Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ДОКУМЕНТИ ОТ АРХИВА НА ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИАРШИЯ – ИЗВОР ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (2022-2025)

През месец декември 2022 г. Институт за изследване на населението и човека при Българска Академия на науките стартира изпълнението на проект № КП-06-Н70/11 „Документи от Архива на Вселенската патриаршия – извор за демографското развитие на българските земи през Възраждането (2022-2025)", финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Материалите от Архива на Вселенската патриаршия - Истанбул са неизвестни за родните изследователи. Това предопределя липсата на самостоятелно изследване, свързано с анализа на наличната в този Архив изходяща служебна кореспонденция като извор за демографското развитие на населението, обитаващо земите ни през Възраждането.

Основна цел на настоящия проект е набавянето, каталогизирането, разписването, превода, анализа и систематизираното представяне на служебната кореспонденция, свързана с демографската история на българските земи през Възраждането, която се съхранява в Архива на Вселенската патриаршия – Истанбул. Нейната реализация се осъществява посредством изпълнението на следните основни научни задачи:
1. Запознаване с наличната литература по проблема и изграждане на специфичния за този тип изследвания теоретико-методологичен арсенал;
2. Издирване, набавяне, заснемане, дигитализиране и каталогизация на наличните в Архива историко-демографски извори, отнасящи се до интересуващите ни географско пространство и хронологичен диапазон;
3. Разписване (привеждане от ръкописен в печатен вид на текста) на набавения изворов материал;
4. Превод (от гръцки на български език) на разписания материал;
5. Обобщение и анализ на получените резултати с цел определяне на мястото и значението на този тип извори за единния национален архив от базови данни по историческа демография на българските земи през Възраждането.
С тяхното изпълнение:
1. Ще се създаде възможност за предоставяне на изследователите на уникален, неизвестен на родните изследователи, документален материал;
2. Ще се направи поредната стъпка при създаването на единна база данни по историческа демография на България, която успешно да се впише в общоевропейския масив;
3. Ще се представят на световната научна общност непознати извори за културното многообразие и националната идентичност на населението, обитаващо българските земи;
4. Ще се обособи база за подобряване изучаването на демографската история, особено в контекста на все по-разширяващото се дистанционно обучение, което се предлага от редица институции.
5. Ще се публикува част от дигитализирания изворов материал, посредством което резултатите от проекта ще станат достояние на широката общественост.
Същевременно ще се идентифицират ключовите проблеми при осъществяването на идеята за създаване на единен електронен архив по историческа демография на България и ще се очертаят възможностите за тяхното разрешаване.

Ръководител на проекта е проф. д.и.н. Щилиян Д. Щерионав (ИИНЧ-БАН, Департамент „Демография"). В екипа участват учени от Департамент „Демография": доц. д-р Венцислав Е. Мучинов, доц. д-р Даниела С. Ангелова, гл. ас. д-р Борис П. Боев. Също така учени от Софийски университет доц. д-р Светослав С. Риболов (СУ-БФ), ас. д-р Йоанис Каминис (СУ-БФ), гл. ас. д-р Александра Ф. Трифонова (СУ-ЦСВП) и учени от Институт по литература д-р Борислава Иванова

DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE ECUMENICAL PATRIARCHATE – A SOURCE FOR THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN LANDS DURING THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL (2022-2025)

In December 2022, the Institute for Population and Human Research at the Bulgarian Academy of Sciences started the implementation of a project № КП-06-Н70/11 "Documents from the Archives of the Ecumenical Patriarchate – a source for the demographic development of the Bulgarian lands during the Bulgarian National Revival" funded by the Bulgarian National Science Fund (Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria) through Competition for financial support of basic research projects – 2021.

The fact that the materials from the Archives of the Ecumenical Patriarchate – Istanbul are unknown to native researchers predetermines the lack of independent research related to the analysis of outgoing official correspondence available in this Archive as a source for the demographic development of the population inhabiting our lands during the Renaissance. This justifies the acquisition, cataloguing, listing, translation, analysis and systematized presentation of the official correspondence related to the demographic history of the Bulgarian lands during the Renaissance, which is stored in the Archives of the Ecumenical Patriarchate - Istanbul, as the main goal of the current project. Its implementation is carried out through the implementation of the following basic scientific tasks:
1. Getting to know the available literature on the problem and building the theoretical-methodological arsenal specific to this type of research;
2. Search, acquisition, recording, digitization and cataloguing of the historical-demographic sources available in the Archive, relating to the geographical space and chronological range of interest;
3. Transcribing (turning the text from handwritten to printed) of the acquired source material;
4. Translation (from Greek to Bulgarian) of the scheduled material;
5. Summary and analysis of the obtained results to determine the place and significance of this type of sources for the unified national archive of basic data on the historical demography of the Bulgarian lands during the Renaissance.
With their implementation:
1. An opportunity will be created to provide researchers with unique, unknown to native researchers, documentary material;
2. The next step will be taken in the creation of a single database on the historical demography of Bulgaria, which will be successfully integrated into the pan-European array;
3. Unknown sources about the cultural diversity and national identity of the population inhabiting the Bulgarian lands will be presented to the world scientific community;
4. A basis for improving the study of demographic history will be established, especially in the context of the ever-expanding distance learning offered by a number of institutions.
5. Part of the digitized source material will be published, through which the results of the project will become available to the general public.
At the same time, the key problems in implementing the idea of creating a single electronic archive on the historical demography of Bulgaria will be identified and the possibilities for their solution will be outlined.

