Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Икономическа и историческа демография“
+359 (0) 2 9793027

Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова - Ръководител секция -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д. ист. н. Щелиян Щерионов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Венцислав Мучинов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Даниела Ангелова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Камелия Лилова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Адриана Христова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Владимир Калоянов -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Николай Цеков -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Борис Боев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изследванията на учените в секцията са насочени в следните направления: методологични проблеми на възпроизводството на населението и работната сила; влияние на икономическите и социални фактори върху възпроизводството на населението и развитието на демографските процеси; селска депопулация; основни закономерности и специфика на историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи; демографски прогнози; демографска политика.

 

ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ГРЪЦКИЯТ ПЕЧАТ ОТ XIX ВЕК – ИЗВОР ЗА ДЕМОГРАФСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (НА ПРИМЕРА НА В. ,,АНАТОЛИКОС АСТИР"), (2012-2016)

Ръководител проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов

Най-значимо научно постижение за 2016

Значимост за науката: Откритите и въведени в обръщение материали от гръцката периодика от втората половина на XIX век разширяват изворовата база за изследване на демографското развитие на населението, обитаващо българските земи през Възраждането. Обогатени са научните представи и познание в нашата историография чрез допълнителното осветляване на наложени вече тези, а и чрез сведения, които до сега не са били известни на българската наука.

Значимост за обществото: Дава по-широка представа за историческите тенденции на демограф- ското развитие в контекста на настоящата демографска криза.

 

ИКОНОМИКА И СЕМЕЙСТВО: ЗАЕТОСТ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО. ДЖЕНДЪР ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ (2014-2017)

Ръководител проф. д-р Катя Владимирова

 

БРАКЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878) (2012-2016)

Ръководител гл. ас. д-р Даниела Ангелова

 

МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ БРОЯ И ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (2013- 2016)

Ръководител гл.ас. д-р Камелия Лилова

 

ПРИНУДИТЕЛНИ МИГРАЦИИ НА БЪЛГАРИТЕ В ТАВРИЯ (1917-1945), (2012-2015)

Ръководител гл. ас. д-р Владимир Калоянов

 

ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКАТА ДЕПОПУЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944 Г. (2015- 2017)

Ръководител ас. Николай Цеков

 

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)

Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН.

Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2035 Г. (2014)

Финансиран от Военна академия „Г. С. Раковски".

Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА ДЕМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (2011)

Финансиран от ФНИ.

Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

ДЖЕНДЪРНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ (2016)

Финансиран от COST Action IS1 409 „Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries" (Джендърни и здравни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в западните страни).

Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, екип от 12 учени от департамент „Демография"

 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG051 PО001-3.3.06-0001(2012-2014)

Финансиран от МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.

Ръководител проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, целеви групи от 14 млади учени и докторанти от департамент „Демография"

 

ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФИЯТА BG0 51PO001-3.3.04-34/2009(2009–2011) Финансиран от МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на ЕС и ЕСФ.

Координатор доц. д-р К. Борисова-Маринова, целеви групи от 9 млади учени и докторанти от департамент „Демография"

  

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Борисова-Маринова К. (2016). Развитие на миграцията в България след 1990 г. и предизвикателства пред провежданата миграционна политика. Население, 1, с. 70-100. [Borissova-Marinova, K. (2016). Migration evolution in Bulgaria since 1990s and challenges before the on-going migration policy. Nasselenie Review, 1, pp. 70-100] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174(Online).

Владимирова, К. (2016). Трансконтиненталното движение на населението – икономически и демографски предизвикателства за България. На- селение, 1, с. 101-131. [Vladimirova, K. (2016). Transcontinental Migration of Population: Economic and Demographic Challenges for Bulgaria. Nasselenie Review, 1, pp. 101-131] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174(Online).

Калоянов, В. (2016). Българите в Украйна до разпадането на Руската империя. В: Мултикултурният човек. ИК Гутенберг, с. 349-396. [Kaloyanov, V. (2016). The Bulgarians in Ukraine until the Fall of the Russian Empire. In: G. Markov (Ed.). The Multicultural Person. Vol. I, pp. 349-396. Sofi a: Gutenberg Publishing House].

Калоянов, В. (2016). Репатрирането на таврийските българи през 1944-45. В: Gloria Bibliosphera. В: (Нишката на Ариадна), София, УниБит, с. 456- 468. [Kaloyanov, V. (2016). Repatriation of Tavrian Bulgarians (1944-1945). In: S. Denchev (Ed.). Gloria Bibliospherae, pp.456-468. Sofi a: "ZaBukvite – O Pismeneh" Publishing House].

