Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“
(02) 979 30 02

Доц. д-р Ергюл Таир – ръководител секция;  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Ева Папазова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц д-р Катя Стойчева  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл.ас. д-р Росица Рачева -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Зорница Тоткова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Калина Попова – психолог – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Христо Христов – психолог – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Траянка Григорова - редовен докторант
Любомир Драганов – редовен докторант
Сезгин Бекир - задочен докторант
Цветан Петков - задочен докторант
Катя Милева - докторант на самостоятелна подготовка
 
Учените в секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" са фокусирани върху изучаване на съществени аспекти на регулацията на поведението на човека и методологията на измерването й.
Актуално разработваните проекти са ориентирани към изследване на личността в нейното развитие. Специално място е отделено на идентичността в различните възрастови периоди, на субективното преживяване на външността в младежка възраст, на индивидуалното развитие и изява в рамките на актуалната училищна среда.
В същото време се разработват проблеми с по-общ характер като влиянието на индивидуалните особености върху психичното благополучие и здраве, във връзка със значими жизнени събития, с партньорски отношения, както и влиянието им върху ситуационната регулация на поведението. В центъра на вниманието на секцията са също основните личностни измерения и инструментите за тяхното оценяване.
В междукултурен план се изучават ценностите и вярата в справедлив свят, а също индивидуалните нагласи към актуални обществени проблеми, като засиления процес на миграция в света.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2014-2016)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
 
ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ И ДИСТРЕС, СВЪРЗАН С ПОДДЪРЖАНЕТО НА ИДЕНТИЧНОСТТА ВЪВ ВЪЗНИКВАЩА ЗРЕЛОСТ (18-29 ГОДИНИ), (2016-2018)
Ръководител доц. д-р Ева Папазова
 
ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ И АКАДЕМИЧНА ПРОКРАСТИНАЦИЯ (2016-2019)
Ръководител доц. д-р Максимка Рашева
 
ЛИЧНОСТ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2016-2019)
Ръководител гл.ас. д-р ЗорницаТоткова
 
ЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ (2009-2011)
Най-значимо научно-приложно постижение за 2011 г.
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Значимост за науката: Резултатите допълват научното познание за факторите, които оказват влияние върху психичното благополучие и здраве.
Значимост за обществото: Резултатите показват, че управлението на емоциите на служителите е съществен елемент, допринасящ за ефективността на организациите в публичния сектор и интервенциите трябва да бъдат насочени по-скоро към промяна на работната среда чрез предоставяне на по-голям контрол в работата на служителите и изграждане на подкрепящ психологически климат (позитивна комуникация, конструктивна обратна връзка и др.).
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
„КЛЮЧ КЪМ УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ": ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА „ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ" ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Р. Божинова
Изследователски екип: доц. д-р М. Бакрачева, гл. ас. А. Александрова-Караманова, гл. ас. З. Тоткова
Проектът цели изучаване на ефекта от пилотното прилагане в България на международно утвърдена училищна програма за деца в предучилищна група и първи клас, насочена към превенция на насилието и агресията в училище - „Приятелите на Зипи". Програмата се прилага от Фондация „Асоциация Анимус" (в партньорство с Voksne for Barn – Нор- вегия). Резултатите от изследването предполагат внедряване на нови форми на работа в училищната практика по отношение управление на поведението на децата и съответно подобряване на социалния климат в училище, подобряване уменията на децата за справяне с различен тип ситуации, повишаване на тяхната самооценка.
 
ПОДХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ
Ръководител проф. д-р Румяна Божинова
Изследоватески екип: доц. д-р Ергюл Таир, доц. д-р Ева Папазова, доц. д-Маргарита Бакрачева, гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова, д-р Зорница Тоткова, Калина Попова
Получените резултати насочват към подобряване на индивидуалния подход в работата с учениците - внимание към техния потенциал, личностни особености, и семейната среда, готовност за допълнителна работа с всички ученици (не само с изоставащите). Те предполагат също реално реализиране на позитивна връзка и стимулиращи отношения с отделния ученик. С особена значимост се очертава подпомагане разбирането на ученика за практическата стойност на изучавания предмет. Тези, както и други аспекти на получените резултати като цяло насочват към по-определено стимулиране на вътрешната мотивация на ученика – желанието да учи заради овладяване на конкретното знание и реализиране на собствения потенциал. В изследването участват 2535 учители от цялата страна.
 
ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА: НАГЛАСИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИ, РОМИ И ТУРЦИ КЪМ ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ (2012-2014)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Финансиран от Национален конкурс ,,Млади учени 2011" – ФНИ
Резултатите допълват познанието за нагласите и стереотипите към труда, професионалната реализация и дистанциите при трите етнически групи в България – българи, турци и роми. Резултатите от представително за страната изследване с над 1300 лица очертават етнически, възрастови и полови различия в отношението към труда, професионалната реализация и мобилността. Извежда се необходимостта от по-целенасочени държавни и местни политики, ориентирани към различните етнически и възрастови групи, за да се ограничат социалните неравенства на пазара на труда.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ЦЕННОСТИ И ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2013-2016)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Съвместен проект с Департамент Психология, Държавен университет на Параиба, Бразилия
Резултатите допълват познанието за ценностите на личността чрез проверка на нов усъвършенстван модел, базиращ се на двете основни функции на ценностите, свързани с насочване на поведението (цели) и удовлетворяване на потребностите. Резултатите представят, че поведението на българите в по-голяма степен се определя от ценностите, свързани със съществуване (оцеляване), взаимоотношения (обич, подкрепа) и надличностни ценности (красота, знание, зрялост). Установяват се полови, възрастови и етнически различия в ценностите и вярата в справедлив свят, които предполагат различни модели за социализация. При по-младите хора и мъжете е налице по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, докато по-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта.
 
ИДЕНТИЧНОСТ, АКУЛТУРАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ И ХОЛАНДСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД (2010-2013)
Ръководител от българска страна доц. д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Съвместен проект с Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия
Значимост за науката: Разширява се познанието за колективна идентичност чрез разработването на мултидименсионален конструкт, включващ етническа, семейна и религиозна идентичност. Допълва се познанието за акултурационните модели на юношите от етнически и религиозни малцинства в страната.
Значимост за обществото: Резултатите проследяват чрез мащабно лонгитудно изследване развитието на идентичността (етническа, семейна, религиозна) при юноши с различен етнически и религиозен произход. Установяват се етнически и религиозни различия в елементите на колективната идентичност, като е налице паралелно поддържане на етническа и национална идентичност при юношите с турски произход. Значимата връзка между акултурацията към българската и турската култура и психичното благополучие свидетелства за успешна бикултурна адаптация на юношите от турската етническа група. Резултатите могат да се използват при изграждането на националните образователни политики към младежите от малцинствата в подкрепа на бикултурната компетентност, която може да бъде от съществено значение за по-нататъшната им успешната интеграцияв обществото.
 
МИГРАЦИЯ И МОБИЛНОСТ – МИГРИРАЩИЯТ ЧОВЕК В ПЛАНА НА МЕДИЙНОТО МУ ПРЕДСТАВЯНЕ
Ръководител от българска страна проф. д-р Румяна Божинова
Представител от американска страна проф. Яна Хъшъмова
Международен проект по договор между ИИНЧ, Департамент „Психология" - БАН и Център за славянски и източноевропейски изследвания, Държавен университет Охайо, САЩ.
 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Божинова, Р., Петкова М. (2014). Проблемът за семейното партниране в аспекта на личностната регулация на поведението. Психологични изследвания 1, 17-27. [Bozhinova, R., Petkova M. (2014). The problem of family partnership in the aspect of personality regulation of behaviour. Psychological Research, 1, 17-27.] ISSN 1311-4700.
Божинова, Р., Таир, Е., Тоткова, З., Бакрачева, М., Папазова, Е., Александрова-Караманова, А., Попова, К. (2015). Практическата стойност на учебния материал в аспекта на мотивиране на учениците за учене – нагласи на учителите. Психологията - традиции и перспективи, 2, с. 64-68. [Bozhinova, R., Tair, E., Totkova, Z., Bakracheva, М. Papazova, Alexandrova-Karaamanova, A., Popova, K. (2015). Practical value of thestudied material in the aspects of motivating students' learning. In: Psychology – traditions and perspectives, 2, pp. 64-68.] ISSN 1314- 9792.
Папазова, Е., Муди, Р., Батхърст, Дж. (2015). Кроскултурно изследвне на психологичните типове в годините на възникващата зрелост. Psychological Thought, Vol. 8 (2), с. 148-172. [Papazova, E., Moody, R. & Bathurst, Jh. (2015). Cross-Cultural Study of Psychological Types at the Years of Emerging Adulthood. Psychological Thought, Vol. 8 (2), pp.148-172].
Папазова, Е. (2016). Личност, кариерни интереси и стратегии за професионална реализация в годините на възникващата зрелост (18-29 г.). Psychological Thought, Vol. 9 (1), с. 75–103. [Papazova, E. (2016). Personality, Vocational Interests and Work-Related Strategies in the Years of Emerging Adulthood (18-29 Years). Psychological Thought, Vol. 9(1), 75–103].
Рачева, Р., Николов, Н., Димов, М. (2014). Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества. В: Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, 2014, с. 1045-1057. [Racheva, R., Nikolov, N., Dimov, M. (2014). Personality profi le of adolescents with substance usedisorder. In: Proceedings of the 7th National Kongress of Psychology, pp. 1045-1057.] ISSN978-954-9.
Рачева, Р. (2016). Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. Психологични изследвания, 3. [Racheva, R. (2016). Risk factors for development of Substance use disorders in adolescence, Psychological Research, 3.] ISSN 1311-4700.
Рашева, М. (2015). Валидизиране на метод, измерващ петфакторния модел на личността (BFI) в извадка от български студенти. Психологични изследвания, 1, с. 9-20. [Rasheva, M. (2015). Validation of the Big Five Inventory in a Sample of Bulgarian Students. Psychological Research, 1, pp. 9-20.] ISSN 1311-4700.
Рашева, М. (2016). Българска версия на мултидименсионални методи, измерващи перфекционистични когниции. Психологични изследвания, 2, с. 5-14. [Rasheva, M. (2016). Bulgarian Version of the Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory, Psychological Research, 2, pp. 5-14.] ISSN 1311-4700.
Таир, Е., Гoуевeя, В., Попова, К. (2016). Ценностите на личността през погледа на функционалната теория: Изследване в България. Психологични изследвания, 2, с. 65-84. [Tair, E., Gouveia,B., Popova, K. (2016). Personal Values from thePerspective of Functional Theory of Human values: Bulgarian study, Psychological Research, 2, pp. 65-84.] ISSN 1311-4700.
Tair, E. (2015). Gender and ethnic differences in perceptions of discrimination in the Bulgarian labour market. Creative Education for Employment Growth/ The Fourth International Conference EEE 2015, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, pp. 38-46, ISBN 978-86-6069-114-1.
Тоткова, З. (2014). Възприет родителски стил и привързаност. Психологични изследвания, 17,2, с. 480-487. [Totkova, Z. (2014). Perceived parenting style and attachment. Psychological Research, 2, pp. 480-487.] ISSN 1311-4700.
Totkova, Z. (2016). Symbolic interactionism and the perceived style of parenting. Qualitative Sociology Review, ISNN1733-8077.
 

МОНОГРАФИИ

 Божинова, Р., Таир, Е. (2011). Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с.
[Bozhinova, R., Tair Е. (2011). Objective and Subjective Media Reality Dimensions. Psychological aspects of media influence. S., "Bulgarska Kniga" Press, 247 pages] ISBN 978-954-8628-20-4.
Монографията поставя в центъра на вниманието връзката медии – индивид. Анализирана е медийната среда и нейния потенциал за психологично въздействие. На базата на собствени емпирични изследвания, авторите илюстрират психологичния ефект на негативните медийни съдържания - на насилието в медиите, на информацията за бедствия, за негативни социални събития. Отделено е специално място на субективната представа на младите хора за реалността, формирана под влияние на медиите. Анализирано е индивидуалното възприемане на конкретни медийни съдържания. Разкрита е модериращата роля на личностни особености като търсене на преживявания, склонност към агресия, тревожност, оптимизъм, възрастови и полови особености.
 
Папазова, Е. (2013). Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. София, Емайви Консулт. [Papazova, E. (2013).
Personality characteristics and social problems in adolescence. Sofia: MIV Conslut Ltd, 231 pages] ISBN 978-954-2987-03-1.
Книгата се фокусира върху някои личностни характеристики и социални проблеми в юношеството. Специално внимание е отделено на самооценката в юношеска възраст и на юношите от ромски етнически произход. Разгледано е взаимодействието на общата самооценка с шест личностни конструкта – психологичен тип, полово-ролеви ориентации, афективен баланс, психосоциална зрелост, проблемно поведение и субективна възраст.
 
Таир, Е. (2011). Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви Консулт, 187 с.
[Tair, Е. (2011). The Faces of Happiness. Personality, Occupational and Cross-cultural differences in Psychological Well-being. S., MIV Сonsult, 187 pages] ISBN 978-954-2987-01-7.
В книгата са представени отделни изследователски подходи, чрез които авторът се опитва да опише субективните и професионалните измерения на психичното благополучие. В поредица от изследвания е разкрита опосредстващата роля на личността, както и въздействието на редица трудови и социални фактори. Проследени са междукултурните различия и благополучието, които са илюстрирани чрез сравнително изследване сред младежи от няколко страни.