Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 09.11.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на постигнати резултати до момента от работата по дисертация

на тема "Социални представи и стереотипи за мъжественост и тяхното влияние върху търсенето на психологическа помощ"

на тема ,,Пътят към демокрация – проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското образование."

Презентация на Емил Георгиев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 07.11.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

за представяне на монографичен труд „Транспортна психология, личност и поведение на шофиране"

Презентация на гл.ас.  д-р Зорница Тоткова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 16.11.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

дисертационен труд  за придобиване на научна степен "доктор на науките"

на тема ,,Пътят към демокрация – проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското образование."

Презентация на проф. д-р Антоанета Христова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 09.11.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

дисертационен труд  за придобиване на научна степен "доктор на науките"

на тема „Функционнални ценности, вярване в справедлив свят и психично благополучие в България"

Презентация на проф. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 02.11.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за отчитане на планова тема и завършен проект

 "Проблеми и тенденции в здравословните и рискови нагласи и поведения на учениците в България (2017 - 2019)"

Презентация на доц. д-р Анна Александрова-Караманова, доц.д-р Елица Димитрова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 15.06.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

теоретична рамка и дизайн на изследване на дисертационен труд на тема: 

"Влияние на стила на привързаност върху родителските практики на майки-жертви на домашно насилие"

Презентация на Мария Соколова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 08.06.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

теоретична рамка и дизайн на изследване на дисертационен труд на тема: 

"Личностното развитие на учениците в контекста на училищните практики"

Презентация на Анет Маринова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 11.05.2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за отчитане на планова тема

 "Когнитивно функциониране и личностни особености при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества. Връзки с рисково поведение на пътя""

Презентация на гл.ас. д-р Росица Рачева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.03.2022 от 11.00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

завършен проект "Мета точност на първите впечатления онлайн" 

Ръководител: д-р Елена Цанкова - изследовател по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ)

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 08.12.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за отчитане на планова тема

 "Личност и рисково поведение на пътя"

Презентация на гл.ас. д-р Зорница Тоткова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 01.12.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар

на тема : „Личностни характеристики и стил на взаимоотношение при ученици от уязвими и неуязвими групи"

Презентация на  д-р Сезгин Бекир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 24.11.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за отчитане на планова тема 

„От мета-анализ на емпиричните данни към теоретичен синтез на познанията
ни за творческата мотивация на личността"

Презентация на проф. д-р Катя Стойчева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.11.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на книга

 "Тройното взаимодействие"

Презентация на доц. д-р Георги Петков

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.11.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн научен семинар

на тема : „Устойчивост / Resilience"

Презентация на гл.ас. д-р Цветелина Панчелиева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 05.10.2021 г. от 10 ч. ще се проведе електронен научен семинар

за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

Презентация на докторант Йоанна Драгнева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Публична академична лекция на проф. Ергюл Таир

на тема "Изтощение или ентусиазъм? Негативно и позитивно трудово поведение: Същност, изследвания и насоки за превенция и интервенция"

15 юли 2021 от 11:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.01.2021 г. ще се проведе електронен научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема: "Психично благополучие и копинг стратегии при религиозни и нерелигиозни лица"

Презентация на докторант Мария Иванова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.11.2020 от 13.00ч. ще се проведе онлайн научен семинар за представяне на

проект "Мета точност на първите впечатления онлайн" 

Ръководител: д-р Елена Цанкова - изследовател по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ)

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 15.10.2020 г. ще се проведе електронен научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Модели на интимно партниране и индивидуално благополучие"

Презентация на докторант Катя Пенева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 30.01.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчитане на планова тема

на тема : „Личност и вярване в справедлив свят"

Презентация на доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.11.2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст"

Презентация на докторант Боян Василев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Представяне на резултати по проект, финансиран от МОН на изследователски екип: проф. д-р Й.Зографова - ръководител, членове: проф.д-р А.Христова, доц. д-р Д.Бакалова, гл.ас. д-р В. Недева-Атанасова, гл.ас.д-р Р.Рачева, гл.ас. д-р З.Тоткова, ас. Б.Андреев

Проект „Изследване на проявите на агресия и насилие в училище - форми, фактори и мотиви"

Презентация на: доц. д-р Диана Бакалова

14 март 2019 от 11:00 часа,  заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

Публична академична лекция на проф. Катя Стойчева на тема 

"Психология на творчеството и литература: Утвърдени подходи и нови посоки"

13 декември 2018 от 15:00 часа, заседателна зала на Институт по математика и информатика

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.12.2018 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Социалнопсихични и личностови фактори за различни форми на агресия сред ученици"

