Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

kr.masa gender effects1

Институтът за изследване на населението и човека при БАН в сътрудничество с една от подпрограмите по COST (програмата за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите) IS 1409 организира Кръгла маса на тема „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България". Научният форум се проведе на 21 април 2016 г. в София. Тази тема се вписва напълно в целите на програма IS 1409, която съдейства за разширяване на знанията за влиянието на политиките за удължаване на трудовия живот върху различията по пол и здравето на възрастните работещи, както и за изработване на политики, базирани на научна информация и чувствителни към различията по пол и специфичните потребности на мъжете и жените.

Форумът цели да създаде научен, политически и обществен интерес по тази тема у нас и да даде възможност за дискусия между изследователи, експерти и специалисти от министерства, държавни агенции и институти, политици, представители на синдикати и неправителствени организации.

Кръглата маса има три основни сесии. Пленарният доклад бе изнесен от проф. Кремена Борисова-Маринова от ИИНЧ и в него бе очертано мястото на страната спрямо останалите страни от ЕС по отношение на различията по пол при възрастната работна сила в областите икономическа активност и качество на живота.

Първата сесия се занимава с проблемите на увеличаването на продължителността на заетостта и здравния статус на възрастната работна сила. Основният доклад в нея бе изнесен от проф. Невена Цачева, ръководител на катедра „Трудова медицина" в Медицинска академия, София. В заседанието взеха участие изследователи, специалисти и експерти от ИИНЧ-БАН, Института за икономически изследвания-БАН, Института за изследване на обществата и знанието-БАН, НСИ, УНСС, Националния център по обществено здраве и анализи и други.

Втората сесия е посветена на въпросите за различията по пол в заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила. Основните акценти в тази изследователска бяха поставени от проф. Пенка Найденова от ИИНЧ, но в дискусията участваха изследователи и експерти от Института за икономически изследвания-БАН, УНСС, НСИ, Агенцията по заетостта, експерти от МТСП, НОИ и други.

В последната сесия се разглеждат политиките за намаляване на джендърните различия при възрастната работна сила. Основният доклад изнесе проф. Катя Владимирова от ИИНЧ, а в разискванията се включиха експерти от МТСП, НОИ, както и от редица неправителствени организации като Центъра за изследвания и политики за жените, Националния алианс за развитие, Джендър проект България и други.

На срещата присъстваха преставители на Президенството, Народното събрание, МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания, КНСБ, неправителстени организации и др.

 kr.masa gender effects2 kr.masa gender effects3 

Департамент „Демография" към ИИНЧ при БАН и Научната мрежа на Европейската комисия /проект „COST Action IS 1409:Gender and health impacts of policies extending working life in western countries" организират на 21.04.2016 г. в София кръгла маса на тема:

Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовата заетост в България

Основна тема в разискванията на експертите ще бъде политиката за повишаване едновременно и на трудовия стаж, и на възрастта за пенсиониране, която България провежда в контекста на реформите в другите европейски страни и която води до редица социално-икономическите последици за хората в предпенсионна и пенсионна възраст. Сред неблагоприятните последствия са и рисковете за възникване на неравноправие между половете – така нареченият джендърен ефект. Една от основните причини за това е, че продължаващото по законодателен път удължаване на трудовия живот протича много по-бързо и рязко у нас при жените в сравнение с мъжете (от 55 години през 2000 г. на 60 години и 10 месеца през 2016 г.) – тенденция, която ще продължи и през следващите години докато пенсионната възраст на мъжете и жените достигне 65 години.

Целта на кръглата маса е да даде възможност на изследователите и експертите от научни институти, университети, държавни институции и НПО да представят пред по-широка аудитория най-новите резултати за джендърните различия в областта на здравния статус, заетостта, доходите и качеството на живот на възрастната работна сила, както и да дискутират политиките и мерките за намаляването им.

Кръглата маса ще се проведе в софийския „Кристал Палас Бутик Хотел" (ул. „Шипка" № 14) от 9,30 до 17,30 часа на 21.04.2016 г.

Програма на кръглата маса

На 1.04.2016 г. Парламентарната комисия по образованието и науката съвместно с Национална мрежа за децата организираха Кръгла маса на тема „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" в Народното събрание. Събитието е част от работа по съвместен проект между Национална мрежа за децата, сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека към БАН, чиято цел е да стимулира разработването и възприемането на държавна политика, насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Събитието бе открито от г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание, след което по темата говориха г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука, г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман, и г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В кръглата маса се включиха и представители на други парламентарни комисии, както и на изпълнителната власт – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, експерти от академичната общност и от над 15 граждански организации. Участниците бяха поздравени и от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

vizia za semeyna politika 2016

През месец февруари бe публикуван докладът „Визия за семейна политика – мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата", който е част от дейностите по проект „Визия за семейна политика в подкрепа на семействата и децата в България".

Докладът обединява приноса на различни експерти, които изследват семейните политики от различни ъгли. Екипът по проекта от ИИНЧ-БАН проведе индивидуални интервюта с експерти и фокус групи с родители и обобщи мненията им относно приоритетите и мерките на семейната политика в България. Извършен бе и преглед на законодателството и семейните политики в четири европейски страни – Германия, Франция, Норвегия и Великобритания, които са източник на добри практики, разглеждани през призмата на трите основни модела социална държава – либерален, консервативен и институционално-разпределителен.

Проекът „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" се осъществява от сдружение „Дете и пространство", Национална мрежа за децата и Института за изследване на населението и човека към БАН с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Gruzia de1

На 06.04.2016 г. в БАН беше проведена работна среща между грузинска делегация и учени от Департамент „Демография" на Института за изследване на населението и човека при БАН със съдействието на UNFPA – Фондът на ООН за населението. Срещата беше открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, а провеждането й беше ръководено от доц. д-р Антоанета Христова – директор на ИИНЧ. От грузинска страна делегацията беше оглавявана от господин Димитри Кхундадзе – председател на Комисията по здравеопазване и социални въпроси към грузинския парламент. В нея участваха заместник министрите на Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси и на Министерството на образованието и науката на Р Грузия, представители на Националната статистическа служба и на други парламентарни комисии, учени и членове на неправителствени организации.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със съвременното демографско състояние на България и Грузия и се установи общността на проблемите, които съществуват за разрешаване пред изследователите от двете страни. Беше постигнато споразумение за сътрудничество при търсенето на възможности за разрешаване на констатираните проблеми в тази изключително важна за съвременния свят сфера.

Gruzia de2