Лилова, К. (2016). Остаряване и демографски потенциал на България. Във: Възрастните хора като ресурс в развитието, Сб. Доклади от научна конференция, Славена, с. 34-58. [Lillova, K. (2016). Ageing and demographic potential of Bulgaria. In: Elderly people as resource in development. Slavena, pp. 34-58] ISBN 978-619-190-051-0.

Лилова, К., Сугарева, М. (2014). Съвременни тенденции на смъртността в България в контекста на Европа. В: Демографската ситуация и развитието на България. Сборник с доклади от научен форум. София, АИ „Проф. МаринДринов", с. 169-189. [Lillova, K., Sugareva, M. (2014). Current mortality trends in Bulgaria in the European context. In: Demographic situation and development of Bulgaria. Sofi a, Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 169-189] ISBN 978-954-322-793-8.

Мучинов, В., Щерионов, Щ., Ангелова, Д. (2015). Българската наука за миграционните движения на населението по българските земи през XVIII – средата на XX в. – състояние на проучванията и изследователски перспективи. Население, 2, с. 26-42. [Muchinov, V., Shterionov, Sh., Angelova, D. (2015). Bulgarian Science about migration movements in population in Bulgarian lands in 18th-Mid 20th Century. Levels of studies and research perspectives. Nasselenie Review, 2, pp. 26-42] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174(Online).

Николова, С. (2016). Качество на живот на хората в предпенсионна възраст в България. Население, 3, с. 128-140, ISSN 0205-0617. [Nikolova, S. (2016). Quality of life of people at pre-retirement age. Nasselenie Review, 3, pp. 128-140] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Николова, С. (2015). Промени във възрастовия профил на бедността в градовете в България през периода 1992-2008 г. Население, 1, с. 48-72. [Nikolova, S. (2015). Changes in the age profi le of urban poverty in Bulgaria during the 1992-2008 period. Nasselenie Review, 1, pp. 48-72] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Христова, Адр. (2016). Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 година. Население, 2, с. 58-78. [Christova, A. (2016). Projected changes in the structure of economically active population according to the education level in Bulgaria to 2021. Nasselenie Review, 2, pp. 58-78] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Цеков, Н. (2015). Миграционният поток село-град като фактор за депопулацията на българското село. Население, 2, с. 139-152. [Tsekov, N. (2015). Ruralto- Urban Migration Flow as Factor of Depopulation of Bulgarian Village. Nasselenie Review, 2, pp.139-152] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Цеков, Н. (2017). ,,Автентичната" селска депопулация в България. Население, 1. [Tsekov, N. (2017). "Authentic"rural depopulation in Bulgaria. Nasselenie Review] ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174(Online).

Щерионов, Щ. (2014). Квантитативни методи за изследване на демографското развитие на българските земи през XVIII – XIX век. Демографското състояние и развитието на България, с. 569-587. [Shterionov, Sh. (2014). Quantitative methods in the research of the demographic development of Bulgarian territories in the period 18th-19th Century. In: Demographic Situation and Development in Bulgaria,pp. 569-587] ISBN 978-954-322-793-8.

Borissova-Marinova, K. (2015) Economic inactivity of population: Bulgaria's key matter of public concern. In: BAS. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Volume 2, No 1-2, pp. 139-156, ISSN 2367-6248.

Borissova-Marinova, K., Nikolova, St. (2014). International migration in Bulgaria and selected European countries over the period 1965-2008. Nasselenie Review (English edition), 2, pp. 34-57, ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Borissova-Marinova, K. (2013). Economic activity among people over 50 in Bulgaria, 1965-2011. In: IPHS BAS, Ageing in Bulgaria, Sofi a, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 108-123.ISSN 978- 954-322-557-6. Borissova-Marinova, K. (2013) Negative Population Growth in Europe. Nasselenie Review, 1-2, с. 28-46, ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Hristova, Ad. (2015). Theoretical Aspects of Modelling the Change in the Educational Structure of the Economically Active Population. Nasselenie Review, 3, pp. 83-102,ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367- 9174 (Online).

Muchinov, V. (2016). Ottoman Policies on Circassian Refugees in the Danube Vilayet in the 1860's and 1870's. Journal of Caucasian Studies (JOCAS), Vol. 2, № 3, pp. 83-96. ISSN 2149-9527 (Print) ISBN 2149- 9101 (Online).

