Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Икономическа и историческа демография“
+359 (0) 2 9793027

Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - Ръководител секция -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д. ист. н. Щелиян Щерионов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Маргарита Атанасова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Венцислав Мучинов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Даниела Ангелова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Камелия Лилова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Адриана Христова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Владимир Калоянов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Николай Цеков -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Борис Боев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: методологични проблеми на възпроизводството на населението и работната сила; влияние на икономическите и социални фактори върху възпроизводството на населението и развитието на демографските процеси; селска депопулация; основни закономерности и специфика на историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи; демографски прогнози; демографска политика.

 ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
УРБАНИЗАЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.) (2019-2022)
Ръководител: доц. д-р Венцислав Мучинов
 
МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939) (2019-2022) 
Ръководител: гл. ас. д-р Борис Боев
 
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ПО ОБЩИНИ В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК (2018-2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков
 
СЕЛСКАТА ДЕПОПУЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (2015-2018)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков 
 
ИКОНОМИКА И СЕМЕЙСТВО: ЗАЕТОСТ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО. ДЖЕНДЪР ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ (2014-2017)
Ръководител: проф. д-р Катя Владимирова
 
 БРАКЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878) (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Ангелова
 
 МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ БРОЯ И ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Лилова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2017-2018)
Финансиран от Министерски съвет на РБ
Ръководител проф. д-р Антоанета Русинова-Христова.
 
Работна група „Миграции и национална идентичност“ – ръководител проф. д-р Катя Владимирова; член на екипа – докторант Павлина Стоянова
Работна група „Работна сила и демографско развитие“ – ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова; членове на екипа – гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Николай Цеков
Работна група „Демографска политика в България през периода 1879-1989 г. (мерки за преодоляване на демографските проблеми)“ – ръководител проф. д.ист.н. Щелиян Д. Щерионов; членове на екипа – доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Владимир Калоянов
 
ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)
Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН
Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова
 
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЮСТЕНДИЛ (2019-2020)
Финансиран от ОС – Кюстендил и РИМ – Кюстендил.
Член на изследователския екип – проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов
 
 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)

Финансиран от COST Action IS 1409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries” (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).

Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова
Членове на екипа – проф. д-р Катя Владимирова, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов, доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. Николай Цеков
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Ангелова, Д. (2019) Възраст при първи брак на населението, обитаващо българските земи през XIX в. – Известия на исторически музей – Кюстендил, т. XX, 399-413.

Ангелова, Д. (2017) Бракът по българските земи през XIX в. – общ коефициент за брачност. Население, 2, 203-212.

Ангелова, Д.(2017) Мерки за регулиране брачните отношения по българските земи през XIX век. – Исторически преглед за 2015, 5–6, 159-167.

Атанасова, М. (2019). Младежи в трудоспособна възраст с основно и по-ниско образование в България- бариери пред участието в образование и обучение (резултати от фокус-групови дискусии). Население, кн. 4, с. 690-711.

Atanassova, M. (2018). Employment in Bulgaria as Part of European Labour MarketTrends and Institutional Challenges, Economic Studies - Economic Research Institute - Bulgarian Academy of Science, Issue 6/2018.

Атанасова, М. (2017). Образователна структура на длъжностите в организациите – информационни източници за наблюдение и анализ (“... колко висшисти работят на длъжности, изискващи средно или по-ниско образование”); списание Икономически и социални алтернативи, бр. 4/2017.

Боев, Б. (2019). БОНСС и полицията 1930-1934 г. – История, 2, 152-162. ISSN: 0861 – 3710.

Боев, Б. (2019). Обвинени в подбудителство към вражда и омраза. Съдебни преследвания срещу български студенти през 30-те години на ХХ век. Исторически преглед, 1, 85-109, ISSN:0323-9748.

Боев, Б. (2018). „Там имаше локви кръв...“: Студентските протести срещу Александър Цанков и отражението им в парламентарните прения (16-18 декември 1931 г.). Историческо бъдеще, 1-2, 49-64. Асоциация Клио-96, ISSN:1311-0144.

Борисова-Маринова, К., С. Моралийска-Николова.(2019). Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г. Научни трудове на УНСС, т. 2, с. 151-184.

Борисова-Маринова, К.(2019). Перспективи за развитие на икономически активното население на България. Население, т. 37, кн. 4, с. 615-656.

Borissova-Marinova, K. (2016). Gender differences of labour force aged over 55 in Bulgaria and EU countries. В: РАН, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера. Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера. Сыктывкар, с. 223-236.

Лилова, К.(2018). Остаряване на населението и дълголетие в България (1947-2015 г.). Население, 1, с. 25-65.

Лилова, К.(2016). Остаряване и демографски потенциал на България. Във: Възрастните хора като ресурс в развитието. Сб. доклади от научна конференция. Варна, Славена, с. 34-58.

Muchinov, V. (2016). The Ottoman Policy towards the Internal Migration Movements of the Population Inhabiting the Bulgarian Lands in the Nineteenth Century (until 1878). – Bulgarian Historical Review, № 3-4, 31-65, ISSN 0204-8906

Мучинов, В. (2017). Урбанизационна политика на османската власт в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – В: Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и в началото на 20 век / Процеси на модернизација на Балканот под османлиска власт во 19. и почетокот на 20. век. София–Скопје, 113-140.

Мучинов, В. (2018). Българската историография за миграционните движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.). – В: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–XXI век) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyrországon (19.–20. század). Състав. и научна редакция: П. Пейковска, Г. Деметер. Издателство „Парадигма“, София, 17-31.

Цеков, Н.(2018) Регионални измерения на селската депопулация след 1944 г. Публични политики, 3, 44-56.

Tsekov, N. (2017). Rural depopulation and the changing scope of the rural settlement network in Bulgaria in 1946-2011. Papers of BAS. Humanities and Social sciences, 2, pp. 185-195.

Tsekov, N. (2017). The “authentic” rural depopulation of Bulgaria. Nasselenie Review, Volume 35, Number 2, pp.229-243.

Христова, А. (2018). Тенденции в обеспеченности кадрами учебных заведений в системе начального и среднего образования в Болгарии и избранных европейских странах. Сборник статей Шестой Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (19-21 сентября 2018 г., Сыктывкар), Ч. I, ISBN:ISBN 978-5-7934-0768-7

Христова, А. (2017). Образованието като качествена характеристика на икономически активното население. Население, т. 35, 1, 23-47.

Христова, А. (2016). Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 година. Население, 2, 58-78.

Щерионов, Щ.Д. (2019) Вестник „Анатоликос астир“ (1861-1877 г.) и развитието на Кюстендил през Възраждането. – Известия на Исторически музей Кюстендил, 413-422.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2016). Die Politik zum Schütz von Kindern in der Gesetzgebung Bulgariens in der zeit 1878-1912. Bulgarian Historical Review,3-4, 112-155.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2017).The Public Healthcare Policy in the Legislation of Bulgaria in the period 1879–1912. Bulgarian Historical Review, 3-4, 24-52.

МОНОГРАФИИ

Атанасова, М.(2018). Участие в образование и обучение на избрани целеви групи от работната сила и населението в трудоспособна възраст.В: Борисова-Маринова, К. и кол. (2018).Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, томІV. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-954-322-964-2.

Атанасова, М. (2019). Заетост, безработица и икономическа активност. В: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г. София, ИК – УНСС, ISSN 978-619-232-189-5.

Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939). София, УИ „Св. Климент Охридски”, 400 с., ISBN: 9789540745237.

Борисова-Маринова, К., М. Атанасова, И. Белева, М. Желязкова, Е. Таир, Н. Цеков, А. Христова, С. Николова, Х. Банов. (2018). Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том ІV. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISSN 978-954-322-964-2.

Цеков, Н.(2018) Селската депопулация в България и Европа след 1945 г.София, ИК Велес Консулт, 306 с., ISBN:978-619-188-190-1.

Щерионов, Щ.Д. (2019) Историческа демография на България. С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, 346 с., ISBN 978-954-322-976-5 (Print) / 978-954-322-977-2 (Online)

Щерионов, Щ. Д., Пейковска, П. И., Мучинов, В. Е., Ангелова, Д. С., Лилова, К. С. и Александров, М. Д. (2018). Мерки за преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1979-1989 г. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том VІ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 398 с.