Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

  

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

 

2.2. История и археология, специалност „История на България (Историческа демография)“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)”; 

3.2. Психология, специалност „Психология на труда и инженерна психология“ 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Проблеми на професионалния стрес";

3.2. Психология, специалност „Обща психология (Психология на личността)“ – 1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Личност и творчество“;

 3.8. Икономика, специалност „Статистика и демография“  1 бр. за редовно  обучение, тематика: „Регионални аспекти на демографското остаряване в България“.

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604;  Галина Младенова - office@iphs.eu ,тел, 0879 525 401.

В последния ден от срока (14.10.2020 г.) приемането на документи приключва в 12:00 часа.

Извънредната епидемична обстановка налага предварително уговаряне за среща по телефона или на електронната поща. При подаването на документите са задължителни предпазните мерки, обявени от Министерството на здравеопазването!  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление (121 KB) до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. Общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит (може да бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за признато образование, издадено от НАЦИД; 

4. Медицинско свидетелство; 

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена  такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща  в Центъра за обучение при БАН (ЦО-БАН), София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26 Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116. 

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBAN BG75UNCR96603157139713, BIC UNCRBGSF). От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи)

8. Декларация (115 КБ) за личните данни 

9. Декларация по §5 (127 КБ) о т Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г (само за кандидатите за редовно обучение, че не са зачислявани в редовна докторантура)

10. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

                Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 21.10.2020 г.

Въпросниците за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на 26.10.2020 г.

Изпитите ще се проведат:         по специалността (в ИИНЧ)            от 07 до 11декември 2020 г.,

                     по чужди езици (в ЦО-БАН)            от 14 до 18 декември 2020 г.

 Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и по западен език не по-малко от добър  4,00.