Презентация на докторант Тодор Бонев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 06.12.2018 г. от 11.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на докторант на самостоятелна подготовка с дисертационен труд

на тема : „Партньорски взаимоотношения и субективно благополучие при двойки с различен партньорски статус"
 
Презентация на докторант Катя Пенева
  

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 15.11.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Его състояния и житейски позиции в професионалната реализация на личността"

Презентация на докторант Сезгин Бекир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.10.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Психологическа готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 04.10.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Психологическа готовност за адаптация в ситуации на промяна при служители"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 27.09.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Директни и индиректни въздействия на алекситимия върху психосоматичните оплаквания"

Презентация на докторант Траянка Григорова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.04.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Агресията като междуличностен феномен в училище "

Презентация на докторант Тодор Бонев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 19.04.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за представяне на монографичен труд „Психологическо изследване на творческото мислене в един разказ на Дж.Селинджър"

Презентация на доц. д-р Катя Стойчева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 08.03.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Лидерът в юношеска възраст и неговото проявление в училищната среда"

Презентация на докторант Татяна Предова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.02.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Психологическа готовност за адаптация в ситуации на промяна при служители"

Презентация на докторант Емилия Тихова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.01.2018 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Алекситимична изразеност при пациенти със затлъстяване и връзката с перфекционизъм и депресия "

Презентация на докторант Траянка Григорова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.12.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: „Житейски позиции и сценарии в професионалната реализация на личността"

Презентация на докторант Сезгин Бекир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 9.11.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност 

Презентация на проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, докторант Калина Крумова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 02.11.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : „Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения"

Презентация на докторант Полимира Митева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.10.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Идентичности и взаимоотношения на представители от две етнически общности "

Презентация на проф. д-р Йоланда Зографова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор",

на тема: „Колективно чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет"

Презентация на редовен докторант Ана Божанова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 16.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

посветен на проф. д-р Елиана Пенчева

тема: „Подходи на учителите за мотивиране на учениците за учене"

Презентация на екип:

Проф. д-р Р. Божинова

Доц. д-р Е. Реджеб

Доц. д–р Е. Папазова

Доц. д-р М. Бакрачева

Гл. ас. д-р А. Караманова

Гл. ас. д-р З. Тоткова

Психолог К. Попова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 16.02.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за завършен проект

на тема: "Ценности и вяра в справедлив свят"

Презентация на доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.01.2017 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчисляване с право на защита на задочен докторант

Тема: „Религиозна убеденост и стратегии за постигане на психично благополучие "

Презентация на задочен докторант Мария Иванова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.12.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор"

на тема: „ Емоционална интелигентност и стилове на хумор – самоприемане и приемане от другите"

Презентация на докторант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.12.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор"

на тема:„Социално-психологични фактори на отношенията лекар-родилка в клиники за недоносени бебета "

Презентация на докторант Велислава Донкина

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 01.12.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема :„Писмената реч в начална училищна възраст"

Презентация на гл. ас. д-р Йорданка Лалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.10.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН

Департамент "Психология"
при Институт за изследване на населението и човека – БАН, открива новата академична година с дневен ред:

1. Кратка информация на ръководителите на секции в ИИНЧ
2. За хумора с чувство за хумор – презентира докторант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 30.06.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор", на тема:

„Партньорски отношения, личностна типология и ефективност на позитивната психотерапия"

Презентация на докторант Оксана Хорват - Станчева

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.06.2016 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за отчисляване с право на защита на докторант на свободна подготовка 

 Тема на докторантурата: „Идентичност и самоутвърждаване в юношеска възраст" 

Презентация на докторант Боян Василев

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.03.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на книга с автори: Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева и Бистра Мизова

тема: „Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе си"

представя: гл. ас. д-р Д. Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.02.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на монографичен труд на доц. д-р Антоанета Русинова - Христова:

тема: „Личност, ценности и идеологии"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 28.01.2016 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

за отчитане на планова тема (2013-2015 г.): „ Личност, кариерни интереси и стратегии за професионална реализация в годините на възникващата зрелост (18-29 г.)"

Презентация на доц. д-р Ева Папазова и ас. Борян Андреев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.12.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на проект за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

на тема : „Партньорски отношения и субективно благополучие при двойки с различен партньорски статус "

Презентация на Катя Милева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 26.11.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Емоционална интелигентност и стилове на хумор – самоприемане и приемане от другите"

Презентация на докткорант Мартин Ценов

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 12.11.2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения"

Презентация на докторант Полимира Митева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 05.11.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : „Колективното чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет"

Презентация на докторант Ана Божанова

 Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 4.06.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Подходи на изследване и обработка на данни: модерация и медиация - II част"

Презентация на гл.ас. д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.05.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Подходи на изследване и обработка на данни: модерация и медиация"

Презентация на гл.ас. д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 23.04.2015 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Психологичен тип и развитие на личностния потенциал през жизнения цикъл

Презентация на проф. д-р Елиана Пенчева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 29.01.2015 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Личностна типология на зависимите от психоактивни вещества на метадоново лечение"

Презентация на докторант Красимира Минева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 11.12.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН ще се проведе научен семинар за представяне на теоретична част на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Социално-психологични фактори на отношенията лекар-родилка при раждане на недоносени бебета"

Презентация на докторант Велислава Донкина

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.11.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова ще изнесе

публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 25.09.2014 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Възприеман родителски стил и привързаност на личността в ранна зрялост"

Презентация на докторант Зорница Тоткова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 02.07.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН (Зала 256) ще се проведе научен семинар за за обсъждане на завършен планов проект 

на тема: "Визии за демографския проблем в България след 1990 г.: пронатализъм и социална политика"

Презентация на доц. Татяна Коцева и доц. Елица Димитрова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 29.05.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на тема : "Личностен профил на юноши с проблемна употреба на ПАВ"

Презентация на докторант Росица Рачева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 22.05.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Професионален стрес и личностни ресурси при медици"

Презентация на докторант Елена Зашева


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.04.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема: "Нови тенденции в психологичното оценяване в началото на 21 век"

Гостува Панайот Рандев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.04.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за отчитане на планова тема:

"Перфекционизъм, родителски стилове, личностни черти и субективно благополучие"

Презентация на доц. д-р Максимка Рашева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 13.03.2014 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар

на тема : "Междукултурни различия в информираността и нагласите към трафика на хора”

Презентация на проф. д-р Румяна Божинова и доц. д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

Секция "Възпроизводствени процеси и структури на населението"

На 05.12.2013 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на Яна Димова, задочен докторант на ИИНЧ при БАН

на тема "Моделиране и прогнозиране на постоянното население и на работната сила на страната и на Пловдивска област през периода 1991-2025"

 

Докторантски семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 29.11.2013 г. от 14.00 ч. в Зала 278 на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  

на тема "Динамика на факторите, влияещи върху образователното равнище на икономически активното население в България през периода 1992 – 2011 г."

Презентатор: Адриана Христова, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Катя Владимирова и доц. Ирена Зарева

Подробности за семинара може да намерите тук

Анотация за семинара може да намерите тук

Докторантски семинар на ИИНЧ, Департамент Демография

На 28.11.2013 г. от 14.00 ч. в Зала 278 на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  

на тема "Инструментариум за емпирично изследване на влиянието на външната миграция върху семейството и децата"

Презентатор: Ивелина Диамандиева, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Елка Тодорова и доц. Йордан Калчев

Подробности за семинара може да намерите тук

Анотация за семинара може да намерите тук

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар 

на тема "Психология на фотографията"

Презентация на доц. д-р Маргарита Бакрачева
 

Докторантски семинар

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН,
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕМОГРАФИЯ организира докторантски презентационен семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0001 на тема:
 "Имиграционната политика в законодателството на следосвобожденска България (на примера на закона за населяването на ненаселените земи в България)

Презентатор: Марио Александров, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Пенка Найденова и доц. Йордан Калчев

Подробности за семинара може да намерите тук
Анотация за семинара може да намерите тук

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  за представяне на теоретична част на дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор"

на тема: Родителски стил и привързаност в ранна зрялост”

Презентация на Зорница Тоткова, докторант

Докторантски семинар

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН,
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕМОГРАФИЯ организира докторантски презентационен семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0001 на тема:
 "Основни характеристики на Втория демографски преход и ценностната промяна в страните от ЦИЕ и България"
Презентатор: Евгения Николова, редовен докторант на ИИНЧ при БАН

Дискутанти: проф. Валентина Златанова и проф. Марта Сугарева

Подробности за семинара може да намерите тук
Анотация за семинара може да намерите тук


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 7.11.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар  за отчитане на проект по договор за двустранно сътрудничество между Департамент Психология и Департамент по Кроскултурна психология -Университет на Тилбург, Кралство Нидерландия

на тема: Идентичност, акултурация и психологично благополучие при представители на малцинствата и мнозинството в България”

Презентация на  доц.д-р Ергюл Таир

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 31.10.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар за представяне на книгата на проф. д-р Божидар Димитров, дмн "Психофизиология"


Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

 На 24.10.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар на тема: 

Психологично консултиране при проблеми на партньорството при различни психологични типове според типологията на К. Г. Юнг: изследване върху основата на позитивната психотерапия 