Shterionov, Sht. (2015). The Research of the Bulgarian Historical Demography: State and Perspectives. Nasselenie Review, 3, pp. 103--161, ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367-9174 (Online).

Tsekov, N. (2015). Demographic Outlook for the Smallest Rural Villages in Bulgaria. Nasselenie Review, 3, pp. 55-82, ISSN 0205-0617 (PRINT); ISSN 2367- 9174 (Online).

 

 

МОНОГРАФИИ

Ангелова, Д. (2013). Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Регалия-6, 226 с.

[Angelova, D. (2013). Demographic Development of the Bulgarian Black Sea Coast during the 19th Century (up to 1878). S., Publishing house Regalia–6", 226 pages] ISBN 978-954-745-230-5.

Целта на настоящата монография е да се проучи демографското развитие на Българското Черноморие през ХІХ век (до 1878 г.) като поредна стъпка при изясняване цялостната същност на неговата историческа съдба. (Настоящата книга е издадена с финансовата помощ на Оперативна програма ,,Развитие на човешки ресурси" 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд).

 

Борисова-Маринова, Кр. (2011). Различия по пол в равнищата на икономическа активност в България. С., А И. ,,Проф. Марин Дринов", 212 с.

[Borissova-Marinova, K. (2011). Differences by sex in economic activity levels in Bulgaria. S., Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 212 pages] ISBN 978-954-322-406-7.

В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите на икономическа активност и заетост на населението през по- следните няколко десетилетия. Разглежда се същността и мястото на връзката между признаците икономическа активност и пол в използваната методологическа схема за изследване на работната сила. Анализират се дългосрочните изменения на различията по пол в равнищата на икономическа активност и на заетост в нашата страна през периода 1985-2001 г. в категориите на пет признака (възраст, семейно положение, етническа група, равнище на образование и местоживеене).

 

Борисова-Маринова, Кр., Моралийска-Николова, Ст. (2011). Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху предлагането на работна сила, 2005-2030. С., А И ,,Проф. Марин Дринов", 335 с.

[Borissova-Marinova, K., Moraliyska-Nikolova S. (2011). Regime of Population Reproduction in Bulgaria and Its Impact on Labour Force Offer (2005-2030). S., Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 335 pages] ISBN 978-954-322-428-9.

Цел на настоящото изследване е да бъдат изучени бъдещите тенденции на развитие на потенциалната работна сила и нейните основни демографски характеристики в България до 2030 г. (Настоящата монография е публикувана с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект ,,Подготовка и развитие на млади изследователи в областта на демографията" BG051PO001-3.3.04/34).

 

Мучинов, В. (2013). Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). С., Издателство „Регалия–6", 270 с.

[Muchinov, V. (2013). Migration Policy of the Ottoman Empire in the Bulgarian Lands during the XIX century (until 1878). S., Publishing house "Regalia–6", 270 pages] ISBN 978-954-745-228-2.

Монографията представлява първото целенасочено и детайлно изследване по темата за миграционната политика на османската власт в българските земи през XIX век (до Освобождението). (Настоящата книга е издадена с финансовата помощ на Оперативна програма ,,Развитие на човешки ресурси" 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд).

 

Щерионов, Щ. (2012). Демографско развитие на българските земи през Възраждането. В. Търново Фабер, 486 с.

[Shterionov, Sht. (2012). The demographic development of the Bulgarian lands during the Revival. V. Tarnovo, Publishing House Faber, 486 pages] ISBN 978-954-400-685-3

Въпреки постигнатите резултати историко-демографското проучване на българските земи през Възраждането е все още в началния етап на своето цялостно формиране като самостоятелен дял от родната ни историческа демография. Именно с идеята да се направи крачка в тази насока е подготвен настоящият труд. Негова основна цел е очертаване на основните параметри в демографското развитие на населението, обитаващо българските земи през тази епоха. (Настоящото изследване е издадено с финансовата подкрепа на ФНИ към МОН).

 

Щерионов, Щ., Мучинов, В. (2017). Гръцкият периодичен печат от XIX век – извор за демографската история на българските земи през Възраждането (на примера на вестник ,,Анатоликос астир"). София, Издателство ,,Регалия-6", 566 с.

[Shtelian Shterionov, Sht., Muchinov, V. (2017). Greek print media of 19th Century: a source for demographic history of Bulgarian lands during the Bulgarian revival (after the example of Аnatolikos Аstir newspaper).