Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА
ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
27 февруари 2020

Представителство на Европейската комисия в България

Ул. „Г. С. Раковски"124, София

Организатор

Българска Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британско посолство в България, Институт за изследване на населението и човека към БАН, СУ „Св. Климент Охридски", Британско-българска бизнес асоциация и БТПП.

Акценти

 • Съвременни демографски тенденции, динамика и предизвикателства в Европа, България и на други места в света, политически последици от демографските промени в Европа
 • Коренно новите демографски модели на поведение и мислене в Европа и България през XXI в.
 • Новият свят в лицето на застаряващите общества - предизвикателства и възможности за Европа и България
 • Кое поражда новите демографските процеси и тенденции в Европа и България
 • Решения за недостиг на работна ръка в Европа. Как да стимулираме икономическото развитие при новите демографски тенденции в България
 • Стратегии и решения при свиване на пазара на труда и справяне с демографските предизвикателства – примера на други страни
 • Семейната политика при бързото намаляване на фертилността/раждаемостта в страните от ЦИЕ
 • Визия за семейната политика в подкрепа на децата и семействата в България и как това се отразява на пазара на труда и икономическото развитие
 • Нови източници на растеж на бизнеса при променяща се демография? Променящият се характер на работа и умения
 • Демография, способности и сигурност
 • Демографските промени като заплаха от ново поколение за сигурността и развитието на България

Краен срок за регистрация

26 февруари 2020 г. Регистрирай се тук:
https://forms.gle/bSJYCC7wuGfmQGWf8
или изпратете имейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

LOGO proekt soc 2020
 
ПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ЕМИГРАЦИЯ И ЖИЗНЕНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА, В КОНТЕКСТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ  (2020 -2023)

Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", Финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Ръководител на проекта е доц. д-р Диана Бакалова. В екипа по проекта участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Илина Начева, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Екатерина Димитрова и докторант Йоанна Драгнева.

Целта на проекта е да се анализира влиянието на психологичните детерминанти: ценности, оптимизъм и склонност към поемане на риск, върху нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора в България. Планирани са следните дейности:
- Създаване на нов теоретичен обяснителен психологически модел на нагласите към емиграция при младите хора в България и конструиране на нов изследователски инструментариум (оригинални авторски методики), вкл. провеждане на качествено и пилотно количествено изследване;
- Провеждане на национално представително изследване на психологичните детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора;
- Популяризация на проектните дейности и резултати чрез онлайн канали, научни публикации, участие и организиране на научни форуми и др.;
- Извеждане на препоръки за политики, свързани с нагласите към емиграция на младите хора, както и на препоръки за включване в системата на формалното образование на обучителна програма за изграждане на умения за жизнено планиране сред млади хора.
Предвидените дейности обхващат период от 3 години.
 
Актуална информация по проектните дейности е достъпна на Фейсбук страницата на проекта:  https://www.facebook.com/emigrationattitude/ 
 
Korica book Ani Karamanova

Александрова-Караманова, А. Външният вид при младите хора: между здравето и успеха, София, ДиоМира, 2019, 587 с. ISBN 978-954-2977-60-5 (print), ISBN 978-954-2977-61-2 (e-book).

Alexandrova-Karamanova, A. Appearance in young people: between health and success, Sofia, DioMira, 2019, 587 p. ISBN 978-954-2977-60-5 (print), ISBN 978-954-2977-61-2 (e-book).

Вижте повече за книгата

US Chicago project

На 13 ноември 2019 г. изследователски екип на Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките (БАН) посетиха Генералното консулство на Република България в Чикаго, за да разговарят с екипа на ГК по въпроси на взаимодействието между българските общности в Средния Запад на САЩ и българската държава. Генералният консул Иван Анчев и консул Людмила Тасева запознаха гостите с инициативите на ГК, както и с основните събития и тенденции сред българската диаспора в Чикаго и Средния Запад.

Изследването е в рамките на проекта „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина", възложен на Института за изследване на населението и човека при БАН с ПМС № 315 от 19.12.2018 г. Ръководител на проекта е проф. д-р Антоанета Христова.

На снимката от ляво на дясно: доц. Мила Маева, проф. Татяна Буруджиева, генералният консул Иван Анчев, проф. Антоанета Христова и г-н Иво Маев.

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a13

a14

a15

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9