Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Проекти с външно финансиране

 
ГРИЖА В РАННАТА ВЪЗРАСТ. НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЗДРАВНАТА, СОЦИАЛНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМИ ВЪРХУ ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА В НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ (0-7 ГОДИНИ), (2016 -2017)
Проектът е финансиран от Фондация „За нашите деца", подизпълнители: Сдружение „Дете и пространство" и ИИНЧ при БАН
 Ръководител проф. д-рТатяна Коцева
 
На 15 март 2018 г. се проведе конференция „Визия за ранното детство в България". На форума бяха представени резултатите от мащабно изследване „Ранното детско развитие в България" за влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. Проучването изследва взаимодействието и сътрудничеството между трите системи, както и степента, до която те работят заедно в подкрепа на детското развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст /детски ясли, болнични заведения, детски градини, социални услуги и други/. Вижте повече
 
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ – ФОРМИ, ФАКТОРИ И МОТИВИ
(Период: септември 2017 – февруари 2018), финансиран от МОН
Научен състав: проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на проекта, проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, ас. Борян Андреев
 
Агресията и насилието са реални сериозни проблеми, засягащи все по-масово и все по-ранни възрастови групи и това е достатъчно да изостри вниманието и насочи работата на учители, психолози, учени, а и също и на институциите, пряко свързани с образование и развитие на най-важния - човешкия ресурс. По проекта е включено изследване на формите на агресия сред ученици от различни училища из страната като са обхвнанат комплекс от фактори за проявите на аагресивността в сферата на семействното, училището, медийните влияния и др. Ще бъдат анализирани личностни фактори и мотиви, свързани с агресивното поведение в училище. Изследват се и нагласите, вижданията, оценките на учители от същите училища по отношение на ученическата агресивност, взаимоотношенията учител – ученик и проблемите, свързани с трудни класове. На основата на анализа на данните ще бъдат подготвени препоръки за превенция с оглед редуцирането на агресивността на ученици в различни възрастови групи.
 
„КЛЮЧ КЪМ УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ": ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Р. Божинова
Изследователски екип: доц. д-р М. Бакрачева, гл. ас. А. Александрова-Караманова, гл. ас. З. Тоткова
 
Проектът цели изучаване на ефекта от пилотното прилагане в България на международно утвърдена училищна програма за деца в предучилищна група и първи клас, насочена към превенция на насилието и агресията в училище - „Приятелите на Зипи". Програмата се прилага от Фондация „Асоциация Анимус" (в партньорство с Voksne for Barn – Норвегия). Резултатите от изследването предполагат внедряване на нови форми на работа в училищната практика по отношение управление на поведението на децата и съответно подобряване на социалния климат в училище, подобряване уменията на децата за справяне с различен тип ситуации, повишаване на тяхната самооценка.
 
ПОДХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ
Ръководител проф. д-р Румяна Божинова
Изследоватески екип: доц. д-р Ергюл Таир, доц. д-р Ева Папазова, доц. д-Маргарита Бакрачева, гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова, д-р Зорница Тоткова, Калина Попова
 
Получените резултати насочват към подобряване на индивидуалния подход в работата с учениците - внимание към техния потенциал, личностни особености, и семейната среда, готовност за допълнителна работа с всички ученици (не само с изоставащите). Те предполагат също реално реализиране на позитивна връзка и стимулиращи отношения с отделния ученик. С особена значимост се очертава подпомагане разбирането на ученика за практическата стойност на изучавания предмет. Тези, както и други аспекти на получените резултати като цяло насочват към по-определено стимулиране на вътрешната мотивация на ученика – желанието да учи заради овладяване на конкретното знание и реализиране на собствения потенциал. В изследването участват 2535 учители от цялата страна.
 
ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА: НАГЛАСИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИ, РОМИ И ТУРЦИ КЪМ ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ (2012-2014)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Финансиран от Национален конкурс ,,Млади учени 2011" – ФНИ
 
Резултатите допълват познанието за нагласите и стереотипите към труда, професионалната реализация и дистанциите при трите етнически групи в България – българи, турци и роми. Резултатите от представително за страната изследване с над 1300 лица очертават етнически, възрастови и полови различия в отношението към труда, професионалната реализация и мобилността. Извежда се необходимостта от по-целенасочени държавни и местни политики, ориентирани към различните етнически и възрастови групи, за да се ограничат социалните неравенства на пазара на труда.
 
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИ СПРЯМО ОБЩЕСТВЕНИ ЛИДЕРИ (2016-2017)
Екип: проф. д-р Антоанета Христова – научен ръководител и гл. ас. д-р Илина Начева
Финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН.
Продуктът от работата по проекта притежава потенциал за сериозно приложение в областта на политическия имидж.
 
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиран от МТСП.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева
Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 
ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (АКМЕ) И ПЪЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В ПАРАДИГМАТА НА ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Най-значимо научно постижение за 2012 г.
Значимост за науката: От психологична гледна точка изследването е важно за разкриване на механизмите на целеполагане, развитие и управление на мотивационно-волевата сфера, изграждане на самооценката и Аз-концепцията на индивида, постигане на конгруентност между неговия Аз-образ и опита му и др.
Значимост за обществото: Приложните аспекти на изследването могат да бъдат полезни в областта на кариерното развитие на индивида и персонала на организациите, ориентирани към високи социални постижения, както и в практиката на кризисната психологична интервенция и екзистенциалната психотерапия.
 
ОКАЗВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ КРИТИЧНО СЪБИТИЕ
С експертни знания към успешна кариера
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Финансиран от МОН
 
ВИРТУАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА Е-ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ръководител доц. д-р Диана Бакалова
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Поредица от свързани 5 изследвания върху себепредставянето и управлението на Аз-образа в ССМ, виртуалната идентичност и стила на идентичност на е-потребителите, разкриването на лична информация и поверителността на инфор-мация във Фейсбук и др.
 
РАЗНООБРАЗИЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПУБЛИЧНА СФЕРА. КЪМ ГРАЖДАНСКА ЕВРОПА – ЕВРОСФЕРА (2007 – 2012)
Интегриран проект по Шеста рамкова програма на ЕС, Договор CIT4-CT-2006-028504, изпълнен от консорциум от 17 европейски университета и изследователски институти, координиран от Университета в Берген, Норвегия, с ръководител на българския екип от страна на ИИНЧ-БАН – проф. д-р Йоланда Зографова.
 
Основната цел на Евросфера е да изгради иновативни перспективи по отношение на Европейски публични сфери и да идентифицира условията, които позволяват или възпрепятстват артикулацията на включващи Европейски публични сфери. За тази цел, Евросфера: изследва факторите, които са предизвикателство за фабриката на Европейската демокрация; идентифицира опции, релевантни по отношение оптимизирането на гражданската включеност в европейските демократични процеси; оценява различните стратегии за засилване на множеството включващи демократични институции. Изследователският план обхвана синхронизирано събиране на данни и анализи в 16 страни, както и създаване на информационна база Евросфера. В допълнение към регулярните изследователски и дейности по разпространение Евросфера организира няколко големи конференции, европейски форуми, изследователски и докторантски курсове.
По проекта е създадена от международния екип учени собствена методика – обширно полуструктурирано интервю за политически лидери, за ръководни фигури в медии, в изследователски институти тип „мозъчни тръстове" и в неправителствени организации. Паралелно са проведени вторични анализи на данни от представителни за Европа социални изследвания – Евробарометър, Европейско социално изследване и др, както и контент анализ на новини по важни за ЕС въпроси в печатни и електронни медии във всички страни-участници с пом-щта на специално разработена схема за анализ на медийна информация.
 
КОМПЛЕКСЕН ИНТЕГРИРАН МУЛТИ-КОМПОНЕНТЕН ПРОЕКТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Ръководител доц. Юлиана Душанова; участник гл. ас. д-р Йорданка Лалова Проект на ФНИ.
 
