IPHS logo en

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Правилник за устройството, вътрешния трудов ред и дейността на ИИНЧ

Правилник за работата на научния съвет на ИИНЧ - БАН

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2019 г.

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2018 г.

 Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2017 г.

 Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2016 г.

Отчет за 2015 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2015 г.
   2. Таблици

Отчет за 2014 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2014 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания 

Отчет за 2013 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2013 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания

Отчет за 2012 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2012 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2011 г.

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2010 г.

Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ИИНЧ

 

 Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (Приет от Научен съвет на ИИНЧ, Протокол N:19 от 29.11.2018 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 10.09.2019 г., изм. и доп. с Протокол N;2 от 16.01.2020 г., изм. и доп. с Протокол N:11 от 01.06.2020 г., изм. и доп. с Протокол N:13 от 09.07.2020 г., доп. с Протокол N:14 от 10.09.2020 г.)

Приложение 1 "Жалби на докторанти"
Приложение 2 "Правила и процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в ИИНЧ-БАН"
Приложение 3 "Декларация за оригиналност"
 Приложение 4 "Инструкция за провеждане на кандидат-докторантски изпити в ИИНЧ-БАН"
Приложение 5 "Процедура за кандидатстване, зачисляване и обучение в докторантура на чуждестранни граждани"
 

 Правила за работата на научните журита в ИИНЧ - БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките"

Етичен кодекс на учените и специалистите в ИИНЧ-БАН

Правила за кандидатстване, изпълнение и отчитане на международни проекти, приети с решение на УС на БАН от 05.06.2012 г.

Правилник за провеждане на атестация на служителите в ИИНЧ - БАН

Счетоводна политика на ИИНЧ - БАН за 2016 г.

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация в Институт за изследване на населението и човека – БАН

Вътрешни правила за защита на личните данни в Институт за изследване на населението и човека – БАН