Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

         ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 /2019 г.

2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)“; Въпросник за изпита

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Национална и етническа идентичност“/ „Професионално-семеен баланс – нагласи, практики и политики за успешно съвместяване на ролите в българското семейство“;Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Консултативна психология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Жизнена устойчивост и справяне с екзистенциални изпитания и професионални предизвикателства“/„Комуникативни модели в практиката на психологичното консултиране“;Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“1 бр. за редовно обучение и 1 бр. за задочно обучение; тематика: „Личностно развитие в условията на мултикултурна училищна среда“/“Личностно развитие в условията на приобщаваща образователна среда“;Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Обща психология“ (Психология на личността) –1 бр. за задочно обучение, тематика: „Личностна реализация в условията на динамична социална среда“Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Психология на труда и инженерна психология“ - 1 бр. за редовно обучение и 1 бр. за задочно обучение; тематика: „Обективни и субективни фактори за професионална реализация“; Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Социална психология“ - 1 бр. за редовно обучение и 2 бр. за задочно обучение; тематика „Социално психологични проблеми на влиянието на половите стереотипи върху междуличностните взаимоотношения“/“Психологическа аргументация и формиране на обществено мнение“/“Личност и идеологическо разделение. Сравнение между депутати и избиратели“; Въпросник за изпита

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в деловодството на ИИНЧ – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604, от 9:00 до 16:00 часаЗа справки – Галина Младенова - office@iphs.eu ,тел.029793030, 0879525401.                      

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех(от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато висше образование, издадено от НАЦИД;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена  такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща  в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116.

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за първи и 20 лв. за всеки следващ изпит). Таксата се внася по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF) във всеки клон на банка по избор. От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи)

8. Декларация по §5 от допълн. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. ;

9. Декларация за личните данни

       Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 19.10.2018 г.

                        Изпитите ще се проведат: 

по  специалността                от 3 до 7 декември 2018 г.,

по чужди езици                     от 10 до 14 декември 2018 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.