Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Приключили процедури

__________________________________________________________________________________________

 

Станислава Емилова Моралийска-Николова - докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.8 Икономика"

 

Специалност: "Статистика и демография"

 

Тема на дисертацията:"Отложените раждания в България - същност, последици, перспективи"
Научен ръководител: проф. д-р  Кремена Борисова-Маринова

 

Дата и място на защитата: 08.09.2021 г. от 11:00 часа
Материали по защитата:

 

 

 

 

 

Мария Цвяткова Иванова - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.2  Психология"

 

Специалност: "Обща психология (Психология на личността)"

 

Тема на дисертацията:"Психично благополучие, религиозност и копинг стратегии"
Научен ръководител: проф. д-р  Румяна Божинова

 

Дата и място на защитата: 14.04.2021 г. от 11:00 часа
Материали по защитата:

 

 

 

 

 

 

Катя Пенева Милева - самостоятелен докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2  Психология"

Специалност: "Обща психология/Психология на личността"
Тема на дисертацията:"Модели на интимно партниране и индивидуално благополучие"
Научен ръководител: проф. д-р  Румяна Божинова
Дата и място на защитата: 08.01.2021 г. от 11:00 часа 

 

 

 

 

 

Калина Венелинова Крумова - редовен докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2 Психология"
Специалност: "Социална психология"
Тема на дисертацията: "Влияние на социалнопсихологични фактори върху рисковото поведение на водачите на МПС в България"
Научен ръководител: проф. д-р Антоанета Христова
Дата и място на защитата: 12.03.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:
Автореферат
Резюме на английски език
Рецензия от проф. д-р Йоланда Зографова
Рецензия от проф д пс н Веселин Василев
Становище от проф. д пс н Сава Джонев
Становище от доц. д-р Диана Бакалова
Становище от доц. д-р Димитър Димитров

 

 
Боян Веселинов Василев - самостоятелен докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.2  Психология"

 Специалност: "Обща психология/Психология на личността"
 Тема на дисертацията: "Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст"
 Научен ръководител: доц. д-р  Маргарита Бакрачева
 Дата и място на защитата: 17.02.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.
 Материали по защитата:
 Автореферат
  Резюме на английски език 
 Рецензия от проф. д-р Румяна Божинова
 Рецензия от доц. д-р Стоил Мавродиев
 Становище от проф. д пс н Ирина Зиновиева
 Становище от проф. д п н Татяна Янчева 
 Становище от доц. д-р Маргарита Бакрачева 

 

Евелин Славомирова Йорданова - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.8 Икономика"

Специалност: "Статистика и демография"

Тема на дисертацията: "Продължителност на живота в добро здраве в България"

 Научен ръководител: проф. д-р  Кремена Борисова-Маринова

 Дата и място на защитата: 06.02.2020 г., от 11:00 часа в зала 278 на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

 Автореферат

Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д-р Маргарита Атанасова

 Рецензия на проф. д ик н Пенка Найденова

 Становище на проф. д-р Петко Салчев

 Становище на проф. д-р Кремена Борисова-Маринова 

Становище на доц. д-р Александър  Найденов

 

 

Емилия Илийчева Тихова - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.2 Психология"

 Специалност: "Психология на труда и инженерна психология"

Тема на дисертацията: "Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда"

 Научен ръководител: проф. д-р  Лидия Бонева Василева

Дата и място на защитата: 17.06.2019 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

 Автореферат

 Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д пс н Снежана Евлогиева Илиева

 Рецензия на проф. д-р Румяна Божинова Манова

 Становище на проф. д пс н Веселин Костов Василев

 Становище на проф. д пс н Наталия Христова Александрова 

 Становище на доц. д-р Лидия Бонева Василева

 

Тодор Бориславов Бонев - редовен докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2 Психология"

Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Социалнопсихологични и личностови фактори при различни форми на агресия сред учениците"

Научен ръководител: проф. д-р  Йоланда Константинова Зографова

Дата и място на защитата: 13.06.2019 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д п н Румен Иванов Стаматов

Рецензия на проф. д-р Антоанета Георгиева Христова

Становище на проф. д пс н Веселин Костов Василев

Становище на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова

Становище на доц. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова

 
 
 

 

 
 

 

Сезгин Мюмюн Бекир - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.2 Психология"

 

Специалност: "Обща психология"

 

Тема на дисертацията: "Его състояния и житейски позиции в професионалната реализация на личността"

 

Научен ръководител: доц. д-р  Ергюл Таир Реджеб

 

Дата и място на защитата: 17.01.2019 г., от 14:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

 

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д пс н Снежана Евлогиева Илиева

 

Рецензия на проф. д-р Румяна Божинова Манова

 