Project leader: Prof. Shtelian Shterionov, Dr of Historical sciences (IPHS-BAS, Department of Demography) Team members: Assoc. Prof. Ventsislav Muchinov, PhD, Assoc. Prof. Daniela Angelova, PhD, Asst. Prof. Boris Boev, PhD from IPHS-BAS, Department of Demography; Assoc. Prof. Svetoslav Ribolov, PhD, Asst. Ioannis Kamimis, PhD from Sofia University, Faculty of Theology, Asst. Prof. Alexandra Trifonova, PhD, Sofia University, Centre for Slavo-Byzantine Studies "Prof. Ivan Dujcev" and Borislava Ivanova, PhD, Institute for Literature-BAS

Докторантски курс в Центъра за обучение към БАН на тема:

„Логика на основните статистически методи, използвани в поведенческите и социалните науки“

Целта на курса, воден от доц. д-р Георги Петков, е да запознае докторантите с базовите логически конструкции, използвани от статистиката в поведенческите и социалните науки. Темите, разглеждани в него, са на границата между статистиката и философията, като основните въпроси, с които се занимава, са статистически, но не са „как“ и „какво“, а са „защо“.

Курсът ще се провежда в четвъртък, от 9:00 до 10:30 часа в Института за изследване на населението и човека – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6 (сградата на издателството на БАН).

Занятията ще започнат на 12 януари 2022 г. При успешно завършване участниците получават 20 кредита от ЦО към БАН.

За записване: Изпратете имейл адрес на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , с трите си имена, в каква форма на докторантура сте (редовна, задочна, свободна) и от кой институт/ВУЗ сте, прибавете  информация дали ще използвате предимно присъствената форма. 

Conference Migration 2022- visia

На 24 и 25 ноември 2022 г. се проведе научна хибридна конференция с международно участие на тема: МИГРАЦИЯ, КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЖИЗНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА, организирана от Департамент „Психология", ИИНЧ-БАН.

Конференцията е с интердисциплинарен характер и събира изследователи от различни области на науката, вкл. психология, демография, социология, икономика, право, етнография, история, география и сродни специалности.

Събитието е открито с поздравителен адрес от Вицепрезидента на Република България.

Първоначално, в обзорна лекция са представени най-важните резултати от представително изследване за младите хора в България на възраст от 18 до 35 години, проведено сред 1200 лица. Изследването разкрива какви са психологичните детерминанти на нагласите на младите българи към емиграция и жизнено планиране в условията на глобална криза.

Част от темите, представени и дискутирани по време на конференцията, са свързани с миграцията и мобилността, възможностите и предизвикателствата, които стоят пред емигрантите, както и законодателните, и практическите проблеми при регулирането на миграционните процеси. Освен това, се обсъждат проблеми, които се отнасят до живота в чужбина, етно-културното многообразие и миграционните потоци. Особен интерес представляват и научните доклади, свързани с войната в Украйна, включително моделите на миграция на украинските бежанци в България и настоящите пречки пред дългосрочната им интеграция. Не по-малко значими са и представените доклади, които касаят перспективите на емигрантите и приемащите страни, обратната миграция и вътрешната миграция в условия на криза, предизвикателствата пред знанието, науката и образованието в мултикултурното общество. В модула, свързан с планиране на живота и перспективите за живот в условия на криза, някои от разискваните въпроси се отнасят до семейна среда и професионален избор при деца от уязвими групи, възможности за интеграция при деца в риск и други.

Разгледайте снимки от конференцията:

---
Конференцията се организира по проект №КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", осъществяван от Департамент „Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Република България.

IMG_20221124_124956n.jpg

 

IMG_20221124_125138n.jpg

IMG_20221124_125234n.jpg

IMG_20221124_125353n.jpg

IMG_20221124_142350n.jpg

IMG 20221125 150212n

IMG_20221124_143502n.jpg

IMG_20221124_144652n.jpg

IMG_20221124_154206n.jpg

IMG_20221124_173620n.jpg

IMG_20221124_193935n.jpg

IMG_20221124_194048n.jpg

IMG_20221124_194055n.jpg