Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

D.Bakalova M.Bakracheva B.Mizova

 

 

Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б.

Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе си.

София, Колбис, 2015, 249 с. ISBN 978-619-7284-02-7

 

kurs stats

Курс: Основи на статистиката и психометрията

доц.Димитър Щетински, Калина Попова

Цел на курса е да подпомогне професионалното развитие на докторантите в различните области на психологията и близките до нея поведенчески и социални науки до статуса на самостоятелни изследователи, способни: да формулират и проверяват научно-обосновани хипотези чрез адекватно планиране и коректно провеждане на изследвания с психометрично издържани променливи; да избират, изчисляват, коректно интерпретират и представят статистиките и методите за анализ на данните от изследването си.
Курсът предлага 60 часа лекции, но изисква от участниците преди всяка лекция предварително самостоятелна подготовка по разглежданата тематика на основата на материали и задачи, предоставени от водещите на курса. Обучението за всеки участник завършва с индивидуална консултация в рамките на 3 учебни часа по проблеми, свързани с разработката на дисертационния му труд на етапа, на който се намира.

Начало: 25.02.2016 г., 14.30 ч. в Заседателната зала на ИИНЧ

Migr1

Национална конференция „Миграционни процеси и групови идентичности"

Институтът за изследване на населението и човека при БАН организира Национална конференция „Миграционни процеси и групови идентичности", която се проведе на 22 октомври 2015 г.

Участниците в конференцията бяха поздравени от акад. Стефан Воденичаров – Председател на Българската академия на науките, от името на зам.-министър на труда и социалната политика г-н Никола Николов поздравления поднесе д-р Емилия Войнова, поздравителни адреси се получиха от г-н Петър Кънев – председател на Комисия по икономическа политика и туризъм към 43-то Народно събрание и др.

Панел „Демографски измерения на миграционните процеси за България" бе посветен на демографските, икономическите, социалните и историческите аспекти на миграцията – от теоретико-методологическите и информационните аспекти до нейното състояние, мащаби, структури, проблеми и потенциал за демографското и икономическото развитие за България и нейните региони и населени места, държавите от ЕС и света. Многоаспектно бяха представени различни страни и проблеми на миграцията – вътрешна и външна, в рамките на ЕС и между отделните региони и населени места. Специфични проявления на пространственото движение на населението, каквито са мобилността на работната сила в ЕС, включването й в единния европейски пазар на труда, трансграничната мобилност и ежедневните трудови пътувания бяха откроени в съвременната ситуация, като последните два вида могат в определена степен да се разглеждат като неутрализиращи някои от негативни аспекти на миграционните движения.

Позицията, около която се обединиха участниците в работата на панела, е, че е необходимо миграционните процеси да се оценяват в контекста на системния анализ и променливите им да се третират като сложно въздействащи и повлияни от другите системи на развитието.

Работата в панел „Миграции и групови идентичности" бе посветена на въпросите какво мотивира хората да мигрират; каква е динамиката в миграционните нагласи и миграционното поведение на представителите на различните етнически, религиозни, възрастови и образователни групи в България; възникването на нови форми на гражданственост в резултат от мобилността; как се променят българските имигранти след пристигането им в приемните страни; какви са социалните и икономическите последици/резултати от миграцията, каква е ролята на миграциите върху засилването и възпроизвеждането на социалните неравенства. Разгърна се научен дебат около въпросите дали наистина наблюдаваме провал на мултикултурализма в Европа; дали класическият либерализъм предлага по-добри решения за адаптацията и интеграцията на новите емигрантски общности и специално – на новите мюсюлмански групи; има ли различни от мултикултурализма концепции, които да послужат като деонтологична основа на политическия дебат. Специално внимание бе отделено на ролята на държавата при управлението на имиграционните процеси в ситуацията на засилващ се миграционен натиск и появата на нови идентичности; осмислянето на проблематичните отношения на националната държава и новосформиращите се големи имигрантски групи; ролята на религията и етничността за адаптацията на имигрантските групи.

Програма на конференцията

Migr2

Migr3

The Institute for Population and Human studies at BAS applies for the HR Excellence in Research Logo

Human resources strategy for researchers (HRS4R) provides support to employers and financing organizations of researchers in the practical implementation of the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of scientists.This is a phased process that enables organizations to effectively integrate these principles in their own human resources policies. The aim is to promote attractive research careers and to improve the conditions of work and employment for researchers across Europe.

The "HR Excellence in Research" logo is an award that identifies institutions and organizations as suppliers and supporters of a stimulating and rewarding work environment or as a financial institution that promotes the provision of such a favorable environment through its rules on funding.

The team who is preparing the internal analysis and the action plan includes: Assoc. Professor Antoaneta Russinova-Hristova (Director of IHPS), Assoc. Professor Tatyana Kotzeva (Senior Researcher from the Department of Demography, HR Logo Contact Person), Assoc. Professor Ergyul Tair (Senior Researcher from the Department of Psychology), Venera Rousseva (Human Resources Employee), Assis. Professor Ilina Nacheva (Junior Researcher from the Department of Psychology), Martin Tsenov (PhD candidate from the Department of Psychology), Elena Yotsova (Chief Accountant).

Internal analysis of conformity assessment with the principles of the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

HR Strategy

Action plan October, 2015 – October, 2017

 

Group pic workshop Sofia

 

Учени от Института на изследване на населението и човека, членове на българския екип в Международната научна мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст" (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, www.hbsc.org), участваха в два международни обучителни семинара по методология на количествените изследвания, организирани от HBSC с помощта на Оперативен грант от здравната програма на Европейския съюз.


Първият обучителен семинар, посветен на

  • multilevel analysis (с лектор проф.Emmanuel Kuntsche, Addiction Info Switzerland),
  • trend analysis (с лектор проф. Torbjorn Torsheim, Университет Берген, Норвегия) и
  • differential item functioning (с лектор д-р Franziska Schwabe, Технически университет Дортмунд, Германия),

се проведе в периода 20-22 май 2015 г. в Талин, Естония.


Вторият обучителен семинар, посветен на

  • item response theory (с лектор проф. Ali Unlu, Технически университет Мюнхен, Германия),
  • structural equation modelling (с лектор проф. Alberto Maydeu-Olivares, Университет Барселона, Испания) и
  • sampling & weighting techniques (с лектор д-р Dorothy Currie, Университет Св. Андрюс, Великобритания),

се проведе между 24-26 юни в София.

Повечето чуждестранни колеги за пръв път посетиха България и нейната столица и останаха силно впечатлени от културата, жизнеността и модерното й излъчване.

Prof. Torsheim  Workshop Tallinn