Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020г.

в следните специалности:

2.2. История на България (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение; Въпросник за изпита

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) – 1 бр. за задочно обучение; Въпросник за изпита

3.2. Психология (Обща психология/Психология на личността) – 1 бр. за редовно обучение и 1 бр. за задочно обучение; Въпросник за изпита

В срок от 11.03.2020 г. до 08.05.2020 г. кандидатите подават заявление до директора на Института за изследване на населението и човека за участие в конкурса и необходимите документи в ИИНЧ – ст.604. За справки – ИИНЧ, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604, Г. Младенова, office@iphs.eu,тел.  0879 525401. 9:00-16:00 часа.

Поради сложната здравна обстановка молим да се обаждате предварително по телефона или пишете на електронната поща! Няма да се приемат документи до 16 април 2020 г.!

В последния ден от срока (08.05.20 г. – петък) приемането на документи приключва в 12:00 часа.

                       

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.  Заявление до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит;

2.   Автобиография (CV- европейски формат);

3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД;

4.   Медицинско свидетелство;

5.   Свидетeлство за съдимост;

6.   Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116 ;

7.   Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи);

8.   Декларация за личните данни;

9.   Декларация по §5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г (само за кандидатите за редовно обучение, че не са зачислявани в редовна докторантура);

10. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

     Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 18.05.2020 г

     Въпросниците за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на 11.03.2020 г.

       Изпитите ще се проведат:      по специалността (в ИИНЧ)           от 15 до 19юни 2020 г.,

     по чужди езици (в ЦО-БАН)            от 22 до 26 юни 2020 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и по западен език не по-малко от добър 4,00.