Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Научна дейност преди 2015 г.

Секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“
(02) 979 30 02

Учените в секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" са фокусирани върху изучаване на съществени аспекти на регулацията на поведението на човека и методологията на измерването й.
Актуално разработваните проекти са ориентирани към изследване на личността в нейното развитие. Специално място е отделено на идентичността в различните възрастови периоди, на субективното преживяване на външността в младежка възраст, на индивидуалното развитие и изява в рамките на актуалната училищна среда.
В същото време се разработват проблеми с по-общ характер като влиянието на индивидуалните особености върху психичното благополучие и здраве, във връзка със значими жизнени събития, с партньорски отношения, както и влиянието им върху ситуационната регулация на поведението. В центъра на вниманието на секцията са също основните личностни измерения и инструментите за тяхното оценяване.
В междукултурен план се изучават ценностите и вярата в справедлив свят, а също индивидуалните нагласи към актуални обществени проблеми, като засиления процес на миграция в света.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2014-2016)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
 
ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ И АКАДЕМИЧНА ПРОКРАСТИНАЦИЯ (2016-2019)
Ръководител доц. д-р Максимка Рашева
 
ЛИЧНОСТ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2016-2019)
Ръководител гл.ас. д-р ЗорницаТоткова
 
ЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ (2009-2011)
Най-значимо научно-приложно постижение за 2011 г.
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Значимост за науката: Резултатите допълват научното познание за факторите, които оказват влияние върху психичното благополучие и здраве.
Значимост за обществото: Резултатите показват, че управлението на емоциите на служителите е съществен елемент, допринасящ за ефективността на организациите в публичния сектор и интервенциите трябва да бъдат насочени по-скоро към промяна на работната среда чрез предоставяне на по-голям контрол в работата на служителите и изграждане на подкрепящ психологически климат (позитивна комуникация, конструктивна обратна връзка и др.).
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
„КЛЮЧ КЪМ УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ": ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА „ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ" ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Р. Божинова
Изследователски екип: доц. д-р М. Бакрачева, гл. ас. А. Александрова-Караманова, гл. ас. З. Тоткова
Проектът цели изучаване на ефекта от пилотното прилагане в България на международно утвърдена училищна програма за деца в предучилищна група и първи клас, насочена към превенция на насилието и агресията в училище - „Приятелите на Зипи". Програмата се прилага от Фондация „Асоциация Анимус" (в партньорство с Voksne for Barn – Нор- вегия). Резултатите от изследването предполагат внедряване на нови форми на работа в училищната практика по отношение управление на поведението на децата и съответно подобряване на социалния климат в училище, подобряване уменията на децата за справяне с различен тип ситуации, повишаване на тяхната самооценка.
 
ПОДХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ
Ръководител проф. д-р Румяна Божинова
Изследоватески екип: доц. д-р Ергюл Таир, доц. д-р Ева Папазова, доц. д-Маргарита Бакрачева, гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова, д-р Зорница Тоткова, Калина Попова
Получените резултати насочват към подобряване на индивидуалния подход в работата с учениците - внимание към техния потенциал, личностни особености, и семейната среда, готовност за допълнителна работа с всички ученици (не само с изоставащите). Те предполагат също реално реализиране на позитивна връзка и стимулиращи отношения с отделния ученик. С особена значимост се очертава подпомагане разбирането на ученика за практическата стойност на изучавания предмет. Тези, както и други аспекти на получените резултати като цяло насочват към по-определено стимулиране на вътрешната мотивация на ученика – желанието да учи заради овладяване на конкретното знание и реализиране на собствения потенциал. В изследването участват 2535 учители от цялата страна.
 
ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА: НАГЛАСИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИ, РОМИ И ТУРЦИ КЪМ ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ (2012-2014)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Финансиран от Национален конкурс ,,Млади учени 2011" – ФНИ
Резултатите допълват познанието за нагласите и стереотипите към труда, професионалната реализация и дистанциите при трите етнически групи в България – българи, турци и роми. Резултатите от представително за страната изследване с над 1300 лица очертават етнически, възрастови и полови различия в отношението към труда, професионалната реализация и мобилността. Извежда се необходимостта от по-целенасочени държавни и местни политики, ориентирани към различните етнически и възрастови групи, за да се ограничат социалните неравенства на пазара на труда.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2013-2016)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Съвместен проект с Департамент Психология, Държавен университет на Параиба, Бразилия
Резултатите допълват познанието за ценностите на личността чрез проверка на нов усъвършенстван модел, базиращ се на двете основни функции на ценностите, свързани с насочване на поведението (цели) и удовлетворяване на потребностите. Резултатите представят, че поведението на българите в по-голяма степен се определя от ценностите, свързани със съществуване (оцеляване), взаимоотношения (обич, подкрепа) и надличностни ценности (красота, знание, зрялост). Установяват се полови, възрастови и етнически различия в ценностите и вярата в справедлив свят, които предполагат различни модели за социализация. При по-младите хора и мъжете е налице по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, докато по-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта.
 
ИДЕНТИЧНОСТ, АКУЛТУРАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ И ХОЛАНДСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД (2010-2013)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Съвместен проект с Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия
Значимост за науката: Разширява се познанието за колективна идентичност чрез разработването на мултидименсионален конструкт, включващ етническа, семейна и религиозна идентичност. Допълва се познанието за акултурационните модели на юношите от етнически и религиозни малцинства в страната.
Значимост за обществото: Резултатите проследяват чрез мащабно лонгитудно изследване развитието на идентичността (етническа, семейна, религиозна) при юноши с различен етнически и религиозен произход. Установяват се етнически и религиозни различия в елементите на колективната идентичност, като е налице паралелно поддържане на етническа и национална идентичност при юношите с турски произход. Значимата връзка между акултурацията към българската и турската култура и психичното благополучие свидетелства за успешна бикултурна адаптация на юношите от турската етническа група. Резултатите могат да се използват при изграждането на националните образователни политики към младежите от малцинствата в подкрепа на бикултурната компетентност, която може да бъде от съществено значение за по-нататъшната им успешната интеграцияв обществото.
 
МИГРАЦИЯ И МОБИЛНОСТ – МИГРИРАЩИЯТ ЧОВЕК В ПЛАНА НА МЕДИЙНОТО МУ ПРЕДСТАВЯНЕ
Ръководител от българска страна проф. д-р Румяна Божинова
Представител от американска страна проф. Яна Хъшъмова
Международен проект по договор между ИИНЧ, Департамент „Психология" - БАН и Център за славянски и източноевропейски изследвания, Държавен университет Охайо, САЩ.
 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Божинова, Р., Таир, Е., Тоткова, З., Бакрачева, М., Папазова, Е., Александрова-Караманова, А., Попова, К. (2015). Практическата стойност на учебния материал в аспекта на мотивиране на учениците за учене – нагласи на учителите. Психологията - традиции и перспективи, 2, с. 64-68. [Bozhinova, R., Tair, E., Totkova, Z., Bakracheva, М. Papazova, Alexandrova-Karaamanova, A., Popova, K. (2015). Practical value of thestudied material in the aspects of motivating students' learning. In: Psychology – traditions and perspectives, 2, pp. 64-68.] ISSN 1314- 9792.
Рачева, Р., Николов, Н., Димов, М. (2014). Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества. В: Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, 2014, с. 1045-1057. [Racheva, R., Nikolov, N., Dimov, M. (2014). Personality profi le of adolescents with substance usedisorder. In: Proceedings of the 7th National Kongress of Psychology, pp. 1045-1057.] ISSN978-954-9.
Рачева, Р. (2016). Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. Психологични изследвания, 3. [Racheva, R. (2016). Risk factors for development of Substance use disorders in adolescence, Psychological Research, 3.] ISSN 1311-4700.
Таир, Е., Гoуевeя, В., Попова, К. (2016). Ценностите на личността през погледа на функционалната теория: Изследване в България. Психологични изследвания, 2, с. 65-84. [Tair, E., Gouveia,B., Popova, K. (2016). Personal Values from thePerspective of Functional Theory of Human values: Bulgarian study, Psychological Research, 2, pp. 65-84.] ISSN 1311-4700.
Tair, E. (2015). Gender and ethnic differences in perceptions of discrimination in the Bulgarian labour market. Creative Education for Employment Growth/ The Fourth International Conference EEE 2015, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, pp. 38-46, ISBN 978-86-6069-114-1.
Тоткова, З. (2014). Възприет родителски стил и привързаност. Психологични изследвания, 17,2, с. 480-487. [Totkova, Z. (2014). Perceived parenting style and attachment. Psychological Research, 2, pp. 480-487.] ISSN 1311-4700.
Totkova, Z. (2016). Symbolic interactionism and the perceived style of parenting. Qualitative Sociology Review, ISNN1733-8077.
Стойчева, К. (2011) Playfulness: Анализ на съдържанието на конструкта "игрова нагласа" при българи. Българско списание по психология, брой 3-4 (Сборник научни доклади, VI Национален конгрес по психология, 18-20.11.2011 г.), стр. 132-135. [Stoycheva, K. (2010) Content analysis of the construct "playfulness" in Bulgarians. Bulgarian Journal of Psychology, 3- 4 (Proceedings, VI National Congress of Psychology, Sofia, 18-20.11.2011), pp. 132-135]
Stoycheva, K. (2010) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality. Bulgarian Journal of Psychology, 1- 4 (SEERCP2009, 30.10-1.11.2009, Sofia; Conference Papers, Part Two), pp. 178-188.
 

МОНОГРАФИИ

Стойчева, К. (2018). Де Домие Смит и творческото мислене, София, Парадигма, с. ISBN 978-954-2634-86
Тази книга хвърля мост между литературата и психологията на творчеството. По-специално, тя използва идеите и методите, с които си служи психологията на творчеството, за да очертае един нов подход към литературната творба. Методологията на изследване на творческото мислене, разработена от Е. Пол Торанс, се прилага за анализ на разказа на Джеръм Д. Селинджър «Синият период на де Домие-Смит». Освен новият, необичаен прочит на познатия разказ на Селинджър, книгата предлага и опознаване на най-важните умения за творческо мислене.
 
Таир, Е. (2011). Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви Консулт, 187 с.
[Tair, Е. (2011). The Faces of Happiness. Personality, Occupational and Cross-cultural differences in Psychological Well-being. S., MIV Сonsult, 187 pages] ISBN 978-954-2987-01-7.
В книгата са представени отделни изследователски подходи, чрез които авторът се опитва да опише субективните и професионалните измерения на психичното благополучие. В поредица от изследвания е разкрита опосредстващата роля на личността, както и въздействието на редица трудови и социални фактори. Проследени са междукултурните различия и благополучието, които са илюстрирани чрез сравнително изследване сред младежи от няколко страни. 
 
Божинова, Р., Таир, Е. (2011). Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с.
[Bozhinova, R., Tair Е. (2011). Objective and Subjective Media Reality Dimensions. Psychological aspects of media influence. S., "Bulgarska Kniga" Press, 247 pages] ISBN 978-954-8628-20-4.
Монографията поставя в центъра на вниманието връзката медии – индивид. Анализирана е медийната среда и нейния потенциал за психологично въздействие. На базата на собствени емпирични изследвания, авторите илюстрират психологичния ефект на негативните медийни съдържания - на насилието в медиите, на информацията за бедствия, за негативни социални събития. Отделено е специално място на субективната представа на младите хора за реалността, формирана под влияние на медиите. Анализирано е индивидуалното възприемане на конкретни медийни съдържания. Разкрита е модериращата роля на личностни особености като търсене на преживявания, склонност към агресия, тревожност, оптимизъм, възрастови и полови особености.