Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

Департаментът по Психология разработва 6 основни области по психология (психология на личността, на развитието, трудова и организационна психология, социална психология, психология на здравето, методология на психологичното измерване), което е предпоставка той да бъде полезен за различни сфери на развитие и функциониране на обществото, както и на отделния човек в него.

Със своите разработки и компетентност специалистите при Департамента по психология (професори, доценти, старши и млади асистенти) са полезни:

 • За студенти и докторанти по специалност психология и по всички други специалности, в които се изучават някои от клоновете на психологията (педагогическа, социална, трудова и организационна и др.). Развитието на Института за изследване на населението и човека при БАН е силно свързано с работата с млади специалисти. Институтът предлага възможности за писане на докторски дисертации и дипломни работи на студенти, специализиращи в областта. Те могат да ползват наше ръководство за дипломни, курсови и дисертационни работи, наши разработки, публикации и консултации.
 • За университети, в които се изучава психология. Ние имаме капацитет да водим традиционни и да внедрим нови курсове в областта на психологията.
 • За ученици и родители по отношение на професионалното им ориентиране, а също решаването на проблеми, свързани с тяхното психологично развитие и здраве, адаптация към нови условия, проблеми при общуване и др.
 • За училищата в лицето на ръководство, учителски състав и училищния психолог. с експертни становища, консултации, интервенции при решаване на широк кръг от проблеми.
 • За министерство на образованието, младежта и науката като експерти, като изследователи при проучването и решаването на специфични проблеми, като консултанти при вземането на важни решения (пр. управляване поведението на учениците, справяне с агресията, избор на подходящи учебници и т.н.).
 • За фирми, агенции, предприятия, ведомства с консултиране подбора на кадри, личностна съвместимост при формиране на екипи, преодоляване на конфликти, повишаване мотивацията за труд на персонала, повишаване удовлетвореността от работата, тренинги за овладяване на конкретни умения, вземането на ефективни решения, провеждане на маркетинг- кампании и др.
 • За Министерство на труда и социалните грижи като експерти, консултанти във връзка с решаването на съществуващите и появяващите се нови социално значими проблеми в трудовата и социална среда.
 • За психологичната практика чрез предоставяне на изследователски методи, консултации в конкретни аспекти на психологичното изследване и др.
 • За отделния човек, който търси помощ за ефективно решаване на конкретен проблем или проблем, свързан с психично здраве, трудности с работата, децата, семейството, общуването и други.

Прихологичната компетентност, която имаме ние, е приложима във всички области на живот и работа на човека. Тя предполага адекватни подходи на управление, обучение, работа, комуникация, психологична помощ и др., което е важно както за конфорта на отделния човек, така и за ефективното функциониране на обществото като цяло.


Продукцията на Департамент Демография е предназначена за всички специалисти, които се занимават с демографски и социално-икономически проблеми на населението и на отделни негови групи. Научните продукти на департамент Демография са насочени и се използват от:

 • Учени и изследователи в областта на демографията, социалните и икономическите науки, чиито изследвания обхващат проблеми в областта на раждаемостта, смъртността, брачността и съжителствата, миграциите, стареенето на населението, демографския преход, демографски характеристики и поведенчески особености на някои рискови групи от населението, етническа идентичност, социални неравенства и бедност, регионални демографски изследвания, демографски аспекти на развитието и възпроизводството на работната сила, моделиране и прогнозиране на населението, проблеми на историческата демография и други;
 • Преподаватели и студенти в университетите за всички степени на обучението – бакалавърска, магистърска, докторанти и пост-докторанти
 • Висшите държавни органи на управление като Президентство, Министерски съвет, Национален съвет по етническите и демографски въпроси към МС и други;
 • МТСП, МОМН, МЗ, МРРБ, МВР, МНО, МК и други министерства;
 • Посолства на страните от ЕС;
 • Други национални ведомства като НОИ, НСИ, НЦЗИ, Агенция по заетостта, Национална агенция за защита на детето, Агенция за социално подпомагане, Национална комисия по морска история и други;
 • Регионалните органи на управление на областите, общините и кметствата;
 • НПО като Демократичен съюз на жените, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права", Фондация за развитието на местното самоуправление и други;
 • Фирми, компании и банки при извършване на маркетингова дейност и други проучвания, свързани с изследвания на демографските процеси и демографските характеристики на населението на страната.