Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 1 бр.- редовно обучение; ВЪПРОСНИК

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) – 1 бр.- редовно обучение; 1 бр. – задочно обучение; ВЪПРОСНИК

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават заявление до директора на Института за изследване на населението и човека за участие в конкурса и необходимите документи в ИИНЧ – ст.604. За справки – ИИНЧ, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604, 9:00-16:00 часа, Г. Младенова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,тел.(02)979 30 30, 0879 525401.

                       

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

2. Автобиография (CV- европейски формат);

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

Общият успех трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен изпит;

4. Удостоверение за признато висше образование- ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Декларация по §5 от Допълн. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.(само за кандидатстващите за редовно обучение)

8. Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език (30 лв.). Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 987 31 67, или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116.

9. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността (30 лв. за първи и 20 лв. за всеки следващ изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF). 

          От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи)

10. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 

         Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 23.05.2019 г.

Програмите за конкурсните изпити ще бъдат публикувани на сайта на ИИНЧ.

Изпитите ще се проведат:       по специалността                от 17 до 21юни 2019 г.,

по чужди езици                   от 24 до 28 юни 2019 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.