Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

         ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.

 

                2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение, тематика:                                   „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)“; Въпросник

                3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Национална и                                        етническа  идентичност“/ „Професионално-семеен баланс – нагласи, практики и политики за успешно съвместяване на ролите в българското семейство“;Въпросник

                3.2. Психология, специалност „Консултативна психология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Жизнена устойчивост и справяне с                                                  екзистенциални изпитания и професионални предизвикателства“/„Комуникативни модели в практиката на психологичното консултиране“;Въпросник

               3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“ 1 бр. за задочно обучение, тематика: „Личностно развитие в условията                       на мултикултурна училищна среда“/“Личностно развитие в условията на приобщаваща образователна среда“;Въпросник

               3.2. Психология, специалност „Обща психология“ (Психология на личността) –1 бр. за редовно и 1 бр. за задочно обучение, тематика:                          „Личностна реализация в условията на динамична социална среда“/“Личност и творчество“;Въпросник

             3.2. Психология, специалност „Социална психология“ - 1 бр. за редовно обучение, тематика „Социално психологични проблеми на влиянието на половите                      стереотипи върху междуличностните взаимоотношения“/“Психологическа аргументация и формиране на обществено мнение“/“Личност и идеологическо разделение. Сравнение между                           депутати и избиратели“, Въпросник

 В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.(вкл.) кандидатите подават необходимите документи в ИИНЧ – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6, стая 604; Галина Младенова - office@iphs.eu ,тел.(02)979 30 30, 0879 525 401.

В последния ден от срока (11.10.2019 г., петък) приемането на документи приключва в 12:00 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

            1. Заявление до директора на ИИНЧ, в което се посочва специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език                             (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.

             2. Автобиография (CV- европейски формат);

            3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.                         Общият успех(от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето                         училище за завършена магистратура, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа и/или от положения държавен                  изпит (може да   бъде поискана академична справка). Ако дипломата за магистър е издадена от чуждестранно висше училище кандидатите представят удостоверение за                                  признато    образование,    издадено  от НАЦИД;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетeлство за съдимост;

6. Документ, удостоверяващ платена такса за изпита по чужд език в Центъра за обучение на БАН (30 лв.). Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167 или по банков път - УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG12UNCR 96603120 715116.

7. Документ, удостоверяващ платена такса за изпит по специалността в ИИНЧ (30 лв. за изпит). Таксата се внася само по банков път по сметката на ИИНЧ (IBANBG75UNCR96603157139713, BICUNCRBGSF).От тази такса се освобождават кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца.(Всеки конкретен случай се доказва със съответните документи)

8. Декларация за личните данни 

       Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане) до конкурса до 18.10.2019 г.

 

                        Изпитите ще се проведат: по специалността                 от 2 до 6 декември 2019 г.

                                                                           по чужди езици                  от 9 до 13 декември 2019 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко

мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.