Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Приключили процедури

_______________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Личност и професионално развитие) – един за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", и двата със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 55 от 15.07.2022 г.

Кандидати за участие в конкурса:
– д -р Траянка Бойкова Григорова /Вх. № ЧР-03-148/08.09.2022 г./ и
– д-р Сезгин Мюмюн Бекир /Вх. № ЧР-03-149/08.09.2022 г./

Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 13 от 09.09.2022 г.) и със Заповед № РД- 6-377/14.09.2022 г. на директора на ИИНЧ, в състав:

Външни членове
Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева – СУ „Св. Климент Охридски"
Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова – СУ „Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове
Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИНЧ-БАН
Проф. д-р Ергюл Таир Реджеб - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Георги Илиев Петков - ИИНЧ-БАН

Резервни членове
Доц. д-р Мария Петрова Трифонова - ИИНЧ-БАН
Доц.д-р Валери Денев Тодоров – Академия на МВР

Първо заседание на Научното жури се проведе на: 26.09.2022 г. от 10:00 часа в ИИНЧ, ет. 5, стая 511. Решение: двамата кандидати се допуснат до участие в конкурса.

Второ заседание: Конкурсът се проведе на 14.10.2022 год., от 13:00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 3, стая 302. Явил се един кандидат. Избран д-р Сезгин Мюмюн Бекир.

На свое заседание от 26.11.2022 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Сезгин Мюмюн Бекирза главен асистент.

_________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Личност и когнитивни процеси) – един за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", и двата със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 55 от 15.07.2022г.

Кандидати за участие в конкурса:
– д-р Елена Бранимирова Цанкова /Вх. № ЧР-03-146/08.09.2022 г./ и
– д-р Траянка Бойкова Григорова /Вх. № ЧР-03-147/08.09.2022 г./

Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 13 от 09.09.2022 г.) и със Заповед № РД- 6-378/14.09.2022 г. на директора на ИИНЧ, в състав:

Външни членове
Проф. д-р. Георги Александров Маджаров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"
Доц. д-р Валери Денев Тодоров – Академия на МВР

Вътрешни членове
Проф.д-р Ергюл Таир Реджеб - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Мария Петрова Трифонова - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Георги Илиев Петков - ИИНЧ-БАН

Резервни членове
Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИНЧ-БАН
Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова – СУ „Св. Климент Охридски"

Първо заседание на Научното жури се проведе на: 26.09.2022 г. от 10:30 часа в ИИНЧ, ет. 5, стая 511. Решение: двамата кандидати се допуснат до участие в конкурса.
Второ заседание: Конкурсът се проведе на 18.10.2022 г., от 13:00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 3, стая 302. Явили се: двама кандидати. Избран кандидат: д-р Елена Бранимирова Цанкова

На свое заседание от 26.11.2022 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р д-р Елена Бранимирова Цанкова за главен асистент.

___________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография" (Регионална демография – съвременни регионални профили на демографската промяна в България) за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография" – един със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 42 от 07.06.2022г.

Срок за подаване на документи от 07.06.2022 г. до 17:00 ч. на 07.08.2022 г.

Резюмета на трудовете на Николай Цветанов Цеков на български и английски език

Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 11 от 21.07.2022 г.) и със Заповед № РД- 6-321/22.07.2022 г. на директора на ИИНЧ, в състав:

Председател на НЖ: доц. д-р Венцислав Мучинов

Рецензии
Проф. д.и.н. Пенка Иванова Найденова - БАН, рецензия на български и английски език
Доц. д-р Спас Ангелов Ташев – ИИНЧ - БАН - рецензия на български и английски език

Становища
Проф. д-р Румен Христов Янков – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", становище на български и английски
Доц. д-р Надежда Борисова Илиева – НИГГГ - БАН, становище на български и английски език
Проф. д-р Татяна Иванова Коцева - ИИНЧ-БАН, становище на български и английски език
Доц. д-р Даниела Стефанова Ангелова – ИИНЧ – БАН, становище на български и английски език
Доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов - ИИНЧ-БАН, становище на български и английски език

Първо заседание на Научното жури: проведено на 10.08.2022 г. от 11:00 часа в ИИНЧ

Срок за предаване на рецензии и становища: 15.09.2022 г.

Заключително заседание на НЖ: проведено на 03.10.2022 г. от 11,00 часа в ИИНЧ

На свое заседание от 10.10.2022 г. Научният съвет на ИИНЧ реши: Избира гл. асистент д-р Николай Цветанов Цеков за доцент

__________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (Раждаемост, отложени раждания, моделиране)" за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението", със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 82 от 01.10.2021 г.

Кандидат за участие в конкурса: д-р Станислава Емилова Моралийска – Николова /документи с Вх. № ЧР-01-247/29.11.2021 г./.

Състав на Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 16 от 08.11.2021 г.) и със Заповед № РД- 6-319/29.11.2021 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Вътрешни членове
Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова– ИИНЧ – БАН

Външни членове
Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев – Лесотехнически университет - София
Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев – СУ „Св. Климент Охридски"
Доц. д-р Александър Цветанов Найденов – УНСС

Първото заседание на НЖ проведено на 07.12.2021 г. от 11,15 ч.: кандидатът е допуснат до участие в конкурса.

Заключителното заседание на Научното жури за представяне на кандидата и събеседване е проведено на 17.12.2021 год., от 14,30 ч. часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 602.

На свое заседание от 22.12.2021 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Станислава Емилова Моралийска – Николова за главен асистент.

____________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Психология на личността) за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерва­не" – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 59 от 16.07.2021 г.
Кандидати за участие в конкурса:
Д-р Б. Василев /документи с Вх. № ЧР-12-179/09.09.2021 г./
Д-р д-р М. Иванова /документи с Вх. № ЧР-12-181/10.09.2021 г./.

