Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

2018-10-17 15.09.09-1

 

Представяне на проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" пред Министерството на образованието и науката

Екип от Департамент "Демография" към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ) представи в Министерството на образованието и науката предложенията по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Учените се срещнаха с министър Красимир Вълчев, зам. министър Деница Сачева и ръководители на дирекции и отдели в министерството.
От страна на ИИНЧ присъстваха проф. д-р Антоанета Христова - директор на института, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов - ръководител на департамент "Демография", проф. д-р Илона Томова - председател на Научния съвет на ИИНЧ, проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - ръководител секция, проф. д-р Катя Владимирова, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова - координатор на проекта и гл. ас. д-р Любомир Стойчев.

Работната група описа възможните сценарии за развитие на демографската обстановка в страната, в зависимост от това, доколко предложените мерки ще бъдат приложени в реални политики в образованието и науката.

Бяха представени необходими мерки, които да бъдат приложени в образователната система, за бъдат забавени процесите на обезлюдяване и загуба на квалификация за хората в трудоспособна възраст. Особен акцент беше поставен на възможностите за обучение на възрастни хора и включването им в т.нар. "Сребърна икономика", в която те са от една страна потребители, от друга - производители на стоки и услуги.

В отделни доклади бяха представени мерките за намаляване на социалните неравенства и демографските дисбаланси между големите етнически общности в Репубика България, както и мерките в сферата на образованието, необходим за привличане на българските емигранти обратно в страната и интегриране на чужденци, имигрирали или трайно живеещи в България.

В последвалия дебат се поставиха значими теми като изясняване на въпроса за качеството на живот като цел на работата в проекта срещу количество. Темата за неравенствата и сегрегираните училища предизвика полезна дискусия.

2018-10-17 14.47.34

2018-10-17 15.05.36

2018-10-17 15.07.42

2018-10-17 15.08.21

2018-10-17 15.13.19

 

2018-10-04 14.30.41

Представяне на проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" пред Министерството на здравеопазването

Екип от Департамент "Демография" към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ) представи в Министерството на здравеопазването предложенията по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в България", които се отнасят до политики в сферата на здравеопазването.

Учените се срещнаха със зам. министър Светлана Йорданова, членове на политическия кабинет и ръководители на дирекции в министерството.

От страна на ИИНЧ присъстваха проф. д-р Антоанета Христова - директор на института, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов - ръководители на департамент "Демография", проф. д-р Илона Томова - председател на Научния съвет на ИИНЧ, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова и гл. ас. д-р Любомир Стойчев.

Работната група описа възможните сценарии за развитие на демографските тенденции в страната, в зависимост от това доколко предложените мерки ще бъдат приложени в реални политики, подобряващи качеството на живота. Бяха представени необходими мерки за намаляване на смъртността и заболеваемостта в различни възрастови групи, с акцент върху дългосрочната грижа в областта на стареенето. Бяха включени и представени мерките за намаляване на социалните неравенства и демографските дисбаланси между големите етнически общности в Репубика България.

2018-10-04 14.23.19

2018-10-04 14.21.13

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 Институтът за изследване на населението и човека при БАН ежегодно организира научни форуми в страната, на които се обсъждат актуални обществени проблеми през призмата на психологичната наука. В тази връзка се  организира кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност", като част от Научна конференция по повод 45 години Психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания" на тема: „Психологията с лице към социалните проблем". Конференцията с международно участие се проведе на 22-23 ноември 2018 в Гранд Хотел София. Във форума участие взеха изследователи от различни държави като: Италия, Гърция и Русия. Общият брой на участниците достигна 106 , което даде възможност за обмяна не множество добри практики и опит в различни области на психологичната наука. Докладите от форума предстои да се публикуват в специален брой на сп. Психологични изследвания.

В рамките на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема „Психологията с лице към социалните проблеми" се проведе Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност". Поканени бяха множество представители от различни институции, които имат отношение по темата за пътната безопасност. Част от присъстващите бяха: Алекси Кесяков (Председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата), Галина Василева (Директор на дирекция „Координация на програми и проекти", МТИТС), Ивайло Стефанов и Павлина Караиванова (главни експерти в Отдел „Психологически подбор, Дирекция „Пътни превози и водачи, ИААА), Ивайло Търпанов (Представител на Съюза на българските автомобилисти), Валери Младенов (Експерт в Български червен кръст), Пламен Димитров (Председател на дружеството на психолозите в България) и други.

