Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

новини

Секция „Социална, трудова и консултативна психология“
(02) 979 30 49

Проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител секция, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Антоанета Христова –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. публикации
Доц. д-р Росица Георгиева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Диана Бакалова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Стойка Калчева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Виктория Недева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Надя Матеева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Илина Начева   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Екатерина Димитрова - keiti_d@mail.bg
Гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. iphs.eu Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Полимира Митева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Борян Андреев –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Красимира Нешкова-Атанасова –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Докторанти:
Йоанна Драгнева - задочен докторант
Ани Гиргицова - задочен докторант
Мария Соколова - задочен докторант
Силвия Иванова -  задочен докторант
Диана Добрева-Христова - редовен докторант
Валентина Долмова - редовен докторант
Емил Георгиев - редовен докторант
 
Учените в секция „Социална, трудова и консултативна психология" разработват проекти върху актуални проблеми на общественото развитие. Тeматиката обхваща едни от най-съществените социално психични феномени и процеси като междуетническите нагласи, гражданската включеност в европейските интеграционни процеси, политическите ценности. Във фокуса на научноизследователската дейност са и проблемите в сферта на агресивността, лидерството, междугруповите отношения, а също и на психичното благополучие и удовлетвореността. Разработвани са аспекти, свързани с ефективността и организациите. Развива се активно и тематиката на разнообразието и социалните идентичности. В направлението на консултативната психология се изследват проблемите на психологичната практика от позицията на хуманистичната и екзистенциална парадигма.
В междукултурен план се изучават ценностите и вярата в справедлив свят, а също индивидуалните нагласи към актуални обществени проблеми, като засиления процес на миграция в света.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА КОНСЕРВАТИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Най-значимо научно-приложно постижение за 2015 г.
Значимост за науката: Състои се в прилагането на психологичните типове по Майерс и Бригс при очертаване на психологичния профил на изследваните лица.
Значимост за обществото: Изразява се в очертаване на особеностите на политически предпочитания и поведение на българския избирател, което е в помощ на всички политици и политически анализатори.
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ЦЕННОСТИ В РАБОТНА СРЕДА
Ръководител доц. д-р Лидия Василева
ЗДРАВЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: ТЕНДЕНЦИИ, РИСКОВИ ФАКТОРИ, СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (2014-2017)
Ръководител: доц. д-р Лидия Василева
Участници: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, гл. ас. д-р Богдана Александрова, ас. д-р Евелина Богданова, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова, проф. И. Тодорова
ЕМПАТИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПСИХОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА (2013-2016)
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
АПРОБАЦИЯ НА КОПЕНХАГЕНСКИ ПСИХО- СОЦИАЛЕН ВЪПРОСНИК (COPSOQ) (2013-2016)
Ръководител гл. ас. д-р Стойка Калчева
Най-значимо научно-приложно постижение за 2016
Значимост за науката: Значимо е постижението за приложната психология, тъй като получените данни показват добри прогностични възможности на апробирания (в повече от 10 предприятия) тест.
Значимост за обществото: Възможности за точно психологическо диагностициране на характера и степента на стреса и определящите го фактори в сферата на практиката, на организации, предприятия и за практически препоръки за организация на работата.
РЕЙТИНГОВ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕЖД ЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Ръководител гл. ас. д-р Стойка Калчева
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ
Ръководител гл. ас. д-р Стойка Калчева
СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ И ПОДКРЕПА КЪМ ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, БЕЖАНЦИ И ИМИГРАНТИ
Ръководител гл. ас. д-р Илина Начева
ИНТЕРАКТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН АНАЛИЗ НА АВТЕНТИЧНОСТТА В ГРУПИ (2015-2018)
Ръководител гл. ас. д-р Надя Матеева
ФАКТОРИ НА БАЛАНСА МЕЖДУ РАБОТА И СЕМЕЙСТВО
Ръководител ас. Борян Андреев
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Йоланда Зографова и екип: проф.д-р Антоанета Христова /съръководител/, доц. д-р Диана Бакалова, гл.ас. д-р Екатерина Димитрова (2019-2020, финансиран от МОН)
Най-значимо научно постижение за 2019 г.
Основната цел на Програмата е да се осъществи превенция и където е необходимо интервенция, чрез които да се минимизират съществуващите агресивни и деструктивни прояви на учениците в българското училище, както и да се намалят проблемите, свързани с насилието и тормоза в училищна среда.
Резултатите от апробиране на Програмата в 4 училища в 3 града сред 275 ученици в 13 паралелки сочат, че повечето ученици са подобрили взаимоотношенията си и повече от ½ от учениците се чувстват по-спокойни и по-весели след упражненията/игрите. Експертните оценки на учители, психолози и предагогически съветници показват, че има потребност от въвеждане на Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище. Почти всички изследвани експерти (94.2%) посочват, че игрите/упражненията в програмата съответстват на потребността от превенция на агресията.
Значимост за науката: На базата на подготвен методически инструментариум се диагностицират ученически групи по степени на агресия и някои вътрегрупови особености. Създадена е иновативна програма, състояща се от два основни модула - за превенция, предназначен за класове, при които не се диагностицират чести агресивни прояви, и за интервенция за класове, в които се диагностицират такива
Значимост за обществото: Програмата притежава универсален характер, защото би могла да се прилага във всички училища, независимо от техния вид и професионален профил и е инструмент за работа на училищните психолози / педагогическите съветници за установяване и справяне с предизвикателствата в училище – агресия и проблемни класове. Програмата ще бъде въведена в училищната практика след кратко обучение на училищни психолози в нейното приложение.
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ - ФОРМИ, ФАКТОРИ И МОТИВИ
Ръководител проф. д-р Йоланда Зографова и екип - проф д-р. Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Виктория Недева, гл. ас. д-р Росица Рачева, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, ас. Борян Андреев. Финансиран от Министерство на образованието и науката.
Най-значимо научно постижение за 2018 г.
Изследването е проведено през 2017–2018 г. в 18 училища в различни по-големина градове в страната сред 992 ученици от 4-ти, 6-ти, 8-ми и 10-ти клас, както и сред 115 учители.
Важни резултати:
1. С нарастване на класа се увеличават проявите на вербална, индиректна и по-лека физическа агресия, а заплахата и по-тежката физическа агресия (побой), са най-изразени в 8-ми клас.
2. Половината от учителите се сблъскват не само с единични случаи на агресия, но и с цели паралелки, в които има чести конфликти между ученици, ученици и учители, тормоз, нарушаване на училищния ред. Близо 2/3 от преподавателите се нуждаят от специализирано обучение в тази връзка.
3. Сред комплекса от фактори във и извън училищна среда, които влияят върху агресията сред учениците, водещи са: личностни характеристики (отмъстителност, гняв и стремеж към контрол); семейна среда (влошени отношения между родителите, между родители и ученик, негативни възпитателни практики, злоупотреба с ПАВ на член от семейството); приятели с проблемно поведение извън 12 училище; медии (тормоз във виртуалните социални мрежи и компютърни игри с насилие); толератност на обществото към насилие. Учителите са склонни да прехвърлят отговорността за агресивното поведение на учениците към извънучилищната среда, главно към семейството.
Принос за науката: разработва се и се използва авторска методика за изследване на проявите на различни форми на агресия сред ученици в начален, среден и горен училищен клас. Разкрива се мотивацията в основата на агресивните прояви, както и факторите, които ги обуславят във и извън училищна среда, от гледна точка и на учениците, и на учителите.
Принос за обществото: Изледването е основа на разработената Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище.
 
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИ СПРЯМО ОБЩЕСТВЕНИ ЛИДЕРИ (2016-2017)
Екип: проф. д-р Антоанета Христова – научен ръководител и гл. ас. д-р Илина Начева
Финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН.
Продуктът от работата по проекта притежава потенциал за сериозно приложение в областта на политическия имидж.
 
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиран от МТСП.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева
Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 
ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (АКМЕ) И ПЪЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В ПАРАДИГМАТА НА ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Най-значимо научно постижение за 2012 г.
Значимост за науката: От психологична гледна точка изследването е важно за разкриване на механизмите на целеполагане, развитие и управление на мотивационно-волевата сфера, изграждане на самооценката и Аз-концепцията на индивида, постигане на конгруентност между неговия Аз-образ и опита му и др. Значимост за обществото: Приложните аспекти на изследването могат да бъдат полезни в областта на кариерното развитие на индивида и персонала на организациите, ориентирани към високи социални постижения, както и в практиката на кризисната психологична интервенция и екзистенциалната психотерапия.
 
ОКАЗВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ КРИТИЧНО СЪБИТИЕ
С експертни знания към успешна кариера
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Финансиран от МОН
 
ВИРТУАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА Е-ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ръководител доц. д-р Диана Бакалова
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Поредица от свързани 5 изследвания върху себепредставянето и управлението на Аз-образа в ССМ, виртуалната идентичност и стила на идентичност на е-потребителите, разкриването на лична информация и поверителността на инфор-мация във Фейсбук и др.
 
РАЗНООБРАЗИЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПУБЛИЧНА СФЕРА. КЪМ ГРАЖДАНСКА ЕВРОПА – ЕВРОСФЕРА (2007 – 2012)
Интегриран проект по Шеста рамкова програма на ЕС, Договор CIT4-CT-2006-028504, изпълнен от консорциум от 17 европейски университета и изследователски институти, координиран от Университета в Берген, Норвегия, с ръководител на българския екип от страна на ИИНЧ-БАН – проф. д-р Йоланда Зографова.
Основната цел на Евросфера е да изгради иновативни перспективи по отношение на Европейски публични сфери и да идентифицира условията, които позволяват или възпрепятстват артикулацията на включващи Европейски публични сфери. За тази цел, Евросфера: изследва факторите, които са предизвикателство за фабриката на Европейската демокрация; идентифицира опции, релевантни по отношение оптимизирането на гражданската включеност в европейските демократични процеси; оценява различните стратегии за засилване на множеството включващи демократични институции. Изследователският план обхвана синхронизирано събиране на данни и анализи в 16 страни, както и създаване на информационна база Евросфера. В допълнение към регулярните изследователски и дейности по разпространение Евросфера организира няколко големи конференции, европейски форуми, изследователски и докторантски курсове.
По проекта е създадена от международния екип учени собствена методика – обширно полуструктурирано интервю за политически лидери, за ръководни фигури в медии, в изследователски институти тип „мозъчни тръстове" и в неправителствени организации. Паралелно са проведени вторични анализи на данни от представителни за Европа социални изследвания – Евробарометър, Европейско социално изследване и др, както и контент анализ на новини по важни за ЕС въпроси в печатни и електронни медии във всички страни-участници с пом-щта на специално разработена схема за анализ на медийна информация.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТА ПРИ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СЕМЕЙНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ" (2012-2013)
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Организация-изпълнител: Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Бенефициент), Институт по философия и психология при Румънската академия (Партньор 1) и Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР" (Партньор 2).
Общата цел на проекта беше оптимизиране на съчетаването на семейния и професионалния живот на заетите лица в малки и средни предприятия, посредством ефективно иновативно транснационално сътрудничество. След проучване анализ на проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот в България и Румъния, беше проведено представително изследване с методика.
ИНДИКАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВО И РАБОТА сред работещи в МСП в България.
Чрез обучителен семинар специалисти „Човешки ресурси" бяха запознати с ефективни стратегии за провеждането на специализирана интервенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот. По проекта беше създаден Консултативен център и проведена Международна конференция.
ДИНАМИЧНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА (2013- 2016)
Най-значим международен проект за 2014 г.
Проект по линия на Българо-швейцарска програма за научни изследвания, координиран от д-р Ева Грийн, Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария, и проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на българския екип по проекта от страна на Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, ко-ръководител проф. д-р Антоанета Христова.
Цел на проекта е да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци както от страна на българското мнозинство, така и от страна на двете най-големи етнически малцинства – роми и турци в съвременна България на основата на историческия, политическия и нормативен контекст, в който тези нагласи са породени и активирани. Проектът изследва интерактивната природа на междугруповите нагласи, като ги свързва с актуалните и възприемани отношения между бългаското мнозинство и ромското и турско малцинства. Създадена е собствена методология от двата екипа – български и швейцарски, като се приложи подход на смесени методи – вторичен анализ на данни от европейски социални изследвания, провеждане на срезово изследване сред 1216 лица – представители на трите етноса, в 3 области в България с различно съотношение на етносите с помощта на спeциално разработен въпросник-интервю в три версии, както и полу-структурирани интервюта с част от изследваните лица.
С ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА (2013-2015) Ръководител гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"; Организация-изпълнител: Европейски политехнически университет (Бенефициент), Университет Катаня (Партньор 1), Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Партньор 2).
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
 
Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Георгиева, Р., Недева-Атанасова, В. (2015). Актуални потребности от преносими умения за ефективна дейност на мениджърите. В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, с. 415-423. [Vasileva, L., Alexandrova-Karamanova, А., Georgieva, R., Nedeva-Atanasova, V. (2015). Current needs of transferable skills for effective managerial activity, In: Proceedings of the International Scientifi c Conference “Leadership and Organizational Development”, р. 415-423.] ISBN 978-954-07-3946.
Василева, Л. (2015). Училищна среда, поведение и здраве при ученици в началото на юношеството. В: Шеста пролетна национална конференция „Психично здраве и благополучие на учителя и неговите възпитаници“, април 2015. [Vasileva, L. (2015). School environment, behaviour and health in students at the beginning of adolescence, 6th Spring National Conference “Psychological Health and Wellbeing of Teacher and his Students”, April 2015].
Георгиева, Р. (2016). Идентичност – многообразие на психотерапевтичния прочит и практика. В: Сборник Идентичност и различия, „Авангард Прима“, с. 96-100. [Georgieva, R. (2016). Identity – a variety of psychotherapeutic reading and practice. In: Identity and differences, Avangarg Prima, р. 96-110.] ISBN 978- 619-160-699-3.
Георгиева, Р., Бавро. Н. (2015). Индивидуални различия и личностно-центриран подход на Карл Роджърс. Психологични изследвания, 2. [Georgieva, R., Bavro, N. (2015). Individual Differencies and Carl Rogers’ Person Centered Approach, Psychological Research, 2.] ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367- 4563 (Online).
Димитров, П., Матеева, Н. (2015). Индивидуалните и груповите различия в автентичността като предиктори на психичното здраве и субективното благополучие. Психологични изследвания, 2. [Dimitrov, Pl., Mateeva. N. (2015). Individual and group differences in authenticy as predictors of mental health and subjective well-being, Psychological Research, 2.] ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).
Зографова, Й., Бакалова, Христова, А., Андреев, Б. (2015). Нагласи и социални дистанции на най-го- лемите етнически общности в България спрямо имигранти. Население, 4, с. 72-90. [Zografova, Y., Bakalova, D., Hristova, A., Andreev, B. (2015). Attitudes and Social Distances of the Largest Ethnic Communities in Bulgaria towards Immigrants. Nasselenie Review, 4,р. 72-90.] ISSN 0205-0617.
Калчева, Ст. (2016). Жертви на изтезания в страни на произход – психологически и социални аспекти при интегриране в България и Европейския съюз. Научна конференция „Хармония в различията“, З абуквите, с. 521-526. [Kalcheva, St. (2016). Victims of Torture in the Countries of Origin: Psychological and Social Aspects in Integration in the EU and Bulgaria, National Conference “Harmony in Diversity, S., “Za bukvite”, р. 521-526.] ISSN 2367-7899.
Калчева, Ст. (2016). Междуличностни отношения и професионална компетентност, Българско списание по психология, 1-4, с. 87-99. [Kalcheva St. (2016). Interpersonal Relationships and Professional Competence in the Organization, Bulgarian Journal of Psychology, p. 87-99.] ISSN 08617813.
Матеева, Н. (2016). Запис на една монодрама „Три в едно”: Морено, Фулкс и Бион – среща на психодраматичния и психодинамичния подходи към груповите процеси на сцената на автентичността”. Българско списание по психология, бр. 1-4, с. 335-414. [Mateeva, N. (2016). Registration of a monodrama „Three in One“: Moreno, Foulkes and Bion - a comparison of psychodrama and psychodynamic approaches of group processes at the stage of Authenticity, Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, p. 335-414.] ISSN 0861-7813.
Начева, И. (2016). Лидерството през фокуса на Политическата психология: Съвременни подходи. Психологични изследвания, (19), 2, с. 85-97. [Nacheva, I. (2016). Leadership in the Focus of Political Psychology: Contemporary Approaches, Psychological Research, (19), 2, р. 85-97.] ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367- 4563 (Online).
Начева, И., Иванова, Д., Добрева, Е. (2014). Социални факти и медиирани класации на водещи събития. Социален факт и медийна реалност, Фабер, т. 4, с. 103-131. [Nacheva, I., Ivanova, D. Dobreva, E. (2014). Social Facts and Mediatised Rankings of Leading Events. Social Fact and Media Reality, 4, Faber Publishing Hause, р. 102-131.] ISBN: 978-619- 00-0236-9.
Недева-Атанасова, В., Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Георгиева, Р. (2015). Насоки за добри практики в дейността на кариерни центрове към ВУЗ. В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, 19-21 юни 2015г., Китен, СУ „Св. 22 Климент Охридски”, с. 407-414. [Nedeva-Atanasova, V., Vasileva, L., Alexandraova-Karamanova, A., Georgieva, R. (2015). Guidelines for good practices in university career centers. In: Proceedings of the International Scientific Conference “Leadership and Organizational Development”, 2015, ISBN 978-954- 07-3946, 407-414.
