Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Социална, трудова и консултативна психология“
(02) 979 30 49

Проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител секция; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Антоанета Христова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , публикации
Доц. д-р Лидия Василева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Росица Георгиева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Виктория Недева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Диана Бакалова –   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Надя Матеева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. Борян Андреев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Илина Начева   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Диляна Велева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Стойка Калчева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Красимира Нешкова-Атанасова – психолог; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ирина Вандова – задочен докторант
Емилия Тихова - задочен докторант
Милен Великов - задочен докторант
Десислава Попова - задочен докторант
Анелия Марковска - задочен докторант
 
 

В секция „Социална, трудова и консултативна психология“ се разработват проекти, ориентирани към изследване на актуални проблеми на общественото развитие. Тeматиката обхваща социалнопсихични аспекти на обществените процеси, междуетнически нагласи, гражданска включеност в европейските интеграционни процеси, политически ценности, анализ на агресивното поведение, изследване на проблемите, свързани с ефективност на работата в различните организации, лидерски практики, групови отношения, удовлетвореност и психично благополучие.

Проекти

,,Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социално-психологическа перспектива", финансиран от Швейцарска фондация за научни изследвания и съфинансиран от МОМН по Българо-швейцарска програма за научни изследвания. Kоординатор: Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария, представляван от д-р Ева Грийн. Ръководител на българския екип от страна на Департамент по психология, ИИНЧ – БАН - доц. д-р Йоланда Зографова. Срок на проекта: Април 2013 – Март 2016.
,,Разнообразие и Европейската публична сфера. Към гражданска Европа.“ (6РП на Европейската комисия) Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens’ Europe – Интегриран проект на консорциум от научни институции от 16 държави – ръководител на българския екип доц. Й. Зографова;
„Социално-психологически и организационни фактори на взаимоотношенията при раждане на недоносени бебета“ – ръководител доц. д-р Й. Зографова;
„Модели на социализационни стилове в българското общество“ – ръководител доц. д-р Й. Зографова;
„Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в съвременна България“ – ръководител доц. д-р Й. Зографова;
,,Психологични измерения на консерватизма и либерализма в България“– ръководител доц. А. Христова;
,,Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия „психологическа интервенция и превенция на конфликти при съчетаването на семейния и професионален живот“ (безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–7.0.01 „Без граници – Компонент 1“, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ – МТСП). В колаборация с екип от Институт по философия и психология, Румънска академия на науките, Букурещ – ръководител доц. д-р А. Христова;
„Ефективността на метода „позитивна психотерапия“ при решаване на проблеми в партньорствата при различни личностни типове според типологията на К. Г. Юнг“ – ръководител доц. д-р А. Христова;
,,Виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на е-потребителя“ – ръководител гл. ас. Д. Бакалова;
,,Психосоциална зрелост в юношеска възраст“ – ръководител гл.ас. д-р Е. Папазова;
,,Върхови постижения (акме) и пълноценно функциониране на човека в парадигмата на хуманистичната психология и екзистенциалната психотерапия“ – ръководител гл.ас. Р. Георгиева;
,,Работна среда, ценности и професионален стрес“ – ръководител доц. д-р Л. Василева;
„Професионален стрес, личностна ефективност и динамика на работната среда“ – ръководител доц. д-р Л. Василева;
,,Кариерно развитие на докторанти – личностни особености и предпочитани мрежи професионални контакти“ – ръководител гл.ас. д-р В. Недева;
,,Баланс между работа и семейство. Позитивен и негативен тип взаимовлияние между работа и семейство“– ръководител гл.ас. Б. Андреев;
,,Влияние на груповата динамика върху себерефлексията“ – ръководител гл.ас. д-р Н. Матеева;
,,Апробация на Копенхагенски психосоциален въпросник (COPSOQ). Рейтингов подход за оценка на професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията“ – ръководител д-р С. Калчева;
,,Разработване на програма за психологична работа с бежанци“ – ръководител д-р С. Калчева.
„Лидерски стил, групова ефективност и социален климат в организацията“ – ръководител доц. д-р В. Русинова;
„Мотивация за труд и отношение към парите“ – ръководител доц. д-р В. Русинова;
„Зависимост на Бърнаут-синдрома от социалните условия на работното място в сферата на социалното подпомагане“ – ръководител доц. д-р В. Русинова;
„Стимули и мотиви за труд в организацията“ – ръководител доц. д-р В. Русинова.

Разработвани методики
● Адаптация на Копенхагенски психосоциален въпросник (COPSOQ) (д-р Стойка Калчева);
● Рейтингова скала за оценка на професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията (д-р Стойка Калчева).

Избрани публикации
Андреев, Б. (2010). Защо сме такива? Психологични изследвания, кн. 2, 2010, 47–52, ISSN-1311-4700.
Бакалова, Д., Стефанова-Бакрачева, М. и Б. Мизова. (2009). Себепредставяне и управление на Аз-образа в сайтове за социални мрежи. В: Сборник научни доклади „Приложна психология и социална практика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Унив. Издателство, 180–191, ISSN 1314-0507.
Bakalova, D., Zografova, Y. (2011). The Role of Print and Broadcast Media in the articulation of the European Public Sphere: Qualitative Case Studies: Reform Treaty & Constructing Europe and the EU, e-publication available at:http://eurospheres.org/files/2010/06/WP_5_4_2_final.pdf, ISSN 1890–5986.
Василева, Л., Богданова, Е. Александрова, Б., Тодорова, И. (2009). Общуване на юношите в семейството и с връстниците. Психологични изследвания, 2, 207–214, ISSN 1311-4700.
Vasileva, L., Alexandrova, B., Todorova, I., Bogdanova, E. (2009). Psychosocial Predictors of Adjustment in Bulgarian Adolescents. In Proceedings of the South-East European Regional Conference of Psychology, Bulgarian Journal of Psychology, 3–4, 94–104, ISSN 0861-7813.
Георгиева, Р., Бавро, Н. (2011). Идентичност и екзистенциална психотерапия, Сборник: „Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки“, Издателство Фабер, 249–261.
Георгиева, Р., Бавро, Н. (2009). Социалната криза през призмата на екзистенциалната
психология и психотерапия. „Психологични изследвания“ кн. 2 , 23–32.
Георгиева, Р., Бавро, Н. (2008) ,,Емпатичната лаборатория“ – възможности за професионална рефлексия и себеизследване. Българско списание по психология, кн. 1–4 (Сборник научни доклади V национален конгрес по психология) 750–757.
Калчева, С. (2011). Рейтингов подход за оценка на професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията. В: Сборник научни доклади от VI Национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 461–469, ISSN 0861-7813.
Калчева, С. (2011). Оценка на видове стрес чрез Копенхагенски психосоциален въпросник (СОРSOQ). В: Сборник научни доклади „Приложна психология и социална практика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Унив. издателство, т. 2, 397–406, ISSN 1314-0507.
Матеева, Н. (2011). Изследване на понятието автентичност в психотерапевтичен контекст. В: Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 722–729, ISSN 0861-7813.
Матеева, Н. (2011). Автентичност в контекста на организационното консултиране. В: Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 472–478, ISSN 0861-7813.
Nedeva, V. (2010). Career counselling of PhD students – specificities, current state and perspectives. In Proceedings of the South-East European Regional Conference of Psychology, Bulgarian Journal of Psychology, 1–4, 866–876 , ISSN 0861-7813.
Nedeva, V. (2010). Women managers – career and stereotypes. In: A. Psychogios et al. (Eds.) Collection of studies “Infusing Research and Knowledge in South-East Europe”, 143–165, ISBN: 978-960-9416-03-0; ISSN: 1791-3578.
Neshkova-Atanassova, K. (2011). Survey of the attitudes of the physicians at the USHATE hospital towards innovations. PSIP, Proceedings, International Workshop Sofia, 53–56. ISBN 978-954-452-015-1.
Папазова, Е., Антонова, Р. (2011). Проблемно и/или рисково поведение в юношеска възраст. Клинична и консултативна психология, 1 (7), 32–37.
Папазова, Е. (2011). Модели на половото развитие през юношеството: мъжественост, женственост, андрогинност. Българско списание по психология, 1–2, 83–100, ISSN 0861-7813.
Русинова-Христова, А., Андреев, Б., Велева, Д. (2011). Подготовка на въпросника на Уилсън и Петерсън за измерване на консерватизма за работа в български условия – В: Приложна психология и социална практика, 2 том, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна, 8–19, ISSN 1314-0507.
Русинова-Христова, А. (2011). Понятията „ляво“, „център“ и „дясно“ при политическото самоопределяне, Българско списание по психология, бр. 3–4, 407–412, ISSN 0861-7813.
Sicakkan, H. and Y. Zografova (2011). Citizens’ Impact on the Articulation of European Public Sphere: Explaining Citizens’ Attitudes to European Integration. http://eurospheres.org/publications/workpackage-reports/, ISSN 1890–5986.
Zografova, Y. (2011). Widening Intercultural Representations. The Citizen‘s Aspect of Development of the European Public Sphere. http://eurosphere.uib.no/knowledgebase/workingpapers.htm, ISSN 1890-5986.
Zografova, Y., Bakalova, D., Mizova, B. (2012). Media reporting patterns in Europe: the cases of construction of the EU and Reform Treaty. Javnost-The Public, Vol. 19, No 1, pp. 67–84. ISSN: 1318-3222.