Екип на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българска академия на науките ‎‎(БАН) представи резултатите от изпълнението на проект „Повишаване нивото на пътната безопасност ‎чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на ‎моторни превозни средства /МПС/", сключен между МТИТС и ИИНЧ – БАН и финансиран по проект от ‎Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" ‎‎2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ‎фондове.‎

Проф. д-р Антоанета Христова, която е ръководител на проекта, обобщи социално-психологическите фактори, които налагат изработване на нови психологически ‎методики за оценка на водачи на МПС. „Целта на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачите, като тези методики да измерват именно онези характеристики, които са предпоставка за рисково и агресивно поведение на пътя. Другата цел е ясно да се очертаят профили на рисковите водачи – професионални, ‎таксиметрови шофьори и любители, – изведени на базата на новите методики", каза проф. Христова. 

„В глобален аспект ни убива невежеството. В движението се включват неграмотни хора и това дава общия фон на ситуацията, в която се намираме. Необученият човек е много опасен. Това, което вие изследвате, е много важно, за да се знае кои хора са годни да бъдат водачи. И ако не са – какви са причините и каква превенция може да се приложи. Такива изследвания трябва да бъдат постоянна, задълбочена практика, която да дава основите на политиките в сферата на пътната безопасност", каза Алекси Кесяков, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Гл. ас. д-р Росица Рачева и гл. ас. д-р Зорница Тоткова от ‎ИИНЧ-БАН представиха работата на екипа, свързана с конструирането, валидизирането и нормирането на новите ‎методики за когнитивните и ‎личностни характеристики, важни за процеса на шофиране и свързани с рисковото поведение на пътя. ‎

Проф. д-р Антоанета Христова представи предимствата на изработените методики и изводите от научните изследвания. Екипът на проекта извежда няколко основни ‎препоръки, свързани с необходимостта от: ‎

  • дигитализация на изработените методики;
  • обучение на психолозите, работещи в лабораториите за оценка на психологическата годност на ‎водачи на МПС в областта на транспортната психология;
  • поемане на лична отговорност от психолозите, работещи в лабораториите за качеството на ‎провеждане на оценката за психологическа годност на водачите на МПС;
  • оценяване на председателите на изпитни комисии с методики, свързани с функциите им на ‎оценители, а не с методиките за оценка на психологическа годност на водачите;
  • разработване и приложение на програми за превенция на рисковото поведение на пътя;
  • разработване и приложение на програми за работа с рискови водачи.‎

На Кръглата маса бяха представени и обсъдени проблеми, свързани с човешкия фактор като елемент от пътната безопасност. Обсъждането на ролята на човешкия фактор в този формат даде пространство, в което да се срещнат представители на правителствени и неправителствени организации, както и на всички други заинтересовани страни. Широката обществена дискусия по темата има своята добавена стойност както по отношение на достигане до по-широка аудитория, така и по отношение на обмяна на опит и идеи, които могат да послужат при разработване на бъдещи стратегии в тази сфера. Човешкият фактор в пътната безопасност е поле на изследвания, които тепърва не само ще са обект на обществен, институционален и медиен интерес, но и ще поставят началото на съвременните тенденции в областта на транспортната психология в страната. Обвързаността със сферите на вътрешния ред и национална сигурност, социалната и здравна система, законотворчеството и правораздаването, е доказателство за мащабите на интерес и обвързаности, които предстои да се разгръщат.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
„Превенция на рисково поведение на пътя"

14 декември 2018, Заседателна зала в Институт по Математика и Информатика, БАН, 09:30 часа

Екип на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българска академия на науките (БАН) представя резултатите от изпълнението на проект „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между МТИТС и ИИНЧ – БАН и финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПЪРВИ ЕТАП (ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 30 МИН.)

        Водещ проф. д-р Антоанета Христова –ръководител на проекта – 7 мин.