Презентация на Оксана Хорват-Станчева, докторант

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.10.2013 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Ева Папазова ще изнесе публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

на тема: „Юношеската самооценка: установени детерминанти и корелати на самочувствието"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 20.06.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

доц. д-р Росица Георгиева ще изнесе публична академична лекция по повод заемане на академична длъжност „доцент"

на тема: „Психотерапията на Карл Роджърс – терапия чрез Среща"

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 27.06.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН

ще се проведе научен семинар за представяне на проект за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

на тема : "Самоутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст"

Презентация на Боян Василев

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 11.04.2013 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Върхови постижения (акме) и пълноценно функциониране на човека в парадигмата на хуманистичната психология и екзистенциалната психотерапия”

Презентация на доц. д-р Росица Георгиева и гл. ас. д-р Николай Бавро

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Демография, Секция Икономическа и историческа демография

На 26.03.2013 г. от 11ч. в зала 503 на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема :"Миграционна политика на османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.)"

Презентация на гл.ас. д-р Венцислав Мучинов

Материалът е на разположение в Библиотеката на ИИНЧ, ет.6

 

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

 
 
На 07.03.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН ще се проведе научен семинар на тема:
 
Презентации на резултатите от финализирания Интегриран проект "Евросфера", финансиран по линия на Шеста Рамкова Програма от Европейската комисия:

I.    "Разнообразие и Европейска публична сфера: към гражданска Европа"
       доц. д-р Йоланда Зографова

II.  "Ролята на медиите при артикулацията на Европейската публична сфера: Качествени case изследвания – Лисабонски договор и Конструиране на Европа и ЕС"
      гл.ас.д-р Диана Бакалова

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 28.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Компютърно моделиране на физиологични и патологични промени в нервните влакна

Презентация на проф. д-р Божидар Димитров, дмн

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 21.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар 

на тема : „Фототерапията като подход в консултирането и решаването на лични кризи

Презентация на доц. д-р Маргарита Бакрачева

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 14.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Стефка Дойкова 

на тема : „Синдромът "Бърнаут" и условията на работното място в сферата на социалното подпомагане

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 07.02.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Анна Александрова-Караманова 

на тема : „Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши”        

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 17.01.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика
и информатика – БАН 
ще се проведе научен семинар за вътрешна защита на дисертационен труд 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Милена Божилова
 
на тема: „Личностови особености на жени с репродуктивни нарушения.”

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 10.01.2013 г. от 10 ч. в Заседателната зала на 
Института по математика и информатика - БАН 
ще се проведе научен семинар

за представяне на монографичен труд на гл. асистент д-р Ева Папазова

на тема: „Личностен характеристики и социални проблеми в юношеството”

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 13.12.2012 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Института по математика
ще се проведе научен семинар 
за представяне на теоретичен модел на дисертационен труд 
на задочен докторант Росица Рачева

на тема: „Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества (ПАВ)”

(Материалът е на разположение в стая 502)

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

На 6.12.2012 г. в Заседателната зала на Института по математика

ще се проведе научен семинар за представяне на 
проект за зачисляване на докторантура на самостоятелна подготовка 
на Красимира Христова Минева 

на тема: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТИПОЛОГИЧНИЯ ПОДХОД ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННОСТТА СРЕД УПОТРЕБЯВАЩИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

(Материалът е на разположение в стая 502)

Презентация на Доклад по проект „Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, по договор с УНИЦЕФ

На 29.11.2012 г. /четвъртък/, от 10.00 часа,  Институтът за изследване на населението и човека – БАН организира презентация на:

Доклад по проект „Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, по договор с УНИЦЕФ

Презентация на д-р гл. ас. д-р Мария Атанасова-Трифонова

Място: Заседателната зала на Института по математика и информатика - БАН

Научен семинар на ИИНЧ, Департамент Психология

ГРАФИК

ЗА НАУЧНИ СЕМИНАРИ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ” - МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012

08.11.2012 г. 
Вътрешна защита за образователна и научна степен „доктор” на тема:
„Управленски стил, социални условия на труд и групова ефективност в организациите”
Презентация на ред. докторант Теодора Лазарова

15.11.2012 г. 
Вътрешна защита за образователна и научна степен „доктор” на тема:
„Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията ”
Презентация на ред. докторант Есма Риза

 29.11.2012 г.
Доклад по Проект 
„Възрастова валидизация - стандарти за ранно детско развитие и 
учене на деца от 0 до 3 годишна възраст”, Договор с УНИЦЕФ
Презентация на гл. ас. д-р Мария Атанасова