Състав на Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 11 от 15.09.2021 г.) и със Заповед № РД- 6-245/15.09.2021 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Вътрешни членове на НЖ
Председател: Проф. д-р Ергюл Таир Реджеб – ИИНЧ – БАН
Проф. д-р Катя Георгиева Стойчева – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Георги Илиев Петков – ИИНЧ - БАН

Външни членове на НЖ
Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева – СУ „Св. Климент Охридски"
Доц. д-р Валери Денев Тодоров – Академия на МВР

Резервни членове на НЖ
Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ – БАН
Проф. д.пс.н. Сава Петков Джонев – СУ „Св. Климент Охридски"

Първо заседание на Научното жури проведено на 27.09.2021 г., 11:30 часа.: двамата кандидати са допуснати до участие в конкурса.

Заключителното заседание на Научното жури за представяне на кандидатите и събеседване, проведено на 29.10.2021 г от 12:30 часа часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 3, стая 305. Явил се един кандидат: д-р Мария Цвяткова Иванова.

На свое заседание от 08.11.2021 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Мария Цвяткова Иванова за главен асистент.

_______________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професи¬онално направление 3.2. Психология (Психоло¬гия на развитието/Психология на здравето) за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето", със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Конкурсът е обявен в ДВ бр. 59 от 16.07.2021 г.
Кандидати за участие в конкурса:
Д-р Б. Василев /документи с Вх. № ЧР-12-178/09.09.2021 г./
Д-р С. Гигова /документи с Вх. № ЧР-12-180/10.09.2021 г./.

Състав на Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 11 от 15.09.2021 г.) и със Заповед № РД-6-246/15.09.2019 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Вътрешни членове на НЖ
Председател: Доц. д-р Анна Александрова Александрова – Караманова – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Мария Петрова Трифонова – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Георги Илиев Петков – ИИНЧ - БАН 

Външни членове на НЖ
Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова – СУ "Св. Климент Охридски"
Доц. д-р Камелия Дончева Ханчева – СУ "Св. Климент Охридски" 

Резервни членове на НЖ
Проф. д-р Румяна Божинова Манова – ИИНЧ – БАН
Проф. д-р Георги Александров Маджаров – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

 Първо заседание на Научното жури проведено на 27.09.2021 г., 10:30 часа.: двамата кандидати са допуснати до участие в конкурса. 

 Заключителното заседание на Научното жури за представяне на кандидатите и събеседване, проведено на 13.10.2021 г от 13:00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад.Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 506.

 На свое заседание от 27.10.2021 г. Научният съвет на ИИНЧ реши: не избира кандидат за заемането на академична длъжност „главен асистент" в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието/Психология на здравето) за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето".

______________________________________________________

Конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Психология на личността и трудовото поведение) за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" при департамент "Психология" - ИИНЧ, обнародван в ДВ бр. 66 от 24.07.2020 г.

Срок за подаване на документи до 24.09.2020 г., 16,30 часа в ИИНЧ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 502

Резюмета на трудовете на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб: на български и английски език

Научно жури назначено със Заповед № РД-6-420 от 11.09.2020 г. на директора въз основа на решение, на НС (протокол № 14 от 10.09.2020 г.), в състав:

Председател на НЖ: проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова

Рецензии

Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева – СУ ,,Св. Климент Охридски"
Рецензия на български и английски език

Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова – СУ ,,Св. Климент Охридски"
Рецензия на български и английски език

Проф. д-р Румяна Божинова Манова - ИИНЧ-БАН
Рецензия на български и английски език

Становища

Проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов – ВВМУ ,,Никола Йонков Вапцаров"
Становище на български и английски език

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова - ИИНЧ-БАН
Становище на български и английски език

Проф. д-р Катя Георгиева Стойчева - ИИНЧ-БАН
Становище на български и английски език

Доц. д-р - Валери Денев Тодоров – Академия на МВР
Становище на български и английски език

Първо заседание на Научното жури: проведено на 29.09.2020 г., от 14.30 часа в ИИНЧ - БАН

Срок за предаване на рецензии и становища: 02.11.2020 г.

Заключително заседание на НЖ: проведено 17.11.2020 г. от 11:00 часа в ИИНЧ - БАН

На свое заседание от 19.11.2020 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Ергюл Таир Реджеб за професор

_____________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, в професионално направление 2.2. История и археология за специалност Историческа демография (Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.) за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография" обнародван в ДВ бр. 24 от 17.03.2020 г. с един кандидат гл. асистент д-р Даниела Стефаова Ангелова 

Срок за подаване на документи до 13.07.2020 г., 16,30 часа.

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова: на български и английски език

Научно жури назначено със Заповед № РД-06-247/09.07.2020 г. на директора въз основа на решение, на НС (протокол № 13 от 09.07.2020 г.), в състав:

Председател на НЖ: Доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов – ИИНЧ – БАН

Рецензии
Чл. кор. проф. д.и.н. Румяна Георгиева Радкова – ИИИ - БАН: на български и английски език
Проф. д.и.н. Щелиян Димитров Щерионов – ИИНЧ - БАН: на български и английски език

Становища
Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева – УниБИТ: на български и английски език
Проф. д.и.н. Пенка Иванова Пейковска – ИИИ - БАН: на български и английски език
Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – ИИНЧ - БАН: на български и английски език
Доц. д-р Спас Ангелов Ташев – ИИНЧ - БАН: на български и английски език
Доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов – ИИНЧ - БАН: на български и английски език

Първо заседание на научното жури: проведено на  20.07.2020 г. от 11:00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 602

Срок за предаване на рецензии и становища: 20.08.2020 г.

Заключително заседание на научното жури: проведено на 03.09.2020 г. в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 602

На свое заседание от 10.09.2020 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Даниела Стефанова Ангелова за доцент. 

___________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето и развитието) за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето" обнародван в ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. с един кандидат гл. ас. д-р Анна Александрова Александрова - Караманова

Срок за подаване на документи до 27.02.2020 г., 16,30 часа.

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Анна Александрова - Караманова: на български и английски език

Научно жури назначено със Заповед № РД-6-65/17.02.2020 г. /НС, Протокол № 4/06.02.2020 г./:

Председател на НЖ: Проф. д-р Йоланда Зографова - ИИНЧ-БАН

Рецензии
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова - СУ ,,Св. Климент Охридски": на български и английски език
Проф. д-р Катя Стойчева - ИИНЧ-БАН: на български и английски език

Становища
Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева - СУ ,,Св. Климент Охридски": на български и английски език
Проф. д.пс.н. Пламен Калчев - СУ ,,Св. Климент Охридски": на български и английски език
Проф. д.пс.н. Майяна Митевска – Енчева - УниБИТ: на български и английски език
Проф. д-р Йоланда Зографова - ИИНЧ-БАН: на български и английски език
Доц. д-р Росица Георгиева - ИИНЧ-БАН: на български и руски език

Срок за предаване на рецензии и становища: 15.04.2020 г.

Отговори на въпроси, зададени в рецензиите и становищата от гл. ас. д-р Анна Александрова - Караманова

Заключително заседание проведено на 29.05.2020 г. от 12,00 ч. в ИИНЧ - БАН

На свое заседание от 11.06.2020 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Анна Александрова Александрова - Караманова за доцент.

____________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология", обнародван в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г. с кандидати:
д-р Елена Иванова Анзова, /Вх. № ЧР-01-249/09.09.2019 г./
д-р Полимира Руменова Митева, /Вх. № ЧР-01-252/13.09.2019 г./..

Конкурсът е проведен на 22.10.2019 год., от 14.30 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 3, стая 502 от Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 13 от 10.09.2019 г.) и със Заповед № РД-6-332/13.09.2019 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Председател:

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова – Драганова- ИИНЧ-БАН

Членове:

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев – СУ „Св. Климент Охридски"
Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова – СУ „Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Румяна Божинова Манова - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Росица Христова Георгиева - ИИНЧ-БАН

Явил се кандидат за участие в конкурса:
д-р Полимира Руменова Митева, /Вх. № ЧР-01-252/13.09.2019 г./.

Неявил се кандидат за участие в конкурса:
д-р Елена Иванова Анзова, /Вх. № ЧР-01-249/09.09.2019 г./

Решение: Научното жури избра кандидатът д-р Полимира Руменова Митева за гл. асистент по професионално направление 3.2. Психология (Социална психология)

На свое заседание от 07.11.2019 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Полимира Руменова Митева за главен асистент.

____________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Личност и иновационно поведение)за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" при ИИНЧ - БАН, обнародван в ДВ бр. 27 от 02.04.2019 г. с кандидати д-р Татяна Йорданова Духалова и д-р Румен Георгиев Рашков

 

Конкурсът е проведен на 13.06.2019 г. /четвъртък/ от 13.30 часа часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 3, стая 302 от Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 9 от 14.05.2019 г.) и със Заповед № РД-6-203/22.05.2019 г. на директора на ИИНЧ в състав:

 

Председател:

 

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - ИИНЧ-БАН

Членове:

Проф. д.пс.н. Румен Иванов Стаматов – ПУ „Паисий Хилендарски"

Доц. д-р Валери Денев Тодоров – Академия на МВР - София

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова - ИИНЧ-БАН

Проф. д-р Катя Георгиева Стойчева - ИИНЧ-БАН

Решение: Научното жури избра кандидатът д-р Татяна Йорданова Духалова за гл. асистент по професионално направление 3.2. Психология (Личност и иновационно поведение)

На свое заседание от 27.06.2019 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Татяна Йорданова Духалова за главен асистент.

_______________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Историческа демография – Образователни структури и демографски процеси в периода между двете световни войни) за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография " при ИИНЧ - БАН, обнародван в ДВ бр. 8 от 25.01.2019 г. с кандидат д-р Борис Пламенов Боев.

Конкурсът е проведен на 15.04.2019 г. от 11.00 часа часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 6, стая 602

Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 5 от 14.03.2019 г.) и със Заповед № РД-6-65/18.03.2019 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Председател:

Проф. д.и.н. Щелиян Димитров Щерионов - ИИНЧ-БАН

Членове:

Доц. д.и.н. Пенка Иванова Пейковска – ИИИ - БАН

Доц. д-р Надя Димитрова Филипова – ИИИ - БАН

Доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов - ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Спас Ангелов Ташев- ИИНЧ-БАН

На свое заседание от 18.04.2019 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Борис Пламенов Боев за главен асистент.

___________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието) за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето", обнародван в ДВ бр. 8 от 25.01.2019 г. с кандидат д-р Емануела Тонева Паунова – Маркова.

Конкурсът се проведе на 04.04.2019 г., от 14.00 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от

  Научно жури назначено с решение на Научният съвет на ИИНЧ – БАН (протокол № 5 от 14.03.2019 г.) и със Заповед № РД-6-67/18.03.2019 г. на директора на ИИНЧ в състав:

Председател

Доц. д-р Мария Петрова Трифонова - ИИНЧ-БАН

Членове

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Катя Георгиева Стойчева - ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Валери Денев Тодоров – Академия на МВР – София

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - ИИНЧ-БАН

На свое заседание от 11.04.2019 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Емануела Тонева Паунова – Маркова за главен асистент.

___________________________________________________________________

Конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и творчеството) за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване”, обнародван в ДВ бр. 57 от 04.05.2018 г. с единствен кандидат доц. д-р Катя Георгиева Стойчева.

Резюмета на трудовете на единствения кандидат доц. д-р Катя Георгиева Стойчева

Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-260 /20.06.2018 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д-р Енчо Недялков Герганов – НБУ

Проф. дпн Румен Иванов Стаматов – ПУ „Паисий Хилендарски"

Проф. дпн Веселин Костов Василев – ПУ „Паисий Хилендарски"

Становища:

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова – ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Маргарита Любенова Дилова – НБУ

Доц. д-р Елена Петрова Паспаланова – НБУ

Доц. д-р Ева Боянова Папазова – ИИНЧ-БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 12.09.2018 г.

Заключително заседание на Научното жури на 05.10.2018 г. от 11,30 часа в ИИНЧ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 5, стая 503

На свое заседание от 19.10.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира  доцент д-р Катя Георгиева Стойчева за професор

_______________________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Структури на населението: възрастови, етнически и миграции) за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението”,  обнародван в ДВ бр. 57 от 04.05.2018 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова

Резюмета на трудовете на единствения кандидат гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова

Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-259 / 20.06.2018 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова - УНСС

Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – ИИНЧ – БАН

Становища:

Проф. д-р Петко Ненков Салчев – ИИИ - БАН

Проф. д-р Искра Спасова Белева – ИИИ – БАН

Проф. д-р Илона Иванова Томова– ИИНЧ – БАН

Проф. д-р Катя Иванова Владимирова – ИИНЧ – БАН

Доц. д-р Геновева Михова Георгиева – ИИНЧ – БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 10.09.2018 г.

Заключително заседание на Научното жури на 10.10.2018 г. от 14,00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 5, стая 503

На свое заседание от 19.10.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. асистент д-р Стоянка Гинева Черкезова за доцент.

_________________________________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Миграция на населението, тематична област: „Демографски последици от миграционния натиск върху България") за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението", обнародван в ДВ бр. 25 от 20.03.2018 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Спас Ангелов Ташев.

Резюмета на трудовете на единствения кандидат д-р Спас Ангелов Ташев

Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-126 / 27.04.2018 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д.и.н. Пенка Иванова Найденова – ИИНЧ – БАН

Проф. д-р Катя Иванова Владимирова– ИИНЧ – БАН

Становища:

Проф. д-р Румен Христов Янков – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"

Проф. д-р Стефан Петров Карастоянова – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. д.и.н. Щелиян Димитров Щерионов – ИИНЧ - БАН

Проф. д-р Татяна Иванова Коцева – ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Елица Куздова Димитрова – ИИНЧ – БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 29.06.2018 г.

Заключително заседание на Научното жури на 16.07.2018 г. от 11,00 часав в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет.5, стая 503

На свое заседание от 19.07.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. асистент. д-р Спас Ангелов Ташев за доцент.

________________________________________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология – Психологични аспекти на ежедневния труд) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология”, обнародван в ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. с единствен кандидат гл. асистент д-р Стойка Христова Калчева

Резюмета на трудовете на единствения кандидат д-р Стойка Христова Калчева

Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-123 / 27.04.2018 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров - СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Лидия Бонева Василева - ИИНЧ - БАН

Становища:

Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова - СУ "Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева - СУ "Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова - ИИНЧ-БАН

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова - ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Максимка Рашева Георгиева - ИИНЧ - БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 11.06.2018 г.

Заключително заседание на Научното жури на 28.06.2018 г. от 12,00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет.5, стая 503

На свое заседание от 12.07.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. асистент. д-р Стойка Христова Калчева за доцент.

_____________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Трудова и организационна психология - Организационна култура и екипна ефективност) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология" обнародван в "Държавен вестник", бр. 3 от 05.01.2018 г. с кандидати: д-р Силвия Валентинова Давидова – Иванова и д-р Цветелина Цветанова Панчелиева. 

Конкурсът е проведен на 30.05.2018 г. от 9,00 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-124/27.04.2018 г.

Научно жури състав :

Външни членове

Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. д.пс.н. Йоана Димитрова Янкулова– СУ „Св. Климент Охридски"

Вътрешни членове

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова - ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Лидия Бонева Василева - ИИНЧ-БАН

В деня на конкурсният изпит /30.05.2018 г./ се яви един кандидат:  д-р Цветелина Цветанова Панчелиева

На свое заседание от 31.05.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Цветелина Цветанова Панчелиева за главен асистент.

_________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 2 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология - Социална психология на трудния клас), обнародван в "Държавен вестник", бр. 3 от 05.01.2018 г. с един кандидат: д-р Екатерина Евтимова Димитрова

Конкурсът е проведен на 15.03.2018 г. от 11,30 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-67/22.02.2017 г.

Научно жури състав :

Външни членове

Проф. дпн. Пламен Петров Калчев – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. дпн Румен Иванов Стаматов – ПУ „Паисий Хилендарски "

Вътрешни членове

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова - ИИНЧ-БАН

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова - ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Ева Боянова Папазова - ИИНЧ-БАН

На свое заседание от 29.03.2018 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Екатерина Евтимова Димитрова за главен асистент.

______________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България, Историческа демография - Демографско развитие на българското население, обитаващо Северното Причерноморие през първата половина на ХХ век), обнародван в "Държавен вестник", бр. 14 от 10.02.2017 г. с един кандидат: д-р Владимир Владимирович Калоянов

Конкурсът е проведен на 26.04.2017 г. от 11,00 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-121/31.03.2017 г.

Научно жури състав :

Външни членове:
Доц. д.и.н. Пенка Иванова Пейковска - ИИИ - БАН
Доц. д-р Мария Николова Белчева - БАН

Вътрешни членове:
Проф. д.и.н. Щелиан Димитров Щерионов - ИИНЧ - БАН
Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова - Маринова - ИИНЧ - БАН
Доц. д-р Венцислав Евтимов Мучинов - ИИНЧ - БАН

На свое заседание от 11.05.2017 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Владимир Владимирович Калояновза главен асистент.

_______________________________________________________________________

Конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социална демография) за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“, обнародван в "Държавен вестник", бр. 54 от 15.07.2016 г. с единствен кандидат доц. д-р Татяна Иванова Коцева.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Татяна Иванова Коцева

Научно жури, назначено със Заповед № ЧР–6-276/08.09.2016 г. в състав:

Рецензии:

Чл. кор. проф. дсн Атанас Цветанов Атанасов – БАН

Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова – ИИОЗ - БАН

Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова - ИИНЧ - БАН

Становища:

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова – ИИНЧ–БАН

Проф. дсн Валентина Илиева Златанова - ИИОЗ-БАН

Доц. д-р Геновева Михова Георгиева – ИИНЧ-БАН

Доц. д-р Мария Николова Белчева – ИИНЧ–БАН

Първо задедание на Научното жури се проведе на 20.09.2016 г. от 13,30 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503

Председател: доц. д-р Мария Николова Белчева

Срок за предаване на рецензии и становища: 10.11.2016 г.

Заключителното заседание се проведе на 29.11.2016 г. /вторник/ от 11,00 часа в ИИНЧ - БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503

На свое заседание от 04.12.2016 г. Научният съвет на ИИНЧ реши: Избира доц. д-р Татяна Иванова Коцева за професор.

____________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – икономически активно население и образование) за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография ", обнародван в „Държавен вестник", бр. 54 от 15.07.2016 г. с един кандидат: д-р Адриана Валентинова Христова

Конкурсът е проведен на 28.09.2016 год., от 11.30 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № ЧД-6-274/08.09.2016 г. в състав :

 

Външни членове
Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
Доц. д-р Ирена Кирилова Зарева-Зафирова

 

Вътрешни членове
Проф. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – Председател на НЖ
Проф. дин Пенка Иванова Найденова

Проф. д-р Катя Иванова Владимирова

На свое заседание от 29.09.2016 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:

Избира д-р Адриана Валентинова Христова за главен асистент.

___________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – социален и човешки капитал; маргинални групи и общности; образование; бедност и неравенства) за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението", обнародван в „Държавен вестник", бр. 54 от 15.07.2016 г. с един кандидат: д-р Любомир Ивов Стойчев

Конкурсът е проведен на 20.09.2016 год., от 14.00 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № ЧР-6-272/08.09.2016 г.

Научно жури състав :

Външни членове
Проф. дин Пенка Иванова Найденова
Доц. д-р Геновева Михова Георгиева

Вътрешни членове
Проф. д-р Илона Иванова Томова
Доц. д-р Елица Куздова Димитрова – председател на НЖ
Доц. д-р Мария Николова Белчева

На свое заседание от 20.09.2016 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:

Избира д-р Любомир Ивов Стойчев за главен асистент.

__________________________________________________________________

Конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и организационна психология", обнародван в "Държавен вестник", бр. 26 от 01.04.2016 г. с единствен кандидат гл. ас. Диана Иванова Бакалова.

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Диана Иванова Бакалова

Научно жури, назначено със Заповед № РД–6-114/26.04.2016 г. в състав:

Рецензии:

Проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров - СУ "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Румяна Божинова Манова– ИИНЧ – БАН

Становища::

Проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев – външен, ПУ "Паисий Хилендарски"
Проф. д-р Енчо Недялков Герганов - НБУ
Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова
Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Максимка Рашева Георгиева – ИИНЧ – БАН

Първо заседание на Научното жури - 02.06.2016 г. от 15,30 часа в ИИНЧ - БАН, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

Срок за предаване на рецензии и становища: 01.07.2016 г.

Заключително задедание на НЖ: 14.07.2016 г. от 12,00 часа в ИИНЧ, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

На свое заседание от 14.07.2016 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. асистент. д-р Диана Иванова Бакалова за доцент.

______________________________________________________________________

Конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и организационна психология", обнародван в "Държавен вестник", бр. 26 от 01.04.2016 г. с единствен кандидат доц. д-р Йоланда Константинова Зографова - Драганова.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Йолавда Константинова Зографова

Научно жури, назначено със Заповед № РД–6-112/26.04.2016 г. в състав:

Резензии:

Проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров - СУ "Св. Климент Охридски"
Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев – СУ „Св. Климент Охридски"
Проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева – "Св. Климент Охридски"

Становища:

Проф. д-р Румяна Божинова Манова– ИИНЧ - БАН
Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Лидия Бонева Василева – ИИНЧ – БАН
Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб – ИИНЧ – БАН

Първо заседание на Научното жури - 02.06.2016 г. от 15,00 часа в ИИНЧ - БАН, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

Срок за предаване на рецензии и становища: 01.07.2016 г.

Заключително задедание на НЖ: 14.07.2016 г. от 11,00 часа в ИИНЧ, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

На свое заседание от 14.07.2016 г.  Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Йоланда Константинова Зографова - Драганова за професор.

________________________________________________________________________

Конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология - Политическа психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и организационна психология", обнародван в "Държавен вестник", бр. 15 от 23.02.2016 г. с единствен кандидат доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова.

Научно жури, назначено със Заповед № РД–6-75/11.03.2016 г. в състав:

Резюмета на трудовете на доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова

Рецензии:

Проф. д.пс.н. Сава Петков Джонев – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – ПУ "Паисий Хилендарски"

Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова – ИИНЧ – БАН

Становища:

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев – СУ „Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Румяна Божинова Манова– ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Лидия Бонева Василева – ИИНЧ – БАН

Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб – ИИНЧ – БАН

Първо заседание на Научното жури - 26.04.2016 г. от 11,00 часа в ИИНЧ - БАН, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

Срок за предаване на рецензии и становища: 27.05.2016 г.

Заключително задедание на НЖ: 13.06.2016 г. от 11,00 часа в ИИНЧ, адрес: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 5, ст. 503

На свое заседание от 16.06.2016 г.  Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова за професор.

_______________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето"q обнародван в „Държавен вестник", бр. 9 от 02.02.2016 г. с кандидати: д-р Силвия Валентинова Давидова – Иванова и д-р Росица Желязкова Рачева

Конкурсен изпит проведен на 26.04.2016 год., от 11.00 часа в Института за изследване на населението и човека при БАН, гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 5, стая 503 от Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-78/11.03.2016 г.

Научно жури състав :

Вътрешни членове:

Проф. д-р Румяна Божинова Манова - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Ева Боянова Папазова - ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Мария Петрова Трифонова - ИИНЧ- БАН

Външни членове:
Доц. д-р Маргарита Любенова Дилова - НБУ
Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – ПУ "Паисий Хилендарски"

На свое заседание от 19.05.2016 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:

Избира д-р Росица Желязкова Рачева за главен асистент.

________________________________________________________________________________

Конкурс за професор по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Икономическа демография), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография", обнародван в „Държавен вестник", бр. 86 от 06.11.2015 г. с единствен кандидат - доц. д-р Кремена Гиоргиева Борисова - Маринова

Резюмета на трудовете на доц. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова

Научно жури, назначено със Заповед № РД – 316/03.12.2015 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова – УНСС
Проф. д-р Катя Иванова Владимирова – УНСС
Проф. дин Пенка Иванова Найденова – ИИНЧ - БАН

Становища:

Проф. д.ик.н. Росица Рангелова Павлова – ИИкИ – БАН
Проф. д-р Йордан Атанасов Христосков – ИИкИ – БАН
Проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитров – ШУ ,,Епископ К. Преславски"
Доц. д-р Ирена Кирилова Зарева-Зафирова – ИИкИ – БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 29.02.2016 г.

Заключително заседание на Научното жури: 05.04.2014 г. от 16.00 часа в ИИНЧ – БАН, ет. 5, ст. 503

На свое заседание от 14.04.2016 г.  Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Кремена Георгиева Борисова - Маринова за професор.

_______________________________________________________________________ 

Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология - Психология на личността), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, обнародван в „Държавен вестник“,  бр. 53 от 14.07.2015 г. с единствен кандидат - д-р Зорница Петрова Тотокова

 Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-203/23.07.2015 г. в състав :

 Вътрешни членове:

 Проф. д-р Румяна Божинова Манова – ИИНЧ - БАН

 Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова – Бакрачева – ИИНЧ - БАН

 Доц. д-р Ева Боянова Папазова – ИИНЧ - БАН

 Външни членове:

 Доц. д-р Маргарита Любенова Дилова – ИП – БАН

 Доц. д-р Виктор Стоичков Клинчарски – НБУ

На свое заседание от 08.10.2015 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Зорница Петрова Тотокова за главен асистент.

  _______________________________________________________________________________________ 

Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Имиграционни процеси и демографска политика), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 53 от 14.07.2015 г. с единствен кандидат - д-р Спас Ангелов Ташев

Научно жури, назначено със Заповед № РД-6-202/23.07.2015 г. в състав :

Вътрешни членове:

Проф. д-р Илона Иванова Томова – ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Елица Куздова Димитрова – ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Татяна Иванова Коцева – ИИНЧ - БАН

Външни членове:

Доц. д-р Йордан Танков Калчев - УНСС

Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев - СУ

На свое заседание от 08.10.2015 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Спас Ангелов Ташев за главен асистент.
 

____________________________________________________________________________________

Конкурс за доцент по научна специалност „Педагогическа и възрастова психология” (Психология на развитието), област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, обнародван в “Държавен вестник” бр.40 от 13.05.2014 г. с единствен кандидат гл. ас- д-р Мария Петрова Трифонова.

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Мария Петрова Трифонова

Научно жури, назначено със Заповед РД-6-136 / 16.06.2014 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. д-р Енчо Недялков Герганов - НБУ

Проф. д-р Елиана Станкова Пенчева - ИИНЧ - БАН

Становища:

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев - СУ

Проф. д.ф.н. Юлияна Иванова Стоянова – СУ

Доц. д-р Любослава Димитрова Пенева - СУ

Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова - ИИНЧ - БАН

Доц. Димитър Александров Щетински - ИИНЧ – БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 17.09.2014 г.

Заключително заседание на Научното жури на 23.10.2014 г. от 13,00 часа

На свое заседание от 23.10.2014 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. асистент д-р Мария Петрова Трифонова за доцент.

_____________________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология (Политическа психология), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 60 от 22.07.2014 г. с единствен кандидат - д-р Илина Добринова Начева

Научно жури, назначено със Заповед  РД-6-238/18.09.2014 г. в състав :

Вътрешни членове

Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова - Христова, ИИНЧ-БАН
Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова, ИИНЧ-БАН
Проф. д-р Румяна Божинова Манова, ИИНЧ- БАН

Външни членове

Проф. дпсн Сава Петков Джонев, СУ
Доц. д-р Веселина Антонова Русинова, ИП

На свое заседание от 23.10.2014 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Илина Добринова Начева за главен асистент. 

_____________________________________________________________________________

Конкурс за професор по Обща психология (Психология на личността), професионално направление 3.2 „Психология", област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки" за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", обнародван в "Държавен вестник" бр. 66 от 26.07.2013 г. с единствен кандидат - доц. д-р Румяна Божинова Манова

Резюмета на трудовете на  доц. д-р Румяна Божинова Манова

Научно жури, назначено със Заповед 893/21.10.2013 г. в състав:

Рецензенти:

Проф. дпсн Павел Ангелов Александров СУ "Св. Климент Охридски"

 Проф. дпсн Иван  Тонев Димитров – СУ "Св. Климент Охридски"

Проф. дпсн Татяна Станчева Янчева – НСА 

Становища:

Проф. дпсн Пламен Петров Калчев – СУ "Св. Климент Охридски"  

Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова – ИИНЧ - БАН

 Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова – ИИНЧ - БАН

Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова – Бакрачева – ИИНЧ – БАН

Срок за предаване на рецензии и становища 06.01.2014 г.

Заключително заседание на Научното жури на 06.02.2014 г. от 11,00 часа

На свое заседание от 06.02.2014 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Румяна Божинова Манова за професор.

 ________________________________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент по научна специалност „Трудова и организационна психология", област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.2 „Психология", обнародван в "Държавен вестник" бр. 97 от 08.11.2013 г. с единствен кандидат асистент д-р Филип Иванов Филипов


Научно жури, назначено със Заповед № 975 /12.12.2013 г. в състав:

Вътрешни членове

Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Лидия Бонева Василева (ИИНЧ – БАН )

Външни членове

Доц. д-р Людмила Маринова Андреева (СУ „Св. Климент Охридски")
Доц. д-р Веселина Антонова Русинова (ИИНЧ)

На свое заседание от 06.02.2014 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира асистент д-р Филип Иванов Филипов за главен асистент.

________________________________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент по научна специалност „Психология на труда и инженерна психология", област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.2 „Психология", обнародван в "Държавен вестник" бр. 97 от 08.11.2013 г. с единствен кандидат д-р Стойка Христова Калчева

Научно жури, назначено със Заповед № 976 /12.12.2013 г. в състав:

Вътрешни членове

Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Йоланда Константинова Зографова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Лидия Бонева Василева (ИИНЧ – БАН )

Външни членове

Доц. д-р Людмила Маринова Андреева (СУ „Св. Климент Охридски")
Доц. д-р Веселина Антонова Русинова (ИИНЧ)

На свое заседание от 06.02.2014 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Стойка Христова Калчева за главен асистент.

________________________________________________________________________________________________

Конкурс за главен асистент по Обща психология (Психология на личността), професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", обнародван в „Държавен вестник" бр. 61 от 09.07.2013г. с кандидати: д-р Илонка Стефкова Иванова и д-р Анна Александрова Александрова – Караманова

Научно жури, назначено със Заповед № 836 /26.07.2013 г. в състав:

Вътрешни членове

Доц. д-р Румяна Божинова Манова – ИИНЧ - БАН
Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб – ИИНЧ - БАН
Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова – Бакрачева – ИИНЧ - БАН

Външни членове

Проф. д.пс.н. Ангел Илиев Величков - ИП – МВР
Доц. д-р Маргарита Любенова Дилова - НБУ

Резервни членове
Проф. д-р Елиана Станкова Пенчева - ИИНЧ - БАН
Проф. дпсн Наталия Христова Александрова - СУ

Конкурсен изпит проведен на 10.10.2013 г.

На свое заседание от 17.10.2013 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Анна Александрова Александрова – Караманова за главен асистент.

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за доцент по научна специалност 05.03.06 История на България /за научноизследователска област „Историческа демография на българските земи през Възраждането"/, област на висше образование 2. „Хуманитарни науки", професионално направление 2.2. „История и археология", обнародван в "Държавен вестник" бр. 37 от 19.04.2013г. с единствен кандидат д-р Венцислав Евтимов Мучинов

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Венцислав Евтимов Мучинов 

Научно жури, назначено със Заповед № 153 / 13.06.2013 г.:

Рецензия на акад. дин Константин Димитров Косев – БАН
Рецензия на чл. кор. дин Румяна Георгиева Радкова – ИИИ – БАН

Становище на проф. дин Вера Петрова Бонева – УНИБИТ
Становище на проф. дин Рачко Иванов Попов – ИЕФЕМ – БАН
Становище на проф. дин Щелиян Димитров Щерионов – ИИНЧ – БАН
Становище на доц. д-р Антоанета Атанасова Кирилова – ИИИ – БАН
Становище на доц. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова – ИИНЧ – БАН

Заключително заседание на Научното жури на 08.10.2013 г.

На свое заседание от 17.10.2013 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл.ас.д-р Венцислав Мучинов за доцент.

 __________________________________________________________________________________________________

Конкурс за доцент по Научна специалност 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология; област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки”; професионално направление 3.2 „Психология”, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 6  от 22.01.2013 г. с единствен кандидат: д-р Ева Боянова Папазова

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Ева Боянова Папазова

Научно жури, назначено със Заповед № 28/15.02.2013 г.:

Рецензия на проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев - СУ
Рецензия на доц. д-р Маргарита Любенова Дилова – НБУ
 

Становище на проф. д.пс.н. Наталия Христова Александрова - СУ
Становище на проф. д-р Енчо Недялков Герганов – НБУ
Становище на доц. д-р Румяна Божинова Манова – ИИНЧ-БАН
Становище на доц. д-р Лидия Бонева Василева – ИИНЧ-БАН
Становище на доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева – ИИНЧ-БАН

На свое заключително заседание от 04.07.2013 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл.ас.д-р Ева Папазова за доцент.

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за доцент по 05.06.14 медицинска психология (клинична и консултативна психология), област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, обнародван в “Държавен вестник” , бр. 85 от 06.11.2012 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Росица Христова Георгиева.


Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Росица Христова Георгиева

Научно жури, назначено със Заповед № 453/13.12.2012 г.:

 

На свое заключително заседание от 28.03.2013 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл.ас. д-р Росица Христова Георгиева за доцент.

__________________________________________________________________________________________________

 Конкурс за главен асистент по: 05.02.06 статистика и демография (икономическа демография), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един, обнародван в "Държавен вестник" бр.72 от 21.09.2012 г.  с единствен кандидат Стоянка Гинева Черкезова.

Научно жури, назначено със Заповед №254 / 05.11.2012 г.:

Проф. д-р Катя Иванова Владимирова (УНСС)
Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова (УНСС)
Проф. д-р Илона Иванова Томова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Елица Куздова Димитрова (ИИНЧ – БАН )
 
На свое заключително заседание от 19.12.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Стоянка Гинева Черкезова за главен асистент.
_________________________________________________________________________________________________
Конкурс за главен асистент по: 05.02.06 статистика и демография (моделиране на демографските процеси), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един, обнародван в "Държавен вестник" бр. 72 от 21.09.2012 г. с единствен кандидат д-р Камелия Славчева Лилова.
 
Научно жури, назначено със Заповед №253 / 05.11.2012 г.:
 
Доц. д-р Мариана Маринова Керемидчиева (УНСС)
Доц. д-р Христо Георгиев Малешков (УНСС)
Доц. д-р Кремена Георгиева Борисова – Маринова (ИИНЧ – БАН)
Проф. дсн Марта Здравкова Сугарева (ИИНЧ – БАН)
Доц. д-р Мария Николова Белчева (ИИНЧ – БАН )

На свое заседание от 19.12.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира д-р Камелия Славчева Лилова за главен асистент.

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за професор по 05.11.01 социология, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.1 „Социология, антропология и науки за културата", обнародван в "Държавен вестник" бр. 5 от 17.01.2012 г. с единствен кандидат доц. д-р Илона Иванова Томова

 
Научно жури, назначено със Заповед № 48 / 28.02.2012 г.:
 

На свое заключително заседание от 03.07.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Илона Иванова Томова за професор.

__________________________________________________________________________________________________

Конкурс за професор по 05.06.05 педагогическа и възрастова психология, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.2 „Психология", обнародван в "Държавен вестник" бр. 5 от 17.01.2012 г. с единствен кандидат доц. д-р Елиана Станкова Пенчева.

 
Научно жури, назначено със Заповед № 45 / 27.02.12 г.:
 
 
 
 
На свое заключително заседание от 03.07.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Елиана Станкова Пенчева за професор.

___________________________________________________________________________________________________
Конкурс за професор по научна област 3. „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.2 „Психология", научна специалност 05.06.01 обща психология (психология на личността), обнародван в "Държавен вестник" бр. 76 от 30.09.2011 г. с единствен кандидат доц. д-р Красимира Костадинова Байчинска.

 
 Научно жури, назначено със Заповед № 391-А / 02.12.2011 г.:

На свое заключително заседание от 12.04.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. д-р Красимира Костадинова Байчинска за професор.

__________________________________________________________________________________________________
Конкурс за доцент по научна област 3. „Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.2 „Психология", научна специалност 05.06.01 обща психология (психология на личността), обнародван в "Държавен вестник" бр. 76 от 30.09.2011 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Ергюл Таир Реджеб.

 
Научно жури, назначено със Заповед № 390-А / 02.12.2011 г.:

На свое заключително заседание от 23.03.2012 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. ас. д-р Ергюл Таир Реджеб за доцент.

__________________________________________________________________________________________________

Конкурс за доцент по 05.11.01 социология, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, обнародван в "Държавен вестник" бр. 44 от 10.06.2011 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Елица Куздова Димитрова.

Резюмета на трудовете на гл. асистент Елица Куздова Димитрова

Научно жури, назначено със Заповед № 241 / 11.07.2011 г.:

Рецензия от чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов
Рецензия от проф. дин Пенка Найденова

Становище от проф. дсн Майя Грекова
Становище от проф. дсн Николай Тилкиджиев
Становище от доц. д-р Геновева Михова
Становище от доц. д-р Мария Белчева
Становище от доц. д-р Татяна Коцева

На свое заключително заседание от 01.12.2011 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл. ас. д-р Елица Куздова Димитрова за доцент

__________________________________________________________________________________________________

Конкурс за професор по 05.03.06 История на България /за направление „Историческа демография"/ – един, обнародван в "Държавен вестник" бр. 33 от 26.04.2011 г. с единствен кандидат доц. дин Щелиян Димитров Щерионов

Резюмета на трудовете на доц. дин Щелиян Димитров Щерионов
Списък на научните публикации на доц. дин Щелиян Димитров Щерионов

Научно жури, назначено съ Заповед № 165 / 06.06.2011 г.:

Рецензия от акад. дин Константин Косев
Рецензия от чл. -кор. проф. дин Румяна Радкова
Рецензия от проф. дин
Вера Бонев

Становище от проф. дин Стефан Дойнов
Становище от проф. дин Дойно Дойнов
Становище от доц. д-р Геновева Михова
Становище от доц. д-р Кремена Борисова – Маринова

На свое заключително заседание от 12.10.2011 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира доц. дин Щелиян Димитров Щерионов за професор

__________________________________________________________________________________________________
Конкурс за доцент по 05.06.08 психология на труда, обнародван в „Държавен Вестник" бр. 31 от 23.04.2010 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Лидия Бонева Василева.

Резюмета на трудовете (DOC) на гл. асистент д-р Лидия Бонева Василева
 
Научно жури, назначено със Заповед № 199 / 23.06.2011 г.:
 
Рецензия на проф. д.пс.н. Снежана Илиева (DOC)
Рецензия на проф. д.пс.н. Наталия Александрова (RTF)
 
Становище на проф. д.пс.н. Веселин Василев (DOC)
Становище на проф. д-р. Божидар Димитров, д.м.н. (DOC)
Становище на доц. д-р. Антоанета Христова (DOC)
Становище на доц. д-р. Румяна Божинова (DOC)
Становище на доц. д-р. Йоланда Зографова (DOC)

На свое заключително заседание от 14.07.2011 г. Научният съвет на ИИНЧ реши:
Избира гл.ас. д-р Лидия Бонева Василева за доцент

_________________________________________________________________________________________________