Встъпителни думи с представяне на участниците в пресконференцията и представяне на резултатите от проекта. Социално-психологическите фактори, които налагат изработване на нови психологически методики за оценка на водачи на МПС. Профили на рисковите водачи (професионални водачи, таксиметрови водачи и любители водачи), изведен на базата на новите методики.

        Гл.ас. д-р Росица Рачева – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" към ИИНЧ – 7 мин.

Представя работата на екипа, свързана с конструирането, валидизирането и нормирането на новите методики за когнитивните характеристики, важни за процеса на шофиране.

        Гл.ас. д-р Зорница Тоткова – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" към ИИНЧ – 7 мин.

Представя процедурата по конструиране, валидизиране и нормиране на новите методики за изследване на личностните характеристики, свързани с рисковото поведение на пътя

        Проф. д-р Антоанета Христова – ‎ръководител на представяния проект – 10 мин.

Представя предимствата на изработените методики и изводите от научните изследвания. Извежда основни препоръки, свързани с необходимостта от:
• дигитализация на изработените методики
• обучение на психолозите, работещи в лабораториите за оценка на психологическата годност на водачи на МПС в областта на транспортната психология
• поемане на лична отговорност от психолозите, работещи в лабораториите за качеството на провеждане на оценката за психологическа годност на водачите на МПС
• оценяване на председателите на изпитни комисии с методики, свързани с функциите им на оценители, а не с методиките за оценка на психологическа годност на водачите
• разработване и приложение на програми за превенция на рисковото поведение на пътя
• разработване и приложение на програми за работа с рискови водачи.

ВТОРИ ЕТАП (ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 30 МИН.)‎
Въпроси към участниците в пресконференцията и отговори; 

Закриване на пресконференцията.

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 01.11.2018 г. приключи Трети етап „Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи лица, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 на селектираните методики за изследване на психологическата годност на водачи" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Трети етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, пет глави, заключение и приложения.

Първа глава от доклада представя процеса на подбор, конструиране и проверка на валидността и надеждността на конструираните инструменти за оценка на когнитивното функциониране на водачи на МПС, процеса на нормиране за целите на изследването, както и подробно описание на конструираните методики за изследване на когнитивните характеристики и тяхното приложение.

Втора глава от доклада представя подробно процедурата по конструиране на методиката за изследване на личностните характеристики на водачи на МПС. В отделните точки последователно са описани резултатите във връзка с проверка на надеждността и валидността на методиката, както и нормите за различните групи изследвани лица. Предоставена е подробна информация за предназначението на методиката, която включва експериментален материал, процедура на изследване, начин за регистрация и обработка на получените данни и интерпретацията на резултатите.

Трета глава включва теоретичните предпоставки на основата, на които се конструира полуструктурирано интервю (беседа), примерни въпроси за всеки от отделните етапи на интервюто и интерпретация на получените отговори.

Четвърта глава представя възможностите за прилагане на батерията по отношение както на оценката на когнитивното функциониране, така и на личностните характеристики, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 36.

В Пета глава от доклада са изведени основни препоръки, свързани с промяна на: нормативни документи; изискванията към психолозите, работещи в лаборатории за изследване на психологическата годност; процедурата за изследване на психологическата годност. Изведени са също препоръки, насочени към превенция на рисковото поведение на пътя и интервенции, насочени към рисковите водачи. В допълнение се предлага и създаване на условия за обучения по транспортна психология, както и за популяризиране на ролята на човешкия фактор за безопасността на движение по пътищата.

Докладът е представен в 209 страници и включва 114 таблици.

Неизменна част от доклада са приложенията, които представят бланките за оценка на когнитивните характеристики, както и методиката, и бланката за оценка на личностните характеристики. В допълнение е разработена и представена допълнителна бланка за оценка при провеждане на полуструктурираното интервю в края на изследването.

Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл. ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева; докторант Калина Крумова; доц. д-р Росица Георгиева, ас. Борян Андреев и проф. д-р Емилия Ченгелова.

Протоколът по приемане и отчитане на Информационен доклад Етап 3 е подписан от председателя и всички членовете на работната група на 11.12.2018 г., след като е представено и Приложение, съгласно изискванията на Възложителя.

Договорът продължава с изпълнението на Четвърти етап „Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36;". До края на 2018 г. ще бъде приключен и Пети етап „Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност". 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС