Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

IINCH 1-300x166

 IINCH-2-300x169

IINCH-3-300x174

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) е домакин и организатор на Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България".

Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики" започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища и експертите от различни области, работили по проекта, за положения изключително обемен труд и за резултатите в посока предложение на конкретни мерки.

Вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха конференцията. Ръководителят на проекта проф. Антоанета Христова подчерта, че целта е да се инициира дебат, ориентиран към търсене на решения.

83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция ще ‎представят 65 доклада по тематичните направления раждаемост и семейни политики, демографско развитие и работна сила, миграции и национална идентичност, уязвими етнически и религиозни групи и общности, стареене, смъртност и качество на живот и демографски политики през периода XIX-XX век. Те представят 65 доклада в шест работни панела със следната тематика:

1. Раждаемост и семейни политики

Участниците обсъждат семейните политики в България в контекста на демографските предизвикателства в Европа и с фокус върху семейноправното законодателство, както и предлагани мерки и финансовата им оценка в семейното подпомагане.

Доц. Анастасия Боброва представя за модерната семейна политика в Беларус.

Във фокуса на обсъжданията попадат ниската раждаемост и отложените раждания в България, както и въздействието на безбрачното съжителство върху формирането на стабилни двойки и преход към брак и родителство.

Учените от ИИНЧ представят също доклад за психологическите аспекти на партньорството и родителството.

2. Стареене, смъртност и качество на живот

Основна тема на този панел са предизвикателствата на стареенето на населението на България в следващите 22 години, както и възможните решения.

Възрастните хора се разглеждат като обществен и икономически ресурс. Представени са и мерки, разработени от ИИНЧ, свързани с преодоляване на негативните тенденции на смъртността в България.

3. Миграции и национална идентичност

В панела се обсъждат социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и актуалния режим на трудова миграция в България; реалностите и предизвикателствата пред демографските политики и практики; потенциалът на българските общности зад граница за преодоляване на демографската криза.

Специфичен поглед върху мигранстките дискурси на противопоставянето Държава-Родина представя и екип учени от Института за етнология и фолклористика.

Представят се и модели в миграционното поведение на младите хора, както и отношението на българите към бежанците като фактор, влияещ върху демографската ситуация в България.

4. Демографско развитие и работна сила

Основни теми в този панел са демографските параметри на работната сила в България и държавните политики за регулирането им; необходимостта от обучение на безработни, както и насърчаването на младежите да участват в различни образователни програми; насърчаване на инвестиционната активност в дейности с висока добавена стойност; качество на работните места в България.

Представени са резултати от проведени фокус групи сред заинтересовани страни и сред представители на институциите.

В панела са поставени на дискусия още активните политики на пазара на труда, както и факторите, влияещи на икономическата активност на българските семейства. Във фокуса на дискусията попаднаха също и териториалните и регионалните особености на трудовите ресурси, както и специфичните характеристики на природосоциалните териториални системи и отражението на демографските процеси върху търсенето и предлагането на работна сила.

5. Уязвими етнически и религиозни групи и общности

В този панел се обсъждат теми като: обществени нагласи и мерки за намаляване на етническите неравенства; институционална дискриминация, жилищни политики и предизвикателства, свързани с големи маргинализирани етнически групи у нас; интеграция на уязвими общности и възможности за развитие.

Включени са и теми като френския опит в работа с уязвими групи, управление на човешкия капитал и подходът, основан на зачитане на основни права.

В панела се предствят и доклади за доклади за нагласите в семействата и социалното включване на уязвими мюсюлмански общности и специфични образователни проблеми на деца на завърнали се мигранти.

6. Демографски политики през периода XIX-ХХ в.

Панелът е посветен на историческия опит в преодоляване на демографски кризи, както и на опита на няколко правителства на България, Унгария и Русия да повлияят на демографските и миграционни процеси в различни исторически периоди.

Особен интерес предизвикват мекрите за преодоляване на демографските проблеми в социалното осигуряване в България в периода след Освобождението, до Балканската война; преодоляването на емиграцията и глада в Унгария през от 1890 до 1910 г.; демографската политика към жените в Царство България от 1912 г. д 1944 г.; демографските политики в здравеопазването и имиграционната политика в България от 1944 г. до 1989 г.

Работните езици на конференцията са български, руски и английски.

Програма на конференцията можете да изтеглите оттук

2018-11-13 14.14.56

Икономическата миграция – основна причина за демографската криза в България
Задълбочаващото се социално неравенство е друг фактор за засилване на неблагоприятните демографски тенденции

Екип от Департамент „Демография" от Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) представи предложенията си по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България", възложен от Министерски съвет.

Учените от шестте работни групи по проекта обобщиха резултатите от проучванията и предложиха конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната.

На пресконференция в БАН те обясниха ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, вътрешна и външна миграция и уязвими етнически и религиозни групи, като особен акцент беше поставен върху икономическата миграция, като основен фактор за обезлюдяване на отделни райони и намаляване числеността на населението.

Екипът представи възможните сценарии за развитие на населението в средносрочна перспектива, с акцент върху измененията в числеността и качеството на работната сила, както и мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство. Сценариите са основани на авторски научни анализи и прогнози и прогнозирани тенденции за демографско развитие в страната.

Работна група "Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси" предложи конкретни промени в законодателството и провежданите политики в областта на развитието на работната сила, с които да се повиши икономическата активност и заетост, както и за подобряване качеството на работните места и за насърчаване на участието в образование и обучение.

Според екипа, работил по проблемите на раждаемостта, семейните политики трябва да са насочени към подобряване качеството на живот и достъпа на семействата с деца до основни услуги като здравеопазване, образование, социална сфера и услуги за подкрепа при конфликти и трудности в семейството.

В национално представително изследване за нагласите към семейната политика, хората определят като най-важни качеството на грижата за деца и възможностите за намаляване на финансовите тежести върху семействата с деца.

Акцентът само върху политики, които целят повече на брой раждания, не е ефективният път за повишаване на раждаемостта.

Пакетът от предложения на екипа включва мерки за разширяване на услугите за деца от 0 до 7 години, особено след първата година, като целта е родителите да се върнат на пазара на труда и да разчитат на качествена детска грижа. Предложени са също и мерки за финансови промени в различните програми на семейното подпомагане.

Работна група "Стареене, смъртност и качество на живот" предложи два типа мерки: за адаптиране на системите – социална, икономическа, осигурителна, здравна, образователна и др. към новите реалности на едно все по-остаряло общество и мерки за редуциране на детската и преждевременната смъртност, където има най-сериозен потенциал за намаление на смъртността.

Акцентът е върху мерките в областта на стареене на населението.

Изходните постановки в работата на групата са, че стареенето на населението е паневропейски процес, етап от цивилизационното развитие на обществата. То се наблюдава именно в развитите страни. Основите на процесите на остаряване в България са заложени отдавна и в средносрочна перспектива не могат да бъдат обърнати.

Според учените е необходимо да се адаптираме, да се подготвим за този етап от развитието на нашето общество. Стареенето на населението създава предизвикателства, но генерира и възможности и от нас като общество зависи дали и как ще преодолеем първите и дали и как ще се възползваме от вторите.

Основната дилема на стареещите общества е как при намалявашия брой на работната сила и нейното стереене, при нарастване числеността на възрастното население да се запазят и увеличат постигнатите до момента социални и икономически права за всички членове на обществото, от всички поколения.

Този сложен въпрос изисква комплексни решения, за които разполагаме с време за реакция до 2030-2035 г. Усилията трябва да бъдат концентрирани във времето и изискват съвместна работа и интегриране на действията на различни министерства.

В рамките на работата на групата са разработени 10 пакета от мерки, общо 109. Всеки пакет би имал по-висока резултатност, ако мерките се прилагат заедно.

В един от пакетите, който е насочен към повишаване на производителността на труда, представена възможността за преориентация на икономиката и образованието към високотехнологични отрасли, защото те подпомагат живота на възрастните хора. Те са един платежоспособен сегмент на пазара в Европа, който ще расте в бъдеще. Този пазар ще има все по-голямо значение за растежите на икономиките, а търсенето ще се определя все повече от потребностите на растящия дял възрастни хора. "

Групата „Уязвими етнически групи и общности" фокусира вниманието си върху един основен фактор за множество наблюдавани неблагополучни тенденции в демографското, здравното и социалното развитие на обществото – нарастването на социалните неравенства.

Анализът на социалните и демографските процеси в страната е през призмата на този основен за всички тях фактор и се отнася до всички лица и групи в риск от бедност и социално изключване, независимо от етническата идентичност.