Недева-Атанасова, В., Андреев, Б. (2013). Психично и физическо здраве при заети лица в малки и средни предприятия, в контекста на конфликта семеен-професионален живот. В: Сборник научни доклади от международна конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот”, 19-20 септември 2013г., ИИНЧ– БАН, София, с. 20-28. [Nedeva-Atanasova, V., Andreev, B. (2013). Mental and physical health of people working in small and medium enterprises, in the context of the family-professional life conflict. In: Collection of studies from the International Conference “Psychological intervention and prevention of the conflict in the reconciliation of family and professional life”, 19-20 September 2013, Institute for Population and Human Studies - BAS, Sofia, 20-28.] ISBN 978-954-2987-05-5.
Green, E., Visintin, E., Hristova, A., Bozhanova, A., Giroud, H., Staerkle, Ch. (2015). Acknowledgement of Outgroup Sufferig and Collective Victimhood across History: Majority and Minority Perspectives in Bulgaria. In: The 38th annual scientific meeting of the ISPP, San Diego.
Green, E., Visintin,E., Hristova, A., Bozhanova, A., Giroud, H., Staerkle, Ch. (2015). Еthnic prejudice and group-based emotions in light of historical events: majority and minority perspectives. 14th Congress of the Swiss Psychological Society on “The Future of Psychology“, Geneva, Switzerland.
Hristova, A., Zografova, Y., Bakalova, D., Andreev, B. (2016). Right-wing authoritarianism and social dominance orientation as triggers of changing social distances towards immigrants. Psychological Research, 1, 2016, 5-15, ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367- 4563 (Online).
Nacheva, I. (2016). The First to Say „Hello!”: Profile and Motivation of the Volunteers in the Registration and Reception Centers for Refugees in Bulgaria, Psychological Research, 19, 2, ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).
Visintin, E. P., Green, E. G. T., Bakalova, D., Zografova, Y. (2016). Identification and ethnic diversity underlie support for multicultural rights: A multilevel analysis in Bulgaria. International Journal of Intercultural Relations, 51, 1–13, ISSN 0147-1767.
Vasileva, L., Alexandrova-Karamanova, А., Georgieva, R., Nedeva-Atanasova, V. (2015). Current needs of transferable skills for effective managerial activity, In: Proceedings of the International Scientific Conference “Leadership and Organizational Development”, р. 415- 423, ISBN 978-954-07-3946.
Zografova, Y., Bakalova, D., Mizova, B. (2012). Media reporting patterns in Europe: the cases of construction of the EU and Reform Treaty. Javnost-The Public, 19 (1), 67-84.
Zografova, Y. (2013). Impact of Personal Orientations on Attitudes to Diversity and Civic Social-Political Activeness. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 93-100, ISSN 2029-8587.
Димитрова, Е. (2014). Възможности за психологична интервенция при трудния ученически клас. Сп. "Психологични изследвания", кн.1, с. 105-109. [Dimitrova, E. (2014). Opportunities for psychological interventions in difficult school class. In: "Psyhological Research" 1, p. 105-109.] ISSN 1311-4700 (Print) ISSN 2367-4563 (Online).
Димитрова, Е. (2014). Агресивните момичета в трудния ученически клас. Сп. "Психологични изследвания", кн.2, с. 246-253. [Dimitrova, E. (2014). The aggressive girls in difficult school class. In: "Psyhological Research" 2, p. 246-253.] ISSN 1311-4700 (Print) ISSN 2367-4563 (Online).
Panchelieva, Ts., Ilieva, Sn. (2018). Measuring team effectiveness in software companies: literature review and empirical test of an integrated model, 7th International Conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia. ISBN 978-1-9993029-2-4
Панчелиева, Ц. (2016). Организационна култура: съпоставителен анализ между настоящи и желани ценности при мениджъри, Електронен сборник с доклади от научна конференция "Лидерство и организационно развитие", Китен, 16-19 юни 2016 г., УИ "Св.Климент Охридски", стр. 793 - 800. [Panchelieva, Ts. (2016). Organizational culture: comparative analysis between current and desired values for managers. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Leadership and Organizational Development", 2016] ISBN 978-954-07-4129-1
Митева, П. (2014). Същност и особености при развитието на предразсъдъци – поглед върху нормативните и колективни действия на групите, сп. "Психологични изследвания", 1. [Miteva, P. (2014). Nature and Specifics in Prejudice Development - Overlook on the Normative and Collective Actions of the Groups, Psychological Research, 1]; ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367- 4563 (Online).    
Митева, П. (2015) Влияние на предразсъдъците върху социално-политическата подкрепа на българите спрямо малцинствени групи в страната, "Психологични изследвания" 3, [Miteva, P. (2015).The Influence of Prejudice over Socio-political Support of the Bulgarians Towards Minorities in the Country,  Psychological Research, 3]. ISSN 2367- 4563 (Online).    

