Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Икономическа и историческа демография“
+359 (0) 2 9793027

Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - Ръководител секция -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д. ист. н. Щелиян Щерионов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Маргарита Атанасова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Венцислав Мучинов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Даниела Ангелова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Камелия Лилова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Адриана Христова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Владимир Калоянов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Николай Цеков -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Борис Боев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: методологични проблеми на възпроизводството на населението и работната сила; влияние на икономическите и социални фактори върху възпроизводството на населението и развитието на демографските процеси; селска депопулация; основни закономерности и специфика на историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи; демографски прогнози; демографска политика.

 ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
УРБАНИЗАЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.) (2019-2022)
Ръководител: доц. д-р Венцислав Мучинов
 
МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939) (2019-2022) 
Ръководител: гл. ас. д-р Борис Боев
 
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ПО ОБЩИНИ В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК (2018-2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков
 
СЕЛСКАТА ДЕПОПУЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (2015-2018)
Ръководител: гл. ас. д-р Николай Цеков 
 
ИКОНОМИКА И СЕМЕЙСТВО: ЗАЕТОСТ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО. ДЖЕНДЪР ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ (2014-2017)
Ръководител: проф. д-р Катя Владимирова
 
 БРАКЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878) (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Ангелова
 
 МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ БРОЯ И ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (2013-2020)
Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Лилова
ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2017-2018)
Финансиран от Министерски съвет на РБ
Ръководител проф. д-р Антоанета Русинова-Христова.
 
Работна група „Миграции и национална идентичност“ – ръководител проф. д-р Катя Владимирова; член на екипа – докторант Павлина Стоянова
Работна група „Работна сила и демографско развитие“ – ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова; членове на екипа – гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Николай Цеков
Работна група „Демографска политика в България през периода 1879-1989 г. (мерки за преодоляване на демографските проблеми)“ – ръководител проф. д.ист.н. Щелиян Д. Щерионов; членове на екипа – доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Владимир Калоянов
 
ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)
Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН
Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова
 
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЮСТЕНДИЛ (2019-2020)
Финансиран от ОС – Кюстендил и РИМ – Кюстендил.
Член на изследователския екип – проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов
 
 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)

Финансиран от COST Action IS 1409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries” (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).

Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова
Членове на екипа – проф. д-р Катя Владимирова, проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов, доц. д-р Венцислав Мучинов, гл. ас. д-р Камелия Лилова, гл. ас. д-р Адриана Христова, гл. ас. д-р Даниела Ангелова, гл. ас. Николай Цеков
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Ангелова, Д. (2019) Възраст при първи брак на населението, обитаващо българските земи през XIX в. – Известия на исторически музей – Кюстендил, т. XX, 399-413.

Ангелова, Д. (2017) Бракът по българските земи през XIX в. – общ коефициент за брачност. Население, 2, 203-212.

Ангелова, Д.(2017) Мерки за регулиране брачните отношения по българските земи през XIX век. – Исторически преглед за 2015, 5–6, 159-167.

Атанасова, М. (2019). Младежи в трудоспособна възраст с основно и по-ниско образование в България- бариери пред участието в образование и обучение (резултати от фокус-групови дискусии). Население, кн. 4, с. 690-711.

Atanassova, M. (2018). Employment in Bulgaria as Part of European Labour MarketTrends and Institutional Challenges, Economic Studies - Economic Research Institute - Bulgarian Academy of Science, Issue 6/2018.

Атанасова, М. (2017). Образователна структура на длъжностите в организациите – информационни източници за наблюдение и анализ (“... колко висшисти работят на длъжности, изискващи средно или по-ниско образование”); списание Икономически и социални алтернативи, бр. 4/2017.

Боев, Б. (2019). БОНСС и полицията 1930-1934 г. – История, 2, 152-162. ISSN: 0861 – 3710.

Боев, Б. (2019). Обвинени в подбудителство към вражда и омраза. Съдебни преследвания срещу български студенти през 30-те години на ХХ век. Исторически преглед, 1, 85-109, ISSN:0323-9748.

Боев, Б. (2018). „Там имаше локви кръв...“: Студентските протести срещу Александър Цанков и отражението им в парламентарните прения (16-18 декември 1931 г.). Историческо бъдеще, 1-2, 49-64. Асоциация Клио-96, ISSN:1311-0144.

Борисова-Маринова, К., С. Моралийска-Николова.(2019). Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г. Научни трудове на УНСС, т. 2, с. 151-184.

Борисова-Маринова, К.(2019). Перспективи за развитие на икономически активното население на България. Население, т. 37, кн. 4, с. 615-656.

Borissova-Marinova, K. (2016). Gender differences of labour force aged over 55 in Bulgaria and EU countries. В: РАН, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера. Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера. Сыктывкар, с. 223-236.

Лилова, К.(2018). Остаряване на населението и дълголетие в България (1947-2015 г.). Население, 1, с. 25-65.

Лилова, К.(2016). Остаряване и демографски потенциал на България. Във: Възрастните хора като ресурс в развитието. Сб. доклади от научна конференция. Варна, Славена, с. 34-58.

Muchinov, V. (2016). The Ottoman Policy towards the Internal Migration Movements of the Population Inhabiting the Bulgarian Lands in the Nineteenth Century (until 1878). – Bulgarian Historical Review, № 3-4, 31-65, ISSN 0204-8906

Мучинов, В. (2017). Урбанизационна политика на османската власт в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – В: Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и в началото на 20 век / Процеси на модернизација на Балканот под османлиска власт во 19. и почетокот на 20. век. София–Скопје, 113-140.

Мучинов, В. (2018). Българската историография за миграционните движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.). – В: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–XXI век) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyrországon (19.–20. század). Състав. и научна редакция: П. Пейковска, Г. Деметер. Издателство „Парадигма“, София, 17-31.

Цеков, Н.(2018) Регионални измерения на селската депопулация след 1944 г. Публични политики, 3, 44-56.

Tsekov, N. (2017). Rural depopulation and the changing scope of the rural settlement network in Bulgaria in 1946-2011. Papers of BAS. Humanities and Social sciences, 2, pp. 185-195.

Tsekov, N. (2017). The “authentic” rural depopulation of Bulgaria. Nasselenie Review, Volume 35, Number 2, pp.229-243.

Христова, А. (2018). Тенденции в обеспеченности кадрами учебных заведений в системе начального и среднего образования в Болгарии и избранных европейских странах. Сборник статей Шестой Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (19-21 сентября 2018 г., Сыктывкар), Ч. I, ISBN:ISBN 978-5-7934-0768-7

Христова, А. (2017). Образованието като качествена характеристика на икономически активното население. Население, т. 35, 1, 23-47.

Христова, А. (2016). Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 година. Население, 2, 58-78.

Щерионов, Щ.Д. (2019) Вестник „Анатоликос астир“ (1861-1877 г.) и развитието на Кюстендил през Възраждането. – Известия на Исторически музей Кюстендил, 413-422.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2016). Die Politik zum Schütz von Kindern in der Gesetzgebung Bulgariens in der zeit 1878-1912. Bulgarian Historical Review,3-4, 112-155.

Shterionov, S. D.,M. Aleksandrov(2017).The Public Healthcare Policy in the Legislation of Bulgaria in the period 1879–1912. Bulgarian Historical Review, 3-4, 24-52.

МОНОГРАФИИ

Атанасова, М.(2018). Участие в образование и обучение на избрани целеви групи от работната сила и населението в трудоспособна възраст.В: Борисова-Маринова, К. и кол. (2018).Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, томІV. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-954-322-964-2.

Атанасова, М. (2019). Заетост, безработица и икономическа активност. В: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г. София, ИК – УНСС, ISSN 978-619-232-189-5.

Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939). София, УИ „Св. Климент Охридски”, 400 с., ISBN: 9789540745237.

Борисова-Маринова, К., М. Атанасова, И. Белева, М. Желязкова, Е. Таир, Н. Цеков, А. Христова, С. Николова, Х. Банов. (2018). Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том ІV. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISSN 978-954-322-964-2.

Цеков, Н.(2018) Селската депопулация в България и Европа след 1945 г.София, ИК Велес Консулт, 306 с., ISBN:978-619-188-190-1.

Щерионов,Щ., В. Мучинов. (2017). Гръцкият периодичен печат от XIX век – извор за демографската история на българските земи през Възраждането (на примера на вестник „Анатоликос астир"). София, Издателство „Регалия–6", 566 с.

Щерионов, Щ.Д. (2019) Историческа демография на България. С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, 346 с., ISBN 978-954-322-976-5 (Print) / 978-954-322-977-2 (Online)

Щерионов, Щ. Д., Пейковска, П. И., Мучинов, В. Е., Ангелова, Д. С., Лилова, К. С. и Александров, М. Д. (2018). Мерки за преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1979-1989 г. В: ИИНЧ-БАН. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България, том VІ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 398 с.