Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                         за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г.

за следните специалности:

2.2. История и археология, специалност „История на България (Историческа демография)“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)”; Въпросник

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: “Бездетството в България: контексти, нагласи, последствия“/“Семейно-професионалният баланс: нагласи, политики и практики в европейски контекст“; Въпросник

3.2. Психология, специалност „Психология на труда и инженерна психология“("Трудова и организационна психология")  1 бр. за редовно обучение, тематика: “Индивидуални различия в трудовото поведение“; Въпросник

 3.2. Психология, специалност „Обща психология (Психология на личността)“ – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Личност и творчество“/„Обяснения и предсказване на определени човешки поведения в контекста на маркетинга и игрите на базата на релационното сходство между структури от променливи“; Въпросник

3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“("Психология на развитието и образованието") – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Стимулиране на познавателното развитие и екзекутивните функции на деца с особености в развитието на базата на практики с мултимодален опит“/“Личностни и социални ресурси за позитивно развитие на младите хора“; Въпросник

3.2. Психология, специалност „Социална психология“ – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Социалнопсихологични детерминанти на доверието“; Въпросник

3.2. Психология, специалност „Консултативна психология“ – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Съвременни подходи за индивидуално консултиране и тяхната ефективност“; Въпросник

 3.8. Икономика, специалност „Статистика и демография“ - 1 бр. за редовно  обучение, тематика:„Регионални аспекти на демографското остаряване в България“/“Изменение в структурите на населението и ефекти за икономическия растеж в България“; Въпросник

 В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604;  Галина Младенова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,тел, 0879 525 401.

Епидемична обстановка налага предварително уговаряне за среща по телефона или на електронната поща. При подаването на документите са задължителни предпазните мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление (121 KB) до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща  в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116;

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи);

8. Декларация (115 КБ) за личните данни; 

9. Декларация по §5 (127 КБ) от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г (кандидатите за редовно обучение декларират, че не са зачислявани в редовна докторантура);

10. Кандидатите за редовна дoкторантура подават декларация, че работа по трудово или служебно правоотношение до законно установените 4 часа дневно няма да възпрепятства обучението им.

11. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

                Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 20.10.2021 г.

 Въпросниците за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на сайта на Института.

 Изпитите ще се проведат:        по специалността (в ИИНЧ)            от 06 до 10 декември 2021 г.,

                      по чужди езици (в ЦО-БАН)             от 13 до 17 декември 2021 г.

Изпитът (писмен и устен) по специалността се провежда в един ден (ще бъде обявен допълнително) при спазване на правилата, уредени в Приложение 4 на Правилника за придобиване на онс "доктор" и нс "доктор на науките в ИИНЧ-БАН.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5,0 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Решение за зачисляване на докторантите се взема от Научния съвет на ИИНЧ-БАН.