МОНОГРАФИИ

Русинова-Христова, А. (2016). Личност, ценности и идеологии, С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", 203 с.
[Rusinova-Hristova, A. (2016). Personality, Values and Ideologies, Sofia. Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS, 203 pages] ISBN 978-954-322-866-9.
Настоящата монография хвърля светлина върху личността в политиката, обръщайки се към гражданите и причините за тяхната привързаност към идеологиите през фокуса на личностните им характеристики. Чрез системно внимание към психологията на индивидуалните различия могат да се съберат значителни гледни точки за разбиране на масовото поведение. Целта на монографията е да представи съвременните социално-психологични, теоретични и емпирични изследвания, посветени на връзката между личност, култура и идеологии, както и резултатите от изследването им в България.
Зографова, Й. (2016). Разнообразието от социално психологична перспектива, София, Емайви Консулт, 209 с.
[Zografova, Y. (2016). Diversity from Social Psychological Perspective. Sofi a, MIV Consult Ltd., 209 pages] ISBN 978-954-2987-20-8.
В книгата се очертават социално психичните проявления на разнообразието сред феномените на междугруповите отношения, социалните идентичности, колективни поведения. Изборът на различни социални групи и категории, към които човек да се причислява и в крайна сметка да се идентифицира е предпоставка за развитието на сложни многопластови идентичностни образувания както на личностно, така и на колективно равнище. Предложени са модели, доказващи различната степен на въздействие на фактори като доверието, социалнополитическата активност, място в обществото, доход, религиозност, върху нагласите към етно националното и културно разнообразие. Верификацията на влиянието на позитивни социални контакти между представители на различни общности върху отношенията между тях показва, че те са фактор за преоценка на собствената група. Общата групова идентичност се проявява на основата на приемане на националната идентичност и от малцинствата, като същевременно всеки етнос поддържа своята етническа идентичност, но изразява принадлежност и към надгруповата. Очертаните общи тенденции в социално психичните модели на възприемане на съвременния свят от европейците, създават перспектива и за модели за съвместни действия и решения пред изпитанията, кризите и предизвикателствата, поставяни от тероризма, миграциите, природните бедствия.
Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. (2015). Щастие и удовлетвfреност от живота: в търсене на пътя към себе си. С., Колбис, 2015, 249 с.
[Bakalova, D., Bakracheva, M., Mizova, B. (2015). Happiness and Life Satisfaction: Looking for Road to the Self, S., Colbis, 2015, 249 pages] ISBN 978-619-7284-02-7.
Представената монография е амбициозен и съвременен по форма и съдържание научен проект, който разглежда сродните психологически конструкти психично благополучие, удовлетвореност от живота и щастие. Трудът обхваща целия цикъл теоретична платформа - собствени изследвания - практически техники, което го прави особено ценен както за теорията на психологията, така и за практическото и приложение, като повишава и неговата сила на въздействие върху голям кръг читатели – специалисти и по-широка публика.
Георгиева, Р. (2012). Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното терапевтично интервю. С., Изток-Запад, с. 272.
[Georgieva, R. (2012). Carl Rogers' Psychotherapy. The empathic therapeutic interview. Sofia, „Iztok-Zapad", 272 pages] ISBN 978-619-125-129-6.
Карл Роджърс е един от основателите и най-ярките представители на движението за хуманистична психология, което възниква в Америка в средата на миналия век и дръзко се определя като ,,трета сила" в психологията наред с психоанализата и бихевиоризма. Книгата представя многообразието от системи и методи в съвременната психотерапия, мястото и спецификата на личностно центрирания подход на Карл Роджърс сред тях. Той е всепризнат и ненадминат майстор на емпатичната терапевтична беседа, която е представена в книгата с три негови автентични ,,емпатични интервюта". Тази книга ще е полезна за всички, които проявяват любопитство или сериозен професионален интерес към психологията и психотерапията.