemic (infection of the adolescent or of family members, anti-epidemic measures to protect public health, life online, financial insecurity) on their health and well-being, and in particular on their mental health, health behaviour, social interactions and academic motivation and achievement, taking into account the moderating effects of socio-demographic and personality characteristics. We expect that the effects on young people's health and well-being due to changes in their daily lives related to the COVID-19 pandemic will be moderated by socio-demographic and personality characteristics in such a way that for some adolescents the effects will be rather negative, and for other adolescents – rather positive.

To achieve the set goal, a large nationally representative quantitative survey will be conducted with 4,500 young people in early and middle adolescence (11-15 years). The study will include an embedded qualitative component in the form of open-ended questions that explore the subjective perspectives, experiences, and ways of coping of adolescents in a situation of crisis and challenges. Evidence-based guidelines for the prevention and intervention of normative problems of adolescent health and development and problems related to functioning during the COVID-19 pandemic will be developed.

Principal Investigator of the project is Assoc. Prof. Dr. Anna Alexandrova-Karamanova (IPHS-BAS, Department of Psychology). The project team includes researchers from the Department of Psychology and the Department of Demography of IPHS-BAS, as well as researchers from Burgas Free University: Prof. Dr. Tatyana Kotzeva (IPHS-BAS, Department of Demography, and BFU), Assoc. Prof. Dr. Elitsa Dimitrova (IPHS-BAS, Department of Demography), Assoc. Prof. Dr. Krasimira Mineva (BFU), Assist. Prof. Evelina Bogdanova, MD (IPHS-BAS, Department of Psychology), Assist. Prof. Dr. Emanuela Paunova-Markova (IPHS-BAS, Department of Psychology), Assist. Prof. Dr. Tatyana Yordanova (IPHS-BAS, Department of Psychology). The planned activities cover a period of 3 years.

poster seminar IstDEM 3

Уважаеми, колеги и приятели,
Департамент Демография към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на поредната онлайн лекция по Историческа демография

на 12.10.2021 г. от 11.00 ч.

Тема: „Концепции за разрешаване на българския бежански въпрос в контекста на българското законодателство през 20-те години на XX в."
Лектор: гл.ас. д-р Борис Боев

Линк за срещата в Zoom:
picture projects

Kурс: АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ

проф. д-р Катя Стойчева, Maя Конова

Курсът си поставя за цел развитие на уменията за представяне и обобщаване на резултатите от теоретични анализи и емпирични изследвания, които да подпомогнат докторантите при написването на различни научни продукти (дисертация, научни доклади, статии). При успешно завършване на курса участниците получават 20 кредита от ЦО към БАН.

Курсът в обем от 30 академични часа включва лекции, дискусии, работа в група и практически занимания.Обучението дава възможност на всеки участник да работи по проблеми, свързани с разработката на дисертационния му труд и изпълнението на научната програма на докторантурата.

Занятията започват на 6 октомври 2021 г. и ще се провеждат в сряда, от 13:30 до 17:00 часа, по предварително изготвен график и учебна програма.

За допълнителна информация и записвания до 3 октомври 2021 г.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cover Page Aggr Prevention Program-213x300

Повече за програмата може да прочетете на сайта на БТА 

на следния линк  http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2457368

Учени от департамент „Психология" на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище". Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и проведено от научен колектив от департамент „Психология", ИИНЧ-БАН, през периода октомври 2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево). Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма.

Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Първоначално е разработена пилотна версия на програмата, като са обхванати четири средни и едно основно училище в София, Бургас и Ловеч. Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, вкл. методически и процедурни указания за прилагането й.

От месец май на 2021 г. до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.