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ИГРАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАМНИТЕ СИСТЕМИ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: гл. ас. д-р Б. Александрова, гл. ас. д-р Й. Лалова, ас. д-р Е. Богданова, К. Попова
Проект на МОН.
 
АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА КАТО БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ И МОН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова
 
ИЗБОР НА СКРИНИНГ ТЕСТ, ОБУЧЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИ И ПСИХОЛОЗИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова Проект на МОН.
 
СЪЗДАВАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РИСК ОТ ПРОБЛЕМИ В ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ 3 – 3,5 (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, доц. д-р Е. Андонова, гл. ас. д-р М. Мутафчиева, гл. ас. д-р Н. Колчева УНИЦЕФ.
 
ВЪЗРАСТОВА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ ОТ 0-36 МЕСЕЦА
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова УНИЦЕФ.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 
ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)
Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН.
Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова
 
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2035 Г. (2014)
Финансиран от Военна академия „Г. С. Раковски".
Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов
 
ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА ДЕМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (2011)
Финансиран от ФНИ.
Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов
 
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ: СПИРАНЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА (2014- 2016)
Проектът е финансиран от Фондация ВЕЛУКС и Know-How Centre към НБУ.
Ръководител на проекта проф. Илона Томова;
Членове: гл.ас. д-р Любомир Стойчев, гл.ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска (координатор), докторант Ирина Вандова
 
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014- 2016)
Проектът е финансиран от МТСП. Изготвена е оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността, публикувана на уебстраницата на МТСП и в сп. «Население» 2016/1.
Ръководител на работна група проф. Илона Томова;
Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска
 
МИГРАЦИОНЕН ОПИТ И ПРОМЯНА В НАГЛАСИТЕ КЪМ ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, ДЖЕНДЪРНИ И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ
Финансиране Договор № ДФНП за финансиране на научноизследователския проект в Програма за подпомагане на младите учени в БАН 2016-2017
Ръководител гл. ас. д-р Ст. Черкезова
 
ВИЗИИ ЗА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 Г. ПРОНАТАЛИЗЪМ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Ръководител на проекта проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова
Най-значимо научно постижение за 2014 г.
Значимост за науката: Постигнат е интердисциплинарен анализ с количествени и качествени методи на визиите за демографския проблем в България след 1990 г.
Значимост за обществото: Изводите от анализа могат да се използват за изграждане на система от критерии за мониторинг и оценка на въздействието на социалните политики.
 
ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ (2014-2016)
Проектът е изпълняван съвместно със Сдружение ,,Дете и пространство" и Национална мрежа за децата. Финансиран е от Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014
Ръководители: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова
 

АРХИВ

 • „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" съвместен проект на Национална мрежа за децата, Сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека – БАН. Възложител: Програма за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕКП 2009-2014 г. Проектът е за 18 месеца, считан от началото на месец ноември 2014 г. и ще се осъществява със съдействието на Норвежкия финансов механизъм;
 • Етническа толерантност в бизнес среда: Нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация. Национален конкурс „Млади учени – 2011 г.", Фонд „Научни изследвания" – МОМН с ръководител доц. д-р Е.Таир;
 • Мозъчно-корово управление на спокойния стоеж при сетивен конфликт. Договор ДТК 02/60 от 14.07.2009. с НФНИ; Ръководител: Консорциум с ИНБ, с ръководител Пламен Гатев; Партньор – ИИНЧ, водещ изследовател проф. д-р Б. Димитров;
 • История и култура на ромите – финансиран от Столична община, програма, ,Култура", № РД-56-556/01.06.2011 г. Спечелен като съ-финансиращ Международен проект „Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура R.E.D.-Rrom, Contrat commun n. 2009–2163 / 001–001 CU7 MULT7. Проектът е съфинансиран от бюджетна субсидия, Европейска комисия, Изпълнителна агенция ,,Аудиовизуално образование и култура, Столична програма ,,Култура" и Институт ,,Отворено общество" с ръководител проф. д-р И. Томова;
 • Развитие на млади изследователи в областта на демографията – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на МОНМ – схема BG051PО001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" с ръководител: доц.д-р К. Борисова; 
 • Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие – МОМН, с ръководител гл. ас. д-р Р. Георгиева.
 • Конкурс към ФНИ ,,Научна периодика" с ръководител на проекта доц. д-р А. Христова.
 • Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите – Проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", Възложител: МОМН, ръководител: гл. ас. .д-р М. Атанасова-Трифонова.

Международни проекти

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА (2014)
Ръководител на българската част на проекта – проф. Илона Томова; членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор) и гл. ас. д-р Стоянка Черкезова
Проектът е иницииран и финансиран от Световна банка, а резултатите от проведеното изследване и анализът на данните е собственост на Световна банка, публикуван на уебстраницата на Банката.
 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА "R.E.D.-RROM" (2010-2015)
Проектът е финансиран от Европейска комисия, Изпълнителна агенция „Аудиовизуално образование и култура" в рамките на 50% от стойността си. Съфинансиран е от бюджетна субсидия на ИИНЧ - БАН, Столична програма „Култура", Институт „Отворено общество" и НССЕИВ към МС.
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), ас. Станислава Николова-Моралийска и др.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСИР И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2014-2015)
Проектът е финансиран от Международната организация по миграциите
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова
Анализът е публикуван на уебстраницата на Международната организация по миграциите.
 
ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)
Финансиран от COST Action IS1 409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries" (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).
Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, екип от 12 учени от департамент „Демография"
 
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG051 PО001-3.3.06-0001(2012-2014)
Финансиран от МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.
Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, целеви групи от 14 млади учени и докторанти от департамент „Демография"
 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2013-2016)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Съвместен проект с Департамент Психология, Държавен университет на Параиба, Бразилия
Резултатите допълват познанието за ценностите на личността чрез проверка на нов усъвършенстван модел, базиращ се на двете основни функции на ценностите, свързани с насочване на поведението (цели) и удовлетворяване на потребностите. Резултатите представят, че поведението на българите в по-голяма степен се определя от ценностите, свързани със съществуване (оцеляване), взаимоотношения (обич, подкрепа) и надличностни ценности (красота, знание, зрялост). Установяват се полови, възрастови и етнически различия в ценностите и вярата в справедлив свят, които предполагат различни модели за социализация. При по-младите хора и мъжете е налице по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, докато по-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта.
 
ИДЕНТИЧНОСТ, АКУЛТУРАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ И ХОЛАНДСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД (2010-2013)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Съвместен проект с Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия
Значимост за науката: Разширява се познанието за колективна идентичност чрез разработването на мултидименсионален конструкт, включващ етническа, семейна и религиозна идентичност. Допълва се познанието за акултурационните модели на юношите от етнически и религиозни малцинства в страната.
Значимост за обществото: Резултатите проследяват чрез мащабно лонгитудно изследване развитието на идентичността (етническа, семейна, религиозна) при юноши с различен етнически и религиозен произход. Установяват се етнически и религиозни различия в елементите на колективната идентичност, като е налице паралелно поддържане на етническа и национална идентичност при юношите с турски произход. Значимата връзка между акултурацията към българската и турската култура и психичното благополучие свидетелства за успешна бикултурна адаптация на юношите от турската етническа група. Резултатите могат да се използват при изграждането на националните образователни политики към младежите от малцинствата в подкрепа на бикултурната компетентност, която може да бъде от съществено значение за по-нататъшната им успешната интеграцияв обществото.
 
МИГРАЦИЯ И МОБИЛНОСТ – МИГРИРАЩИЯТ ЧОВЕК В ПЛАНА НА МЕДИЙНОТО МУ ПРЕДСТАВЯНЕ
Ръководител от българска страна проф. д-р Румяна Божинова
Представител от американска страна проф. Яна Хъшъмова
Международен проект по договор между ИИНЧ, Департамент „Психология" - БАН и Център за славянски и източноевропейски изследвания, Държавен университет Охайо, САЩ.
 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТА ПРИ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СЕМЕЙНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ" (2012-2013)
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Организация-изпълнител: Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Бенефициент), Институт по философия и психология при Румънската академия (Партньор 1) и Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР" (Партньор 2).
Общата цел на проекта беше оптимизиране на съчетаването на семейния и професионалния живот на заетите лица в малки и средни предприятия, посредством ефективно иновативно транснационално сътрудничество. След проучване анализ на проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот в България и Румъния, беше проведено представително изследване с методика.
 
ИНДИКАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВО И РАБОТА сред работещи в МСП в България.
Чрез обучителен семинар специалисти „Човешки ресурси" бяха запознати с ефективни стратегии за провеждането на специализирана интервенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот. По проекта беше създаден Консултативен център и проведена Международна конференция.
 
ДИНАМИЧНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА (2013- 2016)
Най-значим международен проект за 2014 г.
Проект по линия на Българо-швейцарска програма за научни изследвания, координиран от д-р Ева Грийн, Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария, и проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на българския екип по проекта от страна на Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, ко-ръководител проф. д-р Антоанета Христова.
Цел на проекта е да задълбочи разбирането за социално психологическите процеси зад междуетническите нагласи и предразсъдъци както от страна на българското мнозинство, така и от страна на двете най-големи етнически малцинства – роми и турци в съвременна България на основата на историческия, политическия и нормативен контекст, в който тези нагласи са породени и активирани. Проектът изследва интерактивната природа на междугруповите нагласи, като ги свързва с актуалните и възприемани отношения между бългаското мнозинство и ромското и турско малцинства. Създадена е собствена методология от двата екипа – български и швейцарски, като се приложи подход на смесени методи – вторичен анализ на данни от европейски социални изследвания, провеждане на срезово изследване сред 1216 лица – представители на трите етноса, в 3 области в България с различно съотношение на етносите с помощта на спeциално разработен въпросник-интервю в три версии, както и полу-структурирани интервюта с част от изследваните лица.
 
С ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА (2013-2015)
Ръководител гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"; Организация-изпълнител: Европейски политехнически университет (Бенефициент), Университет Катаня (Партньор 1), Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките (Партньор 2).
 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ РОМИ И ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ – СРАВНЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ (REDUPRE). GRANT AGREEMENT NO.: JUST/2010/FRAC/AG/1154 - 30-CE-0377112/00-32 (2011 – 2013)
Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Изпълнителна агенция „Правосъдие".
Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова, специалист Калина Илиева
 
БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ (2013)
Проект по поръчка и с финансирането на Световната банка.
Ръководител на българския екип по проекта: проф. д-р Илона Томова Членове гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл.ас. д-р Стоянка Черкезова
Резултатите от изследването и анализът им са публикувани на уебстраницата на Световната банка.
 
БЪЛГАРИЯ: ДЖЕНДЪРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ (2012)
Финансира се от Световна банка
Ръководител на проекта – проф. д-р Илона Томова. Координатор: гл.ас. д-р Любомир Стойчев
  
UNDP/WB/FRA "РЕГИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОМИТЕ В РИСК ОТ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ: МИГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ И НЕ-РОМИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА" (2012-2013)
Ръководител на българската част на проекта – проф. д-р Илона Томова; Членове: гл. ас. д-р Стоянка Черкезова
 
ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG0 51PO001-3.3.04-34/2009(2009–2011) Финансиран от МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.
Координатор доц. д-р К. Борисова-Маринова, целеви групи от 9 млади учени и докторанти от департамент „Демография"
 
 
  АРХИВ
 • ,Здраве, поведение и качество на живот при български юноши в училищна възраст: тенденции, рискови фактори, социални въздействияС партньорство и финансиране от УНИЦЕФ-България по договор за сътрудничество по програма „Здравно поведение при деца в училищна възраст – България 2014" между ИИНЧ БАН и УНИЦЕФ.

Анализира се широк кръг от здравни поведения и психологически променливи при българските юноши в контекста на семейството и училището сред национална представителна извадка на възраст 11-15 г. Предвижда се международно сравнение с юноши на същата възраст от 43 страни в изследователската мрежа HBSC и национално сравнение с анализ на тенденциите с проведеното изследване през 2006 г. Ръководител на екипа: доц. д-р Лидия Василева. Срок: 10. 2014 – 10. 2016 г.

Международни обучителни семинари: Учени от Института на изследване на населението и човека, членове на българския екип в Международната научна мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст" (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, www.hbsc.org), участваха в два международни обучителни семинара по методология на количествените изследвания, организирани от HBSC с помощта на Оперативен грант от здравната програма на Европейския съюз - 20-22 май, 2015 в Талин, Естония и 24-26 юни в София. Вижте повече за програмата на обучителните семинари.

Кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения", 1 февруари 2017. Вижте повече - презентации на кръглата маса 

Презентация за развитието на проекта от междинната среща за изпълнение на Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г., проведена на 22 май 2014 г. от Министерството на образованието и науката и Швейцарската научна фондация. Повече информация за срещата вижте тук

 • ,,Информираност и нагласи на индивида към актуални обществени проблеми – междукултурни различия" (международен колектив България, ИИНЧ, БАН – САЩ, Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University, Columbus) с ръководител доц. д-р Р. Божинова;
 • ,,Идентичност, акултурация и психологично благополучие при малцинствените групи на българските граждани от турски произход, българомохамедани и холандски граждани с турски произход" – международен колектив: Екип от българска страна с ръководител доц. д-р Е. Таир и Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия;
 • ,,Ценности и благополучие" (Финансиране: Факултет по социални науки, Университет в Хелзинки, Финландия с ръководител доц. д-р Е. Таир;
 • ,,Разнообразие и Европейската публична сфера. Към гражданска Европа" (6РП на Европейската комисия) Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens' Europe – Интегриран проект на консорциум от научни институции от 16 държави с ръководител на българския екип доц. д-р Й. Зографова
 • ,,Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия „психологическа интервенция и превенция на конфликти при съчетаването на семейния и професионален живот" (безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1", Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" – МТСП). В колаборация с екип от Институт по философия и психология, Румънска академия на науките, Букурещ с ръководител доц. д-р А. Христова;
 • ,,Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене от 0–36 месеца" на УНИЦЕФ (Age validation study of early childhood development and learning standards – UNICEF) с ръководител гл.ас. д-р М. Атанасова;
 • „Джендърни измерения на ромското включване" по поръчка на Световната банка, с ръководител проф. д-р И. Томова;
 • ,,Идентифициране и редуциране на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и останалото население – сравнение на случаите България, Италия, Румъния и Словения"; Grant Agreement No.: JUST/2010/FRAC/AG/1154 – 30-CE-0377112/00-32. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Изпълнителна агенция „Правосъдие", бюджетна субсидия, Столична програма „Култура" и Институт „Отворено общество" с ръководител проф. д-р И. Томова;
 • ,,Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване: сравнителен анализ на състоянието в 7 европейски страни (2008–2009)", с ръководител от българска страна проф. д-р И. Томова;
 • FUTURAGE (Европейска пътна карта на изследванията по стареенето) по 7 РП на ЕС с ръководител доц. д-р Геновева Михова;
 • ERA-AGE 2 (Европейско изследователско пространство по стареенето на населението) по 7 РП на ЕС с ръководител доц. д-р Геновева Михова.
2018-10-04 14.30.41

Представяне на проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" пред Министерството на здравеопазването

Екип от Департамент "Демография" към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ) представи в Министерството на здравеопазването предложенията по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в България", които се отнасят до политики в сферата на здравеопазването.

