Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

         ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.

 

                2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение, тематика:                                   „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)“; Въпросник

                3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Национална и                                        етническа  идентичност“/ „Професионално-семеен баланс – нагласи, практики и политики за успешно съвместяване на ролите в българското семейство“;Въпросник

                3.2. Психология, специалност „Консултативна психология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Жизнена устойчивост и справяне с                                                  екзистенциални изпитания и професионални предизвикателства“/„Комуникативни модели в практиката на психологичното консултиране“;Въпросник

               3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“ 1 бр. за задочно обучение, тематика: „Личностно развитие в условията                       на мултикултурна училищна среда“/“Личностно развитие в условията на приобщаваща образователна среда“;Въпросник

               3.2. Психология, специалност „Обща психология“ (Психология на личността) –1 бр. за редовно и 1 бр. за задочно обучение, тематика:                          „Личностна реализация в условията на динамична социална среда“/“Личност и творчество“;Въпросник

             3.2. Психология, специалност „Социална психология“ - 1 бр. за редовно обучение, тематика „Социално психологични проблеми на влиянието на половите                      стереотипи върху междуличностните взаимоотношения“/“Психологическа аргументация и формиране на обществено мнение“/“Личност и идеологическо разделение. Сравнение между                           депутати и избиратели“, Въпросник

 

Приемането на документи приключи на 11.10.2019 г. 

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 18.10.2019 г.

 

                        Изпитите ще се проведат: по специалността                 от 2 до 6 декември 2019 г.

                                                                           по чужди езици                  от 9 до 13 декември 2019 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко

мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.