Мерките, които се предлагат от екипа, са насочени към намаляване на социалните неравенства в ранното детско развитие, предучилищното и училищното образование, достъпа до качествено здравеопазване, достъпа до легитимния пазар на труда, намаляването на бедността и осигуряването на задължителни условия за социално включване и недискриминация.

Работната група по „Миграция и национална идентичнст" представи социално-демографските и икономически характеристики на българските мигранти, както и ‎ реалностите и предизвикателствата пред ‎демографските политики и практики в момента и потенциалът на българските общности зад граница за ‎преодоляване на демографската криза.‎

Специфична работна крупа към проекта обобщи историческия опит на българските правителства след Освобождението в преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1879 – 1989 г.

Целта на изследването им е да установят основните видове мерки, формулирани и реализирани от управляващите за преодоляване на демографски проблеми през периода 1879 – 1989 г., да се разкрие тяхното предназначение и да се оцени ефектът от прилагането им.

Общият извод е, че през изследвания период в България за решаването на съществуващите демографски проблеми се осъществяват мерки, за които е характерна подчертана приемственост. Въпреки това за тях са характерни стеснен обхват на провеждане, нереалистичното определяне на главния обект в отделни техни направления, неефективност на някои от принципите, върху които те се изграждат, несъответствие между нормативните постановки и прилаганите за тяхната реализация действия и ред други недостатъци. Това предопределя невъзможността да се изпълни целта, заложена като основополагаща при реализирането на този тип мерки през изследвания период – постигане на устойчиво демографско развитие.

Екипът на ИИНЧ съобщи, че на 14 ноември, в София се открива ‎Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики", ‎финансирана по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България". ‎ Институтът домакин и ‎организатор на ‎събитиево, което ще продължи два дни.

В конференцията ще участват общо 83 учени от 6 страни – Австрия, Беларус, България, Русия, Унгария и Швеция, които ще ‎представят 65 доклада.‎

 

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 01.01.2018 г. приключи Трети етап „Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи лица, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 на селектираните методики за изследване на психологическата годност на водачи" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Трети етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, пет глави, заключение и приложения.

Първа глава от доклада представя процеса на подбор, конструиране и проверка на валидността и надеждността на конструираните инструменти за оценка на когнитивното функциониране на водачи на МПС, процеса на нормиране за целите на изследването, както и подробно описание на конструираните методики за изследване на когнитивните характеристики и тяхното приложение.

Втора глава от доклада представя подробно процедурата по конструиране на методиката за изследване на личностните характеристики на водачи на МПС. В отделните точки последователно са описани резултатите във връзка с проверка на надеждността и валидността на методиката, както и нормите за различните групи изследвани лица. Предоставена е подробна информация за предназначението на методиката, която включва експериментален материал, процедура на изследване, начин за регистрация и обработка на получените данни и интерпретацията на резултатите.

Трета глава включва теоретичните предпоставки на основата, на които се конструира полуструктурирано интервю (беседа), примерни въпроси за всеки от отделните етапи на интервюто и интерпретация на получените отговори.

Четвърта глава представя възможностите за прилагане на батерията по отношение както на оценката на когнитивното функциониране, така и на личностните характеристики, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 36.

В Пета глава от доклада са изведени основни препоръки, свързани с промяна на: нормативни документи; изискванията към психолозите, работещи в лаборатории за изследване на психологическата годност; процедурата за изследване на психологическата годност. Изведени са също препоръки, насочени към превенция на рисковото поведение на пътя и интервенции, насочени към рисковите водачи. В допълнение се предлага и създаване на условия за обучения по транспортна психология, както и за популяризиране на ролята на човешкия фактор за безопасността на движение по пътищата.

Докладът е представен в 209 страници и включва 114 таблици.

Неизменна част от доклада са приложенията, които представят бланките за оценка на когнитивните характеристики, както и методиката, и бланката за оценка на личностните характеристики. В допълнение е разработена и представена допълнителна бланка за оценка при провеждане на полуструктурираното интервю в края на изследването.

Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл. ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева; докторант Калина Крумова; доц. д-р Росица Георгиева, ас. Борян Андреев и проф. д-р Емилия Ченгелова.

Договорът продължава с изпълнението на Четвърти етап „Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36;". До края на 2018 г. ще бъде приключен и Пети етап „Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност". 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

Още статии ...