Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Проекти с външно финансиране

ПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ЕМИГРАЦИЯ И ЖИЗНЕНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ МЛАДИТЕ ХОРА, В КОНТЕКСТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ  (2020 -2023)

Институт за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на проект № KП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България", Финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г." на Фонд „Научни изследвания", МОН.

Ръководител на проекта е доц. д-р Диана Бакалова. В екипа по проекта участват учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" - проф. д-р Йоланда Зографова, проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Илина Начева, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Екатерина Димитрова и докторант Йоанна Драгнева.

Целта на проекта е да се анализира влиянието на психологичните детерминанти: ценности, оптимизъм и склонност към поемане на риск, върху нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора в България. Планирани са следните дейности:
- Създаване на нов теоретичен обяснителен психологически модел на нагласите към емиграция при младите хора в България и конструиране на нов изследователски инструментариум (оригинални авторски методики), вкл. провеждане на качествено и пилотно количествено изследване;
- Провеждане на национално представително изследване на психологичните детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при младите хора;
- Популяризация на проектните дейности и резултати чрез онлайн канали, научни публикации, участие и организиране на научни форуми и др.;
- Извеждане на препоръки за политики, свързани с нагласите към емиграция на младите хора, както и на препоръки за включване в системата на формалното образование на обучителна програма за изграждане на умения за жизнено планиране сред млади хора.
Предвидените дейности обхващат период от 3 години.
 
Актуална информация по проектните дейности е достъпна на Фейсбук страницата на проекта:  https://www.facebook.com/emigrationattitude/ 
 
ГРИЖА В РАННАТА ВЪЗРАСТ. НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЗДРАВНАТА, СОЦИАЛНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМИ ВЪРХУ ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА В НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ (0-7 ГОДИНИ), (2016 -2017)
Проектът е финансиран от Фондация „За нашите деца", подизпълнители: Сдружение „Дете и пространство" и ИИНЧ при БАН
 Ръководител проф. д-рТатяна Коцева
 
На 15 март 2018 г. се проведе конференция „Визия за ранното детство в България". На форума бяха представени резултатите от мащабно изследване „Ранното детско развитие в България" за влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. Проучването изследва взаимодействието и сътрудничеството между трите системи, както и степента, до която те работят заедно в подкрепа на детското развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст /детски ясли, болнични заведения, детски градини, социални услуги и други/. Вижте повече
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ – ФОРМИ, ФАКТОРИ И МОТИВИ
(Период: септември 2017 – февруари 2018), финансиран от МОН
Научен състав: проф. д-р Йоланда Зографова – ръководител на проекта, проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, ас. Борян Андреев
 
Агресията и насилието са реални сериозни проблеми, засягащи все по-масово и все по-ранни възрастови групи и това е достатъчно да изостри вниманието и насочи работата на учители, психолози, учени, а и също и на институциите, пряко свързани с образование и развитие на най-важния - човешкия ресурс. По проекта е включено изследване на формите на агресия сред ученици от различни училища из страната като са обхвнанат комплекс от фактори за проявите на аагресивността в сферата на семействното, училището, медийните влияния и др. Ще бъдат анализирани личностни фактори и мотиви, свързани с агресивното поведение в училище. Изследват се и нагласите, вижданията, оценките на учители от същите училища по отношение на ученическата агресивност, взаимоотношенията учител – ученик и проблемите, свързани с трудни класове. На основата на анализа на данните ще бъдат подготвени препоръки за превенция с оглед редуцирането на агресивността на ученици в различни възрастови групи.
 
„КЛЮЧ КЪМ УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ": ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
Ръководител проф. д-р Р. Божинова
Изследователски екип: доц. д-р М. Бакрачева, гл. ас. А. Александрова-Караманова, гл. ас. З. Тоткова
 
Проектът цели изучаване на ефекта от пилотното прилагане в България на международно утвърдена училищна програма за деца в предучилищна група и първи клас, насочена към превенция на насилието и агресията в училище - „Приятелите на Зипи". Програмата се прилага от Фондация „Асоциация Анимус" (в партньорство с Voksne for Barn – Норвегия). Резултатите от изследването предполагат внедряване на нови форми на работа в училищната практика по отношение управление на поведението на децата и съответно подобряване на социалния климат в училище, подобряване уменията на децата за справяне с различен тип ситуации, повишаване на тяхната самооценка.
 
ПОДХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ
Ръководител проф. д-р Румяна Божинова
Изследоватески екип: доц. д-р Ергюл Таир, доц. д-р Ева Папазова, доц. д-Маргарита Бакрачева, гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова, д-р Зорница Тоткова, Калина Попова
 
Получените резултати насочват към подобряване на индивидуалния подход в работата с учениците - внимание към техния потенциал, личностни особености, и семейната среда, готовност за допълнителна работа с всички ученици (не само с изоставащите). Те предполагат също реално реализиране на позитивна връзка и стимулиращи отношения с отделния ученик. С особена значимост се очертава подпомагане разбирането на ученика за практическата стойност на изучавания предмет. Тези, както и други аспекти на получените резултати като цяло насочват към по-определено стимулиране на вътрешната мотивация на ученика – желанието да учи заради овладяване на конкретното знание и реализиране на собствения потенциал. В изследването участват 2535 учители от цялата страна.
 
ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА: НАГЛАСИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИ, РОМИ И ТУРЦИ КЪМ ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ (2012-2014)
Ръководител доц. д-р Ергюл Таир
Финансиран от Национален конкурс ,,Млади учени 2011" – ФНИ
 
Резултатите допълват познанието за нагласите и стереотипите към труда, професионалната реализация и дистанциите при трите етнически групи в България – българи, турци и роми. Резултатите от представително за страната изследване с над 1300 лица очертават етнически, възрастови и полови различия в отношението към труда, професионалната реализация и мобилността. Извежда се необходимостта от по-целенасочени държавни и местни политики, ориентирани към различните етнически и възрастови групи, за да се ограничат социалните неравенства на пазара на труда.
 
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИ СПРЯМО ОБЩЕСТВЕНИ ЛИДЕРИ (2016-2017)
Екип: проф. д-р Антоанета Христова – научен ръководител и гл. ас. д-р Илина Начева
Финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН.
Продуктът от работата по проекта притежава потенциал за сериозно приложение в областта на политическия имидж.
 
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ръководител проф. д-р Антоанета Христова
Финансиран от МТСП.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева
Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 
ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (АКМЕ) И ПЪЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В ПАРАДИГМАТА НА ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Най-значимо научно постижение за 2012 г.
Значимост за науката: От психологична гледна точка изследването е важно за разкриване на механизмите на целеполагане, развитие и управление на мотивационно-волевата сфера, изграждане на самооценката и Аз-концепцията на индивида, постигане на конгруентност между неговия Аз-образ и опита му и др.
Значимост за обществото: Приложните аспекти на изследването могат да бъдат полезни в областта на кариерното развитие на индивида и персонала на организациите, ориентирани към високи социални постижения, както и в практиката на кризисната психологична интервенция и екзистенциалната психотерапия.
 
ОКАЗВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ КРИТИЧНО СЪБИТИЕ
С експертни знания към успешна кариера
Ръководител доц. д-р Росица Георгиева
Финансиран от МОН
 
ВИРТУАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА Е-ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ръководител доц. д-р Диана Бакалова
Най-значимо научно постижение за 2013 г.
Поредица от свързани 5 изследвания върху себепредставянето и управлението на Аз-образа в ССМ, виртуалната идентичност и стила на идентичност на е-потребителите, разкриването на лична информация и поверителността на инфор-мация във Фейсбук и др.
 
РАЗНООБРАЗИЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПУБЛИЧНА СФЕРА. КЪМ ГРАЖДАНСКА ЕВРОПА – ЕВРОСФЕРА (2007 – 2012)
Интегриран проект по Шеста рамкова програма на ЕС, Договор CIT4-CT-2006-028504, изпълнен от консорциум от 17 европейски университета и изследователски институти, координиран от Университета в Берген, Норвегия, с ръководител на българския екип от страна на ИИНЧ-БАН – проф. д-р Йоланда Зографова.
 
Основната цел на Евросфера е да изгради иновативни перспективи по отношение на Европейски публични сфери и да идентифицира условията, които позволяват или възпрепятстват артикулацията на включващи Европейски публични сфери. За тази цел, Евросфера: изследва факторите, които са предизвикателство за фабриката на Европейската демокрация; идентифицира опции, релевантни по отношение оптимизирането на гражданската включеност в европейските демократични процеси; оценява различните стратегии за засилване на множеството включващи демократични институции. Изследователският план обхвана синхронизирано събиране на данни и анализи в 16 страни, както и създаване на информационна база Евросфера. В допълнение към регулярните изследователски и дейности по разпространение Евросфера организира няколко големи конференции, европейски форуми, изследователски и докторантски курсове.
По проекта е създадена от международния екип учени собствена методика – обширно полуструктурирано интервю за политически лидери, за ръководни фигури в медии, в изследователски институти тип „мозъчни тръстове" и в неправителствени организации. Паралелно са проведени вторични анализи на данни от представителни за Европа социални изследвания – Евробарометър, Европейско социално изследване и др, както и контент анализ на новини по важни за ЕС въпроси в печатни и електронни медии във всички страни-участници с пом-щта на специално разработена схема за анализ на медийна информация.
 
КОМПЛЕКСЕН ИНТЕГРИРАН МУЛТИ-КОМПОНЕНТЕН ПРОЕКТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Ръководител доц. Юлиана Душанова; участник гл. ас. д-р Йорданка Лалова Проект на ФНИ.
 
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ИГРАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАМНИТЕ СИСТЕМИ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: гл. ас. д-р Б. Александрова, гл. ас. д-р Й. Лалова, ас. д-р Е. Богданова, К. Попова
Проект на МОН.
 
АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА КАТО БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ И МОН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова
 
ИЗБОР НА СКРИНИНГ ТЕСТ, ОБУЧЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИ И ПСИХОЛОЗИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова Проект на МОН.
 
СЪЗДАВАНЕ НА СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РИСК ОТ ПРОБЛЕМИ В ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ 3 – 3,5 (2013)
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова; Участници: проф. д-р Л. Пенева, доц. д-р Е. Андонова, гл. ас. д-р М. Мутафчиева, гл. ас. д-р Н. Колчева УНИЦЕФ.
 
ВЪЗРАСТОВА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ ОТ 0-36 МЕСЕЦА
Ръководител доц. Мария Атанасова-Трифонова УНИЦЕФ.
 
ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – БЪЛГАРИЯ 2014" РСА/2014
Ръководител доц. д-р Лидия Василева Финансиран от УНИЦЕФ, България.
 
ИЗДИРВАНЕ, КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗВОРИ ЗА БРАКА И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ (2016-2017)
Финансиран по програмата за подпомагане на младите учени в БАН.
Ръководител гл. ас. Даниела Ангелова
 
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2035 Г. (2014)
Финансиран от Военна академия „Г. С. Раковски".
Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов
 
ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА ДЕМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (2011)
Финансиран от ФНИ.
Ръководител проф. д.и.н. Щелиян Щерионов
 
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ: СПИРАНЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА (2014- 2016)
Проектът е финансиран от Фондация ВЕЛУКС и Know-How Centre към НБУ.
Ръководител на проекта проф. Илона Томова;
Членове: гл.ас. д-р Любомир Стойчев, гл.ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска (координатор), докторант Ирина Вандова
 
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014- 2016)
Проектът е финансиран от МТСП. Изготвена е оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността, публикувана на уебстраницата на МТСП и в сп. «Население» 2016/1.
Ръководител на работна група проф. Илона Томова;
Членове: гл. ас. д-р Любомир Стойчев (координатор), гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ас. Станислава Николова-Моралийска
 
МИГРАЦИОНЕН ОПИТ И ПРОМЯНА В НАГЛАСИТЕ КЪМ ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, ДЖЕНДЪРНИ И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ
Финансиране Договор № ДФНП за финансиране на научноизследователския проект в Програма за подпомагане на младите учени в БАН 2016-2017
Ръководител гл. ас. д-р Ст. Черкезова
 
ВИЗИИ ЗА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 Г. ПРОНАТАЛИЗЪМ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Ръководител на проекта проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова
Най-значимо научно постижение за 2014 г.
Значимост за науката: Постигнат е интердисциплинарен анализ с количествени и качествени методи на визиите за демографския проблем в България след 1990 г.
Значимост за обществото: Изводите от анализа могат да се използват за изграждане на система от критерии за мониторинг и оценка на въздействието на социалните политики.
 
ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ (2014-2016)
Проектът е изпълняван съвместно със Сдружение ,,Дете и пространство" и Национална мрежа за децата. Финансиран е от Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014
Ръководители: проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова
 

АРХИВ

  • „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България" съвместен проект на Национална мрежа за децата, Сдружение „Дете и пространство" и Институт за изследване на населението и човека – БАН. Възложител: Програма за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕКП 2009-2014 г. Проектът е за 18 месеца, считан от началото на месец ноември 2014 г. и ще се осъществява със съдействието на Норвежкия финансов механизъм;
  • Етническа толерантност в бизнес среда: Нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация. Национален конкурс „Млади учени – 2011 г.", Фонд „Научни изследвания" – МОМН с ръководител доц. д-р Е.Таир;
  • Мозъчно-корово управление на спокойния стоеж при сетивен конфликт. Договор ДТК 02/60 от 14.07.2009. с НФНИ; Ръководител: Консорциум с ИНБ, с ръководител Пламен Гатев; Партньор – ИИНЧ, водещ изследовател проф. д-р Б. Димитров;
  • История и култура на ромите – финансиран от Столична община, програма, ,Култура", № РД-56-556/01.06.2011 г. Спечелен като съ-финансиращ Международен проект „Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура R.E.D.-Rrom, Contrat commun n. 2009–2163 / 001–001 CU7 MULT7. Проектът е съфинансиран от бюджетна субсидия, Европейска комисия, Изпълнителна агенция ,,Аудиовизуално образование и култура, Столична програма ,,Култура" и Институт ,,Отворено общество" с ръководител проф. д-р И. Томова;
  • Развитие на млади изследователи в областта на демографията – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на МОНМ – схема BG051PО001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" с ръководител: доц.д-р К. Борисова; 
  • Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие – МОМН, с ръководител гл. ас. д-р Р. Георгиева.
  • Конкурс към ФНИ ,,Научна периодика" с ръководител на проекта доц. д-р А. Христова.
  • Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите – Проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", Възложител: МОМН, ръководител: гл. ас. .д-р М. Атанасова-Трифонова.