Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

poster seminar IstDEM 3

Уважаеми, колеги и приятели,
Департамент Демография към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на поредната онлайн лекция по Историческа демография

на 12.10.2021 г. от 11.00 ч.

Тема: „Концепции за разрешаване на българския бежански въпрос в контекста на българското законодателство през 20-те години на XX в."
Лектор: гл.ас. д-р Борис Боев

Линк за срещата в Zoom:
picture projects

Kурс: АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ

проф. д-р Катя Стойчева, Maя Конова

Курсът си поставя за цел развитие на уменията за представяне и обобщаване на резултатите от теоретични анализи и емпирични изследвания, които да подпомогнат докторантите при написването на различни научни продукти (дисертация, научни доклади, статии). При успешно завършване на курса участниците получават 20 кредита от ЦО към БАН.

Курсът в обем от 30 академични часа включва лекции, дискусии, работа в група и практически занимания.Обучението дава възможност на всеки участник да работи по проблеми, свързани с разработката на дисертационния му труд и изпълнението на научната програма на докторантурата.

Занятията започват на 6 октомври 2021 г. и ще се провеждат в сряда, от 13:30 до 17:00 часа, по предварително изготвен график и учебна програма.

За допълнителна информация и записвания до 3 октомври 2021 г.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cover Page Aggr Prevention Program-213x300

Повече за програмата може да прочетете на сайта на БТА 

на следния линк  http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2457368

Учени от департамент „Психология" на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище". Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и проведено от научен колектив от департамент „Психология", ИИНЧ-БАН, през периода октомври 2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево). Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма.

Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Първоначално е разработена пилотна версия на програмата, като са обхванати четири средни и едно основно училище в София, Бургас и Ловеч. Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, вкл. методически и процедурни указания за прилагането й.

От месец май на 2021 г. до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.

Broshure 2021

 

ИИНЧ: академичен състав, публикации, проекти, методики

и още много - всичко на едно място. Свалете и прочетете!

Уважаеми приятели и партньори,
ИИНЧ-БАН подготви информационна брошура с актуални данни за звеното.

Пълен текст на документа можете да изтеглите от този линк:
https://www.iphs.eu/.../normative-docs/BRO-FIN-12.07.21_1.pdf

Информацията съдържа представяне на приоритетите и мисията на ИИНЧ-БАН, актуални данни за академичния състав, извадка от представителни публикации за дейността ни през последните години, както и анотации на научни проекти, разработвани от екипите на различните секции в Департамент Демография и Департамент Психология.

 

 

Prof lektsia E.Tair

Уважаеми колеги и приятели,
Департамент Психология към Институт за изследване на населението и човека при БАН имат удоволствието да ви поканят на

Публична академична лекция на проф. Ергюл Таир 

на тема "Изтощение или ентусиазъм? Негативно и позитивно трудово поведение: Същност, изследвания и насоки за превенция и интервенция"

15 юли 2021 от 11:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика