Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Правилник за устройството, вътрешния трудов ред и дейността на ИИНЧ

Правилник за работата на научния съвет на ИИНЧ - БАН

 Отчет за 2017 г.

 Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2017 г.

 Отчет за 2016 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2016 г.

Отчет за 2015 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2015 г.
   2. Таблици

Отчет за 2014 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2014 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания 

Отчет за 2013 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2013 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания

Отчет за 2012 г.

   1. Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2012 г.
   2. Таблици
   3. Публикации и цитирания

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2011 г.

Отчетен доклад за научно-изследователската, учебната и финансова дейност за 2010 г.

Правила за работата на научните журита за заемане на академични длъжности в ИИНЧ - БАН 

Правилник за приемане и обучение на докторанти в ИИНЧ - БАН

Правила за работата на научните журита в ИИНЧ - БАН по процедури за защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Процедура за подаване на документи за защита на дисертация и за издаване на дипломи от БАН за придобиване на степените "доктор" и "доктор на науките" в ИИНЧ - БАН

Етичен кодекс на учените и специалистите в ИИНЧ-БАН

Правила за кандидатстване, изпълнение и отчитане на международни проекти, приети с решение на УС на БАН от 05.06.2012 г.

Правилник за провеждане на атестация на служителите в ИИНЧ - БАН

Счетоводна политика на ИИНЧ - БАН за 2016 г.

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация в институт за изследване на населението и човека – БАН