Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ"

Първото академично звено по психология – Лаборатория по психология, е създадена на 11 март 1973 г. През 1980 г. тя е преобразувана в Централна лаборатория по психология, която на 1 май 1990 г. прераства в Институт по психология.

Изследователската работа на звеното първоначално е фокусирана върху четири основни подобласти на психологията – психология на личността, социална психология, трудова психология и психологични методи. По-късно са формирани пет секции: „Психология на личността и психология на развитието", „Социална психология", „Трудова, организационна и приложна психология", „Когнитивна психология и психологични измервания" и „Лаборатория по психофизиология и невропсихология".

Институтът по психология за кратко време се утвърждава като водещо научноизследователско звено в страната в областта на психологията. След 1980 г. част от усилията му са насочени и към подпомагане на психологичната практика. В тази връзка системно се организират конференции „Психология и практика" (1983, 1985, 1988, 1996).

Институтът е в сътрудничество със сродни звена и университети в страната и чужбина. Той активно участва във формирането на специалност психология в НБУ, негови сътрудници преподават във всички университети в страната.

Институтът е организатор на международни конференции и младежки школи по психология (1988, 1989, 1992). Съорганизатор е на регулярните конференции, провеждани от катедра „Психология" към ЮЗУ, Благоевград, както и на ІІІ, ІV и VІ национални конгреси по психология. След 2004 г. на всеки две години Институтът по психология провежда школи за млади учени и докторанти. С юбилейни конференции са отбелязани 25-ата и 30-ата годишнина от създаването на звеното. С подчертан успех се отличават конференциите и кръглите маси от 2009 и 2010 г., посветени на социалните кризи и психичното благополучие на българина.

През 1998 г. Институтът започва издаването на собствено списание ,,Психологични изследвания", което е и първото академично издание в областта на психологията в България.

Сътрудниците на Института са членове на международни организации като: Европейската асоциация по трудова и организационна психология, Международната организация за изучаване на поведенческо развитие, Международната асоциация по училищна психология, Европейската асоциация по психология на здравето, Международната мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст", Международната организация по психофизиология, Международното общество по политическа психология и др.

За създаването и утвърждаването на Института по психология при БАН специален принос като директори имат проф. Здрава Иванова, проф. Георги Йолов и доц. Веселина Русинова.

ДЕПАРТАМЕНТ „ДЕМОГРАФИЯ"

Департамент „Демография" е създаден през 2010 г. като самостоятелна научна единица за демографски изследвания в рамките на Института за изследване на населението и човека. Департаментът е приемник на трансформирания Център за изследване на населението (2002-2010 г.) и на Института по демография към БАН (1990–2002 г.).

Съобразявайки се със съвременното равнище на демографската наука, изследователите от Департамент „Демография" следват традициите на българската демографска школа, чието начало е поставено в края на 19 в. от видни наши статистици-изследователи като Марин Дринов, Кирил Попов и която е развита впоследствие от университетските професори Г. Данаилов, Д. Мишайков и техните последователи акад. И. Стефанов, проф. З. Сугарев, проф. Н. Наумов, проф. А. Тотев, проф. М. Минков.

Основни направления в научноизследователската дейност на Департамент „Демография" са: Методологични проблеми в демографията, теории и концепции за възпроизводството на населението и неговите икономически, социални и екологични фактори и личностни нагласи; методи и модели за демографски изследвания и прогнози; Развитие на раждаемостта и смъртността, репродуктивно и демографско поведение, миграционни движения и социално-биологичен баланс на населението; Анализ на демографското развитие по социално-икономически, етнически и териториални признаци, икономически активно население; Разкриване на основните закономерности и специфики в историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи в миналото; Прогнози и ретроспективни оценки на демографското възпроизводство и сравнителни анализи с други страни и райони; Демографска стратегия и политика – реализация, актуализация и въздействие при вземане на управленски решения.

През периода 2009-2011 г. са реализирани 13 командировки в чужбина на учени и докторанти от Департамент „Демография" в Германия, Унгария, Франция, Швеция, Великобритания, Испания, Белгия, Словения, и др. за участие в научни прояви (конференции, семинари), работни срещи и специализации. Изследователи от Департамент „Демография" са участвали в 10 международни научни конференции в различни страни, на които са изнесени 12 доклада.

През периода 2009–2011 г. Департамент „Демография" е организатор на една научна конференция, докладите от които бяха публикувани в сборници на български и английски език: Научна конференция с международно участие на тема „Насърчаването на раждаемостта – многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението: българският и европейският опит", 13–14 март 2009 г., София. Съорганизатори Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при МС на Република България.

Департамент „Демография" провежда вътрешноинститутски семинар „Население и общество", чието основно предназначение е да бъде средище за презентации и дискусии върху основните изследователски проблеми на разработваните в департамента проекти. От 2006 г. като постоянно действаща форма за обмен на научни идеи и информация функционира докторантски семинар, на който докторантите представят теоретичните основи на своите изследвания, прилаганите методи за реализиране на набелязаните цели и задачи и достигнатите резултати.