Учените се срещнаха със зам. министър Светлана Йорданова, членове на политическия кабинет и ръководители на дирекции в министерството.

От страна на ИИНЧ присъстваха проф. д-р Антоанета Христова - директор на института, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов - ръководители на департамент "Демография", проф. д-р Илона Томова - председател на Научния съвет на ИИНЧ, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова и гл. ас. д-р Любомир Стойчев.

Работната група описа възможните сценарии за развитие на демографските тенденции в страната, в зависимост от това доколко предложените мерки ще бъдат приложени в реални политики, подобряващи качеството на живота. Бяха представени необходими мерки за намаляване на смъртността и заболеваемостта в различни възрастови групи, с акцент върху дългосрочната грижа в областта на стареенето. Бяха включени и представени мерките за намаляване на социалните неравенства и демографските дисбаланси между големите етнически общности в Репубика България.

2018-10-04 14.23.19

2018-10-04 14.21.13

Институтът за изследване на населението и човека при БАН започва работа по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в България".

Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции; да предложи сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; да предложи мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.

Комплексният поглед върху развитието на населението е необходим поради фрагментирането на научното познание в тази област, изразяващо се в самостоятелно изучаване на отделните процеси, а също така той е ключов и за постигането на ефективна, стабилна и устойчива демографска политика на Република България, основана на научни доказателства.

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

Pressconf11

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ"

На 9 юли, в пресклуба на БТА, екип на Института за изучаване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН) и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представиха работата си по проект, реализиран по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и ИИНЧ на 26 юни 2017 г.

Целта на проекта е да се осъвременят използваните в момента методики за оценка на психологическата годност на водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари и водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на МПС.

Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. Цената му е 378 хил. лева и трябва да влезе в сила най-късно от началото на следващата година, като всички разработки по него са авторски, уточни проф. д-р Антоанета Христова - директор на ИИНЧ и ръководител на представения проект.

В пресконференцията по темата участваха проф. д-р Антоанета Христова – директор на ИИНЧ, ръководител на представения проект, гл.ас. д-р Росица Рачева – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", гл.ас. д-р Зорница Тоткова – Департамент „Психология", секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване", доц. д-р Диана Бакалова – Департамент „Психология", секция „Социална, трудова и консултативна психология", Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти" и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020, Здравко Аспарухов, ръководител на "Психологически подбор" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и проф. д.с.н. Емилия Ченгелова - Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

Според Галина Василева сега действащите методики са от 1974 г. и са много остарели и неадекватни на съвременната пътна обстановка и динамиката на живот. Новите методики се прилагат в много европейски държави и ние сме изостанали, каза тя.

Проф. Христова представи статистика, мотивираща промените, според която сред основните причини за възникване на пътно транспортни произшествия (ПТП) най-голям дял се пада на човешката грешка – около 60%, 10 на сто е делът на техническа неизправност на превозното средство и 30% - на фактори от околната среда.

Основната цел на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачи, които измерват именно онези характеристики, които са предпоставки за рисково и агресивно поведение на пътя. С получените резултати проф. Христова смята, че бъде направена по-точна психологическа оценка на водачите, като целевите групи са на първо място - шофьорите на обществен превоз на пътници и товари, рисковите водачи, извършили тежки ПТП, особено след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и възрастови групи. Според психолозите тези резултати ще дадат възможност за създаване на подходящи програми за обучение на водачите, които са системни нарушители, което е същинската работа по превенция и реално намаляване на броя на ПТП.

Чрез новите методики за изследване на психологическата годност на водачи се дава възможност за идентифициране на потенциално опасно поведение на пътя и риска от допускане на ПТП, а това от своя страна ще доведе до намаляване на броя на загинали и пострадали от катастрофи. Резултатите ще осигурят и информация за транспортния сектор и свързаните с него социално-икономически показатели за последващи решения.

Според доц. д-р Диана Бакалова профилът на рисковия водач изглежда така: Той е на първо място недобросъвестен, не спазва закона и правилника за движение, не се съобразява с другите участници в движението.Той е безотговорен, безкритичен към собственото си поведение и последствията от него. Не е отговорен към техническата изправност на автомобила си.

Новите тестове ще са валиативни, с постоянна променливост на комбинациите и въпросите, за да няма злоупотреби.

Според Здравко Аспарухов данните за изготвяне на профила на т. нар. рисков водач, ще се ползват за изготвянето на нормативни и поднормативни законови актове.

Pressconf1

Pressconf12

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

jpeg

 

Институт за изследване на населението и човека

 

 На 28.12.2017 г. приключи Втори етап „Проучване на методики за изследване на качествата, свързани с уменията за управление на МПС, наличието на които намалява риска от допускане на грешки при участие в пътното движение и на опасността от предизвикване на пътно-транспортни произшествия“ по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Втори етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, четири глави, заключение и приложение.

Първа глава представя изводите, базирани на прегледа на научната литература от Информационния доклад от Етап 1, както и изводите, въз основа на проведено качествено изследване за идентифициране на характеристиките, свързани с рисковото поведение на пътя. В това отношение са представени резултатите от осъществените критериални интервюта, които включват експерти в областта и анамнестични интервюта, свързани с изследването на различни групи водачи.
Втора глава представя проучените методиките за изследване на когнитивните и личностни характеристики на водачите на МПС. В допълнение са проучени и методи за изследване на влиянието на социалните фактори.
Трета глава включва описание на изработените батерии за оценка на когнитивни, личностни и социални фактори на влияние, във връзка с изследване на психологическата годност на водачи на МПС.
Четвърта глава представя дейностите за популяризиране на проекта през първи и втори етап от изпълнението на поръчката.

Докладът е представен в 217 страници и включва 6 таблици, 1 фигура и 152 литературни източника. Неизменна част от настоящия доклад са и две приложения. В Приложение 1 са представени протоколите от качественото изследване, а в Приложение 2 – подбраните за апробиране методики на този етап.

Докладът е изготвен от научен състав: Проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; Гл.ас. д-р Зорница Тоткова; Гл. ас. д-р Росица Рачева и Докторант Калина Крумова; Доц. д-р Дияна Бакалова; Гл. ас. д-р Илина Начева и Консултант Емилиян Крумов.

Договорът продължава с изпълнението на Трети етап „Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност“.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 09.11.2017 г. Департамент "Психология" при Институт за изследване на населението и човека – БАН проведе Научен семинар на тема:

„Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност "

Презентацията е подготвена и представена от проф. Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, като част от проект "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства", финансиран по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент МТИТС.

seminar 2

seminar 1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС

transport project tabelka

 

jpeg

 Институт за изследване на населението и човека

На 28.08.2017 г. приключи Първи етап „Обзор на актуалната научна литература по темата и прилаганите в страните от ЕС и в други страни методи за оценка на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност" по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ - БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Първи етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад, който включва въведение, две глави и заключение.

Първа глава представя преглед на научната литература и проведените изследвания, насочени към психологическата оценка на водачи. В нея е проследено влиянието на когнитивните характеристики, свързани с управлението на МПС, характеристиките, свързани с личностната сфера, факторите на средата, влияещи върху рисковото поведение на пътя, както и социалните фактори на влияние. В допълнение са изведени ключови характеристики, свързани с рисковото поведение на пътя.

Втора глава включва осъществените контакти с международни организации и изследователи в сферата на транспортната психология. Представен е анализ на прилаганите методи за оценка на психологическата годност в страни от и извън ЕС.

Докладът е представен в обем от 167 страници и включва 18 таблици и 12 фигури. Използвани са 326 литературните и интернет източниците. Докладът е изготвен от научен състав: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова; гл.ас. д-р Зорница Тоткова; гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/", финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бенефициент МТИТС