Становище на проф. д пс н Соня Методиева Карабельова

 

Становище на доц. д-р Петър Кирилов Нешев

 

Становище на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб

 

 

 

Траянка Бойкова Григорова - редовен докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.2 Психология"

 

Специалност: "Обща психология"

 

Тема на дисертацията: "Директни и индиректни въздействия на алекситимия върху психосоматична симптоматика"

 

Научен ръководител: доц. д-р  Максимка Рашева Георгиева

 

Дата и място на защитата: 14.12.2018 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

 

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д пс н Соня Методиева Карабельова

 

Рецензия на доц. д-р Ева Боянова Папазова

 

Становище на проф. д-р Орлин Стефанов Тодоров

 

Становище на доц. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова

 

Становище на доц. д-р Максимка Рашева Георгиева

 

Татяна Георгиева Предова - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.2 Психология"

 

Специалност: "Педагогическа и възрастова психология"

 

Тема на дисертацията: "Лидерът в юношеска възраст в контекста на училищната среда"

 

Научен консултант: проф. д-р  Антоанета Георгиева Русинова-Христова

 

Дата и място на защитата: 21.06.2018 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

 

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д пс н Георги Стоянов Карастоянов

 

Рецензия на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова

 

Становище на проф. д п н Румен Иванов Стаматов

 

Становище на проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

 

Становище на проф. д-р Галин Борисов Цоков

 

 

 

Николай Цветанов Цеков - докторант на самостоятелна подготовка в ИИНЧ-БАН

 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 

Професионално направление: "3.8 Икономика"

 

Специалност: "Статистика и демография"

 

Тема на дисертацията: "Селската депопулация в България през периода 1946-2011 г."

 

Научен консултант: проф. д ик н Пенка Иванова Найденова

 

Дата и място на защитата: 15.03.2018 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

 

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова

 

Рецензия на доц. д-р Надежда Борисова Илиева

 

Становище на проф. д ик н Пенка Иванова Найденова

 

Становище на проф. д-р Румен Христов Янков

 

Становище на доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов

 

 

Полимира Руменова Митева -редовен докторант в ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.2 Психология"

Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения"

 Научен ръководител: проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова

 Дата и място на защитата: 21.12.2017 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 Материали по защитата:

 Автореферат

 Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д пс н Румен Иванов Стаматов

 Рецензия на проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

 Становище на проф. д пс н Толя Ангелова Стоицова

 Становище на доц. д-р Людмила Маринова Андреева

 Становище на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова

 

Мартин Юлиянов Ценов -редовен докторант в ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки" 

Професионално направление: "3.2 Психология" 

Специалност: "Обща психология" 

Тема на дисертацията: "Емоционална интелигентност и стилове на хумор в процеса на себеприемане и приемане от другите" 

Научен ръководител: доц. д-р Ергюл Таир
Дата и място на защитата: 29.06.2017 г., от 14 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж. 

Материали по защитата: 

Автореферат 

Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д-р Румяна Божинова Манова

Рецензия на доц. д-р Маргарита Любенова Дилова 

Становище на проф. д пс н Снежана Евлогиева Илиева 

Становище на проф. д пс н Татяна Станчева Янчева 

Становище на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб

 

Ана Руменова Божанова -редовен докторант към ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2 Психология"

Специалност: "Социална психология"

  Тема на дисертацията: "Колективното чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет"

 Научен ръководител: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова

Дата и място на защитата: 18.05.2017 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж. 

Материали по защитата: 

Автореферат 

Резюме на английски език

Рецензия на проф. д пс н  Толя Ангелова Стоицова

Рецензия на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова 

 Становище на проф. д пс н Людмил Димитров Кръстев 

 Становище на проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова 

Становище на проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова 

 
Велислава Мариус Донкина -редовен докторант към ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2 Психология"

Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Социалнопсихични аспекти на отношенията лекар - родилка в клиники за недоносени бебета""

Научен ръководител: проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова
Дата и място на защитата: 16.03.2017 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език

Рецензия на доц. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова

Рецензия на доц. д-р Росица Христова Георгиева

 Становище на проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова

 Становище на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова

 

 

Оксана Григориевна Хорват-Станчева -задочен докторант към ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.2 Психология"

 Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Партньорски отношения, личностна типология и ефективност на позитивната психотерапия"

Научен ръководител: проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова
Дата и място на защитата: 24.11.2016 г., от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

 Автореферат

 Резюме на английски език

 Рецензия на  проф. д пс н Толя Ангелова Стоицова

 Рецензия на проф. д-р Иванка Бончева Паунова, д м

 Становище на проф. д пс н Веселин Костов Василев

 Становище на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова

 Становище на проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

 

Любомир Ивов Стойчев -редовен докторант към ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.1. Социология, антропология и науки за културата"

 Специалност: "Социология"
 Тема на дисертацията: "Престъпността сред малолетните и непълнолетните в България след 1990 г. - динамика, условия и фактори, и отражението й върху качеството на човешкия капитал в страната"

 Научен ръководител: доц. д-р Мария Николова Белчева
 Дата и място на защитата: 26.05.2016 г., четвъртък, от 11 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

 Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език

Рецензия на  проф. д ф н Петър-Емил Иванов Митев

Рецензия на проф. д-р Илона Иванова Томова

Становище на чл. кор. д с н проф. Атанас Цветанов Атанасов

Становище на проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

 

 

 
Евгения Благоева Николова -редовен докторант към ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.1. Социология, антропология и науки за културата"

 Специалност: "Социология"
 Тема на дисертацията: "Семейни ценности и младите хора: състояние и динамика след 1989 г."

 Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Коцева
 Дата  и място на защитата: 07.04.2016 г., 11.00 часа, Заседателна зала на Института по математика и информатика при БАН.

 Материали по защитата:
 Автореферат

Резюме на английски език

           

Марио Димитров Александров -редовен докторант към ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "2. Хуманитарни науки"

Професионално направление: "2.2. История и археология"

 Специалност: "История на България"

Тема на дисертацията: "Демографската политика в законодателството на България през периода 1879-1912 г."

 Научен ръководител: проф. д ист н  Щелиян Димитров Щерионов
 Дата и час на защитата: 22.03.2016 г., 11.00 часа.
 Място: Заседателна зала на Института по математика и информатика на БАН (бл. 8, втори етаж). 
 Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език
Рецензия на доц. д-р Николай Станев Проданов
Становище на проф. д ист н Щелиян Димитров Щерионов
 Становище на доц. д-р Валентин Спасов Китанов
 
 
Адриана Валентинова Христова -редовен докторант към ИИНЧ-БАН:

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.8. Икономика"

Специалност: "Статистика и демография"
Тема на дисертацията: "Икономически активното население в България - образователна структура и прогноза (1985-2021)"

Научен ръководител: доц. д-р Кремена Борисова-Маринова

Дата на защитата: 08.06.2015 г.

Материали по защитата:
Автореферат

Резюме на английски език

Рецензия на проф. д-р Катя Владимирова
Рецензия на доц. д-р Христо Малешков
Становище на проф. д-р Маргарита Атанасова
Становище на доц. д-р Ирена Зарева -Зафирова
Становище на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова

 

Красимира Христова Минева - докторант на самостоятелна подготовка към ИИНЧ-БАН:

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Обща психология"
Тема на дисертацията: "Личностна типология на зависимите от психоактивни вещества на метадоново лечение"

 Научен консултант: Доц. д-р Маргарита Стефанова-Бакрачева

Дата на защитата: 14.05.2015 г., 11.00 часа, Заседателна зала на Института по математика и информатика, бл. 8, ет. 2.

Материали по защитата:
Автореферат

 Резюме на английски език

Рецензия на проф. д-р Елиана Пенчева
Рецензия на доц. д-р Йонка Балтаджиева
Становище на проф. Ваня Матанова, д пс н
Становище на доц. д-р Павлина Петкова
Становище на доц. д-р Маргарита Стефанова-Бакрачева

Спас Ангелов Ташев -докторант на самостоятелна подготовка към ИИНЧ-БАН:

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.8. Икономика"
Специалност: "Статистика и демография"
Тема на дисертацията: "Имиграционна политика и демографски перспективи на България" 

Научен консултант: Проф. Пенка Найденова, д ик н

Дата и място на защитата: 22.01.2015 г., Заседателна зала на Института по математика и информатика, бл. 8, ет. 2.

 Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език
Рецензия на доц. д-р Йордан Калчев
Рецензия на доц. д-р Татяна Коцева
Становище на проф. Пенка Найденова, д ик н
Становище на проф. д-р Веселин Цанков
Становище на проф. д-р Румен Янков

 Зорница Петрова Тоткова - редовен докторант към ИИНЧ-БАН:

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Обща психология"

  Тема на дисертацията: "Възприет родителски стил и привързаност към значимите други в ранна зрялост"

Росица Желязкова Рачева - задочен докторант към ИИНЧ-БАН 
  • Област на висше образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
  • Професионално направление: "3.2. Психология"
  •  Специалност: "Педагогическа и възрастова психология"
  • Тема на дисертацията: "Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества"

 

Яна Василева Генчева-Димова - задочен докторант в ИИНЧ - БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.8. Икономика"
 Специалност: "Статистика и демография"

 Тема на дисертацията: "Моделиране и прогнозиране на постоянното население и на работната сила на  страната и на Пловдивска област през периода  1991-2025 г."

Научен ръководител: Проф. Емил Христов, д ик н

Дата на защитата: 06.03.2014 г.

 Материали по защитата: 

Стефка Ангелова Дойкова - докторант на самостоятелна подготовка в ИИНЧ - БАН:

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки".
Професионално направление: "3.2. Психология".
Специалност: "Психология на труда и инженерна психология".

Тема на дисертацията: "Синдромът "Бърнаут" и социалните условия на работното място в сферата на социалното подпомагане"

Научен консултант: доц. д-р Веселина Русинова.

Дата на защитата:  29.05.2013 г.

Материали по защитата

___________________________________________________________________________________________

Анна Александрова Александрова-Караманова - редовен докторант към ИИНЧ-БАН:

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Обща психология"

Тема на дисертацията: "Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши"

Научен ръководител: Доц. д-р Румяна Божиновa

Дата на защитата: 08.05.2013 г.

Материали по защитата:

____________________________________________________________________________________________

Есма Селман Риза - редовен докторант към ИИНЧ-БАН,

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в съвременна България"

Научен ръководител: Доц. д-р Йоланда Зографова

Дата на защитата: 19.04.2013 г.

Материали по защитата:

  ____________________________________________________________________________________________

Милена Стефанова Божилова - редовен докторант към ИИНЧ-БАН

Област на висше образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Педагогическа и възрастова психология"

Тема на дисертацията: "Личностни особености на жени с репродуктивни нарушения"
Научен ръководител: Проф. д-р Красимира Байчинскa

Дата на защитата: 18.04.2013 г.

Материали по защитата:

___________________________________________________________________________________________

Теодора Милчева Лазарова - редовен докторант в ИИНЧ - БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Психология на труда и инженерна психология", шифър 05.06.08

Тема на дисертацията: "Управленски стил, социални условия на труд и групова ефективност в организациите"

Научен ръководител: доц. д-р Веселина Русинова

Дата на защитата: 19.02.2013 г.

Материали по защитата:

___________________________________________________________________________________________

Филип Иванов Филипов - докторант на самостоятелна подготовка към ИИНЧ - БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки";

Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Психология на труда и инженерна психология", шифър 05.06.08

Тема на дисертацията: "Стимули и мотиви за труд в организациите"
Научен консултант: доц. д-р Веселина Русинова

Дата на защитата: 12.07.2012 г.

Материали по защитата:

___________________________________________________________________________________________

Камелия Славчева Лилова - докторант на самостоятелна подготовка към ИИНЧ - БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки";

Професионално направление: "3.8. Икономика"

Специалност: "Статистика и демография", шифър 05.02.06.

Тема на дисертацията: "Моделиране на процеса на остаряване на населението в България"

Научен консултант: Проф. Марта Сугарева, д с н

Дата на защитата: 18.05.2012 г.

____________________________________________________________________________________________

Теодора Кирилова Танева - редовен докторант към ИИНЧ-БАН

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"; Професионално направление: "3.2. Психология"

Специалност: "Педагогическа и възрастова психология", шифър 05.06.05.

Тема на дисертацията: "Стресът при майките на осиновени деца"

Научен ръководител: Доц. д-р Красимира Байчинска

Дата на защитата: 15.05.2012 г.

Материали по защитата:

____________________________________________________________________________________________________

 Милена Димитрова Френкева - редовен докторант към ИИНЧ-БАН.

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Тероризмът, отразен в пресата: влияние върху нагласите и поведението на човека"

Научен ръководител: Проф. д пс н Толя Стоицова

Дата на защитата: 04.11.2011 г.

 Материали по защитата:

____________________________________________________________________________________________________

Екатерина Евтимова Димитрова - редовен докторант към ИИНЧ-БАН.

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"
Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Социална психология"

Тема на дисертацията: "Социални полета на агресивни прояви в трудния ученически клас"

Научен ръководител: Доц. д-р Йоланда Зографова

Дата на защитата: 28.10.2011 г.

Материали по защитата:

 

____________________________________________________________________________________________________

Диана Владимирова Начева - редовен докторант към ИИНЧ-БАН.

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2. Психология"
Специалност: "Педагогическа и възрастова психология"

Тема на дисертацията: "Стилови и мотивационни аспекти на ученето в контекста на висшето образование"

Научен ръководител: Доц. д-р Елиана Пенчева

Дата на защитата: 05.10.2011 г.

Материали по защитата: