Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

may2016dem1

На 12.05.2016 г. в заседателната зала на Българска стопанска камара се проведе кръгла маса на тема: „Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младите предприемачи". Организатори бяха Българска стопанска камара, Институтът за изследване на населението и човека и Националната асоциация на младите предприемачи в България.

Кръглата маса бе открита от главния секретар на БСК П. Денев, а работата й бе организирана в три панела. По време на първия панел проф. К. Владимирова от ИИНЧ представи доклад на тема: „Демографското развитие и пазарът на труда в България", в който бе очертана реалната демографска ситуация в страната и влиянието й върху съществуващият в страната пазар на труда. Вторият панел бе посветен на обучението на младите предприемачи. Основният доклад бе изнесен от И. Царев и бе на тема: „Школа за обучение на млади предприемачи в Смолян и представяне на победители в Първия конкурс на БСК за бизнес планове на стартиращи млади предприемачи". В третия панел г-жа Стефанова от НАМП, сподели вижданията си върху проблемите на младите предприемачи и идеите си за поощряване на младите хора за активно включване в бизнес средата на България.

Общата констатация бе, че независимо от съществуващите в демографското развитие на страната ни проблеми, не те са от определящо значение за ограничената инициативност на младите хора у нас по отношение на предприемачеството. Проблемите са по-скоро в областта на образованието и професионалната подготовка на младите хора и в липсата на целенасочена политика в това направление.

 may2016dem2 may2016dem3 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН кандидатства за HR Excellence in Research Logo

Стратегията за човешките ресурси за изследователи (HRS4R) осигурява подкрепа на работодателите и финансиращите организации на изследователите при практическото прилагане на принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на учени. Това е поетапен процес, който дава възможност на организациите действително да интегрират тези принципи в собствените си политики за човешките ресурси. Целта е да се популяризират привлекателни изследователски кариери и да се подобрят условията на труд и заетост за изследователите в цяла Европа.

Логото „HR Excellence in Research" е награда, която идентифицира институции и организации като доставчици и поддръжници на стимулираща и благоприятна работна среда или като финансираща институция, която насърчава предоставянето на такава благоприятна среда чрез правилата си за финансиране.

Състав на екипа за изготвяне на вътрешен анализ и план за действие: доц. д-р Антоанета Русинова-Христова (Директор на ИИНЧ), доц. д-р Татяна Коцева (старши изследовател от департамент „Демография", контактно лице на Логото за Човешките ресурси), доц. д-р Ергюл Таир (старши изследовател от департамент „Психология"), Венера Русева (служител ЧР), гл.ас. д-р Илина Начева (младши изследовател от департамент „Психология"), Мартин Ценов, докторант редовно обучение от департамент „Психология", Елена Йоцова, главен счетоводител.

Вътрешен анализ за оценка на съответствието с принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени

Стратегия за човешките ресурси

План за действие октомври 2015 г. – октомври 2017 г.

kr.masa gender effects1

Институтът за изследване на населението и човека при БАН в сътрудничество с една от подпрограмите по COST (програмата за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите) IS 1409 организира Кръгла маса на тема „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България". Научният форум се проведе на 21 април 2016 г. в София. Тази тема се вписва напълно в целите на програма IS 1409, която съдейства за разширяване на знанията за влиянието на политиките за удължаване на трудовия живот върху различията по пол и здравето на възрастните работещи, както и за изработване на политики, базирани на научна информация и чувствителни към различията по пол и специфичните потребности на мъжете и жените.

Форумът цели да създаде научен, политически и обществен интерес по тази тема у нас и да даде възможност за дискусия между изследователи, експерти и специалисти от министерства, държавни агенции и институти, политици, представители на синдикати и неправителствени организации.

Кръглата маса има три основни сесии. Пленарният доклад бе изнесен от проф. Кремена Борисова-Маринова от ИИНЧ и в него бе очертано мястото на страната спрямо останалите страни от ЕС по отношение на различията по пол при възрастната работна сила в областите икономическа активност и качество на живота.

Първата сесия се занимава с проблемите на увеличаването на продължителността на заетостта и здравния статус на възрастната работна сила. Основният доклад в нея бе изнесен от проф. Невена Цачева, ръководител на катедра „Трудова медицина" в Медицинска академия, София. В заседанието взеха участие изследователи, специалисти и експерти от ИИНЧ-БАН, Института за икономически изследвания-БАН, Института за изследване на обществата и знанието-БАН, НСИ, УНСС, Националния център по обществено здраве и анализи и други.

Втората сесия е посветена на въпросите за различията по пол в заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила. Основните акценти в тази изследователска бяха поставени от проф. Пенка Найденова от ИИНЧ, но в дискусията участваха изследователи и експерти от Института за икономически изследвания-БАН, УНСС, НСИ, Агенцията по заетостта, експерти от МТСП, НОИ и други.

В последната сесия се разглеждат политиките за намаляване на джендърните различия при възрастната работна сила. Основният доклад изнесе проф. Катя Владимирова от ИИНЧ, а в разискванията се включиха експерти от МТСП, НОИ, както и от редица неправителствени организации като Центъра за изследвания и политики за жените, Националния алианс за развитие, Джендър проект България и други.

На срещата присъстваха преставители на Президенството, Народното събрание, МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания, КНСБ, неправителстени организации и др.

 kr.masa gender effects2 kr.masa gender effects3 

Департамент „Демография" към ИИНЧ при БАН и Научната мрежа на Европейската комисия /проект „COST Action IS 1409:Gender and health impacts of policies extending working life in western countries" организират на 21.04.2016 г. в София кръгла маса на тема:

Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовата заетост в България

Основна тема в разискванията на експертите ще бъде политиката за повишаване едновременно и на трудовия стаж, и на възрастта за пенсиониране, която България провежда в контекста на реформите в другите европейски страни и която води до редица социално-икономическите последици за хората в предпенсионна и пенсионна възраст. Сред неблагоприятните последствия са и рисковете за възникване на неравноправие между половете – така нареченият джендърен ефект. Една от основните причини за това е, че продължаващото по законодателен път удължаване на трудовия живот протича много по-бързо и рязко у нас при жените в сравнение с мъжете (от 55 години през 2000 г. на 60 години и 10 месеца през 2016 г.) – тенденция, която ще продължи и през следващите години докато пенсионната възраст на мъжете и жените достигне 65 години.

Целта на кръглата маса е да даде възможност на изследователите и експертите от научни институти, университети, държавни институции и НПО да представят пред по-широка аудитория най-новите резултати за джендърните различия в областта на здравния статус, заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила, както и да дискутират политиките и мерките за намаляването им.

Кръглата маса ще се проведе в софийския „Кристал Палас Бутик Хотел" (ул. „Шипка" № 14) от 9,30 до 17,30 часа на 21.04.2016 г.

Програма на кръглата маса

На 1.04.2016 г. Парламентарната комисия по образованието и науката съвместно с Национална мрежа за децата организираха Кръгла маса на тема „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" в Народното събрание. Събитието е част от работа по съвместен проект между Национална мрежа за децата, сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека към БАН, чиято цел е да стимулира разработването и възприемането на държавна политика, насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Събитието бе открито от г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание, след което по темата говориха г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука, г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман, и г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В кръглата маса се включиха и представители на други парламентарни комисии, както и на изпълнителната власт – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, експерти от академичната общност и от над 15 граждански организации. Участниците бяха поздравени и от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.