Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

        ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

     ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (ИИНЧ-БАН)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                   за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

2.2. История и археология, специалност „История на България (Историческа демография)“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)”, въпросник (174 KB);

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: “Бездетството в България: контексти, нагласи, последствия“/“Семейно-професионалният баланс: нагласи, политики и практики в европейски контекст“, въпросник (248 KB);

3.2. Психология, специалност „Обща психология (Когнитивна психология)“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Обяснение и предсказване на определени човешки поведения в контекста на маркетинга и игрите на базата на релационното сходство между структури от променливи“,въпросник (185 KB);

3.2. Психология, специалност „Социална психология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Толерантност спрямо агресивност на междуличностно и социалногрупово равнище“, въпросник (159 KB);

3.8. Икономика, специалност „Статистика и демография“ - 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Регионални аспекти на демографското остаряване в България“/“Изменение в структурите на населението и ефекти за икономическия растеж в България“/“Дългосрочната грижа в остаряващите общества – ефекти, измерване, оценки, решения“; въпросник (231 KB).

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604; Г. Младенова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0879 525401.

Молим за предварително уговаряне за посещение на електронната поща или по телефона. При подаването на документите са задължителни актуалните предпазни мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление(114KB) до директора на ИИНЧ-БАН, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждият език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит;

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет,, тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116;

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ-БАН (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи);

8. Декларация (115 КБ) за личните данни; 

9. Декларация по §5 (127 КБ) от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г (кандидатите за редовно обучение декларират, че не са зачислявани в редовна докторантура);

10. Декларация(свободен текст) от кандидатите за редовна докторантура., че работа по трудово или служебно правоотношение до законно установените 4 часа дневно няма да възпрепятства обучението им.

Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

                 Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 21.10.2022г.

Изпитите ще се проведат:     по специалността (в ИИНЧ-БАН) - от 05 до 09.12.2022 г.,

                   по чужди езици (в ЦО-БАН) - от 12 до 16.12.2022 г.

        Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и оценка от изпита по западен език не по-